15. Maijs 2012 /NR. 20 (719)
Informācija
Nestāvi malā! Piesaki sevi jauno komerctiesību ekspertu vidū
Tieslietu ministrija un Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte ar VSIA “Latvijas Vēstnesis” un žurnāla “Jurista Vārds” atbalstu rīko pētniecisko darbu konkursu.

Komerclikums stājās spēkā 2002. gada 1. janvārī, un šogad aprit tā pirmā desmitgade. Lai atzīmētu šo notikumu, Tieslietu ministrija 2012. gadā rīko vairākus pasākumus, kas veltīti Komerclikumam un aktuālajiem komerctiesību jautājumiem, tajā skaitā jauno juristu un tieslietu studentu pētniecisko darbu konkursu.

Konkursa mērķis ir veicināt juristu diskusijas par komerctiesību teoriju un praksi Latvijā. Konkursā aicināts piedalīties ikviens jaunais jurists un tieslietu students, kurš vēlas diskutēt par aktuālajiem komerctiesību teorijas jautājumiem, aplūkot komerctiesību attīstības tendences Latvijā un Eiropā, salīdzināt Latvijas komerctiesību tradīcijas ar citu valstu normatīvo regulējumu, analizēt aktuālo tiesu praksi komerctiesību jomā, uzsvērt būtiskākos tiesu nolēmumus un atziņas, kritizēt neatbalstāmās tendences, apkopot tiesu praksi par konkrētiem komerctiesību jautājumiem un ierosināt nepieciešamos uzlabojumus Latvijas komerctiesību sistēmā.

Konkursam var iesniegt gan speciāli rakstītu darbu, gan arī studiju procesā tapušu pētniecisku darbu (tajā skaitā bakalaura darbu, diplomdarbu un maģistra darbu, kas aizstāvēts ne agrāk par 2010. gadu). Konkursa darbi ir jāiesniedz līdz 2012. gada 15. jūlijam.

Iesniegtos darbus vērtēs Tieslietu ministrijas un Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes eksperti. Uzvarētājam tiks piešķirts nedēļas žurnāla "Jurista Vārds" abonements nākamajam gadam, grāmata "Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības", iespēja publicēt atzinību guvušo darbu žurnālā "Jurista Vārds" un Komerclikuma desmitgadei veltītā grāmatā un prezentēt to Tieslietu ministrijas un Latvijas Universitātes rīkotajā Komerclikuma jubilejas konferencē.

Šajā žurnāla "Jurista Vārds" numurā tiek publicēts konkursa nolikums. Atbildes uz interesējošajiem jautājumiem par konkursu var iegūt, arī sazinoties ar organizatoriem (e-pasts: companylaw@tm.gov.lv). Konkursa organizatori aicina jaunos juristus un tieslietu studentus iesniegt savus pētījumus konkursam un vēl veiksmi!

Komerctiesību teorijas un prakses pētniecisko darbu konkursa nolikums

Lai attīstītu Latvijas juristu diskusiju par aktuāliem komerctiesību teorijas un prakses jautājumiem, iesaistot tajā jaunos juristus un tieslietu studentus, Tieslietu ministrija un Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte rīko pētniecisko darbu konkursu.

 

I. Konkursa dalībnieki

Konkursā var piedalīties ikviens valsts atzītas tiesību zinātņu profesionālās un akadēmiskās studiju programmas students, kurš mācās pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības, bakalaura vai maģistra studiju programmā, kā arī juristi, kas jau ir ieguvuši augstāko izglītību.

 

II. Konkursa darba saturs

Konkursa dalībnieks izstrādā un iesniedz vērtēšanai speciāli rakstītu pētniecisku darbu, kurā analizēta kāda nozīmīga komerctiesību teorijas, prakses vai tiesu prakses problēma un piedāvāti iespējamie problēmas risinājumi.

Konkursam var iesniegt arī studiju procesā rakstītus pētnieciskos darbus (to skaitā bakalaura darbus, diplomdarbus un maģistra darbus, kas aizstāvēti ne agrāk par 2010. gadu).

 

III. Konkursa darba forma

Speciāli konkursam rakstīta darba apjoms nedrīkst pārsniegt 15 A4 formāta lappuses datorsalikumā (attālums starp rindām – 1,5, burtu lielums – 12).

Studiju procesā tapušu darbu var iesniegt tādā veidā, kādā tas ir izstrādāts.

Titullapā jānorāda, ka darbs tiek iesniegts Tieslietu ministrijas un Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes rīkotajam pētniecisko darbu konkursam, kā arī šādas ziņas par autoru:

1) vārds, uzvārds;

2) dzīvesvieta;

3) kontaktinformācija (tālrunis, e-pasta adrese);

4) mācību iestāde;

5) studiju programma (pirmā līmeņa augstākā, profesionālā, bakalaura vai maģistra) vai laiks, kad iegūts pēdējais akadēmiskais vai profesionālais grāds jurisprudencē;

6) norāde par to, vai pētnieciskais darbs ir speciāli rakstīts konkursam vai arī tapis studiju procesā.

 

IV. Konkursa darba iesniegšana

Darbs jāiesniedz Tieslietu ministrijā līdz 2012. gada 15. jūlijam, sūtot uz elektronisko pastu companylaw@tm.gov.lv. Darbu var iesniegt tikai elektroniskā formātā.

 

V. Pieteikums un rekomendācija

Iesniedzamajam darbam autors – jaunais jurists – pievieno pieteikumu, savukārt darba autors – tieslietu students – pievieno pieteikumu un augstskolas mācībspēka rekomendāciju darba iesniegšanai konkursā. Šim nolūkam ieteicams izmantot žurnāla "Jurista Vārds" mājaslapā (www.juristavards.lv) vai Tieslietu ministrijas mājaslapā (www.tm.gov.lv) konkursa sadaļā publicēto veidlapu.

Pieteikumā darba autors norāda darba nosaukumu, ziņas par sevi, apliecina, ka ir iepazinies ar konkursa nolikumu un tam piekrīt, apliecina, ka iesniegtais darbs ir autora paša radīts, kā arī uzvaras gadījumā apņemas darbu piemērot publicēšanai atbilstoši žurnāla "Jurista Vārds" redakcijas prasībām un noteiktajiem termiņiem.

Rekomendācijā augstskolas mācībspēks apliecina, ka konkursam pieteiktais darbs ir īpaši kvalitatīvs un var interesēt plašu juristu loku, darbā atklāti nozīmīgi, jauni vai maz pētīti tiesību jautājumi un problēmas, piedāvāti novatoriski to risināšanas veidi un / vai izdarīti zinātniski augstvērtīgi secinājumi.

Rekomendācija nepieciešama gan konkursam speciāli rakstītajiem darbiem, gan tādiem, kas tapuši studiju procesā.

Pieteikumu paraksta konkursa darba autors, rekomendāciju – augstskolas mācībspēks, kas iesaka darbu dalībai konkursā.

 

Pieteikumu un rekomendāciju papīra formātā ar parakstu oriģināliem līdz 2012. gada 15. jūlijam darba autors iesniedz Tieslietu ministrijā, Rīgā, Brīvības bulvārī 36, LV–1536 (adresējot Civiltiesību departamentam), tālr. 67036949. Pieteikumu un rekomendāciju nevar iesniegt elektroniskā formātā.

 

VI. Vērtēšanas kritēriji

Konkursa darbi tiek vērtēti atbilstoši šādiem kritērijiem:

1) problēmas identifikācija (nozīmīga / sarežģīta / interesanta tiesību jautājuma pamanīšana);

2) problēmas risinājums (piedāvāts oriģināls / veiksmīgs / argumentēts risinājums);

3) iespēju robežās izmantota aktuālā tiesu prakse;

4) izmantotie zinātniskie avoti (analīze izdarīta juridiskās doktrīnas kontekstā);

5) valoda (izklāsts labā latviešu literārajā valodā, ievērotas gramatikas normas).

 

VII. Konkursa komisija un vērtēšanas kārtība

Konkursam iesūtītos darbus vērtē komisija, kuras sastāvā ir Tieslietu ministrijas eksperti, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes mācībspēki un citi konkursa rīkotāju uzaicināti lietpratēji.

Konkursam iesniegtos darbus lasa vairāki konkursa komisijas locekļi un darbiem piešķir līdz desmit punktiem par katru nolikuma VI punktā minēto kritēriju.

Uzvar autors, kura darbs saņēmis visvairāk punktu. Ja iesniegti vairāki līdzvērtīgi labi darbi, par uzvarētājiem tiek pasludināti visu šo darbu autori. Gadījumā, ja iesniegtie darbi nav pietiekami kvalitatīvi, konkursa komisija var neapbalvot nevienu no darbu autoriem.

Komisija piešķir arī veicināšanas balvas – par to skaitu un apjomu lemj atkarībā no iesūtīto darbu kvalitātes.

Lēmumu par konkursa uzvarētāju un veicināšanas balvām komisijas locekļi pieņem kopīgā sēdē.

 

VIII. Rezultātu paziņošana un balvas

Konkursa rezultāti tiek publicēti žurnālā "Jurista Vārds" un Tieslietu ministrijas mājaslapā (www.tm.gov.lv). Konkursa noslēguma pasākums notiek Tieslietu ministrijas un Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes rīkotās Komerclikuma jubilejas konferences ietvaros 2012. gada 20. septembrī, Latvijas Universitātes Lielajā aulā.

Konkursā tiek piešķirta galvenā balva: žurnāla "Jurista Vārds" 2013. gada abonements un VSIA "Latvijas Vēstnesis" izdotā grāmata "Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības".

Komisija piešķir arī veicināšanas balvas – žurnāla "Jurista Vārds" pusgada abonementus un VSIA "Latvijas Vēstnesis" apgādā izdoto juridisko literatūru.

Savas balvas var piešķirt arī konkursa atbalstītāji.

 

IX. Konkursa uzvarētāja darba prezentācija

Galveno balvu saņēmušā darba autoram ir tiesības prezentēt to Tieslietu ministrijas un Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes rīkotajā Komerclikuma jubilejas konferencē, kas notiks 2012. gada 20. un 21. septembrī Latvijas Universitātes Lielajā aulā.

 

X. Konkursa darbu publicēšana

Galveno balvu ieguvušais darbs tiek publicēts Komerclikuma desmitgadei veltītā grāmatā, kuru izdos Tieslietu ministrija sadarbībā ar VSIA "Latvijas Vēstnesis".

Galveno balvu un veicināšanas balvas saņēmušie darbi saskaņā ar konkursa komisijas ieteikumu tiek publicēti žurnālā "Jurista Vārds" ar norādi, ka tie godalgoti pētniecisko darbu konkursā. Autori pārstrādā konkursā iesūtītos darbus atbilstoši redakcijas prasībām. Publicēto darbu autori saņem honorāru atbilstoši žurnālā "Jurista Vārds" noteiktajai kārtībai.

 

patīk
nepatīk
drukāt
VISI RAKSTI 15. Maijs 2012 /NR. 20 (719)
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
VĒL ŠAJĀ ŽURNĀLĀ
VĒL ŠAJĀ RUBRIKĀ
TIESĪBU PRAKSE
Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
komentēt
Nepatīk / neieteikt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties