29. Augusts 2023 17:38
Domnīca / brīvais mikrofons
Tiesneses disciplināra atbildiba
Comix cornici nunquam confodit oculum

Jānim Bordānam

LR Tieslietu ministram

Brīvības bulvāris 36, LV-1536

janis.bordans@tm.gov.lv

 

Borisa Klopcova

p.k. 181151-13001

Atbildētājas: SIA ADR skola

Reģ. Nr.40103990710

Pilnvarota pārstāvja (1.-2. pielikumi)

 

civillieta  Nr. C29427321

ar prasītāju Džurabeku Džumajevu (Djurabek Jumaev)

 

27.08.2023                                                                                                     Nr. F2308.23

 

Iesniegums

par tiesneša saukšanai pie disciplinārās atbildības

 

 

[1] Civillieta nr. C29427321 ar prasītāju Djurabeku Jumaevu par atjaunošanu darbā tika ierosināta 24.09.2021 un izskatīšana pēc būtības sakas 21.04.2022. Uz šo brīdi lieta atrodas 2023.gada 19.jūlijā Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas sprieduma - kasācijas pārsūdzēšanās stadijā.

Ar esošiem lietas materiāliem, kā arī, citiem dokumentiem ir pieradīts tīšu likuma pārkāpumu tiesas lietas izskatīšanā, kas pēc būtības izveido ļaunprātīgas tiesneses Ievas Lūcina-Linka rīcības pazīmes, proti, civillietā rakstveida pierādījumus viltošanas, kas atteicas pie Krimināllikuma XXIII nodaļas - Noziedzīgi nodarījumi pret jurisdikciju pazīmēm.

[2] Lietas faktisko apstākļu izklāsts 

Pirmās instances tiesas 2022. gada 16. septembrī sprieduma Motīvu daļā, kurā, saskaņā ar Civilprocesa likuma 193.panta 5.daļas prasībām tiesa “norāda lietā konstatētos faktus, pierādījumus, uz kuriem pamatoti tiesas secinājumi” 12.55. punkta ir secināts: [12.5] Lietas materiāliem pievienotas Valsts darba inspekcijas amatpersonas pieņemtā lēmuma kopija - 24.11.2021. 14:45 lēmums Nr.30341000086621-3 par administratīvā pārkāpuma procesa izbeigšanu jautājumā par atbildes sniegšanu uz darbinieka sūdzību (lietas 2.sējuma 9.- 20.lapa). Izvērtējot sūdzībā norādīto, vai atbildētāja ir sniegusi rakstisku atbildi uz prasītāja pilnvarotās pārstāves sūdzību, konstatējot, ka starp atbildētāju un prasītāja pārstāvi pastāv strīds par atbildes nesniegšanas iemesliem un inspekcijas kompetencē nav risināt šādus strīdus, jo ne Iesnieguma likums, ne Administratīvā procesa likums neuzliek par pienākumu veikt iesniedzēja identitātes pārbaudi vai pārbaudīt tā pilnvarojuma spēkā esību, administratīvā pārkāpuma process par atbildes nesniegšanu izbeigts (3. pielikums). Uz to secinājuma pamata tiesas secina,  atbildētāja no prasītāja nav pieprasījusi nekādus paskaidrojumus par 2021.gada 4.martā notikušā negadījuma apstākļiem. (līdz ar ko) “… atbildētāja nav izpildījusi Darba likuma 101.panta otrās daļas noteikumus, savukārt situācija, kad darbiniekam nav dots saprātīgs laiks paskaidrojumu sniegšanai, ir līdzvērtīga tādai, kad paskaidrojumi vispār nav prasīti”. Tādejādi nav strīda, ka tiesas sprieduma minētais Darba inspekcijas lēmums tika izmantots, ka principiālo rakstveida pierādījumu - sprieduma daļa par atlaišanas uzteikuma atzīšanu par prettiesisku. Savukārt, tas izraisa tiesas secinājumu par piedziņu no atbildētajās EUR 15386.00 apmērā. Tādējādi, principiālais tiesiskais jautājums ir par Atbildētāja pārstāvja rīcības novērtējumu, proti, Prasītāja pārstāvja advokātēs K.Landmeseres iesniegumus atstāšanu bez atbildes tiesiskumu. Līdz ar to, pirmās instances tiesa izmanto lietas materiālus esošo rakstveida pierādījumu, proti, Valsts darba inspekcijas lēmuma secinājumu, kas pēc tiesiskas būtības pierada Atbildētāja rīcības prettiesiskumu, ne Iesnieguma likums, ne Administratīvā procesa likums neuzliek par pienākumu veikt iesniedzēja identitātes pārbaudi vai pārbaudīt tā pilnvarojuma spēkā esību. Līdz ar ko Atbildētāja pārstāvja rīcība, proti, 2021.gada 23.augustā un 14.septembrī advokātes pieprasījumus atstāšana bez rakstveida atbildes atzīstamā par prettiesisku, kas savukārt izveido Darba likuma 101.panta otras daļas pārkāpumu un attiecīgi izraisa atlaišanas uzteikuma par prettiesisku, jo darba devējs, to apzinoties, prasītājam nepieprasīja paskaidrojumus par pārkāpumu.

[3] Gatavojat lieta apelācijas sūdzību rodas šaubas par sprieduma pamatojuma izmantoto VDI lēmuma rekvizītus, jo  mana e-pasta arhīva atstājas dažādie Valsts darba inspekcijas 2021.gada lēmumi kas tika ierosinātās pēc Zvērinātos advokātēs K.Landmeseres iesniegumiem Džurabeka Džumaeva labā, izdevās atrast 24.11.2021 Valsts darba inspekcijas lēmums ar līdzīgo numuru Nr.30341000086621-3, bet citas izdošanas laikā. Līdz ar to minēto apstākli un šajā sakarā radās šaubas par sprieduma norādīto rakstveida pierādījumu: Valsts darba inspekcijas 2021.gada 24.novembri lēmumi ar Nr. 30341000086621-3 esību un satura atbilstību “citam” Valsts darba inspekcijas 2021.gada 24.novembri lēmumi ar Nr. 30341000086621-3, kas tika saņemts 24.11.2021 gada (4. pielikums).

Pietekami skaidri tas faktus un tās novērtējumi tika noradītās apelācijas sūdzībā 1.8. un 4.2.punktos (5.pielikums). minētie iebildumi un tās argumentācijā tika atstati bez apelācijas tiesas vērtējumu (6. pielikums) izvirzītajiem iebildumiem sniegšanai, pretēji Civilprocesa likuma 426.panta noteikumiem par to, ka Apelācijas sūdzībā izvirzītie iebildumi sprieduma pamatojumam un norādījumi par procesuālo tiesību normu pārkāpumiem ir jāizvērtē apelācijas instances tiesā un argumentēti vai nu jāapstiprina vai jānoraida tās spriedumā … Senāts uzskata par nepieciešamu norādīt, ka Civilprocesa likuma 432.panta piektā daļas norma neatbrīvo apelācijas instances tiesu izskatīt lietu pēc būtības tādā apjomā, kā lūgts apelācijas sūdzībā… Senāts uzskata, ka tādējādi abu instanču tiesas ir pārkāpušas Civilprocesa likuma 8.panta noteikumus par apstākļu noskaidrošanu civillietā. (sk.   2012. gada 28.decembra Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumu lietā Nr. SKC-1594/2012, Senāta 2020. gada 5. maija spriedums lietā Nr. SKC 59/2020 (ECLI:LV:AT:2020:0505.C30574215.8.S), 10.1. punkts.)

(sk. apelācijas  sprieduma 5.2.punkta)

 

Ar mērķī noskaidrot abus lietas esošas līdzīgas pēc rekvizītiem (izņemot izdošanas laiku)  Valsts darba inspekcijas lēmumus, es vēršas pie minētas lēmumos autorei ar 07.08.2023 iesniegumu. Savlaicīgi tika saņemts  2023. gada 08.augusta Valsts darba inspekcijas M.Kruope Darba tiesību uzraudzības sektora vadītajās paziņojums ar Nr. 2023-11-07/5089 (7.pielikums). Ar šo dokumentu kompetenta valsts iestāde objektīvi pierada, ka pirmās instances sprieduma 12.5. punkta minēts: ”Lietas materiāliem pievienotas Valsts darba inspekcijas amatpersonas pieņemtā lēmuma kopija - 24.11.2021. 14:45 lēmums Nr.30341000086621-3 par administratīvā pārkāpuma procesa izbeigšanu jautājumā par atbildes sniegšanu uz darbinieka sūdzību (lietas 2.sējuma 9.-20.lapa)” – netika pieņemts Valsts darba inspekcija administratīva pārkāpumā lietās Nr. 30341000086621 ietvaros.

09.08.2023 es vēršos ar analoģisko lūgumu pie Rīgas apgabaltiesās priekšsēdētajai. Šodien tika saņemts Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājas atbilde (8. pielikums). Ar Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājas paziņojumu tika pieradīts, pirmās instances tiesas sprieduma, konkrētās dokuments, proti, Valsts darba inspekcijas 24.11.2021. plkst. 14.45 pieņemts lēmums lietas 2. sējuma 9.–20. lapā neatrodas.

Līdz ar to, rodas objektīvais pamats secinājumiem, ka sprieduma noradītas (viltots) lēmums tika savlaicīgi izņemts no lietas materiāliem, līdz ar to, sprieduma atstājas tikai atsausē uz lēmuma it ka esību un atrašanas vietu un to pieradīšanas nozīmēm lietā. Līdz ar to, rodas pamats secinājumiem, ka noziedzīga nodarījuma izdarīšanas, kas paredzēts Krimināllikuma XXIII nodaļas (Noziedzīgi nodarījumi pret jurisdikciju) pazīmēm - faktiskie apstākli tika objektīvi apstiprinājās.

Līdz ar jebkādā gadījumā Rīgas pilsētas tiesas tiesneses Ievas Lūcina-Linka procesuālā rīcība atzīstama par tīšu likuma pārkāpumu tiesas lietas izskatīšanā.

 

[3] Saskaņa ar iepriekš minēto un vadoties pēc Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma 1.panta pirmās daļas 1. un 2.punktos noteikumiem, to kopsakarībā ar Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības Konvencijas 13.panta  to kopsakarība ar 6.panta 1.daļas noteikumiem

lūdzu:

 

1) Ierosināt disciplinārlietu par Rīgas pilsētas tiesas tiesneses Ievas Lūcina- Linka rīcību, proti, par tīšu likuma pārkāpumu tiesas lietas izskatīšanā un darba pienākumu nepildīšanu. Pēc disciplinārlietās izskatīšanas iznākuma, Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma 7.panta otras daļas 2.punkta kartībā – izlemt jautājumu par  disciplinārlietas materiālus nosūtīšanu Ģenerālprokuratūrai jautājuma lemšanai par kriminālprocesa uzsākšanu;

 

Pielikumā:

1. 20.03.2019 SIA ADR skola pilnvara;

2. 22.07.2022 SIA ADR skola speciāla pilnvara;

3. 2022. gada 16. septembrī Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas spriedums lietā Nr. C29427321;

4. Valsts darba inspekcijas Darba tiesību uzraudzības sektora galvenās inspektores VN. Klīdzējas 24.11.2021. plkst.14:46 administratīvā pārkāpuma lietā Nr. 30341000086621  lēmums Nr. 3034100008661-3 par administratīvā pārkāpuma procesa izbeigšanu.

5. 05.10.2022 Apelācijas sūdzība lietā Nr. C29427321;.

6. 2023.gada 19.jūlijāRīgas apgabaltiesas spriedums lietā Nr. C29427321;

7. 2023. gada 08.augusta Valsts darba inspekcijas M.Kruope Darba tiesību uzraudzības sektora vadītajās paziņojums ar Nr. 2023-11-07/5089 par sprieduma minēta lēmuma neizdošanas;

8. 10.08.2023. Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājas paziņojums ar Nr. Nr. 3-16/39 par sprieduma minēta VDI lēmuma neesamības  lietā;

Cieņā Boriss Klopcovs SIA ADR skola pārstāvis.

DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

 
 
0 KOMENTĀRI
 
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties