Jursta Vārds - Brīvais mikrofons https://juristavards.lv Brīvais mikrofons lv https://juristavards.lv Sat, 24 Oct 2020 03:33:11 -0700 https://juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds https://juristavards.lv 240 47 \nBrīvais mikrofons: Latviešu tautas pasaka par Vecīša cimdiņu - jurista acīm\n<p>Dzīvoja vecītis – lai gan vecs, tomēr rīcībspējīgs. Reiz aukstā ziemā viņš, īstenodams savas tiesības, kā fiziska persona brauca uz mežu pēc malkas. Vecītim iegribējās aizdegt bez maldības, viltus un spaidiem iegūto pīpīti, ko viņam (saskaņā ar 1978. gada 3. martā Popē parakstīto dāvinājuma līgumu bez uzlikumiem) bija dāvinājis viņa onkulis. Pīpēja viņš ik dienas tā, it kā tas būtu līgumisks pienākums. Cikām viņš azotē meklēja dāvināto pīpi, patapināto tabaku un īrētās šķiltavas, tikām pazaudēja vienu cimdiņu. Šis cimdiņš bija ņemts līzingā; mantas pazaudēšana nebija atrunāta kā līguma noteikumu pārkāpums, taču maksāšanas noteikumi nebija no tiem draudzīgākajiem, paredzot maksāšanas pienākumu arī mantas nozaudēšanas gadījumā, tādēļ cimdiņš vecītim nozīmēja ...\nhttps://juristavards.lv/mikrofons/155-latviesu-tautas-pasaka-par-vecisa-cimdinu-jurista-acim/\n155\nSat, 25 Jul 2020 16:47:15 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: Par AT priekšsēdētaja aicinājumu tiesām ievērot vienotu praksi noilguma piemērošanas jautājumos\n<p>Augstākās tiesas priekšsēdētājs vērš tiesu priekšsēdētāju uzmanību uz to, ka šajā jautājumā pastāv Senāta prakse, atbilstoši kurai atsaukšanās uz noilgumu civilprocesā ir atbildētāja prerogatīva dispozitivitātes un sacīkstes principu ietvarā. Tas nozīmē, ka tiesa nevar pildīt vienas puses pārstāvja lomu un piemērot noilgumu <em>ex officio</em>, neatspoguļojot spriedumā noilguma ierunu. Tas izriet no Senāta sprieduma lietā Nr.SKC-2482/2015, Nr.SKC-327/2017 un Nr.SKC-292/2018.</p><p>Augstākās tiesas priekšsēdētājs atgādina, ka nav šaubu, ka judikatūra Civilprocesa likuma 5.panta sestās daļas izpratnē nav saistoša [tiesai] tādā nozīmē, ka no tās nav pieļaujamas atkāpes. Tomēr jebkura atkāpšanās no judikatūras [tiesnesim] ir īpaši jāpamato (sk. arī Senāta spriedumus lietās ...\nhttps://juristavards.lv/mikrofons/154-par-at-priekssedetaja-aicinajumu-tiesam-ieverot-vienotu-praksi-noilguma-piemerosanas-jautajumos/\n154\nTue, 21 Jul 2020 11:16:42 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: Uzturlīdzekļu kalkulatori pasaulē\n<p>Labdien,</p><p>Pasaulē dažādās valstīs ir atšķirīga pieeja uzturlīdzekļu apjoma noteikšanā. Dažās no valstīm tos nosaka puses vienojoties. Dažās tos nosaka ar tiesas palīdzību, piemēram, ja vienoties nav iespējams.</p><p>Lieki teikt, ka tiesas izmaksas var būt ļoti dārgas, process bieži vien ir ilgstošs, neprecīzs, iznākums neparedzams. Ja uzturlīdzekļus tiesa nosaka dažādiem cilvēkiem atšķirīgos tiesas sastāvos, tad rezultāti atšķiras, kas neatbilst viens likums viena taisnība principam.</p><p>Cilvēki bieži vien pamatoti ir neapmierināti un pārsūdz tiesas spriedumus nākamās instances tiesā, process ievelkas un kļūst vēl dārgāks, ieguvēji pilnīgi noteikti nav bērni, kuri tiesvedībā izdoto naudu varētu saņemt kā tos pašus uzturlīdzekļus. Tas viss ir ilgstošs stress un no tā izrietošās sekas, ...\nhttps://juristavards.lv/mikrofons/153-uzturlidzeklu-kalkulatori-pasaule/\n153\nSat, 23 May 2020 14:17:45 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: ierobežojumi pulcēšanās brīvības īstenošanā ir nosakāmi ļoti uzmanīgi\n<p><strong>Skatoties video par to kā valsts policija izrīkojās ar 1.maija nesankcionētajiem piketētājiem pie Brīvības pieminekļa, radās pārdomas:</strong></p><p>1) vai veids kā VP viņus novāca no laukuma bija adekvāts?</p><p>2) vai šobrīd noteiktais piketu aizliegums izietu Satversmes tiesas filtru, jo īpaši – par samērīgumu?</p><p>Man personīgi liekas dīvaini, ka Depo un Maximā varam brīvi pārvietoties, mierīgi stāvēt rindā pie kasēm, bet kaut vai ievērojot 2 metru distanci un citus epidemioloģiskās drošības pasākumus, realizēt Satversmē garantētās pamattiecības ir ...\nhttps://juristavards.lv/mikrofons/152-ierobezojumi-pulcesanas-brivibas-istenosana-ir-nosakami-loti-uzmanigi/\n152\nSat, 02 May 2020 23:43:31 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: Kā advokātiem strādāt #PaliecMājās laikā?\n<p>Latvijas jaunuzņēmums “SmartLaws” ir izstrādājis interneta vietni, lai palīdzētu kolēģiem ērti veikt dokumentu elektronisko parakstīšanu, atrast klientus, un klientiem – ērti sadarboties ar advokātiem, risinot juridiskas problēmas.</p><p> Vietnē <a href="https://smartlaws.eu/"><strong>https://smartlaws.eu</strong></a>  kolēģiem ir iespēja:</p><p>-       bez maksas (ārkārtējas situācijas laikā) izveidot un uzturēt advokāta profilu</p><p>-       sazināties ar klientu, identificēt klientu ar elektronisko parakstu, videokonferences funkcionalitāti, iespēju bez maksas (ārkārtējas situācijas laikā) izmantot dokumentu apstrādes un elektroniskās parakstīšanas ...\nhttps://juristavards.lv/mikrofons/151-ka-advokatiem-stradat-paliecmajas-laika/\n151\nTue, 31 Mar 2020 18:18:18 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: Judikatūras atziņas zemes piespiedu nomas sakarā Senāta 2020. gada 20. marta spriedumā lietā Nr. SKC-126/2020\n<p>Bieži vien zemes īpašniekam tiek pārmests, ka prasība tiesā par zemes nomas līguma noslēgšanu, jeb, faktiski, par zemes īres tiesisko attiecibu nodibināšanu, un nomas jeb, faktiski, īres maksas piedziņu ir celta novēloti, tādējādi pārkāpjot labas ticības principu (Civillikuma 1. pants). Vai arī ir pat iestājies šādas prasības, neidentificējot kādas – par nomas vai īres būtisko sastāvdaļu noteikšanu, vai arī par tiesas noteiktās (nosakāmās) nomas maksas piedziņu, noilgums. Tas parasti tiek argumentēts ar apsvērumu, ka zemes lietotājs ir labticīgi paļāvies, ka zemes īpašnieks nomas maksu saņemt nav vēlējies vispār, tādējādi šo tiesību zaudējot.</p><p>Tāpat, neskatoties uz gandrīz vienveidīgo un pārliecinoši vienoto tiesu praksi jautājumā par zemes īpašnieka tiesībām cedēt savas prasījuma tiesības ...\nhttps://juristavards.lv/mikrofons/150-judikaturas-atzinas-zemes-piespiedu-nomas-sakara-senata-2020-gada-20-marta-sprieduma-lieta-nr-skc-1262020/\n150\nThu, 26 Mar 2020 07:44:28 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: Turpinot diskusiju par Senāta nolēmumiem lietā Nr. SKC-259/2019\n<p>Laikraksta “Jurista Vārds” 2020. gada 28. janvāra numura tēma bija kopīpašuma dalīšana tiesas ceļā, kā arī Senāta paplašinātā sastāvā pieņemtais 2019. gada 17. decembra spriedums un ar to saistītais blakus lēmums lietā Nr. SKC-259/2019 (C04169414), kuros kopīpašuma izbeigšanas problemātika aplūkota kopsakarā ar Civillikuma 1. pantā ietverto labas ticības principu un izteikts viedoklis par netaisnprātīgu prasību par kopīpašuma izbeigšanu, laikraksta redakcijai aicinot lasītājus dalīties pārdomās un iesūtot redakcijai jaunus rakstus par kopīpašuma problemātiku un tās risinājumiem<a href="https://juristavards.lv/profils.php?mode=visi#_ftn1">[1]</a>.</p><p>Ar šo nolēmumu Senāts atcēla Rīgas apgabaltiesas spriedumu par dzīvokļu īpašumos nesadalīta ~17 dzīvokļu īres nama ...\nhttps://juristavards.lv/mikrofons/149-turpinot-diskusiju-par-senata-nolemumiem-lieta-nr-skc-2592019/\n149\nThu, 27 Feb 2020 17:14:54 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: Vai kādreizējo pusaudžu tiesāšana divdesmit gadus pēc nozieguma ir leģitīma un samērīga?\n<p>Lieta Nr. 06913792 K31-0004-14</p><p>LĒMUMS</p><p>2014.gada 31.janvārī</p><p>Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa šādā sastāvā: tiesnese I.Vanaga ar sekretāri A.Hohlovu, tulci M.Liniņu piedaloties prokurorei G.Ķapsnai, zvērinātiem advokātiem R.Oļhovai  V.Oļhovai, A.Leičenko, N.Šlitkem, izskatīja atklātā tiesas sēdē Rīgā, Baložu ielā 14 izdalīto krimināllietu, kurā EL apsūdzēts pēc Latvijas Kriminālkodeksa 139.panta ceturtās daļas, 197.panta otrās daļas, 210. panta, AL apsūdzēts pēc Latvijas Kriminālkodeksa 139.panta ceturtās daļas, 197.panta otrās daļas, 204. panta, JA apsūdzēts pēc Latvijas Kriminālkodeksa 139. panta ceturtās daļas, un AD, apsūdzēts pēc Latvijas Kriminālkodeksa 145.panta otrās daļas, konstatēja</p><p> </p><p>Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesā ...\nhttps://juristavards.lv/mikrofons/148-vai-kadreizejo-pusaudzu-tiesasana-divdesmit-gadus-pec-nozieguma-ir-legitima-un-sameriga/\n148\nThu, 30 Jan 2020 13:52:31 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: Vai pirmšķietami nelikumīgs un nepamatots Senāta Civillietu departamenta spriedums var būt judikatūras nolēmums?\n<p>Izskatāmajā lietā (skat., <a href="https://ej.uz/Komersants">https://ej.uz/Komersants</a>) tika risināts strīds par to vai vienam vai abiem laulātajam, ierakstot sevi komercreģistrā kā individuālo komersantu, var mainīties laulāto kopīgās mantas saturs un statuss, proti, vai fiziskās personas manta var būt individuālā komersanta nošķirtā manta, un kādas tam ir sekas. Atbildētājs lietā bija nodibinājis individuālo komersantu, laulāto kopīgo mantas daļu, tostarp, laulāto kopdzīves laikā iegādāto ganāmpulku, “pārreģistrējot” uz sevi kā individuālo komersantu.</p><p>Nolēmums publicēts ar judikatūras tēzi: “<em>Manta, ko viens no laulātajiem nošķīris komercdarbības veikšanai un iekļāvis individuālā komersanta mantā, ir tiesiski norobežota no laulāto kopīgās mantas. Individuālā komersanta manta nav iekļaujama laulāto ...\nhttps://juristavards.lv/mikrofons/147-vai-pirmskietami-nelikumigs-un-nepamatots-senata-civillietu-departamenta-spriedums-var-but-judikaturas-nolemums/\n147\nThu, 28 Nov 2019 15:23:51 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: Tiesas kompetence pārbaudīt šķīrējtiesas līguma spēkā esību\n<p>Senāta nolēmums lietā Nr. SKC-1181/2019 ir pārliecinošs ar tajā ietverto argumentāciju un spriedumu pieņemšanai piemēroto juridisko metodi. Nolēmuma motīvu daļā nav tādu vispārējo frāžu kā "tiesas ieskatā", "tiesa atzīst" vai "tiesa uzskata", kas ir visnotaļ apsveicami. Arī visi tiesas secinājumi ir balstīti uz likumiem, starptautiskajiem līgumiem vai tiesību doktrīnu. Tostarp secinājumi, kuriem nevar nepievienoties:</p><p>1. Gadījumos, ja šķīrējtiesas jurisdikcija tiek apstrīdēta, valsts tiesai pieder galīgais vārds šā jautājuma izlemšanā. Proti, jautājumus par to, vai pastāv spēkā esošs šķīrējtiesas līgums un vai ir notikusi labprātīga atteikšanās no strīda skatīšanas valsts tiesā, „nevar atstāt nedz šķīrējtiesnešu, ...\nhttps://juristavards.lv/mikrofons/146-tiesas-kompetence-parbaudit-skirejtiesas-liguma-speka-esibu/\n146\nWed, 27 Nov 2019 11:47:44 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: Spriedums/lēmums tiek pasludināts pastkastītē?\n<p>Laikā, kad ekonomiskā apgrozība ir sasniegusi tādu līmeni, kad katra diena ir no svara, kuru mēs gaidām, lai saņemtu spēkā stājušos spriedumu/lēmumu, man ir radījusi kārtējo vilšanos mūsu tiesu sistēmā.</p><p>Jautājums, kad stājas spēkā tiesas spriedums/lēmums, lai tas būtu izmantojams man kā prasītajai savu tiesību realizēšanai? Kur galu galā spriedums/lēmums tiek pasludināts? Vai atbildētāja aizsardzība jau nepārsniedz to robežu, kad vajadzētu teikt: "Pietiek! Atbildētājam ir jābūt tik saprātīgam, ka tam ir pienākums apzināties savas tiesības un sekas".</p><p>Iz dzīves:</p><p>1) Esmu prasītāja civillietā, kurā norādīts, ka pilns sprieduma noraksts pieejams tiesas kancelejā 2019.gada 3.septembrī. Sprieduma pārsūdzams 20 dienu laikā. Tā nu 2019.gada 24.septembrī es dodos pēc atzīmes par spēkā stāšanos, bet man saka, ...\nhttps://juristavards.lv/mikrofons/145-spriedumslemums-tiek-pasludinats-pastkastite/\n145\nWed, 13 Nov 2019 09:42:04 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: Vai advokāts ārpus amata pienākumu pildīšanas bauda tiesības uz privāto dzīvi?\n<p>Portālā Manas tiesas publicēts daļēji anonimizēts Senāta 2019. gada 31. oktobra spriedums lietā Nr. SKC-316/2019. Nepievēršoties sprieduma argumentiem, motīviem un rezultātam, neizpratni raisa fakts, ka atbildētāja vārds un uzvārds portālā Manas tiesas nav anonimizēts, domājams, tāpēc vien, ka atbildētājs ir arī zvērināts advokāts  - bet ne šajā lietā, kas ir vien izrietoša no atbildētāja profesionālās darbības.</p><p>Atbilstoši MK noteikumiem par tiesu informācijas publicēšanu mājaslapā internetā un tiesu nolēmumu apstrādi pirms to izsniegšanas, sagatavojot nolēmumu publicēšanai, datus, kas ļauj identificēt fizisko personu, dzēš, aizstājot personas vārdu un uzvārdu – ar brīvi izvēlētu latviešu alfabēta lielo burtu (burtu, ar kuru aizstāt personas vārdu un uzvārdu, izvēlas tā, lai nolēmumā ...\nhttps://juristavards.lv/mikrofons/144-vai-advokats-arpus-amata-pienakumu-pildisanas-bauda-tiesibas-uz-privato-dzivi/\n144\nThu, 07 Nov 2019 14:26:15 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: Analizējot 2019. gada Augstākās tiesas judikatūras datubāzē iekļautos Senāta nolēmumus - SPC-8/2019\n<p>Likuma “Par tiesu varu” 28.6 pants nosaka, ka tiesu informatīvās sistēmas ietvaros Augstākā tiesa veido judikatūras datubāzi, kurā iekļaujamās informācijas atlases un apstrādes kārtību pēc saskaņošanas ar Tieslietu ministriju nosaka Augstākās tiesas priekšsēdētājs. Augstākās tiesas mājaslapā norādīts, ka Judikatūras sadaļā sistēmiski apkopoti Senāta nolēmumi, kas ir juridiski nozīmīgi.</p><p>Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa ir lēmusi pievienot Judikatūras datubāzei Senāta 2019. gada lēmumu lietā Nr. SPC000819, SPC-8/2019. http://www.at.gov.lv/downloadlawfile/5702.</p><p>Aicinu juristus un visus citus interesentus izvērtēt šā Senāta nolēmuma argumentāciju, likumību un pamatotību. Vēršu uzmanību uz faktu, ka civillietas Nr. SPC000819 materiāliem, domājams, kasācijas instancē ir pievienoti Latvijas ...\nhttps://juristavards.lv/mikrofons/143-analizejot-2019-gada-augstakas-tiesas-judikaturas-datubaze-ieklautos-senata-nolemumus-spc-82019/\n143\nWed, 22 May 2019 08:30:56 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: Par tiesvedības apturēšanu lietās, kas izriet no aizgādības un saskarsmes tiesībām pušu bērna veselības stāvokļa pasliktināšanās dēļ\n<p>Civilprocesa likuma(turpmāk CPL) 214.pants nosaka gadījumus, kad ir tiesas pienākums apturēt tiesvedību, bet CPL 215.pants nosaka gadījumus, kad tiesai ir tiesības apturēt tiesvedību, bet nav pienākums. Visi uzskaitīti gadījumi izriet no pušu trešo personu personiskiem un veselības stāvokļiem. Diemžēl lietās, kas izriet no aizgādnības un saskarsmes tiesībām pušu bērns(i) nav ne puses, nedz trešās personas, bet tieši viņus personiski skar jebkurš tiesas nolēmums, t.sk. arī pagaidu lēmums par saskarsmi. </p><p>Lai gan bērnu tiesību aizsardzības likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka tiesiskajās attiecībās, kas skar bērnu, bērna tiesības un intereses ir prioritāras, visbiežāk dzīvē bērna tiesības pārtop par pienākumu tikties noteiktos apstākļos ar pieaugušo vecāku tiesas noteiktajā kārtībā neatkarīgi no tā vai ...\nhttps://juristavards.lv/mikrofons/142-par-tiesvedibas-apturesanu-lietas-kas-izriet-no-aizgadibas-un-saskarsmes-tiesibam-pusu-berna-veselibas-stavokla-pasliktinasanas-del/\n142\nThu, 21 Mar 2019 12:55:39 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: ZOLITŪDES TRAĢĒDIJA – ALKATĪBAS UN NEKAUNĪBAS MEMORIĀLS \n21.novembrī ir Zolitūdes traģēdijas 5.gadadiena, kurā gāja bojā 54 cilvēki, bet vēl desmitiem guva sakropļojumus. Maz kas zina, kā sākās kļūmīgās ēkas veikala Maxima kļūmīgā būvniecība. Zemes īpašnieki firma Homburg Zolitude ilgi nevarēja sākt būvniecību. Un tad viņiem palīgā nāca toreizējais Saeimas Tautsaimniecības komisijas priekšsēdētājs Vjačeslavs Dombrovskis. Viņš komisijas vārdā sagatavoja un parakstīja likumprojektu, atbilstoši kuram projekta saskaņošanas prasības apbūvētājiem būtiski samazinājās, un viņi varēja būtiski paātrināt būvniecības uzsākšanu. Būdama Saeimas deputāte, kopā ar kolēģiem Juridiskajā komisijā mēs šo likumprojektu nobloķējām. Bet īpašnieku neatlaidība un vēlēšanās nopelnīt «uzvarēja», un ēka ar pārkāpumiem tomēr tika uzbūvēta. Pēc likuma par būvniecības kvalitāti atbild Rīgas pašvaldība. Viņiem bija jāuzņemas tiešā atbildība. Vajadzēja, bet ...\nhttps://juristavards.lv/mikrofons/140-zolitdes-tradija-alkatbas-un-nekaunbas-memorils/\n140\nWed, 21 Nov 2018 13:32:41 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: Uz likuma pamata izveidojušās nomas attiecības nav komercdarījums\n<p>2018. gada 2. oktobra rakstā “Jurista vārdā”<a href="file:///M:/iLaw%20Lietas/ID2/72B22105-375A-434B-8D43-F9A1EC4E844D/0/326000-326999/326213/L/L/Noilgums_p%C4%93c%20RAT_domn%C4%ABca%20(ID%20326213).docx#_ftn1">[1]</a> norādīju, ka dažādās Latvijas apgabaltiesās ir izveidojusies atšķirīga tiesu prakse Komerclikuma 388. un 406. panta piemērošanā. Kurzemes apgabaltiesa, atsaucoties uz Augstākās tiesas spriedumiem lietās SKC-40/2016, SCK-198/2016 un SKC-349/2016 konsekventi ir atteikusies piemērot komerctiesisko noilgumu likumiskajās zemes piespiedu nomas attiecībās (skat., piem., C30471317, C30435716, C30467417). Latgales apgabaltiesa šo jautājumu skata caur citu prizmu, atzīstot, ka jebkuru noilgumu pārtrauc atgādinājums arī ēkas pārvaldniekam kā dzīvokļu īpašnieku pilnvarniekam, tostarp, prasība tiesā par līguma noslēgšanu, bet nomas maksas ...\nhttps://juristavards.lv/mikrofons/139-uz-likuma-pamata-izveidojusas-nomas-attiecibas-nav-komercdarijums/\n139\nWed, 31 Oct 2018 14:44:22 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: ŠOKĒJOŠI - BANKAS MUMS IR PARĀDĀ MILJARDIEM EIRO !\n<p>Raksts tapa diskusiju ietekmē par tā saucamo "nolikto atslēgu" principu. Ir diezgan liels cinisms bankām diktēt valstij savus noteikumus saistībā ar šo principu.</p><p>Kārtējā parlamentāriešu sanāksmē ar finanšu sektora pārstāvjiem Latvijas Bankas padomes loceklis Edvards Kušners apgalvoja, ka banku sektoram ir finanšu resursi, lai izsniegtu kredītus.</p><p>Var atklāti teikt, ka apzināti vai neapzināti, bet Latvijas Bankas padomes loceklis Edvards Kušners nerunā taisnību.</p><p>Banku sektoram nav un nekad nav bijuši pietiekami savi finanšu resursi kredītu izsniegšanai. Tā saucamos "finanšu resursus" bankām rada hipotekāro kredītu ņēmēji, kreditējot bankas, un <strong>bankas vēl līdz šodienai ir parādā hipotekāro kredītu ...\nhttps://juristavards.lv/mikrofons/138-okjoi-bankas-mums-ir-pard-miljardiem-eiro-/\n138\nThu, 18 Oct 2018 21:18:31 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: Pilnvarojuma pēctecība uzvārda maiņas gadījumā - vai Augstākās tiesas 17.08.2018 lēmumu lietā Nr SKC 1400/2018 var uzskatīt par likumīgu?\n<p>AT mājas lapā www.at.gov.lv judikatūras krājumam ir pievienots <strong>1</strong>7.08.2018  lēmums lietā Nr SKC 1400/2018</p><p><strong>Aprakstošā daļa (saīsināti)</strong></p><p>Zemgales apgabaltiesā 2018.gada 26.februārī saņemta atbildētājas kasācijas sūdzība, kuru parakstījis zvērināta advokāta palīgs A. Zemgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnesis 2018.gada 26.februārī lēmis kasācijas sūdzību pieņemt un lietu kopā ar šo sūdzību nosūtīt Augstākās tiesas Civillietu departamentam.</p><p>Ar Augstākās tiesas tiesnešu kolēģijas 2018.gada 2.maija rīcības sēdes lēmumu civillieta sakarā ar atbildētājas kasācijas sūdzību, kuru parakstījis zvērināta advokāta palīgs A atdota apelācijas instances tiesai Civilprocesa likuma 453.panta sestajā daļā noteikto darbību izpildei.</p><p>Ar Zemgales ...\nhttps://juristavards.lv/mikrofons/137-pilnvarojuma-pecteciba-uzvarda-mainas-gadijuma-vai-augstakas-tiesas-17082018-lemumu-lieta-nr-skc-14002018-var-uzskatit-par-likumigu/\n137\nMon, 03 Sep 2018 16:58:55 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: Īsumā par svarīgo: žurnālista loma informācijas pieejamības nodrošināšanā\n<p>Apsūdzētā tiesas sēdē norādīja, ka informācija, ko viņa sniegusi [žurnālistam], ir bijusi [jau iepriekš] publicēta, un tādēļ atzīstama par vispārpieejamu. Ņemot vērā to, ka informācija par Liepājas tiesā 2011.gada 31.oktobrī, atklātā tiesas sēdē iztiesājamo krimināllietu Nr.12261002510 [..] ir [iepriekš] publicēta, tā saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta sesto daļu nevar tikt uzskatīta par ierobežotas pieejamības informāciju.</p><p>Apsūdzētā tiesai ir norādījusi, ka portālā tiesas.lv sēžu kalendārā bija daudz vienkāršotāka iespēja atrast meklējamo informāciju, jo meklēšanas kritēriji pieļāva atrast interesējošo uzvārdu ar CTRL+F palīdzību pa mēnešiem. Izmantojot šādu publicēto kalendāru, tiesvedības gaitas izsekošanas iespējas un anonimizēto nolēmumu pieejamība, kas publicēta un pieejama ...\nhttps://juristavards.lv/mikrofons/136-suma-par-svarigo-zurnalista-loma-informacijas-pieejamibas-nodrosinasana/\n136\nTue, 21 Aug 2018 12:30:56 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: Par atsevišķajām domām PVN piemērošanā zemes nomai\n<p>2018. gada 27. jūnijā plkst. 14:00 Augstākā tiesa pasludināja spriedumu lietā SKC-5/2018, tostarp, par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanu zemes piespiedu nomas maksai. Šajā pašā dienā jau plkst. 15:27 portālā “Jurista Vārds” ir publicēta Augstākās tiesas Civillietu departamenta zinātniski analītiskā padomnieka Riharda Gulbja sagatavotā informācija (preses relīze) par spriedumu, kurā uzsvērts, ka Augstākā tiesa ir noraidījusi spriedumu daļā par nomnieka pienākumu turpmāk papildus nomas maksai maksāt PVN. 2018. gada 29. jūnijā Augstākās tiesas tiesneši V.Jonikānis, Ļ.Kušnire un N.Salenieks ir sagatavojuši atsevišķās domas par spriedumu daļā, kas skar PVN jautājumus (tiesnesis I.Bisters pievienojis atsevišķās domas citā sprieduma daļā). Par tiesnešu atsevišķajām domām sabiedrība ...\nhttps://juristavards.lv/mikrofons/135-par-atseviskajam-domam-pvn-piemerosana-zemes-nomai/\n135\nTue, 03 Jul 2018 13:38:12 +0200\n\n