Jursta Vārds - Civiltiesības un process https://juristavards.lv Civiltiesības un process lv https://juristavards.lv Sun, 20 Sep 2020 10:15:34 -0700 https://juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds https://juristavards.lv 240 47 \nCiviltiesības un process: Mākslīgais intelekts un civiltiesiskā atbildība\nIevads Aktuālo ziņu virsrakstos arvien biežāk tiek minēta vārdkopa "mākslīgais intelekts"1 un apcerēta gan tā ietekme uz tautsaimniecības nozari, gan ar to saistītās ekonomiskās perspektīvas.2 Vienlaikus ekonomiskās prognozes paredz, ka mākslīgā intelekta programmatūru tirgus peļņa 2025. gadā varētu pārsniegt 100 miljardu eiro robežšķirtni,3 kas savukārt visai uzskatāmi ilustrē sabiedrībā nostiprinājušos mērķi sasniegt jaunu tehnoloģisku izrāvienu, līdzīgi kā tas savulaik bija, piemēram, ar iekšdedzes dzinēja radīšanu. Lai arī vēsturiski personas atbildība saistībā ar trešajai personai nodarīto kaitējumu tika vērtēta jau ar romiešu tiesībās atzīto vispārējās atbildības modeli jeb atbildību par vainojamību (fault-based liability), industriālā revolūcija un tās ietvaros radītie mehāniskie risinājumi tās piemērošanas iespējamību izaicināja. Proti, tvaika dzinēju, dzelzceļu, ...\nhttps://juristavards.lv/doc/277174-maksligais-intelekts-un-civiltiesiska-atbildiba/\n277174\nTue, 15 Sep 2020 00:00:00 +0200\n\n\nKomerctiesības: Vai pastāv ierobežotās atbildības robežas attiecībā uz kapitālsabiedrību daļu īpašniekiem\nKā advokātu, pie kura nereti vēršas klienti ar lūgumu sniegt konsultācijas par parādu atgūšanas jautājumiem no kapitālsabiedrībām, mani jau kādu laiku interesē jautājums par darījumu un uzvedības ētiku korporatīvajā vidē: visvairāk – līgumisko kreditoru interešu aizsardzības iespējas situācijās, kad parādnieki, izmantodami korporatīvās struktūras priekšrocības, izvairās no saistību izpildes. Salīdzinot ar Rietumeiropas korporatīvajām tradīcijām un uzņēmēju savstarpējo ētiku, var teikt, ka Latvijas korporatīvajā vidē valda "vilku likumi": nereti ātras peļņas kārotāji uzņēmēji veido uzņēmumu ķēdes un uzņēmumu grupas, lai ne vien nodrošinātos pret neparedzētiem riskiem un zaudējumiem, bet jau sākotnēji izveidotu korporatīvo shēmu, kas ļauj eksternalizēt izdevumus uz līgumisko kreditoru rēķina. Rezultātā negodprātīgi komercuzņēmumi, slēpdamies dalībnieka ierobežotās ...\nhttps://juristavards.lv/doc/277140-vai-pastav-ierobezotas-atbildibas-robezas-attieciba-uz-kapitalsabiedribu-dalu-ipasniekiem/\n277140\nTue, 08 Sep 2020 00:00:00 +0200\n\n\nDarba tiesības: Darba strīdu risināšanas ārpustiesas kārtība\nKopš vissenākajiem laikiem, jau ilgi pirms tam, kad dažādām tautām izveidojās valsts un tiesības, cilvēku dzīvē pastāvīgi radās konflikta situācijas un strīdi, kas bija jāizlemj kādam šķīrējam.1 Viens no svarīgākajiem un interesantākajiem institūtiem ātras un efektīvas civilstrīdu un komercstrīdu izšķiršanas jomā, kurš ātri attīstās arī Latvijā, ir alternatīvas domstarpību risināšanas (turpmāk – ADR) institūts.2 Ar ADR jēdzienu vispārīgā, plašākā nozīmē var apzīmēt procesu kopumu, ar kuru palīdzību tiek risināti strīdi un konflikti bez tiesas un kuri paši par sevi ir strīdu un konfliktu izšķiršanas alternatīva tiesā. Katrā valstī jābūt tiesību aizsardzības un strīdu risināšanas sistēmai, kura var sastāvēt no formāliem elementiem, piemēram, tiesas vai kvazitiesas, un neformāliem elementiem, piemēram, mediācijas un samierināšanas. Tālredzīga ir tā valsts tiesību politika, ...\nhttps://juristavards.lv/doc/277137-darba-stridu-risinasanas-arpustiesas-kartiba/\n277137\nTue, 08 Sep 2020 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Procesuālo tiesību un pienākumu godprātīga izmantošana: tiesu prakse, Lietuvas un Igaunijas pieredze\nJautājums par procesuālo tiesību un pienākumu godprātīgu izmantošanu ir viena no pēdējo gadu aktualitātēm civilprocesā. Šis jautājums ir arī saistīts ar konkrētām sekām praksē, kur negodprātīgai tiesību realizācijai un pienākumu izpildei galvenokārt ir negatīva ietekme uz procesuālo ekonomiju. Tāpat civilprocesuālo pienākumu nepildīšana vai negodprātīga pildīšana bieži vien kaitē vai traucē citu personu likumīgajām interesēm. Par procesuālo tiesību un pienākumu godprātīgu izmantošanu ir bijušas plašas diskusijas un vairākas pub­likācijas,1 kas tikai liecina par minētās tēmas aktualitāti. Šī raksta mērķis ir apskatīt procesuālo tiesību un pienākumu godprātīgu izmantošanu no tiesu prakses un ārvalstu regulējuma puses, mazliet pievēršoties arī dažiem svarīgiem vēsturiskiem pirmsākumiem.   Neliels ieskats vēsturē Civilprocesuālais pušu pienākums izmantot savas tiesības un ...\nhttps://juristavards.lv/doc/277101-procesualo-tiesibu-un-pienakumu-godpratiga-izmantosana-tiesu-prakse-lietuvas-un-igaunijas-pieredze/\n277101\nTue, 01 Sep 2020 00:00:00 +0200\n\n\nPatērētāju tiesības: Negodīgi līgumu noteikumi līgumos ar patērētājiem: tiesu prakse un problēmjautājumi\nPatērētāju tiesību aizsardzības jautājumi attiecībā uz negodīgiem līgumu noteikumiem un negodīgu komercpraksi ir aktuāli tiesu praksē, patērētājiem lūdzot atzīt par spēkā neesošiem līgumu noteikumus, kā arī Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk – PTAC) lēmumos, sodot komersantus par negodīgas komercprakses īstenošanu, it īpaši patērētāju kreditēšanā un arī saistībā ar interneta platformu starpniecību noslēgtiem pirkuma vai pakalpojumu līgumiem. Papildus patērētāju tiesību aizsardzības temata aktualitātes aspektā jānorāda arī uz Preču pārdošanas līgumu direktīvu (2019. gada 20. maija Direktīva Nr. 2019/771 par atsevišķiem preču pārdošanas līgumu aspektiem), kas Latvijas Republikai jātransponē nacionālajā regulējumā. Direktīva noteic prasības pārdevēju un patērētāju līgumiem, tostarp norādot subjektīvās prasības attiecībā uz preču atbilstību līgumam (precēm ...\nhttps://juristavards.lv/doc/277071-negodigi-ligumu-noteikumi-ligumos-ar-pateretajiem-tiesu-prakse-un-problemjautajumi/\n277071\nTue, 25 Aug 2020 00:00:00 +0200\n\n\nMedicīnas tiesības: Pārmērīgas ietekmes civiltiesiskās sekas pacienta gribas izteikumā\n2019. gada maijā Latvijā notika traģisks atgadījums ārstniecības jomā, kas atkal aktualizēja diskusiju par pacienta tiesisko aizsardzību ārstniecībā. 21 gadu veca grūtniece, viņas 25 gadus vecais vīrs un tēvs piederēja kādai reliģiskajai organizācijai (turpmāk tekstā – Draudze), kuras viens no principiem ir kategoriska atteikšanās no ārstniecības, to aizstājot ar lūgšanām. Sākoties dzemdībām, grūtnieces vīrs, tēvs un Draudzes vadītāja, 40 gadus veca sieviete, neizsauca neatliekamo medicīnisko palīdzību un nolēma pieņemt mājdzemdības, neskatoties uz medicīniskās izglītības neesamību. Bērns dzemdībās mira, un nākamajā dienā no smagām dzemdību komplikācijām mira arī sieviete, kuras nāvi konstatēja viņas vīrs, tikai pēc pāris stundām izsaucot neatliekamo medicīnisko palīdzību. Lieta tiek skatīta tiesā kriminālprocesuālajā kārtībā pēc Krimināllikuma 137. un 141. panta otrās daļas, ...\nhttps://juristavards.lv/doc/277040-parmerigas-ietekmes-civiltiesiskas-sekas-pacienta-gribas-izteikuma/\n277040\nTue, 18 Aug 2020 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Pārmērīgas ietekmes civiltiesiskās sekas pacienta gribas izteikumā\n2019. gada maijā Latvijā notika traģisks atgadījums ārstniecības jomā, kas atkal aktualizēja diskusiju par pacienta tiesisko aizsardzību ārstniecībā. 21 gadu veca grūtniece, viņas 25 gadus vecais vīrs un tēvs piederēja kādai reliģiskajai organizācijai (turpmāk tekstā – Draudze), kuras viens no principiem ir kategoriska atteikšanās no ārstniecības, to aizstājot ar lūgšanām. Sākoties dzemdībām, grūtnieces vīrs, tēvs un Draudzes vadītāja, 40 gadus veca sieviete, neizsauca neatliekamo medicīnisko palīdzību un nolēma pieņemt mājdzemdības, neskatoties uz medicīniskās izglītības neesamību. Bērns dzemdībās mira, un nākamajā dienā no smagām dzemdību komplikācijām mira arī sieviete, kuras nāvi konstatēja viņas vīrs, tikai pēc pāris stundām izsaucot neatliekamo medicīnisko palīdzību. Lieta tiek skatīta tiesā kriminālprocesuālajā kārtībā pēc Krimināllikuma 137. un 141. panta otrās daļas, ...\nhttps://juristavards.lv/doc/277040-parmerigas-ietekmes-civiltiesiskas-sekas-pacienta-gribas-izteikuma/\n277040\nTue, 18 Aug 2020 00:00:00 +0200\n\n\nKomerctiesības: Kreditoru prasījumu segšana ārpus tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna\nTiesiskās aizsardzības process (turpmāk arī – TAP) ir līdzeklis finansiālās grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai, parādniekam par to vienojoties ar kreditoru vairākumu. Izstrādājot TAP pasākumu plānu (turpmāk – TAP plāns), parādnieks tajā norāda visas nesegtās saistības un to restrukturizācijas kārtību jeb to, cik lielā apmērā un kādā termiņā šīs saistības tiks segtas. Pastāv vispārējs princips, ka pret kreditoriem un to prasījumiem jāizturas vienādi, atbilstoši to statusam.1 Tomēr praksē nereti ir gadījumi, kad ne visu kreditoru prasījumi tiek norādīti TAP plānā un restrukturizēti tāpat kā pārējo kreditoru prasījumi.2 Šajā rakstā ir aplūkoti apsvērumi par to, vai šāda situācija vispār ir pieļaujama. Ja ir, tad kādos gadījumos, un vai šajā jautājumā būtu nepieciešami grozījumi Maksātnespējas likumā (turpmāk – ML).   Prasījumu dalījums TAP ietvaros [1] Runājot par ...\nhttps://juristavards.lv/doc/277038-kreditoru-prasijumu-segsana-arpus-tiesiskas-aizsardzibas-procesa-pasakumu-plana/\n277038\nTue, 18 Aug 2020 00:00:00 +0200\n\n\nIntelektuālā īpašuma tiesības: Datorprogrammu licenču noteikumu neievērošana kā autortiesību pārkāpums\nNo datorprogrammu atzīšanas par autortiesību darbu attiecīgi izriet arī dažādas tam pakārtotas personiskās un mantiskās tiesības, tostarp tiesības tikt atzītam par datorprogrammas autoru, kas sevī ietver ne tikai autora tiesības prasīt atzīt savu autorību, bet arī tiesības vērsties pret personām, kas šo autorību apšauba vai piesavinās. Tieši šis aspekts caurvija neseno tiesvedību ASV Ziemeļkalifornijas apgabala tiesā starp tiešsaistes tehnoloģiju un drukas uzņēmumiem "Printful, Inc." un "Printify, Inc.". "Printful" 2019. gada nogalē iesniedza prasību tiesā par vairāku ASV tiesību aktu pārkāpumiem, norādot, ka atbildētājs "Printify" ir nelegāli nokopējis un pārveidojis "Printful" radīto programmatūras kodu integrācijai ar e-komercijas platformu "WooCommerce". Kods tika paredzēts pasta izmaksu uzstādīšanai un aprēķinam, lai lietotāji varētu ērti ...\nhttps://juristavards.lv/doc/277037-datorprogrammu-licencu-noteikumu-neieverosana-ka-autortiesibu-parkapums/\n277037\nTue, 18 Aug 2020 00:00:00 +0200\n\n\nIntelektuālā īpašuma tiesības: Autortiesību uz pasūtītu datorprogrammu saglabāšanas iespējas\nJautājums par autortiesībām uz pasūtītu datorprogrammu ir aktuāls ne vien tautsaimniecības, bet arī valsts pārvaldes jomā. Valsts pārvaldē izmantotās datorprogrammas (turpmāk – valsts informācijas sistēmas vai VIS) ir būtiska valsts pārvaldes sastāvdaļa un efektivitātes uzlabošanas instruments. VIS programmēšanu valsts pārvalde iepērk kā ārpakalpojumu un līgumos bieži paredz, ka programmētājs saglabā autortiesības uz VIS. Tā kā VIS programmēšana nav iespējama bez aktīvas valsts pārvaldes iestādes dalības, tad ir būtiski saprast, uz kurām VIS sastāvdaļām vai VIS var attiecināt programmētāja autortiesības. Autortiesību uz VIS sastāvdaļām nodalīšanas grūtības veido gan tehniski un ekonomiski, gan juridiski apstākļi. Piemēram, sakarā ar C+ programmēšanas valodas un PHP programmēšanas valodas izveidi nav iespējams nodalīt pirmkoda un objektkoda datorprogrammas. Autora interesi par autortiesībām ...\nhttps://juristavards.lv/doc/276982-autortiesibu-uz-pasutitu-datorprogrammu-saglabasanas-iespejas/\n276982\nTue, 04 Aug 2020 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Pārrobežu mantojuma lietu vešana pie Latvijas notāra\n1. Pārrobežu mantošanas normatīvais regulējums 1.1. Mantošanas regulas izveidošanas attīstība un nepieciešamība Vairāku Eiropas Savienības (turpmāk – ES) dalībvalstu nacionālo tiesību normas paredz, ka starptautiskā jurisdikcija nosakāma ne tikai pēc mantojuma atstājēja pastāvīgās dzīvesvietas, bet arī pēc pilsonības vai mantas atrašanās vietas, bet vēl citās dalībvalstīs pastāv dalītais piesaistes kritērijs – kustamajai mantai personas domicils, bet nekustamajai mantai tās atrašanās vieta. Civillikuma 16. pants nosaka, ka notārs mantojuma lietas ved tikai par mantojumu, kas atrodas Latvijā, piemērojot Latvijas tiesību aktus.2 Šī kolīziju norma ir vienpusēja kolīziju norma un paredz vienīgi Latvijas likuma piemērošanu, nosakot, ka neatkarīgi no personas valstiskās piederības vai dzīvesvietas Latvijas likums ir piemērojams visos gadījumos, kad personas manta atrodas Latvijā. Vairākās ...\nhttps://juristavards.lv/doc/276980-parrobezu-mantojuma-lietu-vesana-pie-latvijas-notara/\n276980\nTue, 04 Aug 2020 00:00:00 +0200\n\n\nKomerctiesības: Kreditoru tiesisko interešu aizsardzība gaisa kuģu iegādes finansēšanā\nLatvijā reti kurš ir dzirdējis par Konvenciju par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām (turpmāk – konvencija) un tās Protokolu par jautājumiem, kas attiecas uz gaisa kuģu iekārtām (turpmāk – Protokols), kas kopīgi tika pieņemti 2001. gada 16. novembrī Keiptaunā,1 ja vien nav bijis iesaistīts konvencijas ratifikācijā Latvijā 2011. gadā un nav dzirdējis par aktualitātēm šai sakarā.2 Kaut arī konvencijas pirmšķietami kazuistiskais raksturs, iespējams, neveicina vēlmi iedziļināties tās piemērošanas jomā, tomēr, ievērojot aviācijas nozares starptautisko nozīmi un faktu, ka aviācijas attīstība ir kritisks ekonomiskās attīstības priekšnosacījums,3 Latvijai tā tomēr ir visnotaļ būtiska konvencija, kas praksē tiek piemērota ne vienu reizi vien. Konvencija izveido visaptverošu starptautisku regulējumu uz aktīviem balstītas finansēšanas atvieglošanai un investoru (kreditoru) ...\nhttps://juristavards.lv/doc/276841-kreditoru-tiesisko-interesu-aizsardziba-gaisa-kugu-iegades-finansesana/\n276841\nTue, 30 Jun 2020 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Nepārvarama vara kā pamats līguma izbeigšanai un nepieciešamie Civillikuma grozījumi\nIevads Nesen ir beigusies gandrīz trīs mēnešus ilgusī ārkārtējā situācija, kura Latvijā tika izsludināta saistībā ar Covid-19 pandēmiju. Neapšaubāmi, ka pandēmijas sekas ir gan ekonomiskas, gan fiziskas un psiholoģiskas, gan juridiskas. Šajā rakstā autores vēlas pievērsties dažām iespējamām juridiskajām sekām, raugoties uz Covid-19 pandēmiju un izsludināto ārkārtējo situāciju kopsakarā ar nepārvaramu varu. Tomēr jau pašā sākumā autores vēlas uzsvērt, ka jautājums par to, vai ārkārtējā situācija saistībā ar Covid-19 ir uzskatāma par nepārvaramu varu, ir ļoti diskutabls un prasa atsevišķu padziļinātu izpēti. Piekrītot Tieslietu ministrijas viedoklim par nepārvaramu varu, būtu jāsecina, ka ārkārtējās situācijas izsludināšana pati par sevi nekonstituē nepārvaramas varas apstākļus jebkādās civiltiesiskās attiecībās, līdz ar to ārkārtējā situācija vai tās sakarā noteiktie valsts ...\nhttps://juristavards.lv/doc/276840-neparvarama-vara-ka-pamats-liguma-izbeigsanai-un-nepieciesamie-civillikuma-grozijumi/\n276840\nTue, 30 Jun 2020 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Bērnu pārrobežu prettiesiskas pārvietošanas vai aizturēšanas civiltiesiskie aspekti\nLīdz ar laulību un kopdzīves uzsākšanas skaita pieaugumu starp dažādu valstu iedzīvotājiem visā pasaulē arvien biežāk mūsdienu sabiedrībā veidojas starpnacionālas ģimenes, un arī Latvija nav izņēmums. Vienlaikus pieaug arī no šīm attiecībām izrietošo strīdu skaits par bērna aizgādības un saskarsmes tiesībām. Nereti to rezultātā kāds no vecākiem redz tikai vienu risinājumu un pieņem vienpersonisku lēmumu – doties ar bērnu uz dzīvi citā valstī, parasti – savā izcelsmes valstī. Tādā veidā otram bērna vecākam tiek liegta iespēja īstenot viņa aizgādības un saskarsmes tiesības ar bērnu. Vienlaikus negatīvas sekas skar arī bērnu, kuram liegta iespēja saglabāt patiesas un emocionālas attiecības ar abiem vecākiem. Proti, tādā veidā tiek pārkāptas gan nacionālās valsts, gan arī starptautiskās tiesību normas. Latvija ir pievienojusies vairākiem starptautiskiem dokumentiem, kas paredz īpašu ...\nhttps://juristavards.lv/doc/276792-bernu-parrobezu-prettiesiskas-parvietosanas-vai-aizturesanas-civiltiesiskie-aspekti/\n276792\nTue, 16 Jun 2020 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Mediācija – viens no ģimenes strīdu risināšanas līdzekļiem\nEiropas Cilvēktiesību konvencijas 6. pants nosaka, ka "ikvienam ir tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas izskatīšanu saprātīgos termiņos". Uz tiesvedības savlaicīgumu kā mērķi, kas tiesām jāsasniedz, un kā vienu no būtiskiem tiesiskuma elementiem ir norādījuši arī Eiropas Padomes Komitejas tiesu efektivitātei (turpmāk – CEPEJ) eksperti 2018.  gadā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta "Justīcija attīstībai" ietvaros veiktā Latvijas tieslietu sistēmas novērtējumā. Lai gan situāciju Latvijā attiecībā uz tiesu noslogotību un tiesvedību garumu kopumā CEPEJ eksperti novērtējuši kā labu un atbilstošu, vienlaikus kā viens no rīkiem, kura virzienā eksperti ieteikuši raudzīties tiesu sistēmas efektivitātes uzlabošanai, ir pirmstiesas vienošanās, agrīnas vienošanās, mediācijas un samierināšanas veicināšana. Jau vairākus gadus viena no Tieslietu ministrijas prioritātēm ir ...\nhttps://juristavards.lv/doc/276789-mediacija-viens-no-gimenes-stridu-risinasanas-lidzekliem/\n276789\nTue, 16 Jun 2020 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Pārrobežu lietas par bērnu prettiesisku pārvietošanu vai aizturēšanu: aktuālie prakses jautājumi\n1. Ievads Bērnu tiesību efektīva aizsardzība ir jebkuras valsts labas pārvaldības pamata prasība. Valsts politikai ir jāatbalsta profesionāla un uz sadarbību vērsta sistēma bērnu tiesisko interešu praktiskai realizācijai. Daudzu faktoru dēļ lietas par bērnu prettiesisku pārrobežu pārvietošanu vai aizturēšanu ir īpaši komplicētas. Katras situācijas individuālais un personiskais raksturs iesaistītajiem bērniem un vecākiem, starpvalstu aspekts, piemērojamo tiesību avotu daudzējādība, procesuālā specifika un operatīvas rīcības nepieciešamība prasa pastāvīgi strādāt pie noregulējuma procesu analīzes, problēmu identificēšanas, risinājumiem un pilnveidojumiem. Tādēļ raksta autori pievērsīsies praktisku jautājumu un problēmu izpētei. Raksta mērķis ir dalīties ar uzkrāto juridiskā darba pieredzi pēdējo gadu laikā attiecīgās kategorijas lietās. Veiktos novērojumus pamato raksta autoru kopējais ...\nhttps://juristavards.lv/doc/276788-parrobezu-lietas-par-bernu-prettiesisku-parvietosanu-vai-aizturesanu-aktualie-prakses-jautajumi/\n276788\nTue, 16 Jun 2020 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Bērna labāko interešu principa nodrošināšana mediācijā\nPašreizējā situācija Latvijā un visā pasaulē rada papildu izaicinājumus un nepieciešamību meklēt arī saturiski jaunus risinājumus, lai nodrošinātu katra bērna tiesības būt vecāku aizgādībā un uzturēt kontaktus ar abiem vecākiem. Ar šādiem izaicinājumiem saskaras arī mediatori tagadējos mediācijas procesos, jo patlaban būtiski un strauji ir izmainījušās visu sabiedrības locekļu prioritātes un iespējas, piemēram, ikdienas saskarsmes tiesību nodrošināšanā ar ģimenes locekļiem, iespējā nodrošināt vienošanās izpildi par uzturlīdzekļu apmēru bērnam u.c. jautājumos.   Mediācija kā instruments ģimeņu konfliktu risināšanā Kopš Mediācijas likuma stāšanās spēkā 2014. gada 18. jūnijā un sertificētu mediatoru institūta ieviešanas mediācija kā alternatīvs strīdu risināšanas veids Latvijā ir būtiski attīstījusies, nodrošinot iespēju pusēm mediāciju izmantot kā alternatīvu ...\nhttps://juristavards.lv/doc/276787-berna-labako-interesu-principa-nodrosinasana-mediacija/\n276787\nTue, 16 Jun 2020 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Problēmas bērna uzturlīdzekļu nodrošināšanā\nLai pēc iespējas aizsargātu bērna tiesības uz sociālo nodrošinājumu gadījumos, kad vecāks šo pienākumu nespēj izpildīt, ir izveidots Uzturlīdzekļu garantiju fonds (turpmāk – Fonds) – valsts atbalsts šķirtajām ģimenēm, kurās vecāki vieni audzina bērnus un nesaņem finansiālu atbalstu no otra vecāka. Šobrīd no Fonda tiek izmaksāti uzturlīdzekļi vairāk nekā 40 000 vecāku vietā.   Uzturlīdzekļu izmaksa no Uzturlīdzekļu garantiju fonda Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas (turpmāk – Fonda administrācija) izmaksātie uzturlīdzekļi nav uzskatāmi par pabalstu un regresa kārtībā tiek piedzīti no vecāka, kurš nav nodrošinājis bērna uzturēšanu. Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums1 paredz divus alternatīvus procesus uzturlīdzekļu saņemšanai no Fonda: likuma 11. pants regulē uzturlīdzekļu izmaksu administratīvā procesa ietvaros, savukārt likuma 12. pants – izmaksu saskaņā ar ...\nhttps://juristavards.lv/doc/276786-problemas-berna-uzturlidzeklu-nodrosinasana/\n276786\nTue, 16 Jun 2020 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Bērna tiesības viendzimuma pāra ģimenēs un to šķiršanās gadījumā\nLatvija ir viena no tām valstīm, kur viendzimuma pāru attiecības un viendzimuma pāru ģimenes nav normatīvi regulētas.1 Attiecīgi šādos apstākļos nepastāv ne precīza normatīvā terminoloģija, ne situācijām atbilstošas tiesību normas. Tādēļ viendzimuma pāru ģimenes šobrīd Latvijā dzīvo kopā, šķiras un audzina bērnus tādā tiesību vidē, kas ir vēsturiski veidota, lai normatīvi regulētu pretēja dzimuma vecāku ģimenes un šādu vecāku bērnus. Latvijā nav pieejami dati par to, cik daudz bērnu dzīvo viendzimuma pāru ģimenēs. Tomēr, aptaujājot ģimenes tiesību jomā strādājošos tiesību aizsardzības iestāžu speciālistus, autore secina, ka šis skaitlis ir ne mazāks kā 400 bērni visā Latvijā. Ne visas viendzimuma pāru ģimenes publiski atklāj savas ģimenes situāciju, baidoties no diskriminācijas un nosodījuma.2 Tāpēc tiesību aizsardzības iestādes un speciālisti ar viendzimuma pāru ģimenēm un ...\nhttps://juristavards.lv/doc/276785-berna-tiesibas-viendzimuma-para-gimenes-un-to-skirsanas-gadijuma/\n276785\nTue, 16 Jun 2020 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Nolēmumu izpildīšana lietās, kas izriet no saskarsmes tiesībām\nNoteikt kārtību, kādā izpildāmi nolēmumi, kas izriet no saskarsmes tiesībām, ir īpaši liels izaicinājums, jo šādas izpildes centrā ir bērns, nevis nedzīvas lietas. Tādēļ gan izpildāmajam nolēmumam, gan izpildu procesam pirmām kārtām jābūt orientētam uz bērna, nevis izpildu lietas pušu tiesību un interešu nodrošināšanu. Bērns nav savu vecāku īpašums, taču gadījumos, kad bērna un vecāka saskarsmes īstenošana nonākusi līdz piespiedu izpildei, par bērna labāko interešu ievērošanu var runāt tikai nosacīti, jo cilvēki, kam tās primāri būtu jānodrošina, ir uzsākuši strīdu, kurā bērns tiek izmantots kā objekts savstarpējo pārmetumu risināšanā. Līdz 2015. gada 29. oktobra grozījumiem Civilprocesa likumā2 nolēmumi par saskarsmes tiesību īstenošanu tika izpildīti Civilprocesa likuma 620. panta kārtībā. Saskaņā ar šo pantu, kas tika piemērots visu nolēmumu, ar kuriem parādniekam uzlikts ...\nhttps://juristavards.lv/doc/276784-nolemumu-izpildisana-lietas-kas-izriet-no-saskarsmes-tiesibam/\n276784\nTue, 16 Jun 2020 00:00:00 +0200\n\n