Jursta Vārds - Diskusijas un intervijas https://juristavards.lv Diskusijas un intervijas lv https://juristavards.lv Sat, 05 Dec 2020 10:59:23 -0700 https://juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds https://juristavards.lv 240 47 \nIntervija: Satversmes tiesas tiesnešiem "visas antenas" ir jānoregulē uz procesiem, kas notiek sabiedrībā\nIneta Ziemele Eiropas Savienības Tiesas tiesnese. Amatā iecelta ar Eiropas Savienības Padomes 2. septembra lēmumu. Pilnvaru termiņš no 2020. gada 6. oktobra līdz 2024. gada 6. oktobrim. Izglītība: 1993. gadā absolvējusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, 1994. gadā ieguvusi maģistra grādu starptautiskajās tiesībās Lundas Universitātes Raula Valenberga institūtā Zviedrijā. Pēcdiploma studijas Orhūsas Universitātē Dānijā. 1999. gadā – doktora grāds Kembridžas Universitātē Lielbritānijā par disertāciju "Valsts nepārtrauktība un pilsonība Baltijas valstīs: starptautisko un konstitucionālo tiesību aspekti". Darba gaitas: no 1990. gada deputāta palīdze Augstākajā padomē, vēlāk Saeimas Ārlietu komisijas konsultante, Ministru prezidenta padomniece. No 1995. gada pasniedzēja Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē, kur izveidojusi Cilvēktiesību institūtu. Strādājusi Eiropas Padomes ...\nhttps://juristavards.lv/doc/277601-satversmes-tiesas-tiesnesiem-visas-antenas-ir-janoregule-uz-procesiem-kas-notiek-sabiedriba/\n277601\nTue, 17 Nov 2020 00:00:00 +0200\n\n\nIntervija: Būt par ģenerālprokuroru var iemācīties tikai praksē\nPēdējā laika intervijās paužat, ka jūtaties ļoti noguris. Tas nogurums ir jāsaprot kā kopsumma par visiem šiem aizvadītajiem gadiem, nevis kā šā brīža fiziskais stāvoklis. Žurnālists jūs vēl var pārsteigt ar kādu jautājumu? Šajos gados esmu dzirdējis visvisādus jautājumus, arī nepatīkamus, nepatiesus, kas pamatoti ar kaut kādām baumām un izdomājumiem, tā ka laikam mani pārsteigt ir tiešām grūti. Un arī pierasts pie tā, ka ļoti bieži manis sacītais pēc tam tiek interpretēts savādāk, nekā tas ir bijis domāts. Cilvēkiem, kuri daudz ir runājuši un ar to ir saskārušies, šis jautājums ir zināms, tādēļ vienmēr ir jāizsakās pēc iespējas precīzi, lai nav iespējas interpretēt. Uzreiz šāda pieredze, it sevišķi tiem, kuri nav publiski uzstājušies, nerodas, tā nāk ar laiku. Nu jau esmu "iekritis"1 arī par jaunajiem ģenerālprokurora amata kandidātiem un arī līdz šim saņēmis ne vienu ...\nhttps://juristavards.lv/doc/276735-but-par-generalprokuroru-var-iemacities-tikai-prakse/\n276735\nTue, 09 Jun 2020 00:00:00 +0200\n\n\nIntervija: Tiesu vara savu neatkarību vēl nav sasniegusi. Kāds bijis 12 gadu posms Latvijas tiesu dzīvē\nAtskatoties uz Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatā aizvadītajiem 12 gadiem, I. Bičkovičs tos sauc par izaicinājumu pilniem, īpaši izceldams trīs notikumus: 2008.–2009. gada ekonomisko krīzi, kas tieši ietekmēja arī tiesu sistēmu (lietu skaita pieaugums un finansējuma samazinājums), Augstākās tiesas reorganizāciju (visām tiesām pārejot uz tīro trīspakāpju tiesu sistēmu un AT kļūstot tikai par kasācijas instanci, tādēļ likvidējot tiesu palātas) un Tieslietu padomes iedibināšanu 2010. gadā, par kuras priekšsēdētāju un institucionālo veidotāju viņam bija jākļūst saskaņā ar likumu "Par tiesu varu".1 Sarunā ar "Jurista Vārdu" I. Bičkovičs rezumē Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatā paveikto, kā arī iezīmē tiesu varas problēmas un nepieciešamās attīstības perspektīvas nākotnē. Mūsu saruna notiek ārkārtējās situācijas laikā. Kā krīze ietekmēs tiesu ...\nhttps://juristavards.lv/doc/276695-tiesu-vara-savu-neatkaribu-vel-nav-sasniegusi-kads-bijis-12-gadu-posms-latvijas-tiesu-dzive/\n276695\nTue, 02 Jun 2020 00:00:00 +0200\n\n\nIntervija: Ārkārtas situācijā – ārkārtas lēmumi\nKā iekšlietu iestādes tiek galā ar saviem pienākumiem ārkārtējās situācijas laikā? Kas sagādā lielākās grūtības? Vai pietiek individuālās aizsardzības līdzekļu, vai darbiniekiem ir droši darba apstākļi? Šobrīd, manuprāt, iekšlietu dienesti paaugstinātas slodzes un riska apstākļos tiek galā ar saviem uzdevumiem. Uzskatu, ka tie profesionāli pilda savus dienesta pienākumus. Pilnībā pievienojos Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšniekam ģenerālim O. Āboliņam, kurš ir teicis, ka iekšlietu sistēma neatkarīgi no situācijas jebkuros apstākļos izpildīs dienestiem uzticētos uzdevumus. Tomēr tādai pašai attieksmei vajadzētu būt arī no valsts puses attiecībā uz iekšējās drošības un civilās aizsardzības stiprināšanu miera laikā. Ja jūs ielūkotos Nacionālajā attīstības plānā, jūs redzētu, ka tiesiskums un drošība līdz šim nav bijuši mūsu valsts prioritāte. Tāpēc ārkārtas ...\nhttps://juristavards.lv/doc/276496-rkartas-situacija-arkartas-lemumi/\n276496\nTue, 28 Apr 2020 00:00:00 +0200\n\n\nIntervija: Lai Eiropas Savienības tiesību piemērošana un izpratne būtu vienveidīga visās dalībvalstīs\nLūdzu, pastāstiet par jūsu jaunā darba prioritātēm? Kam veltīsiet lielāko uzmanību? Pamatā uzmanību veltīšu Eiropas Savienības Tiesas pieņemto spriedumu ieviešanas procesam Latvijā. Proti, gan tiešās lietās, gan arī lietās, kas izriet no Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo tiesu uzdotajiem prejudiciālajiem jautājumiem, īpaši pievēršot uzmanību tieši tiem spriedumiem, kur prejudiciālā jautājuma izskatīšanas procesā Latvija ir paudusi atšķirīgu viedokli no Eiropas Savienības Tiesas spriedumā iekļautajiem argumentiem, lai nepieciešamības gadījumā vērstu atbildīgo iestāžu uzmanību uz nacionālā regulējuma nepilnībām un aicinātu tās novērst. Tas nodrošinās nacionālo normatīvo aktu un to piemērošanas prakses atbilstību Eiropas Savienības tiesībām, tajā skaitā Eiropas Savienības Tiesas spriedumiem. Minētais vienlaikus novērsīs arī riskus, ka varētu tikt ierosinātas ...\nhttps://juristavards.lv/doc/276457-lai-eiropas-savienibas-tiesibu-piemerosana-un-izpratne-butu-vienveidiga-visas-dalibvalstis/\n276457\nTue, 21 Apr 2020 00:00:00 +0200\n\n\nIntervija: Virsmērķis ir viens – valstij jāturpina darboties\nKāpēc bija nepieciešama šāda valsts augstāko amatpersonu apspriede? Latvijai par laimi līdz šim nav bijis lielas pieredzes ar ārkārtējām situācijām. Iepriekšējā reize, kad tāda varbūt varēja tikt izsludināta, bija 2008. gada ekonomiskā krīze. Šobrīd šāda ārkārtējā situācija ir izsludināta. Tas nozīmē, ka tiesiskais ietvars, tiesiskās attiecības, protams, mainās. Un, tā kā mums nav iepriekšējas pieredzes, kā rīkoties, valsts varas atzaru augstāko amatpersonu vidū bija vienprātība, ka ir nepieciešama šāda kopsēde, lai definētu vienotu izpratni par to, ko nosaka Satversme un kādi ir valsts darbības pamatprincipi ārkārtējās situācijas apstākļos. Un lai novērstu, ka pieredzes trūkuma dēļ konstitucionālie orgāni "apmulst" un nezina, kā rīkoties. Mēs Satversmes tiesā tūlīt pēc tam, kad Ministru kabinets 12. martā pieņēma rīkojumu "Par ārkārtējās situācijas ...\nhttps://juristavards.lv/doc/276350-virsmerkis-ir-viens-valstij-jaturpina-darboties/\n276350\nTue, 31 Mar 2020 00:00:00 +0200\n\n\nIntervija: Kā uzlabot likumdošanu un ierobežot likumdevēja netikumus\nViena no prezidenta funkcijām atbilstoši Satversmei ir likumdošanas procesa kvalitātes kontrole. Jūs esat Valsts prezidenta amatā jau pusgadu. 2019. gada novembrī jūs nosūtījāt Saeimas priekšsēdētājai un Ministru prezidentam vēstuli saistībā ar budžeta un budžeta likumprojektu pieņemšanas procesu, 23. decembrī pēc 41 deputāta pieprasījuma apturējāt divu likumu publicēšanu.1 Tomēr pagaidām Saeimai otrreizējai caurlūkošanai vēl nevienu likumu neesat atdevis. Ņemot vērā šajā laikā gūto pieredzi, kā vērtējat likumdošanas procesa kvalitāti Latvijā un vai prezidentam dotās pilnvaras tā kontrolē ir pietiekamas? Kvalitatīvā ziņā pēdējos pāris gados likumdošanas process Latvijā nav būtiski uzlabojies, arī šajā Saeimā, kur vairāk nekā puse ir jauni deputāti, un tieši tas varbūt ir viens no faktoriem, jo likumdošanas darbs, bez šaubām, prasa zināmu pieredzi. Ja vēlamies runāt par likumdošanas ...\nhttps://juristavards.lv/doc/275997-ka-uzlabot-likumdosanu-un-ierobezot-likumdeveja-netikumus/\n275997\nTue, 04 Feb 2020 00:00:00 +0200\n\n\nIntervija: "Lielākā noziedzība Latvijā ir saistīta ar korupciju un naudas atmazgāšanu"\nTieslietu ministrijas prioritārie darba virzieni  Droša uzņēmējdarbības vide Mērķi: • Investīcijām draudzīga un droša tiesiskā vide • Ekonomisko, finanšu un koruptīvo noziedzīgo grupējumu iznīcināšana • Ātrs, neizbēgams un atturošs sods • Tiesiskuma apziņas nostiprināšanās sabiedrībā   Taisnīga tiesa Mērķi: • Tiesas, prokuratūras un advokatūras atbildības stiprināšana • Disciplināratbildības pilnveidošana, tiesas priekšsēdētāju kompetences paplašināšana, lietu izskatīšanas termiņu uzraudzība • Tieslietu sistēmā strādājošo zināšanu pilnveide • Atklātības veicināšana • Tiesībsargājošo iestāžu sadarbība • Ekonomisko lietu tiesa • Saprātīgi termiņi un augsta nolēmumu kvalitāte   Inovatīvas tehnoloģijas Mērķi: • Atklātība kā virsmērķis inovāciju ieviešanai • Procesu elektronizācija, e-lietas, tiesu e-pakalpojumu paplašināšana, standarta ...\nhttps://juristavards.lv/doc/275859-lielaka-noziedziba-latvija-ir-saistita-ar-korupciju-un-naudas-atmazgasanu/\n275859\nTue, 07 Jan 2020 00:00:00 +0200\n\n\nIntervija: UNIDROIT: ko tas nozīmē un kam tas vajadzīgs\nLūdzu, pastāstiet tuvāk par UNIDROIT pienesumu mūs­­dienu starptautisko privāttiesību attīstībā. Kāda ir UNIDROIT misija? UNIDROIT pamatmērķis ir apvienot valstis privāto tiesību laukā, palīdzot radīt normatīvos aktus un vienotas prakses skaidrojumus. Ja valstis savstarpēji veiks investīcijas un pārdos preces, valstu ekonomikas apjomi pieaugs, tas savukārt veicinās mieru starp valstīm un mierīgas starpvalstu tirdzniecības sistēmas izveidi. UNIDROIT misija ir strādāt pie unificētas privāto likumu sistēmas izveides. Ar privātiem likumiem pamatā domāti likumi finanšu nozarē, dažādi juridiski instrumenti saistībā ar testamentiem, bet visvairāk darba saistīts ar komercdarbības aspektiem. Cik plaša ir UNIDROIT regulējošo jautājumu (nozaru) joma? UNIDROIT ir viena no tā sauktajām "trīs māsām". Ir trīs starptautiskas organizācijas, kas nodarbojas ar unificēšanas jautājumiem. Proti, Hāgas konference ...\nhttps://juristavards.lv/doc/275755-unidroit-ko-tas-nozime-un-kam-tas-vajadzigs/\n275755\nTue, 10 Dec 2019 00:00:00 +0200\n\n\nIntervija: "Mēs sargājam tikai 15 procentus vārtu"\nNotariāts pēdējos gados apzināti veido ļoti modernas institūcijas tēlu. Vai jūs to darāt paši pēc savas iniciatīvas vai kādu ārēju apstākļu mudināti, un cik šis tēls ir pamatots? Mūsdienu sabiedrība mainās ļoti strauji, notariātam ir noteikti jācenšas mainīties līdzi, un mēs to darām. Primāri attīstības iniciatīvas nāk no mums pašiem, savukārt pārmaiņu virzienus nosakām atbilstoši tam, kā mēs redzam sabiedrības vajadzības. Tiekoties ar prezidentu, tiešām minējām, ka pēdējos divos gados ir notikusi notariāta modernizācija. Starp citu, tieši pirms apmēram diviem gadiem Levita kungs bija pie mums ar lekciju par tiesiskuma izaicinājumiem digitālajā laikmetā. Tagad varējām prezidentu iepazīstināt ar savu veikumu. Mūsuprāt, izmaiņas, ko esam panākuši, ir kardinālas. Galvenais, kas šeit jāmin, ir attālinātais notariālās apliecināšanas rīks jeb "digitālais notāra kabinets", ko ...\nhttps://juristavards.lv/doc/275669-mes-sargajam-tikai-15-procentus-vartu/\n275669\nTue, 26 Nov 2019 00:00:00 +0200\n\n\nIntervija: Kā Eiropas Savienības Tiesa vērtē tiesiskuma un tehnoloģiju izaicinājumus\nPirms trīs gadiem tieši šajā pašā datumā jūs sniedzāt savu pirmo interviju žurnālam "Jurista Vārds". Tas nav pārāk ilgs laika periods, taču jautājumi, kas šobrīd ir uzmanības centrā, ir mainījušies. Šķiet, ka tehnoloģiju radītie izaicinājumi un tiesiskuma aizsardzības jautājumi ir galvenie EST skatītie jautājumi. Vai jūs piekrītat šim apgalvojumam, vai arī uzskatāt, ka šim sarakstam ir jāpievieno arī citi jautājumi? Tā noteikti ir taisnība, ka tiesiskuma jautājums šobrīd ir viens no mūsu galvenajiem jautājumiem, un tā tas ir bijis jau pēdējos divus gadus. Mēs par to esam saņēmuši diezgan daudz jautājumu no nacionālajām tiesām, pārsvarā no Polijas, bet ne tikai. Turklāt Eiropas Komisija (turpmāk – Komisija) cēlusi prasības pārkāpuma procedūras lietās pret Poliju saistībā ar tās tiesu sistēmas reformu, un Ungārija ir cēlusi prasību pret Eiropas Parlamentu par rezolūcijas, ar ko ...\nhttps://juristavards.lv/doc/275591-ka-eiropas-savienibas-tiesa-verte-tiesiskuma-un-tehnologiju-izaicinajumus/\n275591\nTue, 12 Nov 2019 00:00:00 +0200\n\n\nIntervija: Aigars Strupišs: negodīgai taktikai nav vietas tiesas procesā\nPieci gadi tiesu sistēmā, un tie visi arī kasācijas instancē. Vai šeit, Augstākajā tiesā, jūtaties kā savējais? Jā, iedzīvojos ļoti labi, faktiski uzreiz. To pierāda ne tikai tas, kā es pats jūtos, bet arī kolēģi saka – šķiet, ka vienmēr te esmu bijis. Kļūstot par tiesnesi, sacījāt, ka iepriekšējā pieredze un zināšanas noderēs tiesneša darbā. Vai noder? Varbūt no tiesneša skatpunkta tiesību avoti tomēr lasāmi citādi nekā pētniekam? Ja runā par likuma izpratni, tā nemainījās. Ja pamatos ir skaidrs likuma mērķis, tas nemainās, jo mērķis ir viens neatkarīgi no tā, kas likumu lasa – advokāts, prokurors vai tiesnesis. Taču tas, kas mainījās, ir skats uz to, kā tiesa darbojas, cik ļoti tā iedziļinās daudzos jautājumos, reizēm pat dziļāk nekā lietas dalībnieki. Apspriežu gaitā izgaismojas tādas likuma nianses, kuras kā argumentus vispār neviens nav minējis. Protams, mums jāturas ...\nhttps://juristavards.lv/doc/275495-aigars-strupiss-negodigai-taktikai-nav-vietas-tiesas-procesa/\n275495\nTue, 29 Oct 2019 00:00:00 +0200\n\n\nIntervija: Pirmās instances tiesa – zobrats kopējā mehānismā\nŠobrīd, kad norit asas diskusijas par valsts budžeta sadalījumu nākamajam plānošanas periodam, redzam, ka daudzās nozarēs ir cīņa par finansēm un tiek runāts par krīzi. Vai jums šis ir trauksmains laiks, kad gaidāt kādu solījumu izpildi? Saistībā ar norisēm politikā un valsts budžeta sastādīšanā jūtu līdzi tiesu darbiniekiem, jo šobrīd viena no prioritātēm, ko Tieslietu ministrija vēlas panākt, ir budžeta pieaugums tiesu darbinieku atalgojumam. To arī izjūtam savā ikdienā, ka tiesas darbinieku atalgojums ir nekonkurētspējīgs, un ir redzams, ka viņi arī ir neapmierināti ar šo situāciju, jo savulaik algu pieaugums tika solīts straujāks, bet saistībā ar dažādiem apstākļiem tas apstājās. Varbūt mēs reģionos tik ļoti neizjūtam šo kadru trūkumu, bet zinu, ka Rīgas kolēģiem gan ir grūti aizpildīt tukšās tiesu darbinieku štata vietas. Cik sekoju līdzi un saprotu, šobrīd ziņas par algas ...\nhttps://juristavards.lv/doc/275463-pirmas-instances-tiesa-zobrats-kopeja-mehanisma/\n275463\nTue, 22 Oct 2019 00:00:00 +0200\n\n\nIntervija: Juridiskās izglītības un tiesību zinātnes izcilības centrs svin savu simtgadi\nLatvijas Universitātes Juridiskā fakultāte sevi pozicionē kā Latvijas izcilības centru. Ar ko pamatojat tik ambiciozu uzskatu? Tā mēs patiešām jūtamies, un es domāju, ka varam to arī pamatot visos trijos fakultātes darbības virzienos, no kuriem divi – studijas un tiesību zinātne – ir ar senām tradīcijām, bet nesen uzsāktais jaunākais virziens ir tālākizglītība, ko pašlaik aktīvi attīsta arī vadošās ārvalstu augstskolas. Pirmkārt, gribu runāt par tiesību zinātni, kura bez mūsu fakultātes mācībspēku devuma Latvijā vispār nav iedomājama. Pirms simtgades, gatavojot fakultātes jubilejas grāmatu, apkopojām arī visu zinātnē pēdējos gados izdarīto, un man jāsaka, ka tas bija pozitīvs pārsteigums mums pašiem. Kā ir to izdevies sasniegt, ņemot vērā pilnīgu juridiskās zinātnes finansējuma neesamību, patiešām ir jābrīnās. Visi būtiskākie pēdējo gadu fundamentālie pētījumi Latvijas tiesību ...\nhttps://juristavards.lv/doc/275415-juridiskas-izglitibas-un-tiesibu-zinatnes-izcilibas-centrs-svin-savu-simtgadi/\n275415\nTue, 15 Oct 2019 00:00:00 +0200\n\n\nIntervija: Resocializācija ir brīvības atņemšanas soda galvenais mērķis\nIESLODZĪJUMA VIETAS LATVIJĀ   Izmeklēšanas cietumi Liepājas cietums, Rīgas Centrālcietums Izmeklēšanas cietuma nodaļas: Cēsu audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem, Daugavgrīvas cietums, Iļģuciema cietums, Jelgavas cietums, Olaines cietums (Latvijas cietumu slimnīca), Valmieras cietums   Slēgtie cietumi Daugavgrīvas cietums, Jelgavas cietums, Olaines cietums (Latvijas cietumu slimnīca) > Atkarīgo centrs, Valmieras cietums Slēgtā cietuma nodaļas: Liepājas cietums, Rīgas Centrālcietums   Daļēji slēgtie cietumi Iļģuciema cietums, Jēkabpils cietums Daļēji slēgta cietuma nodaļas: Daugavgrīvas cietums, Olaines cietums (Latvijas cietumu slimnīca) > Atkarīgo centrs, Liepājas cietums, Rīgas Centrālcietums   Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem Cēsu audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem nodaļa: Iļģuciema cietums   Atklātā cietuma ...\nhttps://juristavards.lv/doc/275371-resocializacija-ir-brivibas-atnemsanas-soda-galvenais-merkis/\n275371\nTue, 08 Oct 2019 00:00:00 +0200\n\n\nIntervija: ANO iespējas cīņā pret brīvības prettiesisku atņemšanu\nPastāstiet, lūdzu, par to, kā nonācāt darba grupas priekšsēdētāja vietnieka amatā un kādus papildu pienākumus šis jaunais amats paredz. Mana pirmā sesija, kad sāku strādāt darba grupā, bija 2016. gada novembrī. Saskaņā ar darba grupas nolikumu katru gadu darba grupai ir trīs sesijas, un pirmajā sesijā, kas ir aprīļa sesija, tiek pārvēlēts darba grupas prezidijs. Proti, tiek ievēlēts darba grupas priekšsēdētājs un viņa vietnieki. Šīs vēlēšanas notiek katru gadu, tātad katru gadu prezidija sastāvs mainās. 2017. gada aprīlī notika pirmās vēlēšanas, kurās es piedalījos, un šajās vēlēšanās es tiku ievēlēta par priekšsēdētāja vietnieci. Saskaņā ar darba grupas nolikumu prezidija sastāvā ir darba grupas priekšsēdētājs, kas vada darba grupu. Priekšsēdētāja redzamākie pienākumi ir apstiprināt un noteikt darba grupas ārējo darbību – visas preses relīzes, visus publiskos paziņojumus, kuriem ...\nhttps://juristavards.lv/doc/275201-ano-iespejas-cina-pret-brivibas-prettiesisku-atnemsanu/\n275201\nTue, 10 Sep 2019 00:00:00 +0200\n\n\nIntervija: Kāpēc jādiskutē par pāreju no salīdzinošajām uz autonomajām ES konstitucionālajām tiesībām\nPastāstiet, lūdzu, par jūsu ceļu no ES tiesību tradicionālās pētniecības līdz kritiskajai pētniecībai. Pateicos par laipno piedāvājumu dalīties mana pētījuma secinājumos ar Latvijas juristiem ar žurnāla "Jurista Vārds" starpniecību. Savās atbildēs es galvenokārt koncentrēšos uz kritisko diskusiju par ES konstitucionālismu, nevis uz problēmām dalībvalstīs, kas ir ierastā perspektīva. Tāpēc lasītājiem varētu būt noderīgi, ja es pāris vārdos izklāstīšu, kā es nonācu līdz šim pētījumam. Kā igauniete grādu tiesību zinātnē ieguvu Tartu Universitātē, kam sekoja doktorantūras studijas Eiropas Universitātes institūtā (European University Institute) Florencē. Mans agrāko gadu darbs, ieskaitot monogrāfiju, ko izdevusi izdevniecība Cambridge University Press, fokusējās uz tradicionāliem jautājumiem, kas skar suverenitātes pāreju un nepieciešamību Centrālās un Austrumeiropas valstu ...\nhttps://juristavards.lv/doc/275035-kapec-jadiskute-par-pareju-no-salidzinosajam-uz-autonomajam-es-konstitucionalajam-tiesibam/\n275035\nTue, 23 Jul 2019 00:00:00 +0200\n\n\nIntervija: ANO ir vitāli nepieciešams restarts\nDiplomāts Andrejs Pildegovičs Dzimis 1971. gadā, precējies, ir dēls un divas meitas Izglītība 1991. – absolvējis Pekinas Svešvalodu institūtu, ķīniešu valodas studijas 1994. – absolvējis Sanktpēterburgas Universitātes Austrumu valodu fakultāti 1995. – absolvējis Stenfordas Universitāti, Hūvera institūtu, mācību programmu diplomātijā 1999. – absolvējis Oksfordas Universitāti ārlietu dienesta specialitātē Karjera 1994.–1996. – Ārlietu ministrijas vecākais referents, Ārlietu ministrijas valsts sekretāra palīgs 09.1996. – Ārlietu ministrijas preses sekretārs, Ārlietu ministrijas Āzijas un Āfrikas valstu nodaļas vadītājs 2000. – Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas ārlietu padomnieks 06.2006.–07.2007. – Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas kancelejas vadītājs 07.2007.–07.2012. – Latvijas vēstnieks ASV 11.2007. – arī Latvijas nerezidējošais vēstnieks Meksikā 07.2012. – Ārlietu ...\nhttps://juristavards.lv/doc/275004-ano-ir-vitali-nepieciesams-restarts/\n275004\nTue, 16 Jul 2019 00:00:00 +0200\n\n\nIntervija: Katrs uz Saeimu atnāk ar savu čemodānu\nVar rakt un var arī nerakt Atsaucoties uz savu praktisko pieredzi Drošības policijā un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (turpmāk – KNAB), esat viena no tiem kritiķiem, kas nereti ļoti skarbi vērtē šā brīža pirmstiesas, jo īpaši prokuratūras, izmeklēšanas un arī tiesas darbu. Kādi ir jūsu secinājumi par iemesliem, kuru dēļ kriminālprocesu ne vienmēr varam saukt par savlaicīgu un efektīvu? KNAB nostrādāju vairāk nekā desmit gadus, bet pirms tam vēl aptuveni desmit – Drošības policijā, tādēļ zināms pamats secinājumiem man patiešām ir. Un vispirms jāsaka tā – attiecībā uz noziegumu atklāšanu operatīvajiem darbiniekiem ir tāds teiciens: var rakt un var arī nerakt. Tādēļ ir svarīgi, lai tiesībaizsardzības iestādēm būtu vēlme rakt jeb atklāt šos noziegumus, tostarp latentos jeb slēptos, kuri netiek reģistrēti, ja tos īpaši nemeklē. Pie tādiem noteikti ir pieskaitāmi ...\nhttps://juristavards.lv/doc/274964-katrs-uz-saeimu-atnak-ar-savu-cemodanu/\n274964\nTue, 09 Jul 2019 00:00:00 +0200\n\n\nIntervija: Valsts kontroliere: jābīstas ir tiem, kas rīkojas nelikumīgi\nUzskaitīt līdzekļus protam, lietderīgi izmantot – vēl ne Uz Valsts kontroli var raudzīties dažādi, īpaši ņemot vērā, ka tas ir viens no Satversmē nostiprinātajiem konstitucionālajiem orgāniem. Taču, ja raugāmies no ikdienas darba pozīcijām, kā jūs izprotat savas institūcijas galvenos mērķus un uzdevumus? Tas izriet no Valsts kontroles likuma, un šo tēzi esam likuši arī savas darbības stratēģijas pamatā – raudzīties, lai rīcība ar valsts naudu tiktu veikta pareizi, likumīgi un atbilstoši paredzētajiem mērķiem. Valsts kontrole ir neatkarīga un koleģiāla augstākā revīzijas iestāde Latvijā, tādēļ esam īpaši revidenti. Mana pārliecība ir tāda – jo vairāk mūsu sabiedrība attīstās, jo informācija par publisko līdzekļu izlietojumu kļūst nozīmīgāka. Protams, esam salīdzinoši jauna valsts, un līdz ar to sabiedrības iesaiste visos politiskajos procesos varbūt vēl nav tik ļoti attīstījusies ...\nhttps://juristavards.lv/doc/274903-valsts-kontroliere-jabistas-ir-tiem-kas-rikojas-nelikumigi/\n274903\nTue, 25 Jun 2019 00:00:00 +0200\n\n