Jursta Vārds - Konstitucionālās tiesības https://juristavards.lv Konstitucionālās tiesības lv https://juristavards.lv Wed, 12 Aug 2020 21:11:12 -0700 https://juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds https://juristavards.lv 240 47 \nKonstitucionālās tiesības: Uz mūžīgiem laikiem\n2020. gada 11. augustā aprit simts gadi līgumam, kura fragmentu ir iecienījuši citēt Latvijas vēsturnieki, politiķi un juristi. Tas ir līgums, kurš nereti tiek piesaukts starptautisko tiesību ekspertu, tostarp divu valstu diplomātu, sarunās. Ar jaunu tonalitāti līgums izskanēja 1990. gada 4. maija deklarācijas "Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu" 9. pantā, bet jo īpaši skaļi tas izskanēja 2007. gadā, kad Latvijas Republikas Satversmes tiesa pasludināja spriedumu lietā Nr. 2007-10-0102, kas plašāk zināms kā spriedums Robežlīguma lietā.1 Tā nosaukums skan lakoniski – Miera līgums starp Latviju un Krieviju (turpmāk – Miera līgums).   Miera līguma nozīme 1920. gada 11. augustā Rīgā, Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas namā Nikolaja (mūsdienās – K. Valdemāra) ielā 3 tika noslēgts Miera līgums starp Latvijas Republiku un Krievijas Sociālistisko Federatīvo Republiku, izbeidzot ...\nhttps://juristavards.lv/doc/277006-uz-muzigiem-laikiem/\n277006\nTue, 11 Aug 2020 00:00:00 +0200\n\n\nKonstitucionālās tiesības: Eiropas Savienības tiesību konstitucionalitātes kontrole Latvijā\nIevads Latvijas tiesiskajā telpā diskusija par Eiropas Savienības tiesību jautājumiem iet plašumā, kas ir dabīga attīstība, jo tā raksturo Latvijas tiesību sistēmas un tiesiskās domas pakāpenisku eiropeizāciju. Pozitīvi ir jāvērtē arī tas, ka Latvija nepalika bez savām nelielajām debatēm par Vācijas Federālās Konstitucionālās tiesas 2020. gada 5. maija spriedumu, kurā tā nepiekrita Eiropas Savienības Tiesas sniegtajam Eiropas Centrālās bankas kompetences vērtējumam saistībā ar valstu vērtspapīru uzpirkšanas programmas īstenošanas atbilstību Eiropas Savienības līgumam un Līgumam par Eiropas Savienības darbību.1 Latvijā tiesību doktrīnā ir rodami dažādi viedokļi par konstitucionālo tiesību un Eiropas Savienības tiesību attiecībām, kā arī vērtējumi saistībā ar jaunāko Satversmes tiesas judikatūru Eiropas Savienības tiesību jautājumos. Šajā rakstā primāri tiks pamatota Satversmes tiesas ...\nhttps://juristavards.lv/doc/276862-eiropas-savienibas-tiesibu-konstitucionalitates-kontrole-latvija/\n276862\nTue, 07 Jul 2020 00:00:00 +0200\n\n\nKonstitucionālās tiesības: Turpinot diskusiju par FKTK pievienošanu Latvijas Bankai\nŠā gada pavasarī "Jurista Vārdā" tika publicēta izvērsta diskusija1 par priekšlikumu, kas paredz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) pievienošanu Latvijas Bankai. Šajā domapmaiņā izskanēja kritika, ka šādu iniciatīvu īstenošanai ir nepieciešams visaptverošs un analītisks līdzšinējās situācijas, kā arī potenciālo ieguvumu un zaudējumu un citu apstākļu izvērtējums, jo tikai tas ļautu par jautājumu spriest pēc būtības. Šobrīd, līdzdarbojoties Finanšu ministrijai, Latvijas Bankai un FKTK, ir sagatavots un Ministru kabinetā iesniegts attiecīgs izvērtējums,2 kurā ir sniegts FKTK pievienošanas Latvijas Bankai ieguvumu un risku vērtējums, finansiālās ietekmes novērtējums, lēmumu pieņemšanas kompetenču, kā arī monetārās politikas, makrouzraudzības politikas, uzraudzības un noregulējuma funkciju neatkarības nodrošināšanas mehānisma raksturojums. Finanšu ministrijas ieskatā, no ...\nhttps://juristavards.lv/doc/276837-turpinot-diskusiju-par-fktk-pievienosanu-latvijas-bankai/\n276837\nTue, 30 Jun 2020 00:00:00 +0200\n\n\nKonstitucionālās tiesības: Parlamenta sēdes tagad var noturēt attālināti: izstrādāts e-Saeimas digitālais rīks\nPirmā attālinātā parlamenta sēde, izmantojot e-Saeimas rīku, notika 26. maijā, šajā sēdē, tāpat kā līdz šim ārkārtējās situācijas laikā, deputāti strādāja Saeimā dažādās zālēs, tikai izmantojot jauno rīku. "Liels gandarījums, ka Saeima sadarbībā ar IT speciālistiem ir spējusi radīt mūsdienīgu tehnoloģisku risinājumu, kas ļauj parlamentam sekmīgi strādāt ārkārtējās situācijās arī tad, ja deputāti atrodas ārpus parlamenta. Uzdevumi, ko konstitucionālo orgānu vadītāji kopā ar Valsts prezidentu izvirzīja, ir īstenoti – visi varas atzari spēj pilnvērtīgi strādāt ārkārtējos apstākļos, ievērojot Satversmes mērķus un pamatprincipus. Parlamentā ir nodrošināts, lai deputāti varētu turpināt veikt savu likumdošanas darbu un īstenot parlamentāro kontroli pār Ministru kabineta darbību," uzskata Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece. Jaunais rīks ir unikāls, tieši Saeimas ...\nhttps://juristavards.lv/doc/276732-parlamenta-sedes-tagad-var-noturet-attalinati-izstradats-e-saeimas-digitalais-riks/\n276732\nTue, 09 Jun 2020 00:00:00 +0200\n\n\nKonstitucionālās tiesības: Latvijas parlamentārisma simtgade un 30 gadi kopš Neatkarības deklarācijas\nŠī gada maijs ir jubilejas laiks diviem Latvijas valsts vēsturē būtiskiem notikumiem: aprit 100 gadi kopš Latvijas pirmā parlamenta – Satversmes sapulces – sanākšanas un 30 gadi kopš valstiskās neatkarības atgūšanas procesa pa­grieziena punkta – Neatkarības deklarācijas pieņemšanas. Jau valsts dibinātāju sastādītajā pagaidu satversmē – Latvijas Tautas padomes politiskajā platformā, kas tika pieņemta dienu pirms valsts izsludināšanas 1918. gada 18. novembrī, tika noteikts mērķis: "Latvijas Satversmes sapulce sasaucama pēc iespējas drīzā laikā." Tomēr Latvija tapa ļoti sarežģītos apstākļos, un pirmās parlamenta vēlēšanas kļuva iespējamas tikai pēc pusotra gada – 1920. gada 17.–18. aprīlī. Līdz tam Latvijas tauta izgāja cauri smagiem Neatkarības kara pārbaudījumiem: četras dienas pēc valsts nodibināšanas tās teritorijā iebruka Krievijas Sarkanā armija Pētera Stučkas vadībā, ...\nhttps://juristavards.lv/doc/276519-latvijas-parlamentarisma-simtgade-un-30-gadi-kops-neatkaribas-deklaracijas/\n276519\nTue, 05 May 2020 00:00:00 +0200\n\n\nKonstitucionālās tiesības: Par ministra noteikumu institūtu\nJautājums par iespēju apveltīt atsevišķus valdības ministrus ar tiesībām izdot trešajām personām saistošus noteikumus ir bijis aktuāls kopš valsts neatkarības atgūšanas. Tiešām – vai Ministru kabineta sēdē būtu jāskata un visiem ministriem jāvienojas par ikvienu tiesību aktu, kas skar, piemēram, ugunsdzēsēju vai policistu formas tērpu izskatu? Manuprāt, kolektīvās atbildības principa attiecināšana uz tādiem normatīvajiem aktiem, kuri ir tikai viena ministra atbildībā, ir neefektīva laika šķiešana. Tomēr, neskatoties uz "pastāvīgi gaisā esošo" sajūtu, līdz šim šāds risinājums visās iepriekšējās valdībās nav atbalstīts. Tieslietu ministrija 2020. gada februārī ir nodevusi sabiedriskajai apspriešanai konceptuālā ziņojuma projektu ""Ministra noteikumu institūta ieviešanas iespējamības izvērtējums", kurš 2020. gada 26. martā izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. ...\nhttps://juristavards.lv/doc/276459-par-ministra-noteikumu-institutu/\n276459\nTue, 21 Apr 2020 00:00:00 +0200\n\n\nKonstitucionālās tiesības: Likumdošanas darbs Saeimā ārkārtas apstākļos\nKopš vīrusa pandēmijas izraisītās ārkārtējās situācijas izsludināšanas, par ko Ministru kabinets lēma 12. martā, gan valdībā, gan parlamentā norit nepārtraukts normatīvo aktu jaunrades process ar mērķi pielāgot valsts institūciju darbību un pilsoņu rīcību tam, lai pēc iespējas ātrāk un veiksmīgāk pārvarētu krīzi.1 Liela daļa ar ārkārtējo situāciju saistīto Saeimā izskatāmo likumprojektu ir Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas kompetencē, tai skaitā komisija izskatījusi jau pieņemtos grozījumus likumā "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli", grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, likumu "Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību"2 u.c. "Jurista Vārds" izjautāja šīs Saeimas komisijas priekšsēdētāju un Nacionālās drošības padomes locekli deputātu Juri ...\nhttps://juristavards.lv/doc/276456-likumdosanas-darbs-saeima-arkartas-apstaklos/\n276456\nTue, 21 Apr 2020 00:00:00 +0200\n\n\nKonstitucionālās tiesības: Virsmērķis ir viens – valstij jāturpina darboties\nKāpēc bija nepieciešama šāda valsts augstāko amatpersonu apspriede? Latvijai par laimi līdz šim nav bijis lielas pieredzes ar ārkārtējām situācijām. Iepriekšējā reize, kad tāda varbūt varēja tikt izsludināta, bija 2008. gada ekonomiskā krīze. Šobrīd šāda ārkārtējā situācija ir izsludināta. Tas nozīmē, ka tiesiskais ietvars, tiesiskās attiecības, protams, mainās. Un, tā kā mums nav iepriekšējas pieredzes, kā rīkoties, valsts varas atzaru augstāko amatpersonu vidū bija vienprātība, ka ir nepieciešama šāda kopsēde, lai definētu vienotu izpratni par to, ko nosaka Satversme un kādi ir valsts darbības pamatprincipi ārkārtējās situācijas apstākļos. Un lai novērstu, ka pieredzes trūkuma dēļ konstitucionālie orgāni "apmulst" un nezina, kā rīkoties. Mēs Satversmes tiesā tūlīt pēc tam, kad Ministru kabinets 12. martā pieņēma rīkojumu "Par ārkārtējās situācijas ...\nhttps://juristavards.lv/doc/276350-virsmerkis-ir-viens-valstij-jaturpina-darboties/\n276350\nTue, 31 Mar 2020 00:00:00 +0200\n\n\nKonstitucionālās tiesības: Mūsu valsts un cilvēki ir jāaizsargā jebkuros apstākļos\nŅemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar infekcijas slimības Covid-19 izplatīšanos, Valsts prezidents Egils Levits 23. martā sasauca valsts konstitucionālo orgānu (likumdošanas varas, izpildvaras, tiesu varas) vadītāju kopsēdi, lai pārrunātu to darbības pamatprincipus šādos apstākļos. Līdz ar Valsts prezidentu apspriedē (attālinātā režīmā) piedalījās Ministru prezidents Krišjānis Kariņš, Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs. Šāda valsts konstitucionālo orgānu vadītāju un Valsts prezidenta kopsēde Latvijas vēsturē notika pirmo reizi un bija nepieciešama, lai nodrošinātu visu valsts varas atzaru koordinētu darbību ārkārtējās situācijas pārvarēšanai. Kopsēdes laikā amatpersonas vienojās par kopīgu paziņojumu "Valsts konstitucionālo orgānu darbības ...\nhttps://juristavards.lv/doc/276339-musu-valsts-un-cilveki-ir-jaaizsarga-jebkuros-apstaklos/\n276339\nTue, 31 Mar 2020 00:00:00 +0200\n\n\nKonstitucionālās tiesības: Var runāt par labu un sliktu likumdošanas praksi, nevis tiesību principu\nDr. iur. Edvīna Danovska referāta "Regulatoru darbības uzraudzība: tiesu varas un likumdevēja kontroles robežas" tēzes zinātniskajai konferencei "Bankas mainīgajā pasaulē" 1. Latvijā ir izveidotas valsts pārvaldes institūcijas – regulatori, kuri nav padoti Ministru kabinetam: Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Latvijas Banka, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome. Šo institūciju autonomiju nodrošina aizliegums iejaukties to darbībā, finansiālā patstāvība un vadības izraudzīšanās un atcelšanas procedūras, bet autonomijas mērķis ir nodrošināt profesionālu un likumīgu regulāciju augstiem ekononomiskajiem un sociālajiem riskiem pakļautās tirgus nozarēs. 2. Lai izvairītos no regulatoru patvaļas, ir nepieciešami mehānismi, kas nodrošina samērīgu uzraudzību pār regulatoru darbību. Regulatoru darbības tiesiskuma kontroli ...\nhttps://juristavards.lv/doc/276297-var-runat-par-labu-un-sliktu-likumdosanas-praksi-nevis-tiesibu-principu/\n276297\nTue, 24 Mar 2020 00:00:00 +0200\n\n\nKonstitucionālās tiesības: Divu neatkarīgu institūciju vietā – viena. Vai būsim ieguvēji?\nAtbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajam iestāde ir institūcija, kura darbojas publiskas personas vārdā un kurai ar normatīvo aktu ir noteikta kompetence valsts pārvaldē, piešķirti finanšu līdzekļi tās darbības īstenošanai un ir savs personāls.1 Minētais likums arī nosaka, ka valsts pārvalde ir organizēta vienotā hierarhiskā sistēmā. Neviena iestāde vai pārvaldes amatpersona nevar atrasties ārpus šīs sistēmas. Valsts pārvaldes sistēmā ietilpst divas apakšsistēmas: tiešās pārvaldes iestāžu institucionālā sistēma un pastarpinātās pārvaldes iestāžu institucionālā sistēma. Tiešās pārvaldes institucionālo sistēmu veido un tās darba organizāciju nosaka Ministru kabinets. Pastarpinātās pārvaldes institucionālo sistēmu un tās darba organizāciju saskaņā ar likumu un Ministru kabineta noteikumiem nosaka attiecīgā atvasinātā publiskā persona, ievērojot valsts pārvaldes principus un ...\nhttps://juristavards.lv/doc/276296-divu-neatkarigu-instituciju-vietanbsp-viena-vai-busim-ieguveji/\n276296\nTue, 24 Mar 2020 00:00:00 +0200\n\n\nKonstitucionālās tiesības: Pievienot FKTK Latvijas Bankai ir racionāli\nSaistībā ar ideju par FKTK pievienošanu Latvijas Bankai varu sniegt šādu savu personīgo viedokli. Vispirms atbildot uz jautājumu, vai nolūks FKTK pievienot Latvijas Bankai ir racionāls un praktiski lietderīgs un vai tas atbilst starptautiskajai praksei, jānorāda, ka šajā gadījumā mēs nevaram vienkārši atsaukties uz starptautisko praksi, jo prakse dažādās valstīs ir ļoti dažāda. Tādējādi nav vienas pareizas atbildes, bet varam vērtēt plusus un mīnusus, izvēloties noteiktu modeli. Finanšu un kapitāla tirgus uzraudzība pasaulē tiek veikta ar dažādu modeļu palīdzību. Uzraudzību veic: 1) publiska iestāde, kas var būt arī valdības departaments; 2) centrālā banka; 3) atsevišķa publiska iestāde vai aģentūra; 4) dalībnieku finansēta pašuzraudzības iestāde.1 Tomēr netiek ieteikts uzraudzību uzticēt, piemēram, Finanšu ministrijai, jo tas var nonākt pretrunā ar uzraudzības operacionālo neatkarību no ...\nhttps://juristavards.lv/doc/276294-pievienot-fktk-latvijas-bankai-ir-racionali/\n276294\nTue, 24 Mar 2020 00:00:00 +0200\n\n\nKonstitucionālās tiesības: Jautājums vispirms bija risināms konceptuāli\nJebkura iniciatīva, kas attiecas uz valsts tautsaimniecībai tik būtisku jomu kā finanšu un kapitāla tirgus uzraudzība, vispirms ir rūpīgi diskutējama un apsverama. Tas jo īpaši attiecas uz politiķu aprindās dzimušām idejām. Viena no šādām idejām, kas bez jebkādas padziļinātas diskusijas radusi atspoguļojumu tiesību aktos, ir FKTK pievienošana Latvijas Bankai. Kā noteic likuma "Par Latvijas Banku" Pārejas noteikumu 3. punkts, Ministru kabinetam Saeimā ir jāiesniedz likumprojekts, kas cita starpā paredz FKTK pievienošanu Latvijas Bankai, "ievērojot monetārās politikas, kā arī finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzības un noregulējuma iestādes funkciju neatkarību". Šāds formulējums rada iespaidu, ka lēmums par FKTK likteni politiķu aprindās jau ir pieņemts un diskusijas šajā sakarā notiks vienīgi "ķeksīša pēc". Deleģējums valdībai šķiet nepārprotams un nesatur ...\nhttps://juristavards.lv/doc/276293-jautajums-vispirms-bija-risinams-konceptuali/\n276293\nTue, 24 Mar 2020 00:00:00 +0200\n\n\nKonstitucionālās tiesības: Neatbildēts jautājums – vai ir skaidri un nepārprotami noteikts likumdevēja mērķis\nPirms vairāk nekā 20 gadiem likumdevējs, izvirzot mērķi dibināt FKTK, kā būtiskākos argumentus šādas institūcijas veidošanai norādīja "tirgus dalībnieku darbības vienkāršošanu", "kopējo izmaksu mazināšanu", "iespēju stabilizēt finanšu un kapitāla tirgus attīstību un aizsargāt to pret iespējamiem satricinājumiem", "pilnvērtīgāk nodrošināt ieguldītāju, noguldītāju un apdrošināto personu interešu aizsardzību".1 Saskaņā ar 2019. gada 21. novembrī pieņemtajiem grozījumiem likumā "Par Latvijas Banku"2 Ministru kabinetam ir deleģēts izstrādāt likumprojektu, kurā jāparedz arī FKTK pievienošana Latvijas Bankai. Noteikts arī, ka minētais likumprojekts ir iesniedzams Saeimā līdz 2020. gada 31. oktobrim. Tā kā likumprojekts Nr. 1/lp13 "Grozījumi likumā "Par Latvijas Banku"" sākotnēji izstrādāts un iesniegts Saeimā, lai precizētu likumu ...\nhttps://juristavards.lv/doc/276292-neatbildets-jautajumsnbsp-vai-ir-skaidri-un-neparprotami-noteikts-likumdeveja-merkis/\n276292\nTue, 24 Mar 2020 00:00:00 +0200\n\n\nKonstitucionālās tiesības: Mazā valstī labāk uzturēt lielāku konkurenci ar divām iestādēm\nLatvijas iespējamā nokļūšana Moneyval pelēkajā sarakstā bija kā lakmusa papīrs valstī esošās kredītiestāžu uzraudzības mehānismam. Mājieni par valsts amatpersonu iespējamo banku uzraugu ietekmēšanu par labu vienai vai otrai bankai jau ir pietiekams iemesls saglabāt esošo uzraudzības kārtību. Varam tikai iedomāties, kas notiktu, ja Latvijas Banka un FKTK būtu apvienotas vēl pirms pēdējiem banku maksātnespējas procesiem. Manuprāt, Latvijas Bankas prezidenta un FKTK priekšsēdētāja funkciju apvienošana radītu lielus interešu un korupcijas riskus, izslēdzot iespēju divu neatkarīgu iestāžu vadītājiem būt neatkarīgiem vienam attiecībā pret otru. Protams, tas neizslēdz iespēju vienoties arī divu institūciju vadītājiem, tomēr varbūtība ir tieši divreiz mazāka. Lai arī starptautiskā prakse ir dažāda, Latvijas pieredze rāda, ka mazā valstī labāk uzturēt lielāku konkurenci ar divām iestādēm, nevis ...\nhttps://juristavards.lv/doc/276291-maza-valsti-labak-uzturet-lielaku-konkurenci-ar-divam-iestadem/\n276291\nTue, 24 Mar 2020 00:00:00 +0200\n\n\nKonstitucionālās tiesības: Likumdevējs gala lēmumu vēl nav pieņēmis\nSituācija, kas izveidojās iepriekšējo gadu laikā ap Latvijas finanšu sektoru, Latvijas Banku un uzraugošajām institūcijām, noteikti prasīja korekcijas. Turklāt, ņemot vērā, ka Latvija ir pietiekami maza valsts un cilvēkresursi pat tādā nozarē kā finanšu joma nav tik lieli un apjomīgi, ir zināma loģika iecerei apvienot šādas divas institūcijas, proti, FKTK pievienot Latvijas Bankai. Nemaz nerunāju par administratīviem ieguvumiem. Protams, ir arī riski. Ne velti likumdevējs ir lūdzis Ministru kabinetu izpētīt šos riskus un nākt ar savu vērtējumu. Ja mēs pieņemam šo lēmumu, tad tas ir balstīts uz pamatotu argumentāciju. Tādēļ, jā, piekrītu jau izskanējušajai kritikai, ka šāda visaptveroša izvērtējuma par minēto institūciju apvienošanu vēl nav, bet tieši to arī vēl sagaidām no Ministru kabineta, un tas nekādā veidā nebūtu tulkojams, ka šāda institūciju apvienošana tagad automātiski notiks. ...\nhttps://juristavards.lv/doc/276290-likumdevejs-gala-lemumu-vel-nav-pienemis/\n276290\nTue, 24 Mar 2020 00:00:00 +0200\n\n\nKonstitucionālās tiesības: Viedokļi par FKTK pievienošanu Latvijas Bankai: ieguvumi, riski un zaudējumi\nSaskaņā ar pašas iestādes formulēto FKTK ir pilntiesīga autonoma valsts iestāde, kas regulē un pārrauga Latvijas banku, krājaizdevu sabiedrību, apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas starpnieku, finanšu instrumentu tirgus dalībnieku, privāto pensiju fondu, maksājumu ie­stāžu un elektroniskās naudas iestāžu darbību. Kopumā FKTK uzrauga vairāk nekā 300 finanšu sektora dalībniekus, un komisijas pārraudzībā esošo tirgus dalībnieku aktīvu apjoms pārsniedz 30 miljardus eiro.2 Savukārt Latvijas Banka ir valsts centrālā banka, un saskaņā ar likumdevēja lemto3 arī tā ir pilntiesīga autonoma valsts iestāde. Tādējādi, kā izriet no 2019. gada 21. novembra grozījumiem likumā "Par Latvijas Banku", Ministru kabinets ir saņēmis Saeimas deleģējumu izstrādāt likumprojektu par vienas autonomas iestādes pievienošanu otrai. Tā kā sākotnēji likumprojektā šāds grozījums nebija paredzēts un tas ...\nhttps://juristavards.lv/doc/276289-viedokli-par-fktk-pievienosanu-latvijas-bankai-ieguvumi-riski-un-zaudejumi/\n276289\nTue, 24 Mar 2020 00:00:00 +0200\n\n\nKonstitucionālās tiesības: Rakstu krājums – par Latviju ceļā uz tiesiskumu\nLīdz ar šī izdevuma iznākšanu, pēc LU Juridiskās fakultātes dekānes Anitas Rodiņas paustā, J. Jelāgins ir atgriezies universitātē, kur mācībspēka statusā iepriekš aizvadīti daudzi gadi, tostarp līdztekus darbam Satversmes tiesas tiesneša amatā. Studijas LU Juridiskajā fakultātē bez J. Jelāgina rakstiem obligātās literatūras sarakstā nav iedomājamas, tādēļ to apkopojums vienā izdevumā būs īpaši parocīgs studiju procesā, lai gan, kā izskanēja atvēršanas pasākumā, potenciālie lasītāji sagaidāmi ne tikai iesācēju, bet arī jau praktizējošu juristu rindās. Grāmatas atvēršanas pasākumā arī atklājās, ka izdevuma tapšanā jāpateicas ne vien pašam autoram, bet lielā mērā arī šīs ieceres aktīviem atbalstītājiem – izdevējam un LU Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures katedras vadītājam docentam Jānim Plepam un Mg. iur. Ditai Plepai – J. Jelāgina bijušajiem palīgiem ...\nhttps://juristavards.lv/doc/276196-rakstu-krajums-par-latviju-cela-uz-tiesiskumu/\n276196\nTue, 10 Mar 2020 00:00:00 +0200\n\n\nKonstitucionālās tiesības: Jēdzienu "nacionālā identitāte" un "konstitucionālā identitāte" nošķiršana pārākuma principa kontekstā\nIevads Līguma par Eiropas Savienību (turpmāk – LES) 4. panta otrā daļa ir viens no Eiropas Savienības (turpmāk – Savienība) pārākuma principa ierobežojošiem instrumentiem. Tomēr ne Savienība, t.i., viena no tās iestādēm, ne arī Eiropas Savienības Tiesa (turpmāk – Tiesa) nav sniegusi nepārprotamu un izsmeļošu skaidrojumu par LES 4. panta otrajā daļā minēto jēdzienu "nacionālā identitāte" (tā tvērumu). Tāpat pastāv neizpratne, vai jēdziens "nacionālā identitāte" ir/nav sinonīms jēdzienam "konstitucionālā identitāte", kas attiecīgi ietekmē arī jautājumu par skaidru un nepārprotamu robežu noteikšanu starp Savienību un dalībvalstīm atsevišķu kompetenču jomā. Tas tā ir, jo valsts, kļūstot par Savienības dalībvalsti, atbilstoši LES1 un Līgumam par Eiropas Savienības darbību (turpmāk – LESD)2 nodot Savienībai daļu savas kompetences, vienlaikus saglabājot ...\nhttps://juristavards.lv/doc/276064-jedzienu-nacionala-identitate-un-konstitucionala-identitate-noskirsana-parakuma-principa-konteksta/\n276064\nTue, 18 Feb 2020 00:00:00 +0200\n\n\nKonstitucionālās tiesības: Par un pret Valsts padomes ideju Latvijā\nPriekšlikums veidot Latvijā jaunu konstitucionālu orgānu, kas būtu autoritatīva konsultatīva institūcija likumdošanas kvalitātes jautājumos un ko varētu dēvēt par Valsts padomi (vai Likumdošanas padomi, vai citādi), tiek apspriests jau vairākus gadus, un tam tikuši veltīti vairāki publiski pasākumi, kā arī publikācijas, tai skaitā žurnālā "Jurista Vārds". Šādu ideju prof. Ineta Ziemele izvirzīja 2016. gada 10. septembrī – Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa izveidotās Tiesiskās vides pilnveides komisijas seminārā Rīgas pilī, kur tika pētīti dažādi veidi, kā uzlabot likumdošanas procesa kvalitāti.1 Valsts padomes izveides iespējas tika apspriestas arī 2017. gada 6. decembrī, kad notika diskusija "Normatīvo aktu kvalitātes nodrošināšana", ko rīkoja Saeima sadarbībā ar Satversmes tiesu.2 Likumdošanas procesa kvalitātes jautājums aplūkots arī VSIA "Latvijas Vēstnesis" ...\nhttps://juristavards.lv/doc/275998-par-un-pret-valsts-padomes-ideju-latvija/\n275998\nTue, 04 Feb 2020 00:00:00 +0200\n\n