Jursta Vārds - Numura tēma https://juristavards.lv Numura tēma lv https://juristavards.lv Sat, 05 Dec 2020 13:09:55 -0700 https://juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds https://juristavards.lv 240 47 \nNumura tēma: Lai juristi nepaliktu iedzinējos\nJaunie juristi rakstos analizējuši digitālo identitāti, viedos līgumus (smart contracts), uz blokķēdes tehnoloģiju balstītu (blockchain based) zemesgrāmatu un arbitrāžas procesu, decentralizētās autonomās organizācijas, digitālo aktīvu izpildi un citas tēmas. Tehnoloģiju straujā attīstība pēdējā desmitgadē rada arvien jaunus izaicinājumus tieslietām, tiesību zinātnei un likumu jaunrades procesam. Tiek uzskatīts, ka normatīvais regulējums atpaliek vismaz desmit gadu garumā no tehnoloģijām un ka jurisprudence un vairums juristu ir iedzinēju lomā. Turklāt ne tikai pie mums, bet daudzviet visā pasaulē. Rūpējoties, lai mūsu reģions būtu pievilcīgs jauno tehnoloģiju attīstībai, jāievieš piemērots normatīvais regulējums un jāapzinās, kādas tehniskās īpatnības, priekšrocības un riskus rada jaunās tehnoloģijas. Lai to pētītu, šovasar divas nedēļas augustā Latvijas Universitātes Juridiskajā ...\nhttps://juristavards.lv/doc/273763-lai-juristi-nepaliktu-iedzinejos/\n273763\nTue, 20 Nov 2018 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Juristi un ārsti meklē kopsaucējus\nDažkārt dzirdot prakses stāstus, jāsecina: āzim nav jābūt par dārznieku, un katram vienkārši ir jādara savs darbs. Taču mūsdienās jau sen ir skaidra dominance, ka pastāv daudzas nozares un darbības jomas, kurās nevar un nedrīkst aprobežoties tikai ar savām profesionālajām zināšanām un prasmēm. Juristi ir viena no tām profesijām, kurās prakse burtiski pieprasa zināt un saprast vairāk, izejot krietni ārpus tiesību zinātnes robežām. Un tādēļ aizvien biežāk dzirdam par nepieciešamību juristam vismaz spēt orientēties arī ekonomikas un finanšu, IT un būvniecības, medicīnas un veselības aprūpes jautājumos u.c. Reizēm šī starpnozaru interese ir vienvirziena, taču ir arī piemēri, kad starp dažādām jomām veidojas atgriezeniskā saite un dialogs. Tam uzskatāms piemērs ir šis "Jurista Vārda" speciālizdevums, kurā turklāt juristi un mediķi, veselības aprūpes jomu pārstāvošie ir nevis pretējās ...\nhttps://juristavards.lv/doc/273217-juristi-un-arsti-mekle-kopsaucejus/\n273217\nTue, 21 Aug 2018 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Fizisko personu maksātnespējas procesam ir nepieciešamas izmaiņas\nVai fizisko personu maksātnespējas procesa jautājumi šodien ir aktuāli? Šā gada pavasarī Latvijas Universitātē notika konference "Advokatūra Latvijas simtgadei", kuras ietvaros Maksātnespējas tiesību sekcijā raksta autori iepazīstināja ar savu redzējumu par fizisko personu maksātnespējas procesa nākotni. Konferences laikā arī tika atrasta atbilde uz jautājumu, kāpēc fizisko personu maksātnespējas procesa jautājumos ir nepieciešamas izmaiņas. Dr. asoc. prof. Gundars Bērziņš prezentācijā "Biznesa vadības teorijas piedāvātie risinājumi maksātnespējas stāvokļa novērtēšanai" norādīja, ka atsevišķi lēmumi ir pareizi to pieņemšanas laikā, bet, laikam ritot, tie kļūst kļūdaini, ja netiek mainīts rīcības modelis. Fizisko personu maksātnespējas procesa regulējums tika pieņemts 2008. gadā, nelielus grozījumus piedzīvoja 2010. gadā, un attiecīgi pašreizējais regulējums ir paredzēts ...\nhttps://juristavards.lv/doc/272942-fizisko-personu-maksatnespejas-procesam-ir-nepieciesamas-izmainas/\n272942\nTue, 19 Jun 2018 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Tiesiskās aizsardzības procesi 2015–2017: Problēmas un iespējamie risinājumi\nAtbilstoši statistikas datiem par visu laika periodu, kurā pastāv šis tiesību institūts, tikai 3–4 % no kopējām ierosinātajām TAP lietām ir beigušās ar TAP plāna izpildi, maksātspējas atjaunošanu un parādnieka darbības turpināšanu. Lai pēc iespējas precīzāk identificētu problēmas, LURSOFT tika lūgti un vēlāk analizēti statistikas dati par tiem uzņēmumiem Latvijā, kuri iesaistīti TAP norisēs laika posmā no 2015. gada 1. jūlija līdz 2017. gada 31. decembrim. Šo uzņēmumu vidū tika veikta aptauja, lai nepastarpināti uzzinātu par problēmām, ar kurām tie saskārās TAP regulējuma piemērošanā. Aptaujāti tika arī attiecīgās jomas speciālisti – zvērināti advokāti un administratori. Attiecīgi, lai rastu iespējamos risinājumus, tika pētīti Eiropas Savienības un citu valstu likumdošanas akti, statistika un citi dokumenti, kas attiecas uz biznesa reorganizāciju.1 Tomēr, pirms pievērsties konstatēto ...\nhttps://juristavards.lv/doc/272941-tiesiskas-aizsardzibas-procesi-20152017-problemas-un-iespejamie-risinajumi/\n272941\nTue, 19 Jun 2018 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Likvidācija kā maksātnespējas risinājuma perspektīva\n[1] Maksātnespējas procesa efektivitāte Visiem, kas saistīti ar maksātnespējas nozari vai ir to pētījuši, nav noslēpums, ka liels maksātnespējīgo juridisko personu īpatsvars ir tā dēvētās "tukšās" sabiedrības, tas ir, tādi parādnieki, kuriem nav nekādu aktīvu vai arī aktīvu ir tik maz, ka tie nesedz pat maksātnespējas procesa izdevumus. Piemēram, 2016. gadā 63 % no visiem maksātnespējas procesiem bija tā dēvētie tukšie maksātnespējas procesi, bet 2017. gadā – 61 % no visiem maksātnespējas procesiem (Maksātnespējas administrācijas 2017. gada ziņojums). Šo kapitālsabiedrību maksātnespējas procesi tiek uzsākti uz paša parādnieka vai kreditora pieteikuma pamata neatkarīgi no tā, kādi ir šo sabiedrību aktīvi. Kaut arī maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanas brīdī ir redzams, ka tas ir ekonomiskā ziņā pilnīgi bezjēdzīgs process, tomēr nav citas izejas, kā izbeigt šādas ...\nhttps://juristavards.lv/doc/272936-likvidacija-ka-maksatnespejas-risinajuma-perspektiva/\n272936\nTue, 19 Jun 2018 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Advokātu imunitāte – aktuālie problēmjautājumi\nVispārīgi par advokāta imunitāti Advokāti1 ir apveltīti ar īpašu tiesību aizsardzības līdzekli – imunitāti, kas izriet no pienākuma realizēt informācijas konfidencialitātes principu un kuru raksturo īpatnība – tā ir noteikta tikai attiecībā uz profesionālās darbības jeb juridiskās palīdzības sniegšanas ietvarā uzzinātās informācijas izpaušanu. Citās situācijās advokātam uz vispārējiem pamatiem ir saistošs ikvienas personas pienākums izpildīt kriminālprocesa veikšanai pilnvarotās amatpersonas procesuālās prasības un ievērot likumā noteikto procesuālo kārtību. Advokāta imunitātes pamatā ir mērķis – radīt klientam drošības sajūtu, ka informācija, ko tas uztic advokātam, netiks izpausta trešajām personām. Šīs tiesiskās attiecības cita starpā izriet no Latvijas Republikas Satversmes2 92. panta, kas garantē, lai tiktu ievērotas personas pamattiesības – tiesības uz advokāta ...\nhttps://juristavards.lv/doc/272935-advokatu-imunitate-aktualie-problemjautajumi/\n272935\nTue, 19 Jun 2018 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Advokāta loma Latvijas kriminālprocesā: sasniegumi un izaicinājumi\nValsti, tās attīstību un vēsturiskos posmus var vērtēt un raksturot pēc dažādiem kritērijiem. Tomēr, ievērojot to, ka valsts vispirmām kārtām ir organizēta piespiešana, viena no svarīgākajām valsts darbības dimensijām ir tās īstenotā kriminālā represija. Atkarībā no tā, pret ko šī represija tiek vērsta, kādā veidā tā ir organizēta, kur ir tās robežas un kā sabiedrības locekļi tiek aizsargāti no nepamatotas, neleģitīmas vai pārmērīgas piespiešanas, dažādi var raksturot sabiedrības politisko organizāciju un valsts īstenoto politiku. Loģiski, ka personas tiesības saņemt advokāta juridisko palīdzību, tajā skaitā aizstāvību, var uzskatīt par vienu no eksprestestiem, ar kuru ātri konstatējams, vai valsts ir demokrātiska un sevi saprātīgi ierobežo, aizsargājot un cienot indivīda tiesības, vai gluži pretēji – uzskata, ka indivīdam ir jāpacieš aizvien jauni ierobežojumi, jo principā ...\nhttps://juristavards.lv/doc/272934-advokata-loma-latvijas-kriminalprocesa-sasniegumi-un-izaicinajumi/\n272934\nTue, 19 Jun 2018 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Advokāta kā tiesu sistēmai piederīgas personas tiesības uz informāciju\nPierādījumi ir advokātu maize. Tas attiecas gan uz tiem advokātiem, kas praktizē tiesvedības, gan arī tiem, kas, piemēram, sniedz juridisko palīdzību darījumos. Ja klienta rīcībā vajadzīgo pierādījumu nav, advokāts pierādījumus ir tiesīgs iegūt pats, pamatojoties uz Advokatūras likuma 48. pantu.1 Minētās tiesības izriet no principa, ka advokātu profesionālā darbība ir intelektuāls darbs, kurā advokāti kā tiesu sistēmai piederīgas personas kalpo sabiedrībai taisnīguma nodrošināšanā. Tomēr autori praksē ir saskārušies ar vairākām situācijām, kurās valsts iestādes prasīto informāciju atsaka, autoru ieskatā, ar nepamatotiem argumentiem.   Vairums advokātu ir saskārušies ar nepamatotiem informācijas pieprasījumu atteikumiem Lai noskaidrotu, vai un cik plaši advokāti izmanto tiesības pieprasīt dokumentus un informāciju no valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī citām iestādēm, ...\nhttps://juristavards.lv/doc/272933-advokata-ka-tiesu-sistemai-piederigas-personas-tiesibas-uz-informaciju/\n272933\nTue, 19 Jun 2018 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Advokāti neatkarīgās Latvijas dibināšanā un veidošanā\nPirms neatkarības Cara laiku Krievijā Latvijas teritorija bija sadalīta Vidzemes un Kurzemes guberņās, kā arī Vitebskas guberņas latviešu apriņķos. Katrā guberņā bija pilsētas, kurās koncentrējās politiskā, saimnieciskā un kultūras dzīve. Nebija pārsteidzoši, ka visa reģiona lielākā pilsēta Rīga pievilka daudzus, īpaši straujās industriālās attīstības laikmetā 19. gadsimta otrajā pusē. Līdz ar Rīgas izplešanos un aktivitāšu pieaugumu likumsakarīgi, ka palielinājās nepieciešamība pēc juridisko pakalpojumu nodrošināšanas. Rezultātā Rīga izveidojās par visa Baltijas reģiona nozīmīgāko advokātu koncentrācijas vietu (1915. gadā pilsētā bija reģistrēti 74 zvērināti advokāti). Guberņu līmenī nozīmīgi centri bija apgabaltiesas un administratīvie centri. Līdz ar to par nozīmīgām advokātu darbības vietām kļuva arī Jelgava (1912. gadā – 21 advokāts), Daugavpils un Liepāja (1912. ...\nhttps://juristavards.lv/doc/272932-advokati-neatkarigas-latvijas-dibinasana-un-veidosana/\n272932\nTue, 19 Jun 2018 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Advokatūras tālākās attīstības tendences\nAdvokatūras attīstība pēdējā gada laikā 2018. gada 20. aprīlī notika ikgadējā Latvijas zvērinātu advokātu kopsapulce, kurā pirms gada ievēlētā advokātu padome arī sniedza pārskatu par iepriekšējā gada būtiskākajiem notikumiem advokatūrā, kā arī iezīmēja turpmākos darbības plānus. Vispirms var atzīmēt, ka 2017. gadā pirmo reizi advokatūras jaunāko laiku vēsturē bija konstatējams advokātu skaita samazinājums. Kopā ar 117 zvērinātiem advokātiem, kuru darbība apturēta, un trim atstādinātiem kolēģiem zvērinātu advokātu kopējais skaits šobrīd ir 1222, tas ir nedaudz mazāk nekā pagājušā gada aprīlī, sniedzot ziņojumu 2017. gada advokātu kopsapulcei, kad kolēģijā bija 1240 zvērināti advokāti. Šāds neliels advokātu skaita samazinājums noteikti nemazina juridiskās palīdzības pieejamību, un esošais advokātu skaits Latvijā joprojām ir vairāk nekā pietiekams advokatūras funkciju ...\nhttps://juristavards.lv/doc/272931-advokaturas-talakas-attistibas-tendences/\n272931\nTue, 19 Jun 2018 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Tiesiskās vides izmaiņu ietekme uz jauno projektu attīstību Lietuvā\nIevads Pēdējo gadu laikā pasaules ekonomika un finanšu tirgi ir auguši, vairākos rādītājos sasniedzot līmeni, kas bija gan skaitļos, gan apjoma ziņā pielīdzināms līmenim pirms finanšu krīzes. Nekustamā īpašuma tirgū ir valdījis optimisms, un tirgus piedzīvojis strauju kāpumu. Lietuvas nekustamo īpašumu tirgus pēdējos četros piecos gados nav īpaši atšķīries no citu valstu tirgiem un ir būtiski audzis. Strauja izaugsme bija vērojama Viļņas biroju tirgū, vēlāk tam sekoja Kauņa, kur 2016.–2017. gadā tika pabeigti vairāki nozīmīgi jauni biroju attīstības projekti (vai to pabeigšanai jānotiek līdz 2020. gadam). Nekustamā īpašuma tirgus dalībnieku aktivitātes palielināšanās veicināja jaunu būvniecības noteikumu ieviešanu. Tas izraisīja pārmaiņas Nacionālās zemes dienesta (turpmāk – NZD), kas ir par valstij piederošās zemes nomu un pārraudzību atbildīgā valsts iestāde, politikā. Šajā ...\nhttps://juristavards.lv/doc/272897-tiesiskas-vides-izmainu-ietekme-uz-jauno-projektu-attistibu-lietuva/\n272897\nTue, 12 Jun 2018 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Nozare atbalsta būvniecības regulējuma uzlabojumus, tomēr ir arī jauni priekšlikumi\nOskars Ozoliņš, būvkompānijas "Merks" valdes priekšsēdētājs 1. Būvniecības likumā un Ugunsdrošības noteikumos joprojām ir vairākas neskaidrības, taču, mūsuprāt, problēmas biežāk rada nevis jaunais likums un noteikumi, bet gan to dažādā interpretācija atbildīgajās institūcijās. Vēl jo vairāk to sarežģī attieksme, ar kādu nereti saskaramies – viena iestāde prasa citas saskaņojumu visdažādākajā secībā, pat ja šādi saskaņojumi nav noteikti likumā. Mums ir bijis būvprojekts, kuru liek saskaņot ar iestādi, kas pati atzīst, ka projektam neizvirza nekādus tehniskos noteikumus – vienalga projekts ir jāiesniedz un 10 dienas jāgaida šīs iestādes atbilde! Katrs šāds nepamatots saskaņojuma pieprasījums investoriem un būvniekiem paildzina projekta realizāciju un arī sadārdzina to. Pēdējo gadu laikā ir radusies sajūta, ka dažādi "riņķa danči" tiek veikti, lai mazinātu katras ...\nhttps://juristavards.lv/doc/272896-nozare-atbalsta-buvniecibas-regulejuma-uzlabojumus-tomer-ir-ari-jauni-priekslikumi/\n272896\nTue, 12 Jun 2018 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Būvniecības regulējuma attīstība saglabā intrigu\nPubliskajam sektoram aktīvi apgūstot Eiropas Savienības fondu līdzekļus un ievērojami pieaugot aktivitātēm arī privāta pasūtījuma jomā, Latvijā novērojams būvniecības kāpums. Līdz ar to aktualizējusies arī būvniecības regulējuma un tā piemērošanas efektivitāte. Arī tehnoloģiju attīstība arvien vairāk ietekmē būvniecības procesu – pašsaprotami tiek sagaidīts, ka dokumentu aprite arvien vairāk tiek pārcelta uz elektronisko vidi, tādējādi paātrinot lēmumu pieņemšanu un Latvijas investīciju vides pievilcīgumu vietējo un ārvalstu uzņēmumu acīs. Ar mainīgiem panākumiem Latvijas likumdevējs un tiesas ir mēģinājušas un mēģina reaģēt uz šiem procesiem. Šā kodolīgā komentāra mērķis ir ieskicēt dažus no, pēc autores domām, aktuālākajiem aspektiem būvniecības regulējuma jomā. Elektroniskās vides jomā uzteicama jau vairākus gadus darbinātā Teritorijas attīstības plānošanas ...\nhttps://juristavards.lv/doc/272895-buvniecibas-regulejuma-attistiba-saglaba-intrigu/\n272895\nTue, 12 Jun 2018 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Biroju ēku būvniecības aktuālās problēmas\nLatvijā biroju ēku būvniecības regulējums kopumā neatšķiras no publisku ēku būvniecības vispārīgā tiesiskā regulējuma. Galvenās īpatnības vairāk ir praktiskas dabas, kur vispirms jāmin nepieciešamība pastāvīgi pārbūvēt biroju ēkas, lai pielāgotos biroja telpu nomnieku komercdarbības vajadzībām. Līdz ar to vienkāršots biroja telpu pārbūves regulējums ir svarīgs biroju ēku būvniecības elements. Tālākajā komentārā autors vēlas īsi ieskicēt trīs aktuālākās problēmas, ar kurām praksē saskaras biroju ēku attīstītāji. Šeit gan uzreiz būtu jāpiebilst, ka minētās problēmas skar dažādu veidu objektu būvniecību, tāpēc problēmu aktualitāte pārsniedz biroju ēku segmentu. Pirmkārt, biroju ēku tāpat kā cita tipa ēku būvniecību līdzās valsts noteiktajam tiesiskajam regulējumam lielā mērā ietekmē arī attiecīgās vietējās pašvaldības pieņemtie teritorijas plānojuma dokumenti un to ...\nhttps://juristavards.lv/doc/272894-biroju-eku-buvniecibas-aktualas-problemas/\n272894\nTue, 12 Jun 2018 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Būvniecības kontroles biroja darbība\nBūvniecības valsts kontroles biroja (turpmāk – Birojs) kompetence noteikta Būvniecības likuma 6.1 pantā, un atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumiem Nr. 576 "Būvniecības valsts kontroles biroja nolikums" Birojs ir valsts pārvaldes iestāde Ekonomikas ministrijas pakļautībā, kura galvenie uzdevumi ir veikt tā kompetencē esošo objektu (jaunas publiskas ēkas, kurās paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem; būves, kuru būvniecībai atbilstoši likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 4. panta pirmās daļas 1. punktam piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra; jaunas būves vai esošu būvju pārbūves, kuru ieceres iesniedzējs ir pašvaldība, ja publisku būvdarbu līgumcena ir 1,5 miljoni eiro vai lielāka) būvdarbu valsts kontroli, pieņemšanu ekspluatācijā, pildīt būvvaldes funkcijas attiecībā uz Aizsardzības ministrijas, tās padotības iestādes vai ...\nhttps://juristavards.lv/doc/272893-buvniecibas-kontroles-biroja-darbiba/\n272893\nTue, 12 Jun 2018 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Plānotās izmaiņas Būvniecības likumā\n[1] Būvniecības regulējums nav statisks lielums, bet tas visu laiku tiek attīstīts, lai sasniegtu noteiktus mērķus. Tā arī šī brīža Būvniecības likums bija radīts noteiktu mērķu sasniegšanai. Viens no šiem mērķiem bija būvatļaujas apstrīdēšana un pārsūdzēšana agrākā būvniecības procesa posmā. Šim mērķim tika pakārtoti arī visi būvnoteikumi. Mērķis tika sasniegts, tomēr risinājumi šī mērķa sasniegšanai ir radījuši papildu administratīvo slogu būvniecības nozarei, ciktāl tas attiecas uz būvniecības administratīvo procesu, kura ietvaros tiek izdota būvatļauja. Šobrīd izstrādāti jauni grozījumi Būvniecības likumā attiecībā uz būvniecības procesa dalībnieku atbildību un būvvaldes, kā arī Būvniecības valsts kontroles biroja (turpmāk – BVKB) kompetenci. Rakstā tiks sniegta konspektīva informācija par plānotajiem grozījumiem Būvniecības likumā saistībā ar būvniecības procesa ...\nhttps://juristavards.lv/doc/272892-planotas-izmainas-buvniecibas-likuma/\n272892\nTue, 12 Jun 2018 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Četrgade kopš būvniecības nozares pārmaiņu sākuma\nVasara ir pateicīgs laiks dažādu veidu būvdarbiem. Sākot no vienkāršas vasaras terases izvietošanas blakus kafejnīcai, līdz pilsētas lielo ielu un valsts galveno autoceļu remontiem. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes nesen publicēto informatīvo apskatu 2018. gads būvniecībā ir sācies ļoti aktīvi. Piemēram, 2018. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar 2017. gada 1. ceturksni, būvniecības produkcijas apjoms pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieaudzis par 35,7 % (būvniecības apjoma kāpums bija ēku būvniecībā – par 44,2 %, inženierbūvniecībā – par 43,6 % un specializētajos būvdarbos – par 16,3 %).1 Drīz būs pagājuši četri gadi, kopš spēkā ir jaunais Būvniecības likums un Būvniecības valsts kontroles biroja nolikums. Četri gadi ir pietiekami garš un arī labs atskaites periods, jo saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 10. pantu un 35. pantu tāds ir arī Saeimas un ...\nhttps://juristavards.lv/doc/272891-etrgade-kops-buvniecibas-nozares-parmainu-sakuma/\n272891\nTue, 12 Jun 2018 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Jurista attieksmei neatbilstošu uzdevumu izpildes psiholoģiskie aspekti\nAdvokāta uzdevums ir pārstāvēt klienta intereses. Advokātu ētikas kodeksa 2.1. punkts nosaka, ka advokātam, veicot aizstāvību vai pārstāvību lietā, aizliegts ar savu darbību vai bezdarbību kaitēt aizstāvamā vai pārstāvamā interesēm,1 kas faktiski nozīmē, ka advokātam, sniedzot juridisko palīdzību, pirmajā vietā jāizvirza klienta intereses un viedoklis. Savukārt ētikas kodeksa 2.4. punkts nosaka, ka advokāts nedrīkst atteikties no lietas vešanas, kuru tas uzņēmies, kā arī nedrīkst pārtraukt lietas vešanu brīdī, ja klients nevar atrast citu advokātu vai ir citi apstākļi, kuru dēļ klients paliek bez juridiskās palīdzības.2 Bet – vai advokātam jāpieņem, ka klientam ir taisnība un tas jāpārstāv, neraugoties ne uz ko? Juridiski veidojas situācija, ka advokāts, uzņemoties lietu, tikai izņēmuma gadījumos var atteikties no tās un viņam ir jāaizstāv klienta intereses. Šis regulējums ...\nhttps://juristavards.lv/doc/272717-jurista-attieksmei-neatbilstosu-uzdevumu-izpildes-psihologiskie-aspekti/\n272717\nTue, 15 May 2018 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Jātrenē gan smadzenes, gan muskuļi\nLatvijas Universitātes profesors, LZA akadēmiķis Dr. habil. iur. Kalvis Torgāns: Patika izkustēties un mēreni pasportot man ir kopš puikas gadiem. Bauskas vidusskolā bija vispārēja atmosfēra, ka katram jēdzīgam puisim vismaz divās disciplīnās jāiegūst vismaz trešā sporta klase, piedevām rosinājumu peldēt, nevis plunčāties Mūsā un Mēmelē sekmēja rajona čempioni peldēšanā – pašu čaļi. Studiju gados braukāju uz nodarbībām divās sekcijās – basketbola un boksa. Kāpēc tāda izvēle, to var izlasīt 2017. gadā TNA izdotajā grāmatā "Kalvis Torgāns civiltiesībās un dzīvē". Pēdējos gados sakarā ar saspringtu darbu biju atslābis. Taču pirms gadiem trim man uzradās centīgs treneris, uzmundrinātājs un slavētājs. Proti, mobilajā telefonā, ko vasarā nēsāju līdz arī meža skrējienos un parastās pastaigās, "ieviesās" programma health (veselība). Tā ik dienas ziņoja: "Tu ...\nhttps://juristavards.lv/doc/272716-jatrene-gan-smadzenes-gan-muskuli/\n272716\nTue, 15 May 2018 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Jurista obligātais minimums – vismaz piecelties no krēsla\nŠāds secinājums balstās viņas vērojumos, jo, būdama zvērināta advokāta un Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesora Dr. iur. Jāņa Rozenfelda dzīvesbiedre, speciāliste zina, kāda ir juristu darba specifika un iepazinusi daudzus šī aroda pārstāvjus. Tādēļ fizioterapeite, runājot tieši par juristiem no sava kā ekspertes skatpunkta, nestāsta par nesasniedzamiem ideāliem, bet iezīmē reālo ainu un arī iedrošina būt aktīvākiem. Raksturojot juristus no sava redzējuma, E. Rozenfelde teic, ka tos apvieno divas būtiskākās pazīmes, kas vienlaikus ir arī vislielākie riska faktori un veselības kaitnieki. Pirmkārt, visus juristus apvieno tas, ka viņi galvenokārt ir sēdoša darba darītāji. Atkarībā no katra profesionālā darba stāža ilgstošā periodā kopsummā tās ir ļoti daudzas monotonā piespiedu pozā pavadītas stundas, turklāt nereti paveicamie uzdevumi plūdeni no darba galda ceļo arī uz mājām, ...\nhttps://juristavards.lv/doc/272712-jurista-obligatais-minimums-vismaz-piecelties-no-kresla/\n272712\nTue, 15 May 2018 00:00:00 +0200\n\n