Jursta Vārds - Jaunumi https://juristavards.lv Jaunumi lv https://juristavards.lv Thu, 09 Apr 2020 01:10:06 -0700 https://juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds https://juristavards.lv 240 47 \nTiesnešu kvalifikācijas kolēģijā ievēlēta Inga Zālīte\n

Tiesnešu konferencei bija jāievēl Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas loceklis no rajona (pilsētu) tiesu tiesnešu vidus, jo no tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās atbrīvota Kurzemes rajona tiesas tiesnese Gunita Galiņa, kas bija arī Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekle.

Tiesnešu neklātienes konferences elektroniskajās vēlēšanās piedalījās 336 no 542 Latvijas tiesnešiem.

Saskaņā ar likumu “Par tiesu varu” Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sastāvā ir deviņi  tiesneši – trīs Augstākās tiesas senatori (pa vienam no katra departamenta), trīs no apgabaltiesām (pa vienam no civillietu un krimināllietu tiesas kolēģijām un Administratīvās apgabaltiesas) un trīs rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši.

\nhttps://juristavards.lv/zinas/276416-tiesnesu-kvalifikacijas-kolegija-ieveleta-inga-zalite/\n276416\nWed, 08 Apr 2020 14:11:22 +0200\n
\n\nPublicē pirmo izdevumu Satversmes tiesas publikāciju sērijā par pamattiesībām\nSatversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele stāsta: “Satversmes tiesas publikāciju sērija ir jauna tiesas iniciatīva sabiedrības informēšanas un izglītošanas nolūkos. Tās veidošanā piedalās Satversmes tiesas padomnieki, kas veic padziļinātu Satversmes tiesas judikatūras izpēti un analīzi. Esmu pārliecināta, ka šī un turpmākās sērijas publikācijas palīdzēs veidot vienotu izpratni par Satversmes pantu saturu, kā arī stiprinās sabiedrības uzticēšanos Satversmes tiesai un visai valsts konstitucionālajai iekārtai.” Pirmo publikāciju sērijas izdevumu sagatavoja Satversmes tiesas padomnieki Alla Spale, Elīna Podzorova, Gatis Bārdiņš, Sandijs Statkus, Kristaps Tamužs, Uldis Krastiņš, kā arī Administratīvās rajona tiesas tiesnese Līga Biksiniece-Martinova, kura Satversmes tiesas īstenotā tiesu dialoga ietvaros 2019. gada ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/276413-publice-pirmo-izdevumu-satversmes-tiesas-publikaciju-serija-par-pamattiesibam/\n276413\nWed, 08 Apr 2020 09:50:11 +0200\n\n\nValdība pagarina ārkārtējo situāciju līdz 12. maijam\nLai ierobežotu Covid-19 izplatību, Ministru kabinets ir izsludinājis ārkārtējās situācijas pagarinājumu līdz šī gada 12. maijam, tādējādi pagarinot 12. marta valdības rīkojuma par “Ārkārtējās situācijas izsludināšanu” darbības laiku. Jau šobrīd, ārkārtējās situācijas laikā, ir aizliegti jebkādi privāti pasākumi, izņemot bēru ceremonijas ārtelpās ar nosacījumu, ka tiek ievērota savstarpējā divu metru distance starp personām un citi epidemioloģiskās drošības noteikumi. Valdība ir atbalstījusi arī izņēmumu uz kristību ceremoniju noturēšanu neatliekamajos gadījumos. Visiem Eiropas Savienības valstspiederīgajiem, kā arī personām, kuras pastāvīgi dzīvo šajās valstīs, tiks atļauts vienu reizi šķērsot Latvijas Republikas teritoriju noteiktās sauszemes robežšķērsošanas vietās, lai atgrieztos savā mītnes zemē. Turpmāk personām pirms ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/276421-valdiba-pagarina-arkartejo-situaciju-lidz-12-maijam/\n276421\nWed, 08 Apr 2020 09:16:00 +0200\n\n\nLatvija paraksta Mediju brīvības koalīcijas paziņojumu\nMediju brīvības koalīcijas Izpildgrupas paziņojums par Covid-19 2020. gada 6. aprīlī Ņemot vērā Covid-19 pandēmiju, apakšā parakstījušies Mediju brīvības koalīcijas Izpildgrupas dalībnieki aicina visas valstis turpināt aizsargāt piekļuvi brīviem plašsaziņas līdzekļiem un atbalstīt brīvu informācijas apmaiņu. Mēs atzīstam, ka pandēmija rada ievērojamus draudus sabiedrības veselībai visā pasaulē. Tas ir rosinājis valdības ieviest ārkārtas pasākumus, lai aizsargātu savu valstu pilsoņu veselību un drošību. Šaja sakarībā mēs vēlreiz apliecinām mediju brīvības milzīgo nozīmi. Mēs izsakām atzinību žurnālistiem un citiem mediju speciālistiem, kas strādā pirmajās rindās, lai ziņotu par šo veselības jomas krīzi. Viņu darbs nodrošina informāciju sabiedrībai, veicina atbilstīgus veselības aizsardzības pasākumus un pretdarbojas melīgām vai maldinošām ziņām. Tas ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/276412-latvija-paraksta-mediju-brivibas-koalicijas-pazinojumu/\n276412\nTue, 07 Apr 2020 17:31:00 +0200\n\n\nValdība atbalsta S. Zvidriņas atbrīvošanu no VZD ģenerāldirektores amata\nTieslietu ministrs Jānis Bordāns norāda: "Solvita Zvidriņa nav īstenojusi labu pārvaldību Valsts zemes dienesta vadīšanā un tam doto uzdevumu izpildes nodrošināšanā. Disciplinārlietas izmeklēšanas laikā ir konstatēti daudzi pārkāpumi, to skaitā, iestādes reorganizācija un strukturālās izmaiņas bez saprotama pamatojuma, piemēram, Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas likvidēšana bez atbilstoša izvērtējuma, kā arī Informācijas tehnoloģiju struktūrvienības, praktiski, likvidēšana un funkciju nodošana citiem pakalpojuma sniedzējiem, kas varēja ļoti negatīvi ietekmēt informācijas tehnoloģiju sistēmu pilnvērtīgu funkcionēšanu. Tāpat tika konstatētas problēmas finanšu pārvaldībā un personāla novērtēšanā, un diemžēl arī pilnvērtīgas informācijas ilgstoša nesniegšana man un ministrijas amatpersonām. Minētie pārkāpumi ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/276411-valdiba-atbalsta-s-zvidrinas-atbrivosanu-no-vzd-generaldirektores-amata/\n276411\nTue, 07 Apr 2020 15:37:39 +0200\n\n\nUz dīkstāves pabalstu varēs pretendēt arī pašnodarbinātās personas – autoratlīdzību saņēmēji\n“Aizvadītajā nedēļā valdībā tika pieņemti noteikumi par atbalsta mehānismiem autoratlīdzības saņēmējiem un pašnodarbinātajiem visās jomās, kas kopumā var skart līdz pat 29 000 personu visās nozarēs. Tas bija pamats, lai spertu nākamos soļus un izstrādātu specifiskus precizējumus, kas domāti tieši kultūras nozarei - tiem, kas guvuši ienākumus no autortiesību un blakustiesību pārvaldījuma. Šie precizējumi ir īpaši būtiski tiem, kuru autortiesību ienākumi no šīm organizācijām ir nelieli. Saskaņā ar AKKA/ LAA sniegtajiem datiem 91 % no visiem autoratlīdzību saņēmējiem vidēji mēnesī saņem mazāk par 200 eiro, lielākā daļa – vidēji 95 eiro un tikai 19 personām šie ieskaitījumi pārsniedz 700 eiro,” akcentē kultūras ministrs Nauris Puntulis. Par Covid-19 izraisītās krīzes skartām pašnodarbinātām personām līdz ar izmaiņu stāšanos spēkā būs ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/276410-uz-dikstaves-pabalstu-vares-pretendet-ari-pasnodarbinatas-personas-autoratlidzibu-sanemeji/\n276410\nTue, 07 Apr 2020 14:59:45 +0200\n\n\nKonkurences padome publisko pārskatu par iestādes darbu 2019. gadā\nPērn nozīmīgi iestādes resursi veltīti publisku personu rīcības, kas ierobežo godīgu konkurences attīstību, novēršanai. 2019. gada pavasarī KP konstatēja vairāku uzņēmumu aizliegtu karteļa vienošanos pašvaldībai piederošās SIA „Rīgas satiksme” rīkotajās cenu aptaujās par t.s. nanoūdens iegādi. Turklāt pašvaldības amatpersona bija ne tikai informēta par konkurences neatbilstībām, bet karteli pat iniciēja. Tāpat pērn KP iestājās pret Rīgas domes centieniem likvidēt konkurenci sadzīves atkritumu savākšanas tirgū. Lai novērstu tirgus monopolizāciju uz 20 gadiem, KP pirmo reizi piemēroja pagaidu noregulējumu, kura mērķis bija konkurences struktūras saglabāšana sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tirgū līdz iestādes gala lēmuma pieņemšanai. Pērn kopā tika saņemti 75 iesniegumi, kas saistīti ar publisku personu radītiem konkurences kropļojumiem. Vienlaikus ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/276409-konkurences-padome-publisko-parskatu-par-iestades-darbu-2019-gada/\n276409\nTue, 07 Apr 2020 12:32:11 +0200\n\n\nJānis Bordāns piedalās ES tieslietu ministru apspriedē par tiesiskuma jomā ieviestajiem pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību\nSava uzrunā J. Bordāns informēja, ka ārkārtējā situācijā Latvijas tiesas spēj nodrošināt darba nepārtrauktību, pielāgojot to valstī noteiktajiem piesardzības un drošības pasākumiem. Ārkārtējās situācijas laikā tiek pārceltas tiesas sēdes mutvārdu procesos, kas nav saistīti ar nozīmīgu tiesību aizskārumu un objektīvu steidzamību. Ministrs uzsvēra, ka Latvijā līdz šim daudz ir ieguldīts tieslietu sistēmas digitalizācijā, nodrošinot videokonferences iespējas, dokumentu elektronisko plūsmu, elektroniskā paraksta izmantošanu, notāru pakalpojumu attālinātu pieejamību. No ES fondiem ir nepieciešams paredzēt vairāk investīciju tieslietu nozares digitalizācijā un e-tiesiskuma iniciatīvas stiprināšanā, akcentēja J. Bordāns. Ministru sanāksmē videokonferences režīmā tika apspriesta Covid-219 radītās sekas uz tiesu sistēmas darbu, tostarp izmaiņas tiesu iestāžu un juridisko ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/276408-janis-bordans-piedalas-es-tieslietu-ministru-apspriede-par-tiesiskuma-joma-ieviestajiem-pasakumiem-sakara-ar-covid-19-izplatibu/\n276408\nTue, 07 Apr 2020 11:38:29 +0200\n\n\nAtviegloti nosacījumi maksātnespējas procesos\nIespēja pagarināt tiesiskās aizsardzības procesu Lai nodrošinātu labvēlīgākus nosacījumus tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanai, tiek noteikts, ka valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā un 6 mēnešus pēc tās beigām tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu – gan sākotnējo, gan esošo grozot, var apstiprināt uz periodu, kas nav ilgāks par 4 gadiem, šobrīd noteikto 2 gadu vietā. Termiņa pagarinājumu iespējams īstenot tikai gadījumā, ja tam piekrīt Maksātnespējas likuma 42. panta trešajā daļā noteiktais kreditoru vairākums un ir sagatavots un iesniegts pieteikums tiesā. Ja tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas termiņš jau ir pagarināts uz 4 gadiem un saistībā ar Covid-19 izplatību radītās nelabvēlīgās sekas liedz parādniekam izpildīt tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā noteikto, ar Covid-19 izplatību saistītās ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/276407-atviegloti-nosacijumi-maksatnespejas-procesos/\n276407\nTue, 07 Apr 2020 11:29:47 +0200\n\n\nPTAC aicina kritiski izvērtēt piedāvājumus un reklāmas, kas saistītas ar COVID-19\nJau šobrīd PTAC ir saņēmis informāciju par vairākiem gadījumiem, kad precēm vai pakalpojumiem tiek piedēvētas īpašības, ka tās var pasargāt vai tās var izmantot terapijā pret jaunā koronavīrusa COVID-19 izraisīto slimību, tāpēc dalāmies ar, piemēriem, kur reklāmas raisa pamatotas aizdomas par faktu patiesumu: Iekārta, kas attīra ūdeni un garantē vīrusu un baktēriju iznīcināšanu, apgalvojot, ka ūdens pēc iekārtas lietošanas būs brīvs no jaunā koronavīrusa. PTAC norāda, ka, ņemot vērā kompetento iestāžu, kā arī ārstu un ekspertu secinājumus, nav informācijas, ka COVID-19 vīruss izplatās dzeramajā ūdenī vai, ka ir kāda ierīce, kas var attīrīt no tā. Nabassaites cilmes šūnu terapija, kas palīdzēs ārstēt jaunā koronavīrusa COVID-19 izraisīto slimību. Šobrīd nav izstrādāti vai citādi konstatēti medikamenti, terapijas vai citi ārstniecības līdzekļi, kas ārstētu vai ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/276406-ptac-aicina-kritiski-izvertet-piedavajumus-un-reklamas-kas-saistitas-ar-covid-19/\n276406\nMon, 06 Apr 2020 14:10:43 +0200\n\n\nTM parlamentārā sekretāra pienākumus pildīs Andris Vītols \nA.Vītols ir augstas kvalifikācijas jurists ar ilgstošu darba pieredzi Eiropas Parlamentā. Pārvalda četras svešvalodas. A. Vītola darba pieredze ir saistīta ar normatīvo aktu izstrādi un piemērošanu. Jurista karjeru viņš sācis Zemkopības ministrijā, no vecākā referenta amata pakāpeniski kļūstot par Juridiskā departamenta direktora vietnieku. Profesionālo izaugsmi turpinājis Eiropas Parlamentā Briselē, kur strādājis astoņus gadus un piedalījies ES tiesību aktu (regulu, direktīvu un lēmumu) izstrādē un saskaņošanas procesā. 2014. gadā A. Vītols atgriezies Latvijā, lai strādātu Valsts kancelejas Juridiskajā departamentā un nodrošinātu ministriju izstrādāto normatīvo aktu projektu juridisko kvalitāti. Kopš 2019. gada jūlija strādā tieslietu ministra J. Bordāna birojā. Parlamentārā sekretāra kompetencē ir pārstāvēt ministru likumdošanas procesā Saeimā un piedalīties ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/276387-tm-parlamentara-sekretara-pienakumus-pildis-andris-vitols/\n276387\nMon, 06 Apr 2020 07:37:58 +0200\n\n\nCovid-19: Valsts prezidents izsludinājis 5 likumus; Saeimas paziņojuma oficiālā publikācija\n4. aprīlī Valsts prezidents "Latvijas Vēstnesī" izsludināja 5 likumus. Laidienā publicēts arī Saeimas paziņojums par atbalstu Ministru kabineta lēmumam noteikt papildu pasākumus ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas laikā. Likumi: 1. Grozījums likumā "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 2. Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību 3. Grozījumi likumā "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību" 4. Grozījums likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 5. Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā Papildu laidiens ar oficiālajām publikācijām nodrošināts nekavējoties pēc parakstīto dokumentu saņemšanas. ! Ārkārtējās ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/276386-covid-19-valsts-prezidents-izsludinajis-5-likumus-saeimas-pazinojuma-oficiala-publikacija/\n276386\nMon, 06 Apr 2020 07:35:11 +0200\n\n\nSaeima dod zaļo gaismu papildu pasākumiem Covid-19 radīto sarežģījumu pārvarēšanai\nLikuma grozījumi paredz iespēju visiem krīzes skartajiem nodokļu maksātājiem pagarināt nodokļu nomaksas termiņu. Tādējādi šāds atbalsts tiks nodrošināts ne tikai krīzes skartajās nozarēs strādājošajiem uzņēmumiem, bet gan visiem nodokļu maksātājiem, teikts grozījumu anotācijā. Saistību izpildes jomā noteikts, ka par civiltiesiskas saistības izpildīšanas kavējumu nokavējuma procenti laika posmā no šī gada 1. aprīļa līdz 1. septembrim nevar pārsniegt likumiskos, proti, sešus procentus. Tāpat noteikts, ka no šī gada 12. marta līdz 1. jūlijam tiek apturēts likumos noteikto saistību tiesību noilguma termiņa tecējums, tādējādi ļaujot kreditoriem un parādniekiem civiltiesiskus strīdus savu interešu aizstāvībai tiesā risināt vēlāk, nevis šobrīd.   Grozījumi, ņemot vērā ārkārtējās situācijas laikā noteiktos pulcēšanās un kontaktēšanās ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/276385-saeima-dod-zalo-gaismu-papildu-pasakumiem-covid-19-radito-sarezgijumu-parvaresanai/\n276385\nMon, 06 Apr 2020 07:26:00 +0200\n\n\nTieslietu padome izsludina atklātu konkursu uz ģenerālprokurora amatu\nPrasība ģenerālprokurora amata kandidātiem/-ēm: atbilst Prokuratūras likuma 33. panta pirmās daļas 1., 2., 4. un 5. punkta un 36. panta prasībām, kā arī likumā „Par valsts noslēpumu” noteiktajām prasībām speciālās atļaujas saņemšanai pieejai valsts noslēpumam. Ģenerālprokurora amata kandidātiem/-ēm jāiesniedz šādi dokumenti: 1. motivēta pieteikuma vēstule, apliecinot atbilstību Prokuratūras likumā ietvertajām prasībām; 2. prokuratūras darbības attīstības koncepcija, kurā pretendents izklāsta savu viedokli par prokuratūras turpmāko darbību un attīstību, stratēģiskiem mērķiem, Latvijas Republikas Prokuratūras starptautisko integrāciju un sadarbību. Ja pretendents piesakās uz atkārtotu termiņu šajā amatā, koncepcijā iekļaujams iepriekšējā pilnvaru termiņā paveiktā izvērtējums; 3. dzīves gājuma apraksts (Europass CV standarta forma); 4. izglītību un darba ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/276384-tieslietu-padome-izsludina-atklatu-konkursu-uz-generalprokurora-amatu/\n276384\nFri, 03 Apr 2020 13:53:54 +0200\n\n\nLatvijas un Lietuvas konkurences iestādes apvieno spēkus pārrobežu pārkāpumu izmeklēšanā\nLietā pastāvēja aizdomas par septiņu būvniecības, remonta un sadzīves preču ražošanas un pārdošanas uzņēmumu aizliegtu vienošanos. Par iespējamo pārkāpumu Latvijas Konkurences padome bija informējusi Lietuvas kolēģus. Proti, krāsu ražotājs „Tikkurila”, kas darbojas kā Latvijā, tā Lietuvā, iespējams, bija iejaucies produkcijas izplatītāju cenu veidošanas politikā, piemēram, norādot preču vidējo plaukta cenu. Tā kā preču izplatītāji bija Lietuvā reģistrēti uzņēmumi, tad arī iespējamā neatļautās rīcības izvērtēšana, kas varēja ietekmēt konkurenci Lietuvas tirgū, bija kaimiņvalsts konkurences iestādes kompetencē. Lietuvas Konkurences uzraugs 2018. gada aprīlī uzsāka izmeklēšanu septiņos uzņēmumos – SAS „Tikkurila”, SIA „Tikkurila”, UAB „Kesko Senukai Lithuania”, UAB „Kesko Senukai Digital” un UAB ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/276383-latvijas-un-lietuvas-konkurences-iestades-apvieno-spekus-parrobezu-parkapumu-izmeklesana/\n276383\nFri, 03 Apr 2020 13:24:33 +0200\n\n\nSaeima pieņem likumu par valsts institūciju un privātpersonu tiesībām un pienākumiem ārkārtējās situācijas laikā\nLikuma mērķis ir sabiedrības drošības interesēs nodrošināt nepārtrauktu un efektīvu valsts institūciju darbību valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību. Ar likumu noteikts, ka valsts institūcijām darba organizācija būs jāveic tā, lai pēc iespējas nodrošinātu normatīvajos aktos noteiktās funkcijas un izpildītu uzdevumus, pastiprināti jākoordinē sava darbība un savstarpēji jāsadarbojas, kā arī darba organizācija jāpielāgo ārkārtējās situācijas apstākļiem, piemēram, ierobežojot tiešus savstarpējos kontaktus, ievērojot attālinātu darba režīmu un strādājot elektroniskajā vidē. Likums paredz, ka ārkārtējās situācijas laikā iesniegumu administratīvā akta izdošanai varēs iesniegt tikai rakstveidā. Rakstveida forma ietver gan pašrocīgi parakstītu dokumentu, gan elektronisku dokumentu, kas atbilst Elektronisko dokumentu likumam. Tāpat, ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/276382-saeima-pienem-likumu-par-valsts-instituciju-un-privatpersonu-tiesibam-un-pienakumiem-arkartejas-situacijas-laika/\n276382\nFri, 03 Apr 2020 12:43:54 +0200\n\n\nSaeima dod tiesības valdībai vairākkārt pagarināt valstī izsludināto ārkārtējo situāciju\n

Iepriekš likumā “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” bija noteikts, ka Ministru kabinetam ir tiesības, ja nepieciešams, vienu reizi pagarināt izsludināto ārkārtējo situāciju uz laiku, kas nav ilgāks par trim mēnešiem.

Patlaban ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību valstī no 12. marta līdz 14. aprīlim izsludināta ārkārtējā situācija.

\nhttps://juristavards.lv/zinas/276381-saeima-dod-tiesibas-valdibai-vairakkart-pagarinat-valsti-izsludinato-arkartejo-situaciju/\n276381\nFri, 03 Apr 2020 11:57:00 +0200\n
\n\nPalielina sodu par ārkārtējās situācijas noteikto ierobežojumu pārkāpšanu\nLai samazinātu Covid-19 izplatību valstī, Ministru kabinets lemj par nepieciešamo pasākumu un ierobežojumu noteikšanu, tomēr ir konstatēts, ka personas rīkojumā noteiktos pasākumus un ierobežojumus neievēro, tādējādi būtiski apdraudot sev apkārtējos līdzcilvēkus, kā arī sabiedrību kopumā, teikts likumprojekta anotācijā. Lai nodrošinātu rīkojumā ietverto pasākumu un ierobežojumu efektīvāku izpildi, ar likuma grozījumiem paaugstināts naudas sods par epidemioloģisko prasību neievērošanu, nosakot to no desmit līdz 2000 eiro apmērā fiziskajām personām (iepriekš no desmit līdz 700 eiro) un no 140 līdz 5000 eiro apmērā juridiskajām personām (iepriekš no 140 līdz 2800 eiro). Tāds pats naudas sods fiziskajām un juridiskajām personām paredzēts par ārkārtējās situācijas un izņēmuma stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšanu (iepriekš līdz 350 ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/276380-palielina-sodu-par-arkartejas-situacijas-noteikto-ierobezojumu-parkapsanu/\n276380\nFri, 03 Apr 2020 11:21:15 +0200\n\n\nEiropas Savienības Tiesa pasludinājusi spriedumu lietā C-2/19 A. P. (Mesures de probation) \nPrejudiciālos jautājumus uzdeva Igaunijas Augstākā tiesa par Padomes 2008. gada 27. novembra Pamatlēmuma 2008/947/TI par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu tādiem spriedumiem un probācijas lēmumiem, kuri paredzēti probācijas pasākumu un alternatīvu sankciju uzraudzībai (turpmāk – Pamatlēmums) interpretāciju. Proti, Igaunijas Augstākā tiesa vaicāja, vai tā saskaņā ar Pamatlēmuma noteikumiem var atzīt un izpildīt tādu Latvijas tiesas notiesājošu spriedumu, ar ko ir piespriests brīvības atņemšanas sods un kura izpilde ir atlikta tikai ar vienu nosacījumu, proti, ka tiek ievērots tiesiskais pienākums pārbaudes laikā neizdarīt jaunu noziedzīgu nodarījumu. Igaunijas Augstākās tiesas ieskatā šāds pienākums neatbilst nevienam no Pamatlēmuma 4. panta 1. punktā paredzētajiem probācijas pasākumiem un alternatīvajām sankcijām, un tādēļ nevar atzīt spriedumu un uzraudzīt ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/276379-eiropas-savienibas-tiesa-pasludinajusi-spriedumu-lieta-c-219-a-p-mesures-de-probation/\n276379\nThu, 02 Apr 2020 18:07:28 +0200\n\n\nCovid-19: valdības rīkojuma un noteikumu oficiālā publikācija “Latvijas Vēstnesī”\n

Noteikumi stāsies spēkā rīt, 3. aprīlī.

Papildu laidiens ar oficiālajām publikācijām nodrošināts nekavējoties pēc parakstīto dokumentu saņemšanas šodien.

Oficiālās publikācijas pieejamas šeit.

Ārkārtējās situācijas tiesību akti sistematizētā veidā vienkopus pieejami vietnē Likumi.lv.

\nhttps://juristavards.lv/zinas/276378-covid-19-valdibas-rikojuma-un-noteikumu-oficiala-publikacija-latvijas-vestnesi/\n276378\nThu, 02 Apr 2020 18:04:24 +0200\n
\n