Jursta Vārds - Jaunumi https://juristavards.lv Jaunumi lv https://juristavards.lv Sat, 19 Sep 2020 22:44:37 -0700 https://juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds https://juristavards.lv 240 47 \nDarba grupa pabeidz darbu pie ziņojuma Tieslietu padomei par tiesvedību ilgumu ietekmējošiem faktoriem\nDarba grupā, piedaloties katra Senāta departamenta pārstāvim, Ģenerālprokuratūras un Zvērinātu advokātu padomes pārstāvim, kā arī Latvijas pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās, ir sagatavoti trīs ziņojumi par katru no tiesvedības procesa regulējumiem  (administratīvajā procesā, civilprocesā un kriminālprocesā), kuros iekļauti ierosinājumi Tieslietu padomei gan tieši tās kompetencē esošos jautājumos, gan arī jautājumos, kuros nepieciešams aicināt iesaistīties citus, piemēram, atsevišķus valdības locekļus. Lai sniegtu neitrāla vērotāja viedokli, komentārus ziņojumam papildus sagatavojusi bijusī Eiropas Savienības Vispārējās tiesas tiesnese Ingrīda Labucka, kura bijusi arī Tieslietu ministre 1998.–2002. gadā, kad tapa tiesvedības procesuālais regulējums. Izpildot Tieslietu padomes doto uzdevumu, Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās birojs ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/277200-darba-grupa-pabeidz-darbu-pie-zinojuma-tieslietu-padomei-par-tiesvedibu-ilgumu-ietekmejosiem-faktoriem/\n277200\nFri, 18 Sep 2020 12:42:44 +0200\n\n\nApmierina prokurora protestu un nodod jaunai izskatīšanai lietu par noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu konfiskāciju valsts labā\nValsts ieņēmumu dienests 2019. gada maijā, pamatojoties uz spēkā stājušos Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2019. gada 5. februāra lēmumu krimināllietā, ar kuru konkrētu personu norēķinu kontos esošie iepriekš arestētie finanšu līdzekļi atzīti par noziedzīgi iegūtu mantu un konfiscēti valsts labā, vērsās pie likvidējamās AS „Trasta komercbanka” maksātnespējas procesa administratora ar lūgumu pārskaitīt šos noziedzīgi iegūtos finanšu līdzekļus Valsts kasē. Likvidējamās AS „Trasta komercbanka” maksātnespējas procesa administrators 2019. gada 2. septembrī pieņēma trīs lēmumus, ar kuriem aizstāja likvidējamās AS „Trasta komercbanka” grāmatvedības reģistrā iekļautos kreditorus, kuri bija pieteikuši prasījuma tiesības uz konfiscētajiem naudas līdzekļiem, ar Latvijas valsti, t.i., atzina valsti par kreditoru šo personu ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/277199-apmierina-prokurora-protestu-un-nodod-jaunai-izskatisanai-lietu-par-noziedzigi-iegutu-naudas-lidzeklu-konfiskaciju-valsts-laba/\n277199\nThu, 17 Sep 2020 19:09:29 +0200\n\n\nAugstākās tiesas priekšsēdētājs vēršas Tiesnešu ētikas komisijā par tiesnešu nepiedalīšanos konferencē\n8. septembrī notika Latvijas Tiesnešu neklātienes konference, kuras darba kārtībā bija elektroniska divu Tieslietu padomes locekļu ievēlēšana. Tiesnešu konference ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no tiesnešu kopskaita. Šajā konferences tiešsaistē no 548 tiesnešiem reģistrējās 368 jeb 67% no visiem Latvijas tiesnešiem. Balsošanas rezultātā no četriem kandidātiem uz divām Tieslietu padomes locekļu vietām tika ievēlēts tikai viens. Atlikušās balsis sadalījās tā, ka neviens no pārējiem kandidātiem nesaņēma konferencē piedalījušos tiesnešu balsu vairākumu. Tika izsludināta vēlēšanu otrā kārta 16. septembrī par tiem diviem kandidātiem, kuri pirmajā kārtā saņēma visvairāk balsu. Var izdarīt pieņēmumu, ka gadījumā, ja sākotnējā balsošanā piedalītos vairāk tiesnešu, atkārtota balsošana, iespējams, ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/277198-augstakas-tiesas-priekssedetajs-versas-tiesnesu-etikas-komisija-par-tiesnesu-nepiedalisanos-konference/\n277198\nThu, 17 Sep 2020 19:06:52 +0200\n\n\nSaeima konceptuāli atbalsta OIK maksājuma atcelšanu elektrības patērētājiem\n"Virskompensācijas jeb obligātā iepirkuma komponente tiks atcelta, un tas nozīmē, ka iedzīvotājiem rēķinos par elektrību vairs nebūs ailītes ar summu par to. Elektroenerģijas obligāto iepirkumu plānots saglabāt arī turpmāk, taču no ražotājiem elektrību paredzēts iepirkt par biržas cenu. Tas būtu godīgi un taisnīgi pret visiem tirgus dalībniekiem un sabiedrību kopumā," iepriekš pauda par likumprojekta virzību Saeimā atbildīgās Tautsaimniecības komisijas priekšsēdētājs Ralfs Nemiro. Saskaņā ar plānotajām izmaiņām valsts atbalstu elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamajiem energoresursiem plānots izmaksāt tikai no valsts budžeta, tādējādi atceļot OIK maksājumu elektrības patērētājiem - mājsaimniecībām, uzņēmumiem. Likumprojekta anotācijā norādīts, ka, atceļot OIK maksājumu, mājsaimniecībām par patērēto elektroenerģiju būtu jāmaksā vidēji par 15 procentiem mazāk nekā ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/277197-saeima-konceptuali-atbalsta-oik-maksajuma-atcelsanu-elektribas-pateretajiem/\n277197\nThu, 17 Sep 2020 13:11:08 +0200\n\n\nTieslietu ministrijas amatpersonas piedalās akcijā "Ierēdnis ēno uzņēmēju"\nAizvadot dienu ēnojot uzņēmumu AS "Printful Latvia", Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs norāda: "Gan publiskajam, gan privātajam sektoram ir viena loma un mērķis - sniegt savus pakalpojumus. Pateicoties iniciatīvai aizvadīta produktīva diena, lai uzklausītu uzņēmumu par viņu interesējošiem jautājumiem, gan informējot par aktualitātēm valsts pārvaldē." Kā vienu no būtiskākajām aktualitātēm par ko valsts sekretārs informēja AS "Printful Latvia" darbiniekus bija Ekonomisko lietu tiesas virzība. Tāpat arī par to kā valsts pārvalde mainās un ir aktīva dažādiem efektīviem un racionāliem, nebirokrātiskiem pārmaiņu procesiem. Savukārt uzņēmums AS "Printful Latvia" atzinīgi izteicās par Latvijas progresu datu aizsardzības un uzraudzības jomā. Valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos Laila Medina, Civiltiesību departamenta direktore Dagnija Palčevska ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/277196-tieslietu-ministrijas-amatpersonas-piedalas-akcija-ierednis-eno-uznemeju/\n277196\nThu, 17 Sep 2020 13:03:35 +0200\n\n\nIerosināta lieta par normām, kas noteic kopējo periodu valsts atbalstam elektroenerģijas ražošanai\nApstrīdētās normas Elektroenerģija tirgus likuma 1. panta otrās daļas 3.1punkts noteic: „Atbalsta periods ir elektrostacijas dzīves ciklā ietilpstošs periods, kurā elektrostacija saņem valsts atbalstu elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem vai koģenerācijā vai citu darbības atbalstu elektroenerģijas ražošanai. Elektroenerģijas tirgus likuma 30.4panta pirmā daļa paredz: „Kopējais atbalsta periods, summējot visu veidu atbalstu elektroenerģijas ražošanai, vienai elektrostacijai nepārsniedz 20 gadus.” Elektroenerģijas tirgus likuma 30.4panta otrā daļa noteic: „Kopējam atbalsta periodam sasniedzot 20 gadus, atbalsta izmaksu pārtrauc.” Savukārt Elektroenerģijas tirgus likuma Pārejas noteikumu 83. punkts noteic: „Elektroenerģijas ražotājiem, kuriem tiesības uz valsts atbalstu piešķirtas pirms 2020. gada ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/277195-ierosinata-lieta-par-normam-kas-noteic-kopejo-periodu-valsts-atbalstam-elektroenergijas-razosanai/\n277195\nThu, 17 Sep 2020 12:59:06 +0200\n\n\nIerosināta lieta par normu, kas regulē pārkompensācijas novēršanu elektroenerģijas ražotājiem, kuri saņem valsts atbalstu elektroenerģijas obligātā iepirkuma veidā\nApstrīdētā norma Elektroenerģijas tirgus likuma 31.4panta pirmās daļas otrais teikums noteic, ka elektroenerģijas ražotājam, kuram pirms Elektroenerģijas tirgus likuma 28., 28.1, 29. vai 30. pantā minēto tiesību piešķiršanas, ir piešķirts cits atbalsts elektroenerģijas ražošanai, to ieskaita elektrostacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējās peļņas normas aprēķinā, turklāt šajā aprēķinā ieskaita periodu starp atbalsta periodiem. Augstāka juridiska spēka norma Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 1. pants: “Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika.” Satversmes 105. panta pirmais teikums: “Ikvienam ir tiesības uz īpašumu.”  Lietas fakti Lieta ierosināta pēc sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KRĪGAĻU DZIRNAVAS” un Dobeles rajona Berzes pagasta zemnieku saimniecības ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/277194-ierosinata-lieta-par-normu-kas-regule-parkompensacijas-noversanu-elektroenergijas-razotajiem-kuri-sanem-valsts-atbalstu-elektroenergijas-obligata-iepirkuma-veida/\n277194\nThu, 17 Sep 2020 12:56:20 +0200\n\n\nVēlēšanu otrajā kārtā Tieslietu padomē ievēlēta Ilze Celmiņa\nPirmajā vēlēšanu kārtā ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu ieguva tikai viens kandidāts – Zemgales apagabaltiesas tiesnesis Juris Siliņš. Otrajā balsošanas kārtā tika balsots par diviem kandidātiem, kam bija lielākais balsu skaits. Par ievēlētu uzskatāms kandidāts, kurš saņēmis klātesošo tiesnešu balsu vairākumu. Elektroniskajās vēlēšanās piedalījās 352 no 551 tiesneša, kam bija nosūtīti individuālie vēlēšanu kodi. Tieslietu padomes sastāvā ir septiņi vēlēti locekļi: Augstākās tiesas plēnuma ievēlēts tiesnesis un seši Tiesnešu konferences ievēlēti tiesneši – viens no zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu vidus, trīs no rajona (pilsētu) tiesu tiesnešu vidus, divi no apgabaltiesu tiesnešu vidus. Apgabaltiesu pārstāvji bija jāpārvēl, jo iepriekšējie Tieslietu padomes locekļi Dzintra Balta un Juris ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/277192-velesanu-otraja-karta-tieslietu-padome-ieveleta-ilze-celmina/\n277192\nWed, 16 Sep 2020 16:42:04 +0200\n\n\nKreditori aktīvi izmanto savas tiesības vērsties Maksātnespējas kontroles dienestā ar sūdzību par maksātnespējas procesa administratoru rīcību\nMaksātnespējas kontroles dienests šogad saņēmis 109 sūdzības par maksātnespējas procesa administratoru rīcību. 2020. gada pirmajā pusgadā, izskatot sūdzības, iestāde ir pieņēmusi 71 lēmumu. No izskatītām sūdzībām 48 gadījumos sūdzības ir noraidītas, bet 23 gadījumos iestāde ir konstatējusi, ka administrators ir pārkāpis normatīvo aktu prasības. Biežāk sūdzību ietvaros konstatētie pārkāpumi saistīti ar parādnieka darījumu neizvērtēšanu un informācijas nesniegšanu procesā iesaistītajām personām. Vienlaikus Maksātnespējas kontroles dienests īsteno arī plānveida uzraudzību. Veicot uzraudzības pasākumus, tiek ņemti vērā iestādes identificētie riska faktori, uzraudzības pasākumus koncentrējot uz tiem administratoriem, uzraugošajām personām un maksātnespējas procesiem, kas ietilpst augsta riska kategorijā. Maksātnespējas kontroles dienesta direktore I. Šteina: "Maksātnespējas ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/277191-kreditori-aktivi-izmanto-savas-tiesibas-versties-maksatnespejas-kontroles-dienesta-ar-sudzibu-par-maksatnespejas-procesa-administratoru-ricibu/\n277191\nWed, 16 Sep 2020 16:40:43 +0200\n\n\nAicina tiešsaistē klausīties lekciju par tiesību jēdziena dažādajām izpratnēm\nPasākumā ar priekšlasījumu uzstāsies zvērināts advokāts un filozofijas interesents Sandis Bērtaitis. Skatītājiem gan klātienē, gan tiešsaistē pēc lekcijas būs iespēja uzdot savus jautājumus. Gaidāmās lekcijas īss apraksts Ideju vēsture rāda, ka ideju attīstība nav lineāra – vienā laikmetā plašu atzinību guvusi izpratne citā laikmetā tiek apstrīdēta un reformēta, balstīta uz citiem pieņēmumiem un katras tradīcijas ietvaros uzlūkota vairāk vai mazāk atšķirīgi. Rezultātā vienā jēdzienā vienlaikus saskatām dažādas interpretācijas tradīcijas, kas atsevišķos aspektos var būt pat pretrunīgas. Ja izprotam idejas vēsturisko attīstību, varam daudz labāk apjēgt idejas saturu un nozīmi mūsdienās. Līdzīga situācija ir ar tiesību jēdzienu, kas ir tiesību filozofijas centrālais pētniecības priekšmets. Līdzās ikdienišķam juridisko noteikumu skatījumam ir bijuši ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/277190-aicina-tiessaiste-klausities-lekciju-par-tiesibu-jedziena-dazadajam-izpratnem/\n277190\nWed, 16 Sep 2020 15:10:30 +0200\n\n\nJuridiskā komisija: Pieteikumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību varēs iesniegt arī pēc pieteicēja atrašanās vietas\nŠobrīd spēkā esošā likuma redakcija paredz, ka pieteikumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību iesniedz tiesai pēc aizskāruma nodarīšanas vietas. Tiesību norma vēsturiski ieviesta ar mērķi, lai pieteikums tiktu iesniegts iestādē, kura ir pieteicējam ērtāk pieejama, pieņemot, ka vardarbība ģimenes konfliktos notiek tur, kur pieteicējs uzturas un dzīvo, atzīmē grozījumu autori. Deputāti sēdē pārrunāja sabiedrībā rezonansi izsaukušo traģisko gadījumu, kad personas, kuras dzīvesvieta bija Krāslavā, tiesā Rīgā iesniegtais pieteikums vairākkārt tika noraidīts, tostarp, pamatojoties uz to, ka tas nav iesniegts pēc aizskāruma nodarīšanas vietas. Plānots, ka grozījumi attieksies arī uz tiem pieteikumiem, kas tiesai nosūtīti ar policijas starpniecību. Vienlaikus ar grozījumiem paredzēts noteikt to civillietu kategorijas, kuru izskatīšana būs Ekonomisko lietu tiesas kompetencē. Plānots, ka ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/277189-juridiska-komisija-pieteikumu-par-pagaidu-aizsardzibu-pret-vardarbibu-vares-iesniegt-ari-pec-pieteiceja-atrasanas-vietas/\n277189\nWed, 16 Sep 2020 14:32:49 +0200\n\n\nCilvēktiesību komisija konceptuāli atbalsta grozījumus Tiesībsarga likumā\nAr izmaiņām plānots noteikt, ka viena un tā pati persona var būt par tiesībsargu ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas. Deputāti komisijas sēdē sprieda, ka attiecīgās izmaiņas varētu vēl neattiekties uz nākošajām tiesībsarga vēlēšanām. Par šo priekšlikumu deputāti lems tālākajā likumprojekta izskatīšanas gaitā, informēja Cilvēktiesību komisijas priekšsēdētājs Artuss Kaimiņš. Likumprojekta anotācijā skaidrots, ka vairāku pilnvaru termiņu ierobežojums pēc kārtas pildīt kādu vadošu amatu ir būtisks, lai novērstu stagnācijas riskus, sekmētu institūcijas attīstību un radītu priekšnoteikumu tam, lai šim nozīmīgajam amatam pēc laika būtu jāizraugās jauns profesionālis. Ar likuma grozījumiem iecerēts noteikt, ka Saeima tiesībsargu apstiprina amatā pēc ne mazāk kā desmit Saeimas deputātu ierosinājuma. Šobrīd likums paredz, ka ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/277188-cilvektiesibu-komisija-konceptuali-atbalsta-grozijumus-tiesibsarga-likuma/\n277188\nWed, 16 Sep 2020 13:19:01 +0200\n\n\nSatversmes tiesa izbeidz tiesvedību lietā par normu, kas neparedz lietas dalībnieku tiesības pieteikt noraidījumu tiesnešiem kasācijas tiesvedības ierosināšanas stadijā civilprocesā\nApstrīdētā norma Civilprocesa likuma 464. panta pirmā daļa: “Lai izlemtu jautājumu par kasācijas tiesvedības ierosināšanu, kasācijas sūdzības, pretsūdzības un protestus pēc šā likuma 460. panta pirmajā daļā un 463. panta trešajā daļā noteikto paskaidrojumu iesniegšanas termiņa izbeigšanās izskata Augstākās tiesas rīcības sēdē departamenta priekšsēdētāja noteiktā kārtībā izveidota tiesnešu kolēģija triju tiesnešu sastāvā.” Augstāka juridiskā spēka norma Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 92. panta pirmais teikums: “Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā.” Lietas fakti Pieteikuma iesniedzēja SIA “Vecpilsētas celtnes un būves” pārsūdzēja civillietā pieņemtu apelācijas instances tiesas spriedumu kasācijas kārtībā. Augstākās tiesas Civillietu ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/277187-satversmes-tiesa-izbeidz-tiesvedibu-lieta-par-normu-kas-neparedz-lietas-dalibnieku-tiesibas-pieteikt-noraidijumu-tiesnesiem-kasacijas-tiesvedibas-ierosinasanas-stadija-civilprocesa/\n277187\nWed, 16 Sep 2020 10:43:56 +0200\n\n\nMinistru kabinets samazina pašizolācijas prasību pēc iebraukšanas no ārzemēm uz 10 dienām\nIzdarot grozījumus MK noteikumos Nr. 360 Covid-19 infekcijas ierobežošanai, valdība ir radījusi iespēju iedzīvotājiem ātrāk atgriezties savās ikdienas gaitās pēc ierašanās Latvijā no valstīm, kurās Covid-19 izplatības līmenis rada nopietnu sabiedrības apdraudējumu. Šie grozījumi neattiecas uz tiem gadījumiem, kad jāievēro mājas karantīna – tās periods joprojām saglabājas 14 dienas. Papildus drošībai ārstniecības personas, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju darbinieki, izglītības iestāžu un bērnu dārzu darbinieki, kuriem ikdienā ir cieši kontakti attiecīgi ar pacientiem, klientiem un bērniem, pēc izbraukšanas no tā sauktās sarkanās valsts pašizolāciju varēs ievērot tikai desmit dienas, ja astotajā dienā būs veikuši Covid-19 testu un tas būs negatīvs. Ja darbinieks testu neveic, pašizolācija jāievēro 14 dienas. Ministru kabinetā ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/277186-ministru-kabinets-samazina-pasizolacijas-prasibu-pec-iebrauksanas-no-arzemem-uz-10-dienam/\n277186\nWed, 16 Sep 2020 09:15:36 +0200\n\n\nLietā par Valsts ieņēmumu dienesta aprēķinātu nodokļu parādu un soda naudu trīskāršā apmērā nolēmums būs pieejams oktobrī \nLietā ir strīds par likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”’ 31.2panta 1.1daļas un likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 16.1panta 1.1daļas interpretāciju. Proti, vai minētās normas aptver tikai gadījumu, kad ir konstatēta tā saucamo “aplokšņu algu” izmaksa. Senāta sēdē pieteicējas – SIA “Fontaine.Ent.” – pārstāvis iesniegto kasācijas sūdzību uzturēja, bet Valsts ieņēmumu dienesta pārstāve to neatzina. Pieteicēja pārstāvis skaidroja tiesai savu viedokli par Senāta praksē nostiprinātām atziņām, ka strīdus normas nav piemērojamas gadījumā, ja nav konstatēta darba devēja negodprātīga rīcība, slēpjot patiesi izmaksāto ienākumu („aplokšņu algu”), kuras, viņaprāt, apgabaltiesa nav ņēmusi vērā. Valsts ieņēmumu dienesta pārstāve norādīja, ka iestādes veiktais aprēķins ir tiesisks un pamatots un apgabaltiesas ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/277185-lieta-par-valsts-ienemumu-dienesta-aprekinatu-nodoklu-paradu-un-soda-naudu-triskarsa-apmera-nolemums-bus-pieejams-oktobri/\n277185\nTue, 15 Sep 2020 16:44:57 +0200\n\n\nInese Lībiņa-Egnere: Ar kopīpašumu izbeigšanu saistīto jautājumu risināšanai nepieciešami pārdomāti Civillikuma grozījumi\nApakškomisijas sēdē deputāti pārsprieda Tieslietu ministrijas redzējumu par iespējamajiem grozījumiem, kurus ministrijas izveidotā darba grupa ir sagatavojusi pēc šī gada februārī apakškomisijas sēdē izteiktā aicinājuma. Tieslietu ministrijas pārstāvji klātesošos informēja, ka ar iecerētajiem likuma grozījumiem ir plānots noteikt ierobežojumu dzīvojamās mājas kopīpašniekam tiesā prasīt kopīpašuma dalīšanu. Tāpat plānots noteikt tiesības kopīpašnieku vairākumam prasīt kopīpašnieka domājamo daļu atsavināšanu, kā arī paredzēt jaunus kopīpašuma dalīšanas veidus. Apakškomisijas deputāti norādīja uz vairākām iespējamām likumprojekta nepilnībām, tostarp aicināja ministriju vēlreiz izvērtēt atsevišķu iecerēto grozījumu atbilstību Satversmei. Jautājums par kopīpašuma dalīšanas tiesiskā regulējuma ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/277184-inese-libina-egnere-ar-kopipasumu-izbeigsanu-saistito-jautajumu-risinasanai-nepieciesami-pardomati-civillikuma-grozijumi/\n277184\nTue, 15 Sep 2020 16:43:18 +0200\n\n\nJuridiskā komisija konceptuāli atbalsta grozījumus Advokatūras likumā\nLikumprojekta anotācijā tā autori atzīmē, ka šobrīd advokātu biroja tiesiskais statuss regulēts ļoti vispārīgi un pastāv atšķirīga likuma interpretācija jautājumā par advokātu biroju pielīdzināšanu juridiskai personai, kā arī atzīšanu par tiesību subjektu. Ņemot vērā minēto, rodas neskaidrības ar nodokļu administrēšanu, atbildības piemērošanu un citiem jautājumiem, teikts likumprojekta anotācijā. Likumprojekts paredz, ka advokātu biroju varēs veidot kā personālsabiedrību vai sabiedrību ar ierobežotu atbildību, to reģistrējot Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajā komercreģistrā Komerclikumā noteiktajā kārtībā. Vienlaikus grozījumi noteic, ka advokātu birojus kā personālsabiedrību vai sabiedrību ar ierobežotu atbildību varēs dibināt tikai profesionālās darbības veikšanai, tas ir, juridiskās palīdzības sniegšanai, uzsver likumprojekta autori. Likuma ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/277183-juridiska-komisija-konceptuali-atbalsta-grozijumus-advokaturas-likuma/\n277183\nTue, 15 Sep 2020 16:42:00 +0200\n\n\nPaplašina Noziedzības novēršanas padomes sastāvu un funkcijas\nTieslietu ministrs Jānis Bordāns norāda: "Padomes mērķu, funkciju un sastāva paplašināšana nav pašmērķis. Mērķis ir efektīva rīcība. Te mums ar premjeru ir pilnīgi vienāda izpratne. Tāpēc mēs veicam šīs izmaiņas, lai sekotu rezultāti." Grozījumi paplašina Noziedzības novēršanas padomes (Padome) kompetenci kā vienu no darbības mērķiem nosakot tiesiskuma stiprināšanu, identificē būtiskākās darbības jomas - korupcijas un organizētās noziedzības apkarošana, un paredz jaunu Padomes funkciju - nodrošināt sadarbību starp izpildvaru un tiesu varu. Tieslietu ministrija uzsver, ka iepriekš noziedzības novēršanas un apkarošanas kontekstā Padomes mērķos korupcija bija pieminēta tikai starp citu, tad tagad Padomes nolikumā tiek uzsvērts - turpmāk tieši korupcijas un organizētā noziedzības apkarošanas un novēršanas jautājumi būs ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/277182-paplasina-noziedzibas-noversanas-padomes-sastavu-un-funkcijas/\n277182\nTue, 15 Sep 2020 14:01:03 +0200\n\n\nCilvēktiesību komisija rosina izveidot Ārvalstu adopcijas konsultatīvo padomi\nAr grozījumiem Bērnu tiesību aizsardzības likumā plānots noteikt, ka likumā paredzētajos gadījumos un kārtībā bērnu varēs adoptēt uz ārvalsti, ja šai valstij ir saistoša 1993. gada 29. maija Hāgas konvencija par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos vai ja Latvija ar attiecīgo valsti ir noslēgusi divpusēju līgumu, kas nosaka tiesisko sadarbību adopcijas jomā. Tāpat tas būs iespējams, ja bāriņtiesa, kas lēmusi par ārpusģimenes aprūpi, saņemot Ārvalstu adopcijas konsultatīvās padomes pozitīvu atzinumu, būs atzinusi, ka adopcija atbilst bērna interesēm. Tāpat plānotie grozījumi paredz Ministru kabinetam deleģējumu izstrādāt bērna labāko interešu noteikšanas metodiku. Pašlaik Latvijā nav tiesību normās noteiktas kārtības, kādā tiek izvērtētas bērna labākās intereses, tai skaitā, kā tas tiek veikts ārvalstu adopcijas gadījumos, norādīts grozījumu ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/277181-cilvektiesibu-komisija-rosina-izveidot-rvalstu-adopcijas-konsultativo-padomi/\n277181\nTue, 15 Sep 2020 13:58:57 +0200\n\n\nJānis Priekulis aizstāvēs promocijas darbu par efektīvu tiesību aizsardzības līdzekli pret likumu\nSatversmes 92. panta trešais teikums noteic, ka: “Nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā ikvienam ir tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu”. Šī Satversmes norma ir spēkā vairāk kā divdesmit gadus, taču Latvijas tiesību zinātnē vēl aizvien nav tapis neviens padziļināts pētījums, kas būtu veltīts jautājumam par Satversmes 92. panta trešā teikuma iedarbību likumu kontekstā. Padziļināti pētījumi par tiesību aizsardzības līdzekļiem likumu kontekstā nav veikti arī citviet Eiropā. Promocijas darbs ir pirmais detalizētākais pētījums Latvijā, kurš veltīts šim jautājumam. Promocijas darba mērķis ir formulēt no Satversmes izrietošos un iespējamos tiesību aizsardzības līdzekļus likuma gadījumā. Promocijas darbā pētīts jēdziens “tiesību aizsardzības līdzeklis” un tā attīstība Latvijā un citās valstīs. Promocijas darbā pierādīts, ka tiesību aizsardzības ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/277180-janis-priekulis-aizstaves-promocijas-darbu-par-efektivu-tiesibu-aizsardzibas-lidzekli-pret-likumu/\n277180\nTue, 15 Sep 2020 09:31:48 +0200\n\n