Jursta Vārds - Jaunumi https://juristavards.lv Jaunumi lv https://juristavards.lv Tue, 23 Apr 2019 15:29:47 -0700 https://juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds https://juristavards.lv 240 47 \n2018. gada 22. marta “Grozījumi Izglītības likumā” un “Grozījumi Vispārējās izglītības likumā” atbilst Satversmes 91. panta otrajam teikumam un Satversmes 114. pantam\nApstrīdētās normas Izglītības likuma 9. panta pirmajā daļā noteikts, ka valsts, pašvaldību un valsts augstskolu izglītības iestādēs izglītību iegūst valsts valodā. Pieņemot apstrīdētās normas, likumdevējs ir attiecinājis vispārīgo noteikumu par izglītības ieguvi latviešu valodā uz privātajām izglītības iestādēm pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē. Izglītības iestādēs, kuras īsteno mazākumtautību izglītības programmas, vidējās izglītības pakāpē ir attiecinājis vispārīgo noteikumu par izglītības ieguvi latviešu valodā, savukārt izglītības iestādēs, kuras īsteno mazākumtautību izglītības programmas, pamatizglītības pakāpē samazinājis mazākumtautību valodu lietojuma proporciju mācību satura apguvē – ne mazāk kā 80 procentus pamatskolā un ne mazāk kā 50 procentus sākumskolā. Par prasījuma paplašināšanu Tiesas sēdē pieteikuma iesniedzējs ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/274571-2018-gada-22-marta-grozijumi-izglitibas-likuma-un-grozijumi-visparejas-izglitibas-likuma-atbilst-satversmes-91-panta-otrajam-teikumam-un-satversmes-114-pantam/\n274571\nTue, 23 Apr 2019 12:15:43 +0200\n\n\nSatversmes tiesa izbeidz tiesvedību lietā par normām, kas noteica pienākumu ievērot bijušās PSRS būvnormatīvus\nApstrīdētās normas Ministru kabineta 1998. gada 21. aprīļa noteikumu Nr. 139 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 205‑97 “Mūra un stiegrota mūra konstrukciju projektēšanas normas””[1] (turpmāk – Noteikumi Nr. 139) 4. punkts: “Līdz Latvijas būvnormatīva LBN 004 “Slodzes un iedarbības. Projektēšanas pamatprincipi” apstiprināšanai slodžu un iedarbību lielumi, drošuma un slodžu kombināciju koeficienti jāpieņem atbilstoši SNiP 2.01.07-85 prasībām.” Noteikumu Nr. 139 5. punkts: “Līdz Latvijas būvnormatīva LBN 204 “Tērauda konstrukciju projektēšanas normas” apstiprināšanai metāla ieliekamo detaļu aprēķini jāveic saskaņā ar SNiP II 23-81* “Tērauda konstrukcijas. Projektēšanas normas”.” Augstāka juridiska spēka norma Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/274570-satversmes-tiesa-izbeidz-tiesvedibu-lieta-par-normam-kas-noteica-pienakumu-ieverot-bijusas-psrs-buvnormativus/\n274570\nThu, 18 Apr 2019 15:09:00 +0200\n\n\nDomnīcā strādās pie VID stratēģijas 2020–2022 \nVID ir ļoti būtiski uzklausīt un uzzināt uzņēmēju, viņu pārstāvošo organizāciju un citu valsts iestāžu viedokli. Labākie risinājumi rodas sadarbojoties, jo jēgpilnas sarunas veicina izpratni, ļauj paraudzīties uz izaicinājumiem un procesiem no dažādiem skatu punktiem. Nākamajos trijos gados VID plāno darboties četros stratēģiskos līmeņos – ieņēmumu maksimizēšana, atturošas sodu politikas piemērošana, komunikācijas uzlabošana un klientu apmierinātība, kā arī personāla kompetences attīstīšana un darba procesa pilnveidošana. Domnīcā darbs notiks tematiskajās grupās, atbilstoši iecerētajiem stratēģiskajiem virzieniem. Katrā no tām dalībnieki no privātā un valsts sektora līdzdarbosies, meklējot labākos risinājumus. Domnīcā piedalīsies VID attīstības konsultatīvās padomes pārstāvji no Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Darba devēju ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/274569-domnica-stradas-pie-vid-strategijas-20202022/\n274569\nThu, 18 Apr 2019 13:46:06 +0200\n\n\nMK noteikumu normas par elektroenerģijas obligātā iepirkuma īstenošanu – elektroenerģijas pašpatēriņa kontroli un pārkompensācijas aprēķinu – atbilst Satversmes 64. pantam\nApstrīdētās normas Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumu Nr. 221 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” (turpmāk – Noteikumi Nr. 221): 91. punkts paredz, ka Noteikumu Nr. 221 28.2punktu[1] piemēro ar 2019. gada 1. jūniju. 92. punkts paredz, ka Noteikumu Nr. 221 29.4. apakšpunktu[2] piemēro ar 2019. gada 1. jūliju. 98. punkts nosaka: “Komersanti, kuri līdz 2019. gada 1. jūnijam ir uzsākuši koģenerācijas elektrostacijā koģenerācijā saražotās elektroenerģijas pārdošanu obligātā iepirkuma ietvaros, līdz 2019. gada 1. jūnijam iesniedz sistēmas operatoram, tirgotājam un ministrijai šo noteikumu 28.1punktā minēto principiālo elektriskā pieslēguma shēmu.” 99. punkts paredz, ka gadījumā, ja komersanti nav ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/274568-mk-noteikumu-normas-par-elektroenergijas-obligata-iepirkuma-istenosanu-elektroenergijas-paspaterina-kontroli-un-parkompensacijas-aprekinu-atbilst-satversmes-64-pantam/\n274568\nThu, 18 Apr 2019 13:43:00 +0200\n\n\nAugstākā tiesa paplašina publiski pieejamo nolēmumu klāstu\nNormatīvais regulējums šobrīd paredz, ka ir jāpublicē anonimizēti Augstākās tiesas Civillietu un Administratīvo lietu departamenta spriedumi, kā arī Krimināllietu departamenta lēmumi, kas pieņemti atklātās tiesas sēdēs. Analizējot tiesā saņemtos informācijas pieprasījumus, tika secināts, ka iedzīvotājiem bieži ir nepieciešami Augstākās tiesas nolēmumi, kuri neietilpst minētajās kategorijās un līdz šim nav publicēti. Lai atvieglotu interesentu piekļuvi Augstākās tiesas nolēmumiem, tiesa pēc savas iniciatīvas ir nolēmusi paplašināt to nolēmumu klāstu, kuri tiek regulāri anonimizēti un pievienoti tiesu nolēmumu portālā manas.tiesas.lv. Augstākās tiesas Kancelejas darbinieki sadarbībā ar Judikatūras un zinātniski analītisko nodaļu ir veikuši papildu nolēmumu, kuri pieņemti, sākot ar 2013. gada septembri, anonimizēšanu, tiesu nolēmumu portālā manas.tiesas.lv pievienojot 1810 ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/274567-augstaka-tiesa-paplasina-publiski-pieejamo-nolemumu-klastu/\n274567\nThu, 18 Apr 2019 13:33:59 +0200\n\n\nSenāts atzīst žurnālistu tiesības saņemt informāciju par pašvaldības līdzekļu izlietojumu nodibinājumā „Riga.lv”\nRīgas dome Re:Baltica prasīto informāciju bija atteikusi sniegt, atsaucoties uz nepieciešamību aizsargāt fizisko personu datus un komercnoslēpumu. Ar Administratīvās rajona tiesas spriedumu Re:Baltica pieteikums par informācijas izsniegšanu tika daļēji apmierināts. Rīgas dome iesniedza kasācijas sūdzību. Senāts spriedumā uzsver, ka demokrātiskas valsts pārvaldes funkcionēšanas neatņemama pazīme ir tās pārskatāmība, tostarp arī iespēja saņemt informāciju par publisko līdzekļu izlietojumu. Demokrātiskā valstī sabiedrībai ir jābūt iespējām sekot līdzi tam, kā valsts un pašvaldība pilda savas funkcijas un kā tiek izlietoti publiskie līdzekļi, lai pārliecinātos, ka šie līdzekļi tiek izlietoti sabiedrības interešu nodrošināšanai un tie netiek izmantoti negodprātīgi, piemēram, ar publisko varu apveltīto personu savtīgu interešu īstenošanai. Senāts konstatēja, ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/274565-senats-atzist-zurnalistu-tiesibas-sanemt-informaciju-par-pasvaldibas-lidzeklu-izlietojumu-nodibinajuma-rigalv/\n274565\nThu, 18 Apr 2019 11:06:40 +0200\n\n\nSatversmes tiesas pievienojas Twitter ar kontu @Satv_tiesa\nRunājot par Satversmes tiesas vēlmi uzsākt komunikāciju tviterī, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele norāda, ka “arī tiesu varai mūsdienu globalizētajā pasaulē ir jāseko līdzi laikam un jāizprot sabiedrības vajadzības pēc informācijas pieejamības tai ērtā veidā. Šī laikmeta centrālais vārds ir komunikācija, tāpēc arī Satversmes tiesa arvien meklē efektīvākos veidus, kā informēt sabiedrību par tiesas darbu, un aktualizēt tēmas, kas saistītas ar Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtībām. Šis solis apliecina Satversmes tiesas gatavību pielāgoties modernajām tendencēm un pauž vēlmi iegūt plašāku sabiedrības uzmanību, lai skaidrotu Satversmes tiesas nozīmi Latvijas valsts attīstībā.” Satversmes tiesas tvitera kontā @Satv_tiesa regulāri tiks publicēta informācija par Satversmes tiesas atziņām konstitucionālās kontroles ietvaros, ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/274564-satversmes-tiesas-pievienojas-twitter-ar-kontu-satvtiesa/\n274564\nThu, 18 Apr 2019 10:05:12 +0200\n\n\nAtklātā konkursā tiks meklēts jaunais Satiksmes ministrijas valsts sekretārs\n“Jau kopš 2015. gada valsts tiešās pārvaldes iestāžu vadītāji tiek noskaidroti atklātos konkursos – tādējādi pretendentu atlase un uzvarētāju noteikšana norit maksimāli caurspīdīgi, objektīvi un profesionāli un rada priekšnosacījumus tam, lai amatam tiktu izvirzīts vispiemērotākais kandidāts. Tieši šādā veidā raudzīsimies arī pēc nākamā Satiksmes ministrijas valsts sekretāra,” pauž Valsts kancelejas direktors, konkursa komisijas priekšsēdētājs Jānis Citskovskis. Galvenās pretendentiem izvirzītās prasības ir nevainojama reputācija, augstākā izglītība, vēlams, vadībzinātnēs, jurisprudencē, ekonomikā vai inženierzinātnēs. Tāpat tiek prasīta vismaz triju gadu pieredze organizācijas vadītāja amatā vai citā vadošā amatā organizācijas vadītāja tiešā pakļautībā ar vismaz 150 padotajiem darbiniekiem. Vēlams, lai pretendenti būtu guvuši ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/274563-atklata-konkursa-tiks-meklets-jaunais-satiksmes-ministrijas-valsts-sekretars/\n274563\nWed, 17 Apr 2019 15:24:12 +0200\n\n\nApstiprināti grozījumi "Vadlīnijās taisnīga elektronisko sakaru pakalpojumu līguma sastādīšanai"\nVadlīnijās, sniedzot praksē konstatētus piemērus un skaidrojumu par tiesību aktu prasībām, apskatīti jautājumi, kuri saistīt ar patērētāju līgumtiesiskajām attiecībām, kas raksturīgas elektronisko sakaru pakalpojumu jomai, tai skaitā: par būtiskākajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē elektronisko sakaru pakalpojumu līgumu piedāvāšanu, noformēšanu un izpildi; par elektronisko sakaru pakalpojumu līgumu, tā noslēgšanu un darījuma būtiskajām sastāvdaļām – līguma priekšmetu, līguma maksu, elektronisko sakaru pakalpojumu līguma formu; par speciālajām prasībām “sliekšņa darījumos” un distances tirdzniecībā, tai skaitā patērētājiem obligāti sniedzamo pirmslīguma informāciju, attiecīgo līgumu veido formālajām prasībām un atteikuma tiesībām; par pazīmēm, kuras norāda uz līguma noteikumu neatbilstību, tai skaitā uz netaisnīgiem līguma noteikumiem par līgumsodu vai ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/274557-apstiprinati-grozijumi-vadlinijas-taisniga-elektronisko-sakaru-pakalpojumu-liguma-sastadisanai/\n274557\nWed, 17 Apr 2019 12:43:38 +0200\n\n\nValsts kontrolieres un tiesībsarga paziņojums par situāciju ārpusģimenes aprūpē un par nepieciešamību nekavējoties to mainīt\nAbu institūciju secinājumi pierāda, ka bezdarbību un nolaidību nav iespējams noslēpt, jo atbildīgie ir identificējami. Nereti tiek vainota sistēma, taču sistēmu veido konkrēti cilvēki, lēmumus pieņem konkrētas amatpersonas. Sistēma nav kaut kas abstrakts, tā ir atbildīgo amatpersonu rīcības vai bezdarbības sekas. Fakti par pašreizējo situāciju ārpusģimenes aprūpes sistēmā no Valsts kontroles revīzijas ziņojuma, kas sakrīt ar tiesībsarga konstatēto: sociālais darbs ar ģimeni, kurai ir grūtības bērna aprūpē, tiek uzsākts novēloti, trūkst preventīvas rīcības; sociālais darbs nav efektīvs – nav speciālistu, nav nepieciešamo pakalpojumu; tā rezultātā bērns tiek šķirts no ģimenes un bērna interesēm neatbilstoša rīcība turpinās. Arvien pastāv prakse bez vecāku gādības palikušiem bērniem primāri aprūpi nodrošināt bērnunamā, neveicot darbības potenciālā aizbildņa ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/274551-valsts-kontrolieres-un-tiesibsarga-pazinojums-par-situaciju-arpusgimenes-aprupe-un-par-nepieciesamibu-nekavejoties-to-mainit/\n274551\nWed, 17 Apr 2019 12:39:00 +0200\n\n\nValsts kontroliere: Ārpusģimenes aprūpe turpina ražot sistēmas bērnus\nValsts kontrole revīzijas ziņojumā “Atņemtā bērnība: Ikvienam bērnam ir tiesības uzaugt ģimenē” norāda uz virkni sistēmisku problēmu un atbildīgo institūciju bezdarbību, kuru dēļ tiek apdraudētas bez vecāku gādības palikušo bērnu intereses un tiesības uz pilnvērtīgu attīstību. Revīzijā secinātais liek šaubīties, vai bērni mūsu valstī līdz šim ir bijusi patiesa prioritāte. Atbildīgās institūcijas lēmumus nereti pieņem tikai tad, kad jau ir reāli apdraudēta bērnu veselība vai pat dzīvība. Bērnu tiesības nav prioritāte, bērnu likteņi atkarīgi no bāriņtiesu lēmumiem Darbs ar ģimeni sākas pašvaldībā, kurai, sniedzot ģimenēm nepieciešamo atbalstu, ir jānovērš riski nepietiekamai bērnu aprūpei, kā arī preventīvi jāveic mērķtiecīga sociālās situācijas analīze, lai identificētu ģimenes, kurās varētu iestāties šie riski. Tomēr 79% ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/274550-valsts-kontroliere-rpusgimenes-aprupe-turpina-razot-sistemas-bernus/\n274550\nWed, 17 Apr 2019 12:38:00 +0200\n\n\nAr lekciju par EST jaunāko judikatūru LU Juridiskajā fakultātē ciemojas Egils Levits\nLekciju atklāja un vadīja Latvijas Satversmes tiesas tiesnesis Gunārs Kusiņš. Pēc ievada ar uzrunu klausītāju priekšā uzstājās LU Juridiskās fakultātes dekāne Anita Rodiņa. Dekāne atskatījās uz 100 gadus veco pagātni, kad pirmo reizi tika izveidota Ekonomiski juridiskā fakultāte, veidojot pamatus tiesībzinātnes centram Latvijā. A. Rodiņa pateicās un apsveica visus LU Juridiskās fakultātei piederīgos, un savu runu beidza ar vārdiem: “Šis ir mūsu – juristu – gads, šis ir mūsu simtgades gads.” Latvijas Universitātes un Juridiskās fakultātes simtgadei veltītā lekcija dalījas divās daļās – Egila Levita priekšlasījumā un kopīgajā diskusijā par tēmu. Pirmajā daļā EST tiesnesis klausītajus iepazīstināja ar Eiropas Savienības konstitucionālo kultūru un EST lomu tajā. E. Levits ieskicēja demokrātiskas un konstitucinālas valsts vērtības un principus, kā arī ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/274556-ar-lekciju-par-est-jaunako-judikaturu-lu-juridiskaja-fakultate-ciemojas-egils-levits/\n274556\nWed, 17 Apr 2019 12:37:22 +0200\n\n\nTieslietu ministrs: Latvija guvusi vērtīgu pieredzi tieslietu reformu īstenošanā Gruzijā \nTikšanās laikā ministrs atzinīgi novērtēja Latvijas Tiesu administrācijas Gruzijā īstenoto mērķsadarbības (Twinning) projektu, modernizējot tiesnešu, tiesnešu amata kandidātu un tiesu darbinieku mācību programmas. Sasniegti visi projektā noteiktie rezultāti. Tieslietu ministrs uzsvēra, ka Latvija kā vadošais partneris iesaistījās šajā projektā, kura mērķis bija atbalstīt tiesiskuma un tiesu neatkarību Gruzijā. Arī Latvijas puse ir guvusi vērtīgu pieredzi reformu ieviešanā, projekta nozīmi akcentēja J.Bordāns. Abas puses apsprieda arī turpmākās sadarbības prioritātes, paredzot pieredzes apmaiņu reformu īstenošanā vairākās tieslietu jomās – mediācijas ieviešanā, uzturlīdzekļu piedziņā no parādniekiem, resocializācijas programmu modernizēšanā un ieslodzījuma vietu sistēmas attīstībā. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns ieradies Gruzijas galvaspilsētā ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/274555-tieslietu-ministrs-latvija-guvusi-vertigu-pieredzi-tieslietu-reformu-istenosana-gruzija/\n274555\nWed, 17 Apr 2019 12:26:46 +0200\n\n\nBaltijas dokumentu ekspertu mācības Rīgā\nŠis ir pirmais no diviem mācību semināriem, kas notiks Eiropas Krāpšanas apkarošanas biroja (OLAF) Hercule III programmas līdzfinansēta projekta “VTEB kapacitātes celšana dokumentu izpētes jomā” ietvaros. Mācību laikā eksperti apgūs Ramana spektrometra un augstas veiktspējas šķidrumu hromatogrāfa pielietojumu dokumentu izpētē. Mācības vadīs lektori no Francijas žandarmērijas Kriminālistikas institūta un Cīrihes Tiesu ekspertīžu institūta. Projekta mērķis ir VTEB tehniskās kapacitātes stiprināšana dokumentu ekspertīžu jomā, lai nodrošinātu augstas kvalitātes pierādījumus ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanā. Projekta ietvaros iegādātās iekārtas – Ramana spektrometrs un augstas veiktspējas šķidrumu hromatogrāfs ir ievērojams pastiprinājums VTEB dokumentu ekspertīžu iespējām.\nhttps://juristavards.lv/zinas/274553-baltijas-dokumentu-ekspertu-macibas-riga/\n274553\nWed, 17 Apr 2019 12:09:44 +0200\n\n\nValsts prezidents aicina Saeimu ievērot labas likumdošanas principu\n“Likuma pieņemšanā Saeimas vairākums nav sniedzis pamatojumu pieņemtajiem lēmumiem un izvērtējumu par regulējuma iespējamo neatbilstību Satversmei. Tas rada šaubas par labas likumdošanas principa un Satversmes tiesas spriedumos formulēto atziņu ievērošanu. Šāda likumdevēja rīcība vājina uzticēšanos parlamentam un valsts varai kopumā, kā arī nestiprina tiesiskumu Latvijā,” vēstulē Saeimas priekšsēdētājai norāda Valsts prezidents. Lai arī Saeima pēc likuma atgriešanas otrreizējai caurlūkošanai likumā ir veikusi atsevišķus pilnveidojumus, nav ņemti vērā tiesībsarga, Saeimas Juridiskā biroja argumenti un Valsts prezidenta iebildumi par nevienlīdzīgu attieksmi pret darbiniekiem un darba devējiem saistībā ar virsstundu apmaksu. “Valstij ar likumu jāgarantē taisnīgas iespējas visiem. Apkarojot ēnu ekonomiku vienā nozarē, nedrīkstam nelabvēlīgākā ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/274552-valsts-prezidents-aicina-saeimu-ieverot-labas-likumdosanas-principu/\n274552\nWed, 17 Apr 2019 12:04:57 +0200\n\n\nVeiksmīgi noslēdzies Tiesu administrācijas īstenotais Twinning projekts Gruzijā\nProjektu Tiesu administrācija kā vadošais partneris īstenoja sadarbībā ar Latvijas Tiesnešu mācību centru, Francijas Nacionālo tiesnešu skolu, kā arī Horvātijas Tiesnešu akadēmiju. Projekta mērķis bija Gruzijas Tiesnešu mācību skolas tiesiskās apmācības praksi tuvināt Eiropas standartiem, stiprinot un attīstot iestādes kapacitāti un efektivitāti, kā arī turpmāko mācību programmu attīstību un kvalitāti. Uz noslēguma pasākumu Gruzijā ir ieradies tieslietu ministrs Jānis Bordāns, parlamentārais sekretārs Juris Jurašs, Valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos Irēna Kucina, kā arī Tiesu administrācijas direktors Edvīns Balševics. Sava uzrunā tieslietu ministrs Jānis Bordāns uzsvēra: “Uzskatu, ka projekta īstenošanā iesaistīto iestāžu sadarbībai ir ārkārtīgi liels (spēcīgs) potenciāls, kas veicināja gan tiesu sistēmas reformu īstenošanu Gruzijā, gan ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/274544-veiksmigi-nosledzies-tiesu-administracijas-istenotais-itwinningi-projekts-gruzija/\n274544\nTue, 16 Apr 2019 16:25:00 +0200\n\n\nValsts prezidents 2019. gada 3. maijā svinīgā ceremonijā Rīgas pilī pasniegs augstākos Latvijas valsts apbalvojumus\nVisus apbalvotos vieno izcila Tēvijas mīlestība un pašaizliedzīgs darbs Latvijas labā. Apbalvojums, ko katrs no apbalvotajiem saņems par savu vienreizējo devumu, ir augstākais mūsu valsts cieņas apliecinājums darbam Latvijā un Latvijai. Tādēļ visu šo personu kopā un katra atsevišķais ieguldījums ir vienlīdz izcili vērtējams un cildināms. Saskaņā ar Valsts prezidenta un Ordeņu kapitula 2019. gada 8. aprīļa lēmumu par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā augstākie valsts apbalvojumi piešķirti kopumā 103 personām: Triju Zvaigžņu ordenis – 49 personām, Viestura ordenis – 11 personām un Atzinības krusts – 43 personām. Plašāka informācija par jaunākajiem Triju Zvaigžņu ordeņu saņēmējiem ir pieejama šeit. Plašāka informācija par jaunākajiem Viestura ordeņu saņēmējiem ir pieejama šeit.  Plašāka informācija par jaunākajiem Atzinības ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/274543-valsts-prezidents-2019-gada-3-maija-sviniga-ceremonija-rigas-pili-pasniegs-augstakos-latvijas-valsts-apbalvojumus/\n274543\nTue, 16 Apr 2019 16:16:31 +0200\n\n\nAtklāj kampaņu par Trauksmes celšanas likumu “Redzi. Dzirdi. Runā”\nGandrīz 70 % Latvijas iedzīvotāju gatavi iesaistīties, lai uzlabotu dzīvi Latvijā, taču vairāk nekā puse iedzīvotāju nezina, ko darīt, ja darba vietā novēroti pārkāpumi, kas apdraud sabiedrības intereses, liecina Latvijas iedzīvotāju aptauja*. Lai sniegtu ikvienam iespēju uzlabot savu darba vidi un rūpēties par sabiedrības labklājību, 1. maijā stāsies spēkā Trauksmes celšanas likums, kas paredz mehānisma izveidi kompetento iestāžu informēšanai un trauksmes cēlēju aizsardzībai. Klusēšana ne vienmēr ir zelts Latvijas iedzīvotāju aptaujā visbiežāk minētie pārkāpumi, kas varētu kaitēt sabiedrības interesēm, ir korupcija (90 %), valsts naudas vai mantas izšķērdēšana (87%) un amatpersonu bezdarbība, nolaidība vai dienesta stāvokļa izmantošana (84 %). Taču jomas, kur pretlikumīgas darbības vai bezdarbība var izraisīt nopietnas sekas visai sabiedrībai, ir arī krāpšana, nodokļu ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/274542-atklaj-kampanu-par-trauksmes-celsanas-likumu-redzi-dzirdi-runa/\n274542\nTue, 16 Apr 2019 16:09:00 +0200\n\n\nPrasību par zaudējumu atlīdzību saistībā ar stāvvietā novietotas automašīnas sabojāšanu nodod jaunai izskatīšanai\nPusēm lietā ir strīds par to, vai notikušais negadījums, kad autotransporta līdzekļu stāvvietā piebraukušā un apstādinātā transportlīdzekļa pasažierim atverot automašīnas durvis, tika bojāts blakus stāvošais transportlīdzeklis, ir kvalificējams kā apdrošināšanas gadījums Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma izpratnē. Senāts, atsaucoties uz Eiropas Savienības Tiesas nolēmumu, spriedumā atzīst, ka jēdziens „apdrošināšanas gadījums” Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 1. panta 2. punkta izpratnē aptver kaitējuma nodarīšanu ar jebkādu transportlīdzekļa izmantošanu, kas atbilst šī transportlīdzekļa parastajai funkcijai, neatkarīgi no tā, vai viens vai abi transportlīdzekļi atradās ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/274541-prasibu-par-zaudejumu-atlidzibu-saistiba-ar-stavvieta-novietotas-automasinas-sabojasanu-nodod-jaunai-izskatisanai/\n274541\nTue, 16 Apr 2019 15:38:45 +0200\n\n\nBiļetena jaunajā numurā – pārskats par Augstākās tiesas darbu un judikatūra aizvadītajā gadā\nPlašs atskats uz aizvadīto gadu sniegts arī Tiesību prakses sadaļā: pārskats par Augstākās tiesas mājaslapā publicētajiem nolēmumiem ar judikatūras tēzēm, kā arī tēzes nolēmumiem, kuros Senāts mainījis judikatūru. Publicēta informācija par Augstākās tiesas tiesu prakses apkopojumiem, plašāku pārskatu sniedzot par apkopojumu par goda un cieņas civiltiesisko aizsardzību. Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas padomnieki sagatavojuši pārskatu par Latvijas prejudiciālo jautājumu lietām Eiropas Savienības Tiesā un tiesu pieteikumiem Satversmes tiesā aizvadītajā gadā, kā arī snieguši pārskatu par nozīmīgākajām lietām Senāta departamentos 2018.gada otrajā pusē. Tiesībdomu sadaļā publicēts Augstākās tiesas priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča Ukrainā nolasītais referāts par tiesneša neatkarību, nodrošinot pamattiesību aizsardzību, Augstākās tiesas pirmā ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/274540-biletena-jaunaja-numura-parskats-par-augstakas-tiesas-darbu-un-judikatura-aizvaditaja-gada/\n274540\nTue, 16 Apr 2019 14:59:49 +0200\n\n