Jursta Vārds - Jaunumi https://juristavards.lv Jaunumi lv https://juristavards.lv Mon, 09 Dec 2019 07:47:47 -0700 https://juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds https://juristavards.lv 240 47 \nTieslietu ministrija pasniedz pirmo ikgadējo apbalvojumu "Cilvēks – cilvēkam"\nApbalvojumu laureātiem pasniedza Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs. Valsts sekretārs atzīmēja: "Pasaulē ir labi zināma brīvprātīgā darba nozīme, un arī mēs Latvijā aizvien vairāk novērtējam brīvprātīgo darbu, kas vērsts uz ieslodzītajiem un probācijas klientiem, sniedzot tiem atbalstu un palīdzot viņu integrācijai sabiedrībā. Latvijā kopš 2016.gada ar Eiropas Sociālā fonda finansējuma atbalstu tiek pilnveidota brīvprātīgā darba sistēma kriminālsoda izpildē. Ir svarīgi, lai cilvēkam pēc soda izciešanas ir darbs un mājas, lai viņš tiktu pieņemts ģimenē un plašākā sabiedrībā, jo katrs no šiem faktoriem būtiski samazina recidīva risku. Šī mērķa sasniegšanā milzīga nozīme ir brīvprātīgo darbam, kuri ar savu nesavtīgo ieguldījumu palīdz bijušajam notiesātajam vieglāk iekļauties sabiedrībā un izprast tajā notiekošos ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275743-tieslietu-ministrija-pasniedz-pirmo-ikgadejo-apbalvojumu-cilveks-cilvekam/\n275743\nFri, 06 Dec 2019 13:21:25 +0200\n\n\nEiropas Cilvēktiesību tiesa noraida sūdzību par apstākļiem īslaicīgas aizturēšanas vietā\n2018. gada 11. aprīļa iesniegumā Tiesai iesniedzējs sūdzējās par ieslodzījuma apstākļiem Valmieras policijas iecirknī. Iesniedzējs apgalvoja, ka kamerā nav bijusi nodrošināta gaisa cirkulācija un apgaismojums. Tāpat iesniedzējs uzskatīja, ka viņa tiesību pārkāpumu radījis fakts, ka kamerā odis pēc kanalizācijas, sienas un griesti bijuši netīri un neesot bijusi nodrošināta 4 kvadrātmetrus liela personīgā telpa. Turklāt iesniedzēja ieskatā viņa turēšana šādos apstākļos esot liegusi viņam pienācīgi sagatavoties tiesas sēdei. Lēmumā Tiesa atgādināja Konvencijas 3. panta saturu, uzsverot iesniedzēja pienākumu pierādīt, ka viņa tiesību ierobežojums sasniedzis vismaz minimālo aizskāruma līmeni. Tiesa skaidroja, ka aizskāruma līmeni var noteikt pēc dažādiem faktoriem, piemēram, aizskāruma ilgums, fiziskās un emocionālās sekas, kas radītas personai, un noteiktos gadījumos ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275742-eiropas-cilvektiesibu-tiesa-noraida-sudzibu-par-apstakliem-islaicigas-aizturesanas-vieta/\n275742\nFri, 06 Dec 2019 11:55:08 +0200\n\n\nPiesakies “Jurista Vārdam” par jauno administratīvās atbildības kārtību!\nParedzams, ka Administratīvās atbildības likums un citi normatīvie akti, kas noteiks jauno administratīvās atbildības kārtību, stāsies spēkā 2020. gada 1. jūlijā. 17. decembrī iznāks tematiskais “Jurista Vārds”, kas būs pirmais plašākais jaunā regulējuma skaidrojums: par administratīvās atbildības pamatprincipiem, konkrētu nozaru sodu politiku, likumu praktisko piemērošanu utt. Rakstu autori – likumu izstrādātāji, tiesību zinātnieki un nozaru praktiķi. “Mūsu iecere ir sagatavot pirmo "rokasgrāmatu" Administratīvās atbildības likuma piemērotājiem, tajā apkopojot likuma autoru un pēc iespējas dažādu tiesību nozaru ekspertu skaidrojumus. Plānotais autoru un tēmu loks ļauj domāt, ka tematiskais žurnāls noderēs gan tiem juristiem, kas šobrīd raksta normatīvo aktu projektus, ar kuru palīdzību tiks iedzīvināta ilgi gaidītā administratīvās atbildības reforma, gan tiem ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275731-piesakies-jurista-vardam-par-jauno-administrativas-atbildibas-kartibu/\n275731\nThu, 05 Dec 2019 19:00:00 +0200\n\n\nSaeima konceptuāli atbalsta Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanos ar 1. jūliju\nAdministratīvās atbildības likums, ar kura spēkā stāšanos spēku zaudēs Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss, paredz, ka administratīvie pārkāpumi, par tiem piemērojamie sodi un amatpersonu kompetence administratīvo pārkāpumu procesā turpmāk būs noteikta attiecīgo nozaru likumos vai pašvaldību saistošajos noteikumos. Administratīvās atbildības regulējumu ir paredzēts ietvert 124 likumos, taču parlamentā vēl nav iesniegti vairāki attiecīgo likumu grozījumu projekti, teikts likumprojekta anotācijā. Tāpat reformas noslēgšanas termiņu nepieciešams pagarināt, lai pabeigtu darbu pie informācijas sistēmām, kas attiecas uz administratīvajiem pārkāpumiem, - pārstrādātu Sodu reģistra programmatūras funkcionalitāti un pabeigtu izveidot jaunu Administratīvo pārkāpumu procesa atbalsta sistēmu. Lai grozījums stātos spēkā, tas Saeimai jāatbalsta vēl otrajā, galīgajā lasījumā.\nhttps://juristavards.lv/zinas/275741-saeima-konceptuali-atbalsta-administrativas-atbildibas-likuma-speka-stasanos-ar-1-juliju/\n275741\nThu, 05 Dec 2019 18:58:15 +0200\n\n\nSaeima konceptuāli atbalsta Ekonomisko lietu tiesas izveidi\nAr grozījumiem paredzēts veicināt efektīvāku ekonomisko lietu izskatīšanas procesu un nolēmumu kvalitāti. Plānots, ka Tieslietu padomei būs jānosaka Ekonomisko lietu tiesas tiesnešu skaits, darbības teritorija un atrašanās vieta. Eiropas Komisija un Eiropas Padomes Moneyval komitejas savstarpējās novērtēšanas ziņojums par Latvijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas un apkarošanas sistēmu ir iezīmējis problēmas ar naudas atmazgāšanu saistīto lietu izskatīšanā. Secināts, ka sarežģīto un specifisko lietu izskatīšana nereti ieilgst, likumprojekta anotācijā atzīmē tā autori Tieslietu ministrijā, uzsverot, ka viens no būtiskākajiem tiesu sistēmas efektivitātes rādītājiem ir lietu izskatīšanas ilgums un galīgā spēkā esoša tiesas sprieduma kvalitāte. Līdz ar jaunas tiesas izveidi kļūs iespējams ne tikai ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275740-saeima-konceptuali-atbalsta-ekonomisko-lietu-tiesas-izveidi/\n275740\nThu, 05 Dec 2019 18:56:43 +0200\n\n\nSatversmes tiesas spriedums par absolūtu aizliegumu kļūt par otra laulātā bērna adoptētāju\nApstrīdētā norma Civillikuma 163. panta ceturtās daļas 1. punktā noteikts, ka par adoptētāju nedrīkst būt persona, kura sodīta par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, – neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas. Augstāka juridiska spēka normas Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 96. pants: “Ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves, mājokļa un korespondences neaizskaramību.” Satversmes 110. pants: “Valsts aizsargā un atbalsta laulību — savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības. Valsts īpaši palīdz bērniem invalīdiem, bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības.” Lietas fakti Lieta ierosināta pēc Augstākās tiesas pieteikuma. Augstākās tiesas izskatīšanā ir administratīvā lieta, kas ierosināta ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275739-satversmes-tiesas-spriedums-par-absolutu-aizliegumu-klut-par-otra-laulata-berna-adoptetaju/\n275739\nThu, 05 Dec 2019 15:56:18 +0200\n\n\nLikumā nosaka pašvaldību administratīvo komisiju izveidošanas kārtību\n

Noteikts, ka administratīvo pārkāpumu procesa veikšanai un arī citu uzdevumu izpildei pašvaldība izveido administratīvo komisiju vismaz piecu cilvēku sastāvā. Komisija darbosies pastāvīgi, un tā nebūs saistīta ar domes pilnvaru termiņu. Lai komisija būtu lemttiesīga, tās sēdē jāpiedalās ne mazāk kā pusei no tās sastāva.

Nepieciešamības gadījumā pašvaldība varēs izveidot arī administratīvās komisijas apakškomisiju.

Saskaņā ar grozījumiem pašvaldības administratīvās komisijas lēmumu varēs pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā.  

Likums grozīts, ņemot vērā, ka Administratīvās atbildības likumā, kas spēkā stāsies nākamgad, administratīvā procesa veikšana noteikta pašvaldību administratīvajām komisijām vai apakškomisijām, neregulējot jautājumu par šo komisiju izveidošanu un darbību.

\nhttps://juristavards.lv/zinas/275738-likuma-nosaka-pasvaldibu-administrativo-komisiju-izveidosanas-kartibu/\n275738\nThu, 05 Dec 2019 14:43:30 +0200\n
\n\nLatvija piedalās Starptautiskās krimināltiesas 18. dalībvalstu asamblejā\nAsamblejas vispārējo debašu laikā Latvijas vēstniece Nīderlandē Aiga Liepiņa uzrunā pauda stingru atbalstu tiesībās balstītai starptautiskajai sistēmai un uzsvēra Tiesas centrālo lomu starptautiskajās krimināltiesībās un cīņā ar smagākajiem noziegumiem. Vēstniece akcentēja Latvijas apņēmību turpināt atbalstīt principus un vērtības Romas Statūtos, lai starptautiskā līmenī cīnītos pret nesodāmību, pastrādājot vissmagākos noziegumus. Šī gada dalībvalstu asamblejā tiek lemts par konkrētiem veicamiem uzdevumiem, lai nākamā gada laikā noritētu efektīvs Tiesas darbības izvērtēšanas process. To plānots uzticēt neatkarīgu ekspertu grupai, kura izstrādātu konkrētas rekomendācijas dalībvalstu asamblejai gan attiecībā uz Tiesas darba efektivitāti, gan dalībvalstu atbildību. Aktualitāte, kurai tiek pievērsta īpaša dalībvalstu uzmanība, ir Tiesas tiesnešu izvirzīšanas ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275737-latvija-piedalas-starptautiskas-kriminaltiesas-18-dalibvalstu-asambleja/\n275737\nThu, 05 Dec 2019 14:42:22 +0200\n\n\nIkvienam ir iespēja noskatīties dokumentālo filmu par Rīgas apgabaltiesu\nDokumentālajā filmā izskaidrota Rīgas apgabaltiesas loma Latvijas tiesu sistēmā, uzklausot vēsturniekus, politiķus, kā arī tiesnešu un darbinieku atmiņas. Filmā stāstīts par Rīgas apgabaltiesas rašanos un izaicinājumiem tās darbības atjaunošanā pēc valstiskās neatkarības atgūšanas. Dokumentālās filmas pirmizrāde notika tieši pirms gada – 2018. gada 5. decembrī – Rīgas apgabaltiesas dibināšanas dienā. Filmā iemūžinātas unikālas vēstures liecības par darbību periodā līdz Otrajam pasaules karam un par Rīgas apgabaltiesas darbu šī gadsimta sākumā, tās kopija nodota glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā. Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone filmā uzsver, ka tiesa ir demokrātiskas valsts tiesiskuma garants, tādēļ ir svarīgi apzināt ne vien tiesu varas pirmsākumus, bet arī saglabāt atmiņas par apgabaltiesu atjaunošanu ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275736-ikvienam-ir-iespeja-noskatities-dokumentalo-filmu-par-rigas-apgabaltiesu/\n275736\nThu, 05 Dec 2019 11:23:05 +0200\n\n\nBiļetena jaunajā numurā – Tiesnešu konferences materiāli, Disciplinārtiesas atziņu apkopojums un daudz tiesībdomu\nAugstākās tiesas informācijas sadaļā pārskats par tiesas nozīmīgākajiem notikumiem, reportāža par Valsts prezidenta Egila Levita vizīti Augstākajā tiesā, secinājumi no Augstākās tiesas plēnumā apspriestā ziņojuma par ģenerālprokurora atlaišanas pamatu pārbaudi, kā arī Mediju dienas materiāli. “Mūsu tiesu sistēma darbojas labi, bet ir atsevišķi punkti, kas uzlabojami,” uzrunājot Latvijas tiesnešus 1. novembra konferencē sacīja Valsts prezidents Egils Levits. Biļetenā publicēta gan prezidenta uzruna, gan citi materiāli no tiesu sistēmas gada lielākā notikuma. Šī Biļetena īpašā vērtība ir Disciplinārtiesas atziņu apkopojums. Disciplinārtiesa Augstākajā tiesā izveidota 2010. gadā un izskatījusi jau 20 lietas. Lai apkopotu Disciplinārtiesas paustās atziņas un sistematizētu pieņemtos lēmumus, izveidots Disciplinārtiesas lēmumu klasifikators, kurā lēmumi sistematizēti pēc ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275733-biletena-jaunaja-numura-tiesnesu-konferences-materiali-disciplinartiesas-atzinu-apkopojums-un-daudz-tiesibdomu/\n275733\nWed, 04 Dec 2019 09:37:19 +0200\n\n\nLietā par tiesībām saņemt invaliditātes pensiju Senāts aptur tiesvedību un vēršas Satversmes tiesā\nIzskatāmajā lietā pieteicējam Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ir atteikusi piešķirt invaliditātes pensiju, jo viņa sociālās apdrošināšanas stāžs ir mazāks par trīs gadiem. Vismaz trīs gadus ilgs sociālās apdrošināšanas stāžs atbilstoši likuma „Par valsts pensijām” 14. panta pirmajai daļai ir viens no priekšnoteikumiem, kam jāiestājas, lai personai atzītu tiesības saņemt invaliditātes pensiju. Pieteicējs trīs gadus ir bijis darba ņēmējs, tomēr lielākā daļa no viņa darba stāža (divi gadi un deviņi mēneši) ir veidojusies laika periodā, kad atbilstoši tolaik spēkā esošajam regulējumam (likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 6. panta otrajai daļai (redakcijā, kas bija spēkā no 1998. gada 1. janvāra līdz 2002. gada 31. decembrim)) darba ņēmēji, kam noteikta I vai II grupas invaliditāte, netika ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275732-lieta-par-tiesibam-sanemt-invaliditates-pensiju-senats-aptur-tiesvedibu-un-versas-satversmes-tiesa/\n275732\nWed, 04 Dec 2019 09:33:34 +0200\n\n\nKonkursa otrajā kārtā par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktora amatu sacentīsies 7 pretendenti\nKonkursa otrā kārtas laikā pretendentiem būs jātiekas ar konkursa komisiju, lai klātienē skaidrotu savu motivāciju ieņemt šo amatu, prezentētu savu redzējumu par iestādes darbības jomu, tās nākotnes vīziju un prioritātēm, kā arī demonstrētu savu pieredzi pārmaiņu vadīšanā un būtisku mērķu sasniegšanā. Konkursa otrā kārta tika uzsākta 2. decembrī, un pirmās intervijas šīs kārtas ietvaros ir jau notikušas.  Uz konkursa trešo kārtu izvirzītie pretendenti tiks vērtēti, analizējot viņu vadības kompetences: attiecību veidošanu un uzturēšanu, komandas vadīšanu, darbinieku motivēšanu un attīstīšanu, pārmaiņu vadīšanu, stratēģisko redzējumu. Konkursa noslēgumā visaugstāko novērtējumu guvušais pretendents tiks ieteikts ekonomikas ministram, kurš pieņems lēmumu par pretendenta kandidatūras virzīšanu apstiprinājumam ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275730-konkursa-otraja-karta-par-latvijas-investiciju-un-attistibas-agenturas-direktora-amatu-sacentisies-7-pretendenti/\n275730\nTue, 03 Dec 2019 15:24:00 +0200\n\n\nGada ienākumu deklarācijas neiesniegšana neatbrīvos no pienākuma samaksāt nodokļa starpību\nVID ir apzinājis visas personas, kam gada ienākumu deklarācija par 2018. gadu ir jāiesniedz obligāti, un laikā no šī gada maija līdz novembrim ir vairākkārtīgi sūtījis atgādinājuma vēstules gan elektroniski, VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), gan pa pastu papīra formātā tiem iedzīvotājiem, kuri neizmanto EDS; ar daļu iedzīvotāju ir notikusi telefoniska sazināšanās. Kopumā līdz šim VID ir elektroniski nosūtījis 170 507 un papīra formātā – 6970 uzaicinājumus iesniegt gada ienākumu deklarācijas par 2018. gadu. Sākotnējais iedzīvotāju skaits, kuriem bija obligāti jāiesniedz gada ienākumu deklarācija par 2018. gadu radušās nodokļu starpības dēļ, bija vairāk nekā 80 tūkstoši, un VID ir pateicīgs visiem, kuri to izdarījuši termiņā vai arī atsaucoties VID atgādinājumam. Savukārt, tiem iedzīvotājiem, kuri to vēl nav izdarījuši, VID vērš ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275729-gada-ienakumu-deklaracijas-neiesniegsana-neatbrivos-no-pienakuma-samaksat-nodokla-starpibu/\n275729\nTue, 03 Dec 2019 15:06:21 +0200\n\n\nNoslēgusies Armēnijas Konstitucionālās tiesas tiesnešu vizīte Satversmes tiesā\nIeskatu jaunākajā tiesu judikatūrā sniedza Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un Armēnijas Konstitucionālās tiesas tiesnese Arevika Petrosjana (Arevik Petrosyan). Ineta Ziemele vērsa uzmanību uz divām Satversmes tiesā izskatītām lietām, kurās tiesa atklāj cilvēka cieņas kā konstitucionālās vērtības saturu: lieta Nr. 2018-08-03 par nomas maksu par kapavietu un lieta Nr. 2017-02-03 par trokšņa līmenī mototrasēs un autotrasēs. Viņa runāja arī par pašaizsargājošās demokrātijas principu un citām Satversmes tiesas atziņām lietā Nr. 2017-25-01 par vēlēšanu tiesību ierobežojumiem, kā arī par tiem tiesas secinājumiem, kas izriet no lietām Nr. 2016-14-01 un Nr. 2016-16-01, kurās tika skatīti ar Solidaritātes nodokli un nodokļu jomu kopumā saistīti jautājumi. Savukārt tiesnese Arevika Petrosjana dalījās ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275728-noslegusies-armenijas-konstitucionalas-tiesas-tiesnesu-vizite-satversmes-tiesa/\n275728\nTue, 03 Dec 2019 11:13:15 +0200\n\n\nRasts risinājums cietuma personāla virsstundu darba apmaksas jautājumā \nSpriedumā Satversmes tiesa atzina, ka Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14. panta 7.1daļas 1. punkts, kurš paredzēja, ka par dienesta pienākumu pildīšanu virs noteiktā dienesta pienākumu izpildes laika – laikā, kad amatpersonai nebija iespējams piešķirt pārtraukumu, maksā atbilstoši amatpersonai noteiktajai stundas algas likmei, neatbilst Satversmes 91. panta pirmajam teikumam, kas nosaka, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns uzsver: „Satversmes tiesa konstatēja, ka konkrētajā gadījumā nav saskatāms nekāds leģitīms mērķis, kura dēļ vienai un tai pašai amatpersonu grupai par noteiktā laikā veiktu virsstundu darbu būtu nosakāma zemāka atlīdzība nekā par citā laikā veiktu virsstundu darbu. Tāpēc, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi, Tieslietu ministrija ir ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275727-rasts-risinajums-cietuma-personala-virsstundu-darba-apmaksas-jautajuma/\n275727\nTue, 03 Dec 2019 09:02:39 +0200\n\n\nSatversmes tiesas juristi pieredzes apmaiņas vizītē apmeklē Eiropas Savienības Tiesu un Eiropas Savienības Vispārējo tiesu\nSatversmes tiesas darbiniekiem vizītes laikā bija iespēja izzināt EST un ESVT ikdienas darba organizāciju un lietu sagatavošanas procesu, kā arī klātienē apmeklēt divas tiesas sēdes. EST izskatītā lieta (C-41/19 FX) skāra prejudiciālo lūgumu par Polijā pieņemta tiesas sprieduma civillietā izpildi Vācijā. Savukārt ESVT izskatītā lieta (T-63/19 Rot Front / EUIPO) skāra jautājumu par saldumu preču zīmes reģistrāciju. Satversmes tiesas darbinieki arī apmeklēja EST bibliotēku un guva priekšstatu par tajā pieejamajiem informācijas resursiem. Iegūtā pieredze ir ļoti vērtīga, jo jaunās zināšanas nodrošinās dziļāku izpratni par ESVT un EST darba specifiku, kā arī palīdzēs efektīvāk meklēt informāciju par tiesās izskatāmajām lietām. Vizīte bija vērtīgs solis sadarbības sekmēšanā starp ESVT un Satversmes tiesu. Vizīti organizēja Satversmes tiesa sadarbībā ar ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275726-satversmes-tiesas-juristi-pieredzes-apmainas-vizite-apmekle-eiropas-savienibas-tiesu-un-eiropas-savienibas-visparejo-tiesu/\n275726\nTue, 03 Dec 2019 09:00:00 +0200\n\n\nIzskata lietu par liegumu strādāt par pedagogu\nIzskatāmajā lietā pieteicējs vērsās Izglītības kvalitātes valsts dienestā, lūdzot izsniegt atļauju strādāt par pedagogu sporta skolā. Dienests un Izglītības un zinātnes ministrija pieņēma lēmumu liegt pieteicējam strādāt par pedagogu. Ar Satversmes tiesas 2017. gada 24. novembra spriedumu lietā Nr. 2017-07-01 Izglītības likuma 50. panta 1. punkts, ciktāl tas nosaka absolūtu aizliegumu personai, kura tikusi sodīta par tīšu smagu vai sevišķi smagu noziegumu, strādāt par pedagogu, atzīts par neatbilstošu Satversmes 106. pantam un spēkā neesošu no 2018. gada 1. jūnija. Ņemot vērā šajā Satversmes tiesas spriedumā pausto, Saeima 2018. gada 20. septembrī pieņēma grozījumus Izglītības likumā. Likuma grozījumi stājās spēkā 2018. gada 18. oktobrī, un ar tiem tika noteikts, ka neatkarīgi no izdarītā noziedzīgā nodarījuma smaguma personai ir tiesības uz izvērtējumu, vai tās sodāmība ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275725-izskata-lietu-par-liegumu-stradat-par-pedagogu/\n275725\nTue, 03 Dec 2019 08:57:06 +0200\n\n\nPar Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci tiesu jautājumos iecelta Inita Ilgaža\n

Atklāta konkursa rezultātā par labāko pretendentu valsts sekretāra vietnieka tiesu jautājumos amatam tika atzīta Inita Ilgaža, kura ir guvusi ilggadēju pieredzi Tieslietu ministrijā, vadot Tiesu sistēmas politikas departamentu. Inita Ilgaža ieguvusi profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē ar kvalifikāciju jurists.

Kopumā konkursam pieteicās deviņi kandidāti. Konkursa pretendentu vērtēšanas komisiju vadīja Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs.

\nhttps://juristavards.lv/zinas/275724-par-tieslietu-ministrijas-valsts-sekretara-vietnieci-tiesu-jautajumos-iecelta-inita-ilgaza/\n275724\nMon, 02 Dec 2019 12:59:39 +0200\n
\n\nTieslietu ministrs un arodbiedrības apspriež tiesu darbinieku atalgojuma reformu \nAbas puses bija vienisprātis, cik svarīgi ir apzināties augsti kvalificētu darbinieku lomu efektīva tiesu darba nodrošināšanā un viņu kompetencei atbilstošas darba samaksas nozīmi. Tāpat tika apspriesti arī citi pasākumi, lai nodrošinātu tiesu darbinieku profesionalitāti un mazinātu viņu mainību, tostarp stiprinot tiesneša palīga statusu atbilstoši gan kvalifikācijai, gan kompetencei un atbildībai. Tikšanās laikā tieslietu ministram Jānim Bordānam tika pasniegta Latvijas valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrības Goda zīme "100 gadu jubilejā", tādējādi uzsverot nozares vadības ieguldījumu tiesu sistēmas stiprināšanā, tostarp no iekšējiem resursiem tiesu darbinieku algu celšanai novirzot 2,45 milj. eiro. Lai gan Tieslietu ministrija sagatavoja un iesniedza prioritārā pasākuma pieprasījumu 2020. gadam, arī 2019. gadā ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275711-tieslietu-ministrs-un-arodbiedribas-apspriez-tiesu-darbinieku-atalgojuma-reformu/\n275711\nMon, 02 Dec 2019 09:23:23 +0200\n\n\nSenāta Civillietu departaments informē par kasācijas sūdzību sagatavošanas labo praksi civillietās\nAptuveni 70% civillietu, kas tiek pārsūdzētas kasācijas kārtībā, kasācijas tiesvedības ierosināšana tiek atteikta. Kasācijas tiesvedība netiek ierosināta, jo kasācijas sūdzībā norādītie argumenti nedod pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs vai ka izskatāmajai lietai varētu būt nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanai vai likuma robu aizpildīšanai. Šādu kasācijas sūdzību izskatīšana ne vien rada papildu slodzi kasācijas instances tiesai, kura to izvērtēšanai nepieciešamo laiku varētu veltīt kasācijas pamata funkciju īstenošanai, bet arī nelabvēlīgi ietekmē tiesvedības ilgumu un attiecīgi – lietas dalībnieku tiesības uz lietas izskatīšanu saprātīgā termiņā. Lai mazinātu nepamatotu kasācijas sūdzību skaitu un uzlabotu kasācijas sūdzību kopējo kvalitāti civillietās, Senāta Civillietu departaments ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275710-senata-civillietu-departaments-informe-par-kasacijas-sudzibu-sagatavosanas-labo-praksi-civillietas/\n275710\nMon, 02 Dec 2019 09:20:29 +0200\n\n