Jursta Vārds - Jaunumi https://juristavards.lv Jaunumi lv https://juristavards.lv Sat, 05 Dec 2020 11:26:03 -0700 https://juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds https://juristavards.lv 240 47 \nTieslietu ministrija pasniedza jau otro ikgadējo apbalvojumu "Cilvēks – cilvēkam"\nApbalvojumu laureātiem pasniedza Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs, dodoties pie katra no laureāta uz viņa pilsētu un pasniedzot apbalvojumu katram individuāli.  Valsts sekretārs atzīmēja: “Fantastiski, ka cilvēks ir tāda būtne, kas grib, var un dara to - ziedo sevi kāda cita līdzcilvēka labā, ziedojot sevi, savu laiku un darbu, dāvinot otru iespēju! Likumsakarīgi – balva arī ir otro gadu pēc tās dibināšanas, pateicoties EK Sociālā fonda atbalstam, šāda balva tika iedibināta pagājušo gadu, bet varu Jums apsolīt – tā būs un tiks pasniegta arī nākamgad  un visus pārējos gadus kamēr būsiet Jūs – brīvprātīgie! Esmu šogad ļoti gandarīts, ka man krita tā loma balvu “Cilvēks – cilvēkam” pasniegt klātienē individuāli “ārkārtējos ” apstākļos, jo emocijas un sirds siltums, kas staroja no balvas laureātiem var tikai sajust ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/277778-tieslietu-ministrija-pasniedza-jau-otro-ikgadejo-apbalvojumu-cilveks-cilvekam/\n277778\nFri, 04 Dec 2020 13:59:00 +0200\n\n\nEkonomisko lietu tiesas darbības uzsākšanas datumu plāno pārcelt uz 31. martu\nŠī gada maijā ir ieviesta jauna tiesnešu amata kandidātu atlases kārtība, izvērtējot tiesneša amatam nepieciešamās profesionālās, personīgās un sociālās kompetences piecās atlases kārtās. Atlases kārtības mērķis ir nodrošināt, ka par tiesnešiem kļūst augsti kvalificēti juristi ar nevainojamu reputāciju, atbilstošām profesionālām prasmēm un personiskām īpašībām, likumprojekta anotācijā atzīmē tā autori Tieslietu ministrijā. Kā atzīmēts anotācijā, šobrīd ir noslēgusies Ekonomisko lietu tiesas tiesnešu amata kandidātu atlases otrā kārta, kas paredzēja pretendenta pieteikumā iesniegto atbilžu uz jautājumiem vērtēšanu, pārliecinoties par pretendenta motivāciju un prasmi to pamatot. Vēl ir nodrošināma trīs atlases kārtu norise. Turpmākās atlases kārtas ir īstenojamas ar pretendentu klātbūtni, un, ņemot vērā pretendentu skaitu, to ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/277777-ekonomisko-lietu-tiesas-darbibas-uzsaksanas-datumu-plano-parcelt-uz-31-martu/\n277777\nFri, 04 Dec 2020 12:00:38 +0200\n\n\nSatversmes tiesa par atbilstošu Satversmei atzīst Rīgas domes atlaišanas likuma normu\nApstrīdētā norma Rīgas domes atlaišanas likuma 1. panta 2. punkts (turpmāk – apstrīdētā norma) noteica, ka ar šo likumu Saeima atlaiž Rīgas domi, ņemot vērā, ka Rīgas dome pieļauj nelikumīgu rīcību un nepilda Atkritumu apsaimniekošanas likumā, likumā “Par pašvaldībām” un citos normatīvajos aktos noteikto pašvaldības autonomo funkciju – organizēt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Augstāka juridiska spēka normas Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 1. pants: “Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika.” Satversmes 101. pants: “Ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā, kā arī pildīt valsts dienestu. Pašvaldības ievēlē pilntiesīgi Latvijas pilsoņi un Eiropas Savienības pilsoņi, kas pastāvīgi uzturas Latvijā. Ikvienam ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/277776-satversmes-tiesa-par-atbilstosu-satversmei-atzist-rigas-domes-atlaisanas-likuma-normu/\n277776\nFri, 04 Dec 2020 11:21:24 +0200\n\n\nNoziedzības novēršanas padomē apspriež tās stratēģisko rīcības plānu\nSēdes laikā tika apspriesti iesniegtie priekšlikumi padomes rīcības plānam, ņemot vērā tās sastāva un funkciju paplašināšanos. Noziedzības novēršanas padomes stratēģiskajā rīcības plānā tiks noteikti prioritārie rīcības virzieni ar konkrētiem uzdevumiem un sasniedzamajiem rezultātiem. J. Bordāns: “Lai varētu izpildīt Noziedzības novēršanas padomei izvirzītos uzdevumus, ir nepieciešams reāls rīcības plāns ar konkrētiem uzdevumiem un pasākumiem. Šodien notikusī viedokļu apmaiņa un izteiktie priekšlikumi ir labs pamats rīcības plāna projekta saskaņošanai un tā apstiprināšanai jau nākamajā padomes sēdē.” Vienlaikus J. Bordāns uzsver, ka noziedzības mazināšanai ir nepieciešams pastāvīgs sadarbības formāts starp tieslietu un iekšlietu ministriem, ģenerālprokuroru un Augstākās tiesas priekšsēdētāju, kā arī citām par ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/277775-noziedzibas-noversanas-padome-apspriez-tas-strategisko-ricibas-planu/\n277775\nThu, 03 Dec 2020 19:46:10 +0200\n\n\nPatentu valdes jaunais e-pakalpojums samazinās preču zīmju pieteikumu izskatīšanas laiku \nPasākumā būs iespējams piedalīties interneta vidē, izmantojot tiešsaistes saiti, kas atrodas šeit. Ātrā preču zīmes pieteikuma izskatīšanas kārtība paredz, ka process būs ātrāks, pieņemot lēmumu par reģistrēšanu 15 darba dienu laikā, tāpat arī drošāks, jo klienti aicināti izvēlēties jau apstiprinātus terminus no iepriekš sagatavota saraksta (Nicas klasifikācijas preču un pakalpojumu saraksta vai tā klašu virsrakstiem), tādējādi paredzams, ka tiks pieļautas mazāk kļūdas.   “Patentu valde šogad ieviesusi virkni uzlabojumu, e-pakalpojumu un izveidojusi arī tiešsaistes datu bāzi. Mēs darām visu, lai uzņēmējiem un zinātniekiem iespējami atvieglotu ikdienas darbu, saņemot augstas kvalitātes pakalpojumus, izvairoties iestādi apmeklēt klātienē, jo īpaši domājot par pandēmijas un ārkārtas situāciju valstī,” saka Patentu valdes direktors ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/277774-patentu-valdes-jaunais-e-pakalpojums-samazinas-precu-zimju-pieteikumu-izskatisanas-laiku/\n277774\nThu, 03 Dec 2020 12:54:42 +0200\n\n\nPagarināta ārkārtējā situācija. Kur pieejami saistītie tiesību akti? \nPapildu laidienu oficiālās publikācijas pieejamas “Latvijas Vēstnesī” (vestnesis.lv) šeit: Grozījumi MK rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", Grozījumi MK noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai". Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” platforma nodrošina vēl vairākas aktuālas iespējas - tiesību aktu, skaidrojumu un valsts institūciju paziņojumu tematiskos atvērumus. Covid-19: tiesību akti, to aktuālās redakcijas Ārkārtējā situācijā oficiālais izdevums “Latvijas Vēstnesis” (pieejams vestnesis.lv) pēc nepieciešamības iznāk arī operatīvi papildu laidienos. Šo dokumentu oficiālo publikāciju "Latvijas Vēstnesis" nodrošina tūlītēji pēc to saņemšanas no iesniedzējiem. Vietnē likumi.lv speciālisti tiesību aktus ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/277773-pagarinata-arkarteja-situacija-kur-pieejami-saistitie-tiesibu-akti/\n277773\nThu, 03 Dec 2020 08:45:18 +0200\n\n\nNoziedzības novēršanas padomē apspriedīs tās galvenos rīcības virzienus\nTieslietu ministrija ir izstrādājusi Noziedzības novēršanas padomes rīcības plāna projektu, apkopojot valsts augstāko amatpersonu, kā arī tiesībaizsardzības un drošības iestāžu iesniegtos priekšlikumus. Lai sekmētu vienotu un efektīvāku iestāžu rīcību un tās koordināciju korupcijas un organizētās noziedzības apkarošanā, valdība paplašināja Padomes sastāvu un funkcijas. Noziedzības novēršanas padome jau paplašinātajā sastāvā savā pirmajā sēdē oktobrī noteica stratēģiskos uzdevumus, kas tuvākajā laikā veidos tās turpmāko dienas kārtību. Padomes sēdē tiks izskatīts arī jautājums par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fondā pieejamo finanšu līdzekļu izlietojumu finanšu un ekonomisko noziegumu apkarošanas pasākumiem. Papildu informācija Paplašinot Noziedzības novēršanas padomes kompetenci, kā vienu no tās darbības mērķiem ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/277772-noziedzibas-noversanas-padome-apspriedis-tas-galvenos-ricibas-virzienus/\n277772\nWed, 02 Dec 2020 18:44:13 +0200\n\n\nSatversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova akcentē cilvēka cieņas un iecietības nozīmi pamattiesību īstenošanā\nRunājot par cilvēka cieņas konceptu, kas atklājas Satversmes tiesas nolēmumos, Sanita Osipova uzsvēra: “Cilvēka cieņa ir iemesls, kāpēc jāpastāv demokrātiskai tiesiskai valstij. Cieņa ir cilvēka vērtība un tiesības uz pašnoteikšanos, tā ietver brīvību un atbildību par saviem lēmumiem. Cilvēka cieņa ir iestrādāta gan Eiropas Savienības tiesību kodolā, gan Satversmē.” Uz cilvēka cieņas konceptu Sanita Osipova īpaši  atsaucās, runājot par Satversmes tiesas tiesas spriedumu lietā Nr. 2019-33-01 par atvaļinājumu bērna mātes partnerei sakarā ar bērna piedzimšanu. Citējot spriedumu, Sanita Osipova uzsvēra: “Ar cilvēka cieņas principu nav savienojams uzskats, ka viena cilvēka cieņai varētu būt mazāka vērtība nekā cita cilvēka cieņai. Cilvēka cieņas princips neļauj valstij atteikties no pamattiesību nodrošināšanas  noteiktai personai vai personu ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/277771-satversmes-tiesas-priekssedetaja-sanita-osipova-akcente-cilveka-cienas-un-iecietibas-nozimi-pamattiesibu-istenosana/\n277771\nWed, 02 Dec 2020 15:22:00 +0200\n\n\nSaeima pieņem 2021. gada valsts budžetu\nNākamgad konsolidētā budžeta ieņēmumi plānoti 9,58 miljardu eiro, bet izdevumi – 10,76 miljardu eiro apmērā. Pamatbudžetā ieņēmumi plānoti 6,68 miljardi eiro, bet izdevumi – 7,84 miljardi eiro. Savukārt speciālajā budžetā ieņēmumi plānoti 3,15 miljardi eiro, bet izdevumi – 3,17 miljardi eiro. Ieņēmumu samazinājums nākamgad plānots 328 miljonu, bet izdevumu palielinājums – 744 miljonu eiro apmērā, savukārt budžeta deficīts paredzēts 3,9 procentu apmērā no iekšzemes kopprodukta (IKP). Visvairāk līdzekļu nākamgad paredzēts veselības jomai, un papildu 183 miljoni tiks atvēlēti iepriekš paredzētajai veselības aprūpes darbinieku darba samaksas paaugstināšanai. Atalgojuma pieaugums paredzēts arī pedagogiem, un nākamgad tam papildus novirzīs 33,3 miljonus eiro, bet 2022. gadā un turpmākajos gados – 49,1 miljonu eiro. Labklājības jomā papildu finansējums 95,7 miljonu eiro ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/277770-saeima-pienem-2021-gada-valsts-budzetu/\n277770\nWed, 02 Dec 2020 13:13:09 +0200\n\n\nTiesībsargs vērš valdības uzmanību uz komunikācijas uzlabošanu sabiedrībai COVID-19 krīzes laikā\nKrīzes vadības sniegtās informācijas dažādošana un novirzīšana informatīvajos kanālos Sabiedrība informāciju par epidemioloģisko situāciju valstī un tās noteiktajiem ierobežojumiem iegūst atšķirīgos informatīvajos kanālos. Pamatā iegūtā informācija atšķiras ne tikai paaudžu vidū, bet arī atsevišķu cilvēku grupu vidū, piemēram, personām ar dažāda veida invaliditāti. Tiesībsargs uzsver ir nepieciešams steidzami izvērtēt, vai svarīgākie dienas paziņojumi no valdības un atsevišķu atbildīgo iestāžu puses tiek vienādi novadīti informatīvajos kanālos, kur var tiešāk sasniegt konkrētas mērķgrupas. Šobrīd tiesībsargs saskata nepietiekošu svarīgākās krīzes vadības informācijas nodošanu personām ar dzirdes un redzes traucējumiem, kā arī personām ar uztveres problēmām. Tiesībsargs ir sazinājies ar Latvijas Nedzirdīgo savienību, Latvijas ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/277769-tiesibsargs-vers-valdibas-uzmanibu-uz-komunikacijas-uzlabosanu-sabiedribai-covid-19-krizes-laika/\n277769\nWed, 02 Dec 2020 10:21:42 +0200\n\n\nĀrkārtējā situācija ir pagarināta līdz 11. janvārim, ieviešot stingrākus drošības pasākumus un ierobežojumus\nOtrdien, 1. decembrī, pieņemot lēmumu par Ārkārtējās situācijas pagarinājumu, Ministru kabinets lēma arī par drošības pasākumu vienkāršošanu, atvieglojot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu. Sabiedriskajā transportā un ārpus mājām telpās, kur ir vairāk par vienu cilvēku, visiem jānēsā sejas maska. Sejas maskas var nenēsāt bērni līdz septiņu gadu vecumam un cilvēki, kuri acīmredzamu funkcionālu traucējumu dēļ tās nevar lietot. Pulcēšanās No 3. decembra visā Latvijā ikvienam ikdienas gaitās jāievēro 2+2 princips – divi metri, divi cilvēki. Tātad jāievēro divu metru distance un tikšanās jāierobežo līdz diviem cilvēkiem. Līdz 11. janvārim ir pārtraukta visu kultūrvietu, izstāžu, kā arī gadatirgu, tai skaitā Ziemassvētku tirdziņu darbība. Bibliotēkas drīkst klātienē izsniegt grāmatas līdzņemšanai un, ievērojot epidemioloģiskās drošības ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/277768-rkarteja-situacija-ir-pagarinata-lidz-11-janvarim-ieviesot-stingrakus-drosibas-pasakumus-un-ierobezojumus/\n277768\nWed, 02 Dec 2020 08:22:00 +0200\n\n\nTiesai no jauna jāskata Latvijas Televīzijas un AKKA/LAA strīds\nSenāts jau iepriekš tiesu praksē ir norādījis - gadījumā, kad kolektīvā pārvaldījuma organizācija piešķir darba izmantotājam tiesības izmantot tās pārstāvēto autoru darbus, taču līdzēji nespēj rast kompromisu jautājumā par atlīdzības lielumu, ir piemērojama Autortiesību likuma 41. panta trešā daļa, proti, ja licences līgumā atlīdzības lielums nav konkretizēts, strīda gadījumā to nosaka tiesa pēc saviem ieskatiem. Senāts arī norādījis, ka atskaites punkts atlīdzības lieluma noteikšanai saskaņā ar Autortiesību likumā noteikto tādos gadījumos, kad tiek konkretizēts atlīdzības lielums kolektīvā pārvaldījuma organizācijas un darbu izmantotāju licences līgumā par darbu izmantošanu raidīšanā, ir kolektīvā pārvaldījuma organizācijas apstiprinātās atlīdzības likmes (tarifs) konkrētajam izmantojuma veidam. Tiesai jānosaka atšķirīgs atlīdzības lielums tikai tad, ja tā ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/277767-tiesai-no-jauna-jaskata-latvijas-televizijas-un-akkalaa-strids/\n277767\nTue, 01 Dec 2020 16:36:30 +0200\n\n\nStājies spēkā spriedums, atceļot Jelgavas pilsētas domes lēmumus par būvatļaujas izsniegšanu veikala “Depo” būvniecībai \nSenāts lēmumā par atteikšanos ierosināt kasācijas sūdzību norāda, ka apgabaltiesa ir izvērtējusi, vai lokālplānojumā ietvertie risinājumi pietiekamā detalizācijas pakāpē risina teritorijas izmantošanas, kā arī transporta infrastruktūras jautājumus, proti, vai būtu pieļaujams neizstrādāt detālplānojumu. Apgabaltiesa salīdzinājusi lokālplānojumā paredzētos satiksmes organizācijas risinājumus ar būvprojekta sastāvā ietvertajiem risinājumiem un atzina, ka transporta infrastruktūras kompleksi risinājumi nav sniegti pietiekamā detalizācijas pakāpē. Senāts norāda – pretēji trešās personas lietā – SIA „AURAS CENTRS” – uzskatam, apstāklis, ka teritorijai ir izstrādāts lokālplānojums, automātiski nav pamats atzīt, ka nav jāizstrādā detālplānojums. Tāpat nav pietiekami vien ar to, ka lokālplānojumā vispārīgi ir ietverti satiksmes organizācijas risinājumi. Kā pamatoti ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/277766-stajies-speka-spriedums-atcelot-jelgavas-pilsetas-domes-lemumus-par-buvatlaujas-izsniegsanu-veikala-depo-buvniecibai/\n277766\nTue, 01 Dec 2020 12:27:56 +0200\n\n\nSatversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs starptautiskā konferencē runā par stipru un neatkarīgu tiesu varu\n“Draudi tiesu varas neatkarībai var būt dažādi. Mums jābūt modriem, lai nodrošinātu stabilu valsts konstitucionālo orgānu līdzsvaru un atsvaru. Neatkarīga tiesu vara ir priekšnoteikums tiesiskuma  un demokrātiskas valsts iekārtas pastāvēšanai.” uzsvēra Artūrs Kučs. Tiesnesis Kučs kā piemēru Satversmes tiesā izskatītajām lietām tiesu neatkarības stiprināšanā izcēla lietu Nr. 2016-31-01 par tiesnešu atlīdzības apmēra noteikšanu. Satversmes tiesa šajā lietā par Satversmei neatbilstošām atzina normas, kas noteica tiesnešu mēnešalgu piesaisti valsts tiešās pārvaldes iestādes augsti kvalificēta jurista mēnešalgas maksimālajam apmēram. Satversmes tiesa secināja, ka tiesnešu algu piesaiste izpildvarā strādājošo juristu algām pārkāpj tiesu varas neatkarības principu. Turklāt šis regulējums ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/277765-satversmes-tiesas-tiesnesis-arturs-kucs-starptautiska-konference-runa-par-stipru-un-neatkarigu-tiesu-varu/\n277765\nTue, 01 Dec 2020 09:23:52 +0200\n\n\nValsts prezidenta, Ministru prezidenta un Saeimas priekšsēdētājas paziņojums medijiem par plānu stingrāku ierobežojumu ieviešanu Covid-19 izplatības apturēšanai\n\nhttps://juristavards.lv/zinas/277764-valsts-prezidenta-ministru-prezidenta-un-saeimas-priekssedetajas-pazinojums-medijiem-par-planu-stingraku-ierobezojumu-ieviesanu-covid-19-izplatibas-apturesanai/\n277764\nMon, 30 Nov 2020 16:36:39 +0200\n\n\nSertificētu mediatoru padomi turpmāk vadīs Evija Kļave\nSMP arī turpmākos trīs gadus pārstāvēs sertificētu mediatoru kolēģiju un strādās pie cieņpilnas domstarpību risināšanas kultūras attīstības Latvijā. SMP priekšsēdētāja Evija Kļave uzsver: “Mūsu galvenā prioritāte ir veicināt mediācijas atpazīstamību un iedzīvināšanu praksē. Turpināsim veidot izpratni sabiedrībā, ka domstarpības var risināt arī ārpus tiesas neitrālā un konfidenciālā vidē mediatora vadībā. Lai nodrošinātu ikvienam Latvijas iedzīvotājam Rīgā un reģionos iespēju saņemt mediatora atbalstu, veidosim ciešu sadarbību ar kolēģiem tiesās, valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī attīstīsim savu darbību uzņēmējdarbības vidē un skolās. Uzskatu, ka tikai kopīgiem spēkiem varam izkopt un stiprināt prasmi veidot uz cieņas un sadarbības vērtībām balstītu saskarsmi. Svarīgi, lai domstarpībās spējam viens otru sadzirdēt un rast abpusēji pieņemamu ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/277763-sertificetu-mediatoru-padomi-turpmak-vadis-evija-klave/\n277763\nMon, 30 Nov 2020 14:49:19 +0200\n\n\nSatversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova cilvēktiesību konferencē runā par cilvēka vērtību un cieņu pilsoniskajā sabiedrībā\n“Demokrātiskā tiesiskā valstī cilvēku pamattiesības nedrīkst būt ierobežotas ar mērķi pārveidot sabiedrību, likumi ir jāievēro ikvienam un jāveicina vienlīdzīga attieksme pret ikviena cilvēka cieņu. Lai pamattiesības tiktu īstenotas atbilstoši to patiesajai jēgai, Latvijā  ir nepieciešama iecietības un tolerances kultūra, kurā ikviena persona ir vienlīdzīga ar citām savā cilvēka cieņā un vienlīdz vērtīga pilsoniskajā sabiedrībā,” pauda Sanita Osipova. Savā priekšlasījumā Satversmes tiesas priekšsēdētāja izcēla spriedumu lietā Nr. 2019-10-0103 par kompensāciju dabasgāzes lietošanas noteikumu pārkāpuma gadījumā. Viņa uzsvēra, ka cilvēka pamattiesības var ierobežot, ievērojot samērīguma principu. Turklāt pamattiesību ierobežojumu var noteikt tikai tautas pilnvarots likumdevējs vai kāds cits pilnvarotais ar demokrātisku leģitimāciju, kas ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/277726-satversmes-tiesas-priekssedetaja-sanita-osipova-cilvektiesibu-konference-runa-par-cilveka-vertibu-un-cienu-pilsoniskaja-sabiedriba/\n277726\nFri, 27 Nov 2020 16:02:41 +0200\n\n\nNodod jaunai izskatīšanai lietu par lūgumu izsniegt atļauju un apmaksāt medicīnisku manipulāciju citā dalībvalstī saistībā ar personas reliģisko pārliecību\nŠajā lietā pieteicējs vēlējās, lai izdevumi par ārstēšanu citā Eiropas Savienības dalībvalstī viņam tiktu segti, vai nu kārtībā, ko paredz Eiropas Savienības regula (Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu), vai nu kārtībā, ko paredz Eiropas Savienības direktīva (Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta Direktīvas 2011/24/ES par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē). Ja izdevumi tiek segti saskaņā ar regulu, tad personai tās izdevumi tiek atlīdzināti pilnā apmērā. Ja izdevumi tiek segti saskaņā ar direktīvu, tad personai tie tiek atlīdzināti tādā apmērā, kāds par identisku veselības aprūpi tiktu nodrošināts personas piederības valstī, bet nepārsniedzot faktiskās izmaksas. Senāts atzina par pareizu apgabaltiesas secinājumu, ka izdevumu segšanas ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/277725-nodod-jaunai-izskatisanai-lietu-par-lugumu-izsniegt-atlauju-un-apmaksat-medicinisku-manipulaciju-cita-dalibvalsti-saistiba-ar-personas-religisko-parliecibu/\n277725\nFri, 27 Nov 2020 15:55:56 +0200\n\n\nKonkurences padome un Iepirkumu uzraudzības birojs diskusijā spriedīs par publisko iepirkumu organizētāju atbildību godīgas konkurences vides nodrošināšanā\nLatvijā visbūtiskāk konkurences vidi kropļo uzņēmumu aizliegtas vienošanās jeb karteļi publiskajos iepirkumos. Vienlaikus godīgu konkurences vidi būtiski negatīvi ietekmē arī valsts un pašvaldību radītie konkurences kropļojumi, tajā skaitā ierobežojot konkurenci publiskajos iepirkumos un nosakot tajos nepamatotas konkurenci izslēdzošas prasības. Tāpēc 2020.gada 1.janvārī spēkā stājušies grozījumi Konkurences likumā sniedz Konkurences padomei efektīvākus rīkus, lai cīnītos ar vienu no būtiskākajām konkurences vides problēmām - valsts, pašvaldību un to kapitālsabiedrību radītajiem konkurences kropļojumiem. Grozījumi paredz, ka publiskām personām, kas ir valsts, pašvaldības un to kapitālsabiedrības, ir jāievēro konkurences neitralitātes princips, piemēram, tās nedrīkst radīt savām kapitālsabiedrībām kādas priekšrocības, kas nav pieejamas privātajiem tirgus dalībniekiem, vai ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/277724-konkurences-padome-un-iepirkumu-uzraudzibas-birojs-diskusija-spriedis-par-publisko-iepirkumu-organizetaju-atbildibu-godigas-konkurences-vides-nodrosinasana/\n277724\nFri, 27 Nov 2020 15:53:42 +0200\n\n\nApgabaltiesai no jauna jāvērtē pieteikums par morālā kaitējuma atlīdzinājumu saistībā ar nepamatotu saukšanu pie administratīvās atbildības\nSenāts spriedumā atzīst – ja izskatot lietu no jauna, apstiprinās apstākļi, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs apzināti, nepatiesi saucis pie administratīvās atbildības savu darbinieci, tas uzskatāms par būtisku pieteicējas tiesību aizskārumu, un atvainošanās nav atbilstīgs atlīdzinājums. Senāts spriedumā atzina, ka apgabaltiesa ir pareizi interpretējusi tiesību normas, tomēr nav ņēmusi vērā būtiskus apstākļus, kuriem ir nozīme lietas izspriešanā. Apgabaltiesa, lai arī atzina, ka patvaļīga administratīvā pārkāpuma lietas ierosināšana varētu liecināt arī par mobingu darba vietā, tomēr, lemjot par atlīdzinājumu, izslēdza šo aspektu no vērtējamo apstākļu loka. Senāts norāda, ka valsts pārvalde savas pilnvaras var izmantot tikai atbilstoši pilnvarojuma jēgai un mērķim. Iestādes rīcība, kas ir patvaļīga un neatbilst šim mērķim, ir pretēja tiesiskas ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/277723-apgabaltiesai-no-jauna-javerte-pieteikums-par-morala-kaitejuma-atlidzinajumu-saistiba-ar-nepamatotu-sauksanu-pie-administrativas-atbildibas/\n277723\nFri, 27 Nov 2020 14:23:14 +0200\n\n