Jursta Vārds - Jaunumi https://juristavards.lv Jaunumi lv https://juristavards.lv Thu, 27 Feb 2020 07:37:34 -0700 https://juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds https://juristavards.lv 240 47 \nTrauksmes celšana - iespēja, ko 2019. gadā izmantojuši vairāki simti iedzīvotāju\n2019. gada 1. maijā stājās spēkā Trauksmes celšanas likums, kas radīja iespēju iedzīvotājiem, novērojot darba vidē iespējamus pārkāpumus, kas varētu apdraudēt plašākas sabiedrības intereses, droši vērsties pie sava darba devēja, valsts pārvaldē vai nevalstiskajās organizācijās. "Jaunais likums parāda, ka iedzīvotāji ir gatavi ziņot, ja tiek aizsargāta viņu konfidencialitāte un valsts pārvalde uz norādītajām ziņām reaģē. Tomēr būs vajadzīgs laiks, lai uzticēšanās, ka tas tiešām tā notiek, nostiprinātos, un valsts no iedzīvotājiem sāktu saņemt ziņojumus par plaša mēroga pārkāpumiem," likuma pirmajā darbības gadā gūto pieredzi raksturo Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis. No 119 trauksmes cēlēju ziņojumiem 54 gadījumos izskatīšana turpinās, tostarp ir ierosināts viens kriminālprocess. 65 ziņojumu izskatīšanu pabeidza 2019. gadā. Lēmums ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/276135-trauksmes-celsana-iespeja-ko-2019-gada-izmantojusi-vairaki-simti-iedzivotaju/\n276135\nWed, 26 Feb 2020 14:33:06 +0200\n\n\nPieteikumā par tiesībām panākt, lai Uzņēmumu reģistrs ieceļ zvērinātu revidentu, nolēmums būs pieejams martā\n

Ar Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmumu pieteicējas pieteikums noraidīts. Izskatot pieteicējas apstrīdēšanas iesniegumu, reģistra galvenais valsts notārs atstāja sākotnējo lēmumu negrozītu.

Senātam lietā risināms jautājums par Koncernu likuma 32. panta pirmās daļas interpretāciju un piemērošanu: akcionāru tiesībām panākt, lai Uzņēmumu reģistrs ieceļ zvērinātu revidentu un par Uzņēmumu reģistra kompetenci to darīt.

Lieta SKA-176/2020; A420239816

\nhttps://juristavards.lv/zinas/276134-pieteikuma-par-tiesibam-panakt-lai-uznemumu-registrs-iecel-zverinatu-revidentu-nolemums-bus-pieejams-marta/\n276134\nWed, 26 Feb 2020 14:15:00 +0200\n
\n\nMinistru kabinets atbalsta Nacionālā attīstības plāna 2021.–2027. gadam projektu\nMinistru prezidents Krišjānis Kariņš pēc NAP2027 atbalstīšanas MK sēdē uzsver: “Pasaulē nemitīgi notiekošās pārmaiņas ir jāizmanto Latvijas attīstības veicināšanai. Nacionālais attīstības plāns ir vērsts uz sabiedrības paradumu maiņu, tiecoties uz augstāku dzīves kvalitāti, zinošāku sabiedrību, gudrāku uzņēmējdarbību un lielāku atbildību par apkārtējo vidi, tostarp klimatu, Latvijā. Īstenojot plānā iecerētās iniciatīvas, ieliksim pamatus mūsu sabiedrības un tautsaimniecības ilgtspējīgai attīstībai. Paldies ikvienam valsts pārvaldes un nevalstiskā sektora pārstāvim, it īpaši Pārresoru koordinācijas centra darbiniekiem, kas aktīvi iesaistījās un strādāja pie Nacionālā attīstības plāna izstrādes!” “Nacionālais attīstības plāns ir kā ceļa karte ar kompasu reformu virzieniem un investīcijām attīstības šķēršļu ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/276133-ministru-kabinets-atbalsta-nacionala-attistibas-plana-20212027-gadam-projektu/\n276133\nWed, 26 Feb 2020 08:54:39 +0200\n\n\nAugstākās tiesas priekšsēdētājs un departamentu priekšsēdētāji piedalās konferencē Katarā\nGlobālo tiesiskās integritātes tīklu 2018. gadā izveidoja Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku un noziedzības novēršanas birojs augsta līmeņa konferencē Vīnē, kas pulcēja vairāk nekā 350 dalībniekus, tostarp 35 tiesu priekšsēdētājus un citus tiesu iestāžu pārstāvjus no 106 valstīm un 40 tieslietu institūcijām. Tīkla mērķis ir veicināt tiesu sistēmu darbības caurredzamību un integritāti, izveidojot platformu tiesnešiem visā pasaulē, kur viņi var komunicēt viens ar otru, mācīties viens no otra un dalīties labākajā pieredzē. Tīkls ir sniedzis atbalstu jau daudzām jurisdikcijām, pilnveidojot savu informācijas un resursu datubāzi, organizējot sanāksmes par aktuāliem jautājumiem. Šis ir vienīgais tik plaša mēroga tiesiskais tīkls pasaulē. Globālo tiesiskās integritātes tīkla otrās konferences mērķi ir apspriest 2018.-2019. gada darba plānā noteikto prioritāro jomu izpildi, ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/276132-augstakas-tiesas-priekssedetajs-un-departamentu-priekssedetaji-piedalas-konference-katara/\n276132\nTue, 25 Feb 2020 14:45:12 +0200\n\n\nJuridiskā komisija konceptuāli atbalsta grozījumus Satversmes tiesas tiesnešu neatkarības stiprināšanai\nSatversmes tiesas tiesneša pilnvaru termiņš ir 10 gadi, līdz ar to valsts interesēs būtu pēc pilnvaru beigām šo pieredzi izmantot valsts labā, likumprojekta anotācijā atzīmē tā autori Tieslietu ministrijā. Ar grozījumiem paredzēts likumā nostiprināt Satversmes tiesas tiesneša tiesības pēc pilnvaru termiņa beigām pretendēt uz vakanto Augstākās tiesas tiesneša amatu, ja viņš nav sasniedzis tiesneša amata pildīšanai noteikto maksimālo vecumu. Tāpat plānots noteikt tiesības gada laikā tikt ieceltam vakantā valsts civildienesta ierēdņa amatā atbilstoši attiecīgās amata vietas pretendentam noteiktajām prasībām. Satversmes tiesas tiesnesim pēc pilnvaru termiņa beigām iecerēts garantēt arī tiesības ieņemt līdzvērtīgu ierēdņa amatu tam, kuru viņš pildīja pirms apstiprināšanas par Satversmes tiesas tiesnesi. Ar grozījumiem plānots arī Satversmes tiesas ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/276131-juridiska-komisija-konceptuali-atbalsta-grozijumus-satversmes-tiesas-tiesnesu-neatkaribas-stiprinasanai/\n276131\nTue, 25 Feb 2020 13:04:52 +0200\n\n\nK. Misāni nodos Latvijai kriminālvajāšanas veikšanai līdz 4. martam\nInformācija nodota arī Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokuroram, kas veic pirmstiesas kriminālprocesu lietā, kurā K. Misāne atzīta par aizdomās turēto un viņai piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums. 18. februārī viņa atzīta par aizdomās turēto par nolēmuma par aizgādības, aprūpes un saskarsmes tiesībām ar bērnu nepildīšanu, par sveša finanšu instrumenta vai maksāšanas līdzekļa nolaupīšanu, iznīcināšanu, bojāšanu vai nelikumīgu izmantošanu un dokumenta, zīmoga un spiedoga viltošanu un viltota dokumenta, zīmoga un spiedoga realizēšanu un izmantošanu, ja tas izdarīts mantkārīgā nolūkā, proti, pēc Krimināllikuma 168. panta, 193. panta otrās daļas un 275. panta otrās daļas. Kā jau iepriekš ziņots, 18. februārī Ģenerālprokuratūra pieņēma Eiropas apcietinājuma lēmumu, kas ir pamats, lai cita dalībvalsts izdotu personu ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/276130-k-misani-nodos-latvijai-kriminalvajasanas-veiksanai-lidz-4-martam/\n276130\nTue, 25 Feb 2020 11:27:59 +0200\n\n\nJauno tiesnešu un kandidātu mācību diena Augstākajā tiesā\nPirmajā lekcijā Tieslietu padomes locekle Dzintra Balta, kura šobrīd pilda tiesneša pienākumus Augstākajā tiesā, jaunos un nākamos tiesnešus iepazīstināja ar Tieslietu padomes darbu. Par Tieslietu padomes apstiprinātās tiesu komunikācijas stratēģijas realizēšanu tiesu ikdienā pastāstīja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece. Viņa arī “ierādīja” Augstākās tiesas mājaslapu, kurā atrodama ne tikai tiesnešu darbā noderīgā judikatūras sadaļa, bet arī cita vērtīga informācija. Tālāk sekoja Senāta Administratīvo lietu departamenta senatores Anitas Kovaļevskas lekcija par tiesībām uz taisnīgu tiesu un vienotu tiesu praksi. Savukārt Administratīvo lietu departamenta tiesnese Ieva Višķere jaunajiem kolēģiem mācīja publisko un privāto tiesību nošķiršanu. Dienas noslēgumā jaunie tiesneši un tiesneša amata kandidāti iepazinās ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/276129-jauno-tiesnesu-un-kandidatu-macibu-diena-augstakaja-tiesa/\n276129\nTue, 25 Feb 2020 08:59:58 +0200\n\n\nLatvijas kredītreitingu paaugstina vēsturiski visaugstākajā līmenī \n“Šis ir vēsturisks brīdis. Pirmo reizi Latvijas finanšu vēsturē esam novērtēti ar tik augstu kredītreitingu. Tas ir nepārprotams starptautiska līmeņa apliecinājums Latvijas īstenotajai publisko finanšu pārvaldības politikai. Valsts kredītreitinga palielinājums ir pamats turpmākai investīciju piesaistei mūsu valstij kā uzticamam un drošam sadarbības partnerim,” uzsver finanšu ministrs Jānis Reirs. S&P savā vērtējumā ir izcēlusi divus galvenos kredītreitingu paaugstinošos faktorus. Latvijā tiek ievērota stingra fiskālā politika, kas, neskatoties uz mērenu ekonomikas izaugsmi vidējā termiņā, ļaus arī turpmāk samazināt jau šobrīd nelielo valsts parādu. Aģentūra uzskata, ka Latvijas finanšu sistēmas ievainojamība ir ierobežota. To apliecina arī šodien publicētais Finanšu darījumu darba grupas (FATF) vērtējums. S&P prognozē, ka Latvijas ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/276128-latvijas-kreditreitingu-paaugstina-vesturiski-visaugstakaja-limeni/\n276128\nMon, 24 Feb 2020 16:08:23 +0200\n\n\nIzsludināta pieteikšanās trešajai Profesora Konstantīna Čakstes civiltiesību izspēlei\nJau trešo gadu norisināsies nacionālā tiesu izspēle civiltiesībās, ko organizē Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte sadarbībā ar Latvijas Republikas Augstāko tiesu, Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģiju, ZAB “Jāņa Kārkliņa advokātu birojs”, ZAB “Cobalt”, ZAB “Eversheds Sutherland Bitāns”, ZAB “Rode&Partneri”, ZAB “Sorainen”, ZAB “TGS Baltic”, kā arī atbalstītājiem – žurnālu “Jurista Vārds” un akadēmisko vienību “Austrums”. Turpinot iesāktās tradīcijas, Prof. K. Čakstes civiltiesību izspēle sniegs iespēju studentiem unikālā veidā attīstīt zināšanas un prasmes civiltiesībās. • Izspēles mutiskā daļa norisināsies divas dienas. Priekšsacīkstes norisināsies piektdienas (17. aprīļa) pēcpusdienā un vakarā, savukārt pusfināls un fināls norisināsies ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/276127-izsludinata-pieteiksanas-tresajai-profesora-konstantina-akstes-civiltiesibu-izspelei/\n276127\nMon, 24 Feb 2020 15:39:31 +0200\n\n\nĀrlietu ministrs: Visām dalībvalstīm jāsniedz politisks un praktisks atbalsts ANO Cilvēktiesību padomei\n"Šogad mēs atzīmējam Apvienoto Nāciju Organizācijas 75. gadadienu. Viens no ANO lielākajiem sasniegumiem ir visaptverošas cilvēktiesību sistēmas izveidošana. Cilvēktiesības ir starptautisko tiesību pamatelements. Visām ANO dalībvalstīm ir jāievēro, jāaizsargā un jāpilda cilvēktiesības, kas noteiktas Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtos un pamatlīgumos. Šodien vēlētos pievērsties trim tēmām. Pirmkārt, ir svarīgi stiprināt daudzpusēju pieeju tiesiskuma veicināšanā, ieskaitot pamattiesību aizsardzību. Latvija ir nobažījusies par cilvēktiesību situācijas pasliktināšanos prettiesiski anektētajā Krimā un Gruzijas reģionos Abhāzijā un Tshinvali Dienvidosetijā. Mēs atzinīgi vērtējam Augstā komisāra biroja pastāvīgos centienus uzraudzīt situāciju šajās teritorijās, neskatoties uz pilnīgas piekļuves atteikumu. Šis liegums rada nopietnas bažas par reālo situāciju ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/276126-rlietu-ministrs-visam-dalibvalstim-jasniedz-politisks-un-praktisks-atbalsts-ano-cilvektiesibu-padomei/\n276126\nMon, 24 Feb 2020 14:49:22 +0200\n\n\nTieslietu ministra paziņojums par Kristīnes Misānes lietas turpmāko virzību\nTieslietu ministrs Jānis Bordāns: "Kā Kristīnes Misānes lietu koordinējošās iestādes ministrs vēlos izteikt pateicību par sekmīgu sadarbību Ārlietu ministrijai un Ģenerālprokuratūrai. Atzinīgi vārdi par sadarbību šīs lietas kontekstā ir sakāmi arī Valsts policijas Starptautiskās sadarbības pārvaldei. Un vēlos skaidri iezīmēt turpmākā procesa virzību un iestāžu kompetences. Izdodot Eiropas apcietinājuma orderi, Latvija ir apņēmusies nodrošināt kriminālvajāšanu par Latvijas pilsoņa ārpus Latvijas Republikas teritorijas izdarītiem likuma pārkāpumiem. Brīdī, kad Latvijas Ģenerālprokuratūra saņems Dānijas tiesas lēmumu par izdošanu – par turpmākā procesa virzītāju kļūs Ģenerālprokuratūra. Pēc tam Ģenerālprokuratūrai jādod uzdevums Valsts policijai, kurai jānodrošina Kristīnes Misānes konvojēšana uz Latviju. Atbilstoši regulējumam izdotā persona ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/276123-tieslietu-ministra-pazinojums-par-kristines-misanes-lietas-turpmako-virzibu/\n276123\nMon, 24 Feb 2020 13:43:11 +0200\n\n\nĢimenes ārstu prasība pēc koplīguma skatāma administratīvajā tiesā\nAr iesniegumu pie Augstākās tiesas priekšsēdētāja, lūdzot izšķirt lietas pakļautības jautājumu, bija vērsies Administratīvās rajona tiesas tiesnesis, kura tiesvedībā vairāku pieteicēju, tai skaitā biedrības „Latvijas Ģimenes ārstu asociācija”, pieteikums, ar kuru viņi vērsušies tiesā, jo vēlas, lai valsts nodrošina pieteicēju kā ģimenes ārstu kolektīvo darba tiesību aizsardzību, tostarp nodrošinot tiesības uz kolektīvajām sarunām un koplīgumu. Pieteicēju mērķis ir panākt, lai pieteicēju un valsts starpā nodibinātajās tiesiskajās attiecībās tiek nodrošinātas no Satversmes 108.panta pirmā teikuma izrietošās tiesības. Tādā veidā pieteicēji vēlas risināt jautājumus par ģimenes ārstu darba apstākļu uzlabošanu, taisnīga atalgojuma noteikšanu un sociālo aizsardzību. Senāta departamentu priekšsēdētāju sēde secināja, ka vispārīgi ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/276106-imenes-arstu-prasiba-pec-kopliguma-skatama-administrativaja-tiesa/\n276106\nMon, 24 Feb 2020 09:10:40 +0200\n\n\nDisciplinārtiesa noraida tiesneša sūdzību un negroza uzlikto disciplinārsodu\n

Tiesnesis saukts pie disciplināratbildības par tīšu likuma pārkāpumu lietas izskatīšanā.

Disciplinārtiesas lēmums nav pārsūdzams.

Pilns lēmums būs pieejams 14. martā, kad tas tiks publicēts Augstākās tiesas mājaslapā.

Disciplinārtiesa tiek sasaukta Augstākajā tiesā pārsūdzēto Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu tiesiskuma izvērtēšanai, pārsūdzēto Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sniegto negatīvo atzinumu tiesiskuma pārbaudīšanai, kā arī pārsūdzēto ģenerālprokurora lēmumu par disciplinārsodu piemērošanu izskatīšanai. Disciplinārtiesas sastāvā ir seši Augstākās tiesas departamentu tiesneši.

\nhttps://juristavards.lv/zinas/276105-disciplinartiesa-noraida-tiesnesa-sudzibu-un-negroza-uzlikto-disciplinarsodu/\n276105\nMon, 24 Feb 2020 09:09:11 +0200\n
\n\nRīgas apgabaltiesas tiesneši turpina tiesu dialogu ar pirmās instances tiesu tiesnešiem\nSanāksmi vadīja Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas vietnieks, Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs Juris Stukāns, kurš sniedza atbildes uz pirmās instances tiesu tiesnešu iesūtītajiem problēmjautājumiem. Rīgas apgabaltiesas tiesneši dalījās pieredzē par procesiem, kuros piedalās aizskartās mantas īpašnieks, kas vienlaikus ir arī liecinieka statusā. Savukārt Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnesis Guntars Stūris, kurš strādā darba grupā Kriminālprocesa likuma grozījumu izstrādei, informēja klātesošos par gaidāmajām procesuālajām izmaiņām, kas pašlaik tiek izskatītas Saeimā. Sniedzot atbildes uz iesūtītajiem jautājumiem, sanāksmes dalībnieki vienojās, ka saglabājama līdzšinējā tiesu prakse Krimināllikuma 50. panta piektās daļas tvērumā. Atbildot uz nākamo jautājumu, tiesnesis J. Stukāns sanāksmes laikā izskaidroja kārtību, kā ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/276104-rigas-apgabaltiesas-tiesnesi-turpina-tiesu-dialogu-ar-pirmas-instances-tiesu-tiesnesiem/\n276104\nMon, 24 Feb 2020 09:07:30 +0200\n\n\nIzvērtējot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdoto normu, Satversmes tiesa konstatē trūkumus komisijas padomes demokrātiskajā leģitimācijā\nApstrīdētā norma Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – Komisija) 2018. gada 20. decembra normatīvo noteikumu Nr. 198 “Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai 2019. gadā noteikšanas un pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi” 2.11. punkts (turpmāk – apstrīdētā norma) noteica, ka katras kredītiestādes maksājumi Komisijas darbības finansēšanai 2019. gadā ir 0,0106 procentu apmērā no kredītiestādes vidējā aktīvu apmēra ceturksnī. Augstāka juridiska spēka norma Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 91. panta pirmais teikums: “Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā.” Lietas fakti Lieta ierosināta pēc Latvijā reģistrētas kredītiestādes AS “PNB Banka” konstitucionālās ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/276103-izvertejot-finansu-un-kapitala-tirgus-komisijas-izdoto-normu-satversmes-tiesa-konstate-trukumus-komisijas-padomes-demokratiskaja-legitimacija/\n276103\nFri, 21 Feb 2020 14:11:39 +0200\n\n\nTirgus dalībnieki turpina aktīvi apvienoties\nPērn KP saņēma 18 apvienošanās ziņojumus par plānotām uzņēmumu konsolidācijām 21 tautsaimniecības nozarē, tajā skaitā degvielas un alus tirgū Iepriekšējā četrgadē kopumā ir novērojama izteikta tirgus dalībnieku aktivitāte degvielas tirgū – iestāde kopā saņēma desmit apvienošanās ziņojumus. Daļa no darījumiem ir bijuši starp vairumtirgotāju un mazumtirgotāju, kas liecina, ka degvielas tirgū tiek īstenota arī vertikāla integrācija. Piemēram, pērn realizētajā darījumā, kur SIA “Latvijas propāna gāze” iegādājās sešas autogāzes uzpildes stacijas Rīgā un Jūrmalā, KP padziļināti vērtēja gan horizontāli ietekmēto autogāzes tirgu, gan vertikālo sadarbību starp SIA “Latvijas propāna gāze” un tās klientiem. Tāpat 2019. gadā viens no nozīmīgākajiem darījumiem, kur KP veica padziļinātu analīzi, bija divu alus ražotāju - SIA “Lāčplēša ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/276102-tirgus-dalibnieki-turpina-aktivi-apvienoties/\n276102\nFri, 21 Feb 2020 11:33:00 +0200\n\n\nIekšlietu ministrs: Latvijai jātiecas iekļūt Eiropas drošāko valstu pieciniekā\nStratēģijas prioritātes un mērķi ir balstīti uz Valsts pārvaldes reformu plānā 2020 iezīmētajām prioritātēm: veicināt ekonomiju, efektivitāti un lietderību. Tā paredz uzlabojumu konkrētās politikas jomās, balstoties uz nacionālajā vai nozares līmenī izstrādātajiem politikas plānošanas dokumentiem, kā arī starptautisko organizāciju (ES, ANO, OECD) indeksu novērojumiem un rekomendācijām. Stratēģija - tai skaitā vīzija, misija un vērtības - ir saistoša visai iekšlietu nozarei. "Jebkuras attīstītas valsts pamatā ir pareizi noteiktas prioritātes, un tās būtu jaunu darba vietu radīšana, klimata izmaiņu novēršana, sociālie jautājumi un drošība. Stratēģijā kā ministrijas vīziju esam noteikuši to, ka Latvija būs starp piecām drošākajām valstīm Eiropā. Iepriekšminētais ir jāskata savstarpējā kopsakarībā. Ja valsts pilnvērtīgi neattīsta iekšējo ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/276101-iekslietu-ministrs-latvijai-jatiecas-ieklut-eiropas-drosako-valstu-piecinieka/\n276101\nFri, 21 Feb 2020 09:47:48 +0200\n\n\nTieslietu ministrs piedalās Tiesnešu disciplinārkolēģijas sēdē \nDisciplinārlietas ierosināšanas pamats - pieļauta rupja nolaidība,  izskatot civillietu par ievērojama parāda piedziņu no valsts iestādes saistībā ar būvniecību. Atbilstoši likuma prasībām veicot iepriekšējo pārbaudi Tieslietu ministrijā, tika secināts, ka tiesnesis nav veicis savus amata pienākumus pietiekami profesionāli un rūpīgi, tādējādi nodarot kaitējumu tiesu varas reputācijai. Tā būs jau otrā reize, kad ministrs personīgi piedalās Tiesnešu disciplinārkolēģijas sēdē, lai skaidrotu pamatojumu un argumentus disciplinārlietas ierosināšanai. Papildu informācija Kopumā 2019. gadā tieslietu ministrs Jānis Bordāns ir ierosinājis sešas disciplinārlietas pret tiesnešiem. Trīs gadījumos tiesnešiem ir uzlikti likumā noteiktie disciplinārsodi: divos gadījumos piemērota piezīme un vienā gadījumā – amatalgas samazināšana uz sešiem mēnešiem, ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/276100-tieslietu-ministrs-piedalas-tiesnesu-disciplinarkolegijas-sede/\n276100\nFri, 21 Feb 2020 09:17:25 +0200\n\n\nAugstākā tiesa izsludina konkursu uz trīs senatoru vietām\nKonkursā var piedalīties zemāku instanču tiesneši, kuriem ir vismaz 10 gadu kopējais darba stāžs tiesneša amatā, vai tiesneši, kam ir maģistra vai doktora grāds. Tāpat konkursā var piedalīties personas, kas bijušas Satversmes tiesas tiesneša, starptautiskas vai pārnacionālas tiesas tiesneša amatā.   Uz Augstākās tiesas tiesneša amatu var pretendēt arī persona, kurai ir ne mazāk kā 15 gadu kopējais darba stāžs augstskolas tieslietu specialitātes akadēmiskā personāla, zvērināta advokāta vai prokurora amatā. Lai kandidētu uz Augstākās tiesas tiesneša amatu, pretendentam jābūt vismaz 40 gadus vecam, kā arī tiek prasīta nevainojama reputācija.  Vairāk skatiet šeit. Konkursā tiesneša amata kandidātus vērtēs saskaņā ar Tieslietu padomes apstiprināto Augstākās tiesas tiesneša amata kandidāta atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/276099-augstaka-tiesa-izsludina-konkursu-uz-tris-senatoru-vietam/\n276099\nFri, 21 Feb 2020 09:15:18 +0200\n\n\nMediju dienā Augstākajā tiesā informē par uzņēmēju aptauju \nAr kasācijas instanci tieši saskaras vien 10% uzņēmēju, līdz ar to biznesa pārstāvju izpratni par Senāta darba specifiku veido galvenokārt publiskajā telpā pieejamā informācija. Augstākā tiesa ir ieinteresēta pati iesaistīties sabiedrības tiesiskajā izglītošanā, tādēļ, lai mērķtiecīgi meklētu efektīvākos risinājumus, sadarbībā ar sabiedriskās domas pētījumu centru SKDS tika veikta uzņēmēju aptauja par informētību un saskarsmi ar Augstāko tiesu. Laikā no 2019. gada 22. novembra līdz 16.decembrim visā Latvijā tika aptaujāti 750 respondenti, kas tika izvēlēti pēc vairākpakāpju kvotu izlases metodes. LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš atzinīgi vērtēja, ka Augstākā tiesa izzinājusi tieši uzņēmēju viedokli. “Mērīt to, kā kopumā uzņēmēji vērtē Latvijas tiesu sistēmu, ir ļoti svarīgs jautājums no nākotnes labklājības viedokļa. Ja kopumā sajūta būs, ka ir ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/276098-mediju-diena-augstakaja-tiesa-informe-par-uznemeju-aptauju/\n276098\nFri, 21 Feb 2020 09:10:18 +0200\n\n