Jursta Vārds - Jaunumi https://juristavards.lv Jaunumi lv https://juristavards.lv Sun, 25 Aug 2019 01:52:27 -0700 https://juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds https://juristavards.lv 240 47 \nIekšlietu ministrs ar Valsts policijas priekšnieku vienojas par rīcības plānu Valsts policijas darba uzlabošanai\nIekšlietu ministrs Sandis Ģirģens: “Es sagaidu, lai mēs spētu attīstīt tādu Valsts policijas darbības modeli, kas ir moderns un ērti pieejams sabiedrībai. Tas ko es prasu, lai policists pastāvīgi ir motivēts mācīties, nepieļauj pārkāpumus un strādā sabiedrības labā. Katrā pilsētā un katrā ciemā cilvēkam ir jājūtas droši. Lai vistuvākajā nākotnē mēs to panāktu, ir jāuzlabo procesi neatkarīgi no tā, cik ir pieejami resursi.” Iekšlietu ministram vienojoties ar Valsts policijas priekšnieku par tūlītējas rīcības plānu konkrētu jomu uzlabošanā Valsts policijas darbā, ministrs uzsver, ka pievērsīsies diviem atskaites punktiem. “Pirmais – Valsts policijas priekšnieka personīgā atbildība šī plāna praktiskai realizācijai un, es skatīšos, vai šis plāns dos pozitīvas izmaiņas un tiks īstenots noteiktajos termiņos, un otrais – vai tiks ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275122-iekslietu-ministrs-ar-valsts-policijas-prieksnieku-vienojas-par-ricibas-planu-valsts-policijas-darba-uzlabosanai/\n275122\nThu, 22 Aug 2019 16:00:21 +0200\n\n\nKvalifikācijas eksāmenu nokārtojuši 15 administratori\nAtbilstoši normatīvajam regulējumam kvalifikācijas eksāmens sastāvēja no rakstveida teorētisko zināšanu pārbaudes (pirmā daļa) un rakstveida praktiskā uzdevuma (kāzusa) risināšanas (otrā daļa). Kvalifikācijas eksāmena darbus vērtēja eksaminācijas komisija. Kvalifikācijas eksāmens ir nokārtots, ja administrators eksāmena pirmajā daļā un otrajā daļā saņem vērtējumu, kas ir vienāds vai augstāks par sešiem punktiem. Ja administrators kādā no kvalifikācijas eksāmena daļām saņem vērtējumu, kas ir zemāks par sešiem punktiem, eksāmens nav nokārtots. Kvalifikācijas eksāmena pirmajā daļā negatīvu vērtējumu saņēma viens administrators, savukārt kvalifikācijas eksāmena otrajā daļā vērtējumu zemāku par sešiem punktiem nesaņēma neviens administrators. Augstākais vērtējums kvalifikācijas eksāmena pirmajā daļā – deviņi punkti. Šādu vērtējumu kvalifikācijas ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275121-kvalifikacijas-eksamenu-nokartojusi-15-administratori/\n275121\nThu, 22 Aug 2019 13:19:35 +0200\n\n\nIlona Kronberga aizstāvēs promocijas darbu par nepilngadīgo personu noziedzīgo nodarījumu prevenciju\nPromocijas darbs fokusēts uz līdz šim maz pētīto noziedzīgo nodarījumu prevencijas fenomenu krimināltiesībās un tā realizāciju praksē. Noziedzīgo nodarījumu prevencija tiek analizēta nepilngadīgo personu tiesiskā statusa kontekstā, kas atšķiras no pilngadīgo personu statusa. Pētījuma gaitā tiek analizēti principi, uz kuriem balstīta noziedzīgo nodarījumu prevencija kopumā, prevencijas jēdziena attīstība, definēts prevencijas jēdziens un tā saturs, vienlaikus tiek pētītas metodes, formas un veidi, kādos tiek īstenota nepilngadīgo prevencija tiesību normu piemērošanas praksē dažādās Eiropas valstīs. Promocijas darbs ir balstīts uz autores iepriekš veiktajiem starptautiskajiem zinātniski praktiskajiem pētījumiem un tajos izdarītajiem secinājumiem laika posmā no 2007.-2017.gadam. Pētījuma rezultātā ir radīta prevencijas jēdziena teorētiskā bāze, tai skaitā definēti nepilngadīgo likuma pārkāpumu ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275120-ilona-kronberga-aizstaves-promocijas-darbu-par-nepilngadigo-personu-noziedzigo-nodarijumu-prevenciju/\n275120\nThu, 22 Aug 2019 08:35:37 +0200\n\n\nAtbilstoši jaunākajām tiesu prakses tendencēm Eiropas Cilvēktiesību tiesā, Senāts darba strīdā norāda uz darba tiesību sasaisti ar privāto dzīvi\nSenāts spriedumā norāda uz Latvijas tiesu praksē jau nostiprinātu atziņu, ka Darba likumā noteiktais atšķirīgas attieksmes aizliegums (Darba likuma 29. pants) ir vērsts uz Darba likuma 7. panta pirmajā daļā ietverto mērķi ikvienam nodrošināt vienlīdzīgas tiesības uz darbu, taisnīgiem, drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem, kā arī uz taisnīgu darba samaksu. Atbilstoši minētajai tiesu praksei rīcība, kas izpaužas kā mobings vai bosings, var tikt atzīta par tādu, kura veido „vienlīdzīgu tiesību uz darbu”, tiesību uz „taisnīgu darba apstākļu” pārkāpumu. Lai atbilstoši Darba likuma 29. panta astotajai daļai noteiktu morālā kaitējuma atlīdzību par mobingu vai bosingu (citiem vārdiem emocionālo/psiholoģisko vardarbību, psihisku agresiju pret darbinieku) tiesai jāpārliecinās, vai lietā esošie pierādījumi apliecina šādu darba devēja ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275119-atbilstosi-jaunakajam-tiesu-prakses-tendencem-eiropas-cilvektiesibu-tiesa-senats-darba-strida-norada-uz-darba-tiesibu-sasaisti-ar-privato-dzivi/\n275119\nWed, 21 Aug 2019 16:09:42 +0200\n\n\nIzdota Senāta spriedumu un lēmumu gadagrāmata\n2018. gadā kasācijas kārtībā izskatītas 2107 lietas. Publicēšanai krājumā atlasīti 69 nolēmumi, kas gan ilustrē izšķirto jautājumu daudzveidību, gan koncentrēti iepazīstina ar aktuālajām Senāta atziņām. Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs ievadrakstā norāda uz judikatūras lomas nostiprināšanos tiesas spriešanā: “Lai arī tiesu prakses atziņas neaizstāj tiesnešu darbu tiesību normu interpretācijā un piemērošanā, ar gandarījumu var atzīmēt Senāta ieguldījumu tiesu prakses vienveidības uzturēšanā. Tāpat, vairākkārt atzīstot skaidra normatīvā regulējuma trūkumu, Senāta nolēmumos nodrošināts taisnīgums un līdzsvars pamattiesību ievērošanā.” Senāta nolēmumu krājuma veidošanā piedalījušies departamentu priekšsēdētāji Veronika Krūmiņa, Aigars Strupišs un Pēteris Dzalbe, departamentu padomnieki ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275118-izdota-senata-spriedumu-un-lemumu-gadagramata/\n275118\nWed, 21 Aug 2019 14:42:11 +0200\n\n\nPremjers un kultūras ministrs birokrātiskā vēstulē noraida Valsts kontroles aicinājumu uz atklātību\nValsts kontrole uzskata, ka jebkurai publiskā sektora institūcijai, kas saņem publisko finansējumu un to izmanto pasākumu rīkošanai, būtu atklāti jānorāda ielūgto personu vai institūciju saraksts. Šādas informācijas, kas jau ir pasākuma rīkotāju rīcībā, publiskošana neradītu arī papildu administratīvo slogu, bet atbilstu labas pārvaldības principiem un veicinātu sabiedrības pārliecību par publisko līdzekļu izlietojumu un publiskās pārvaldes lēmumu atbilstību sabiedrības interesēm. Uz Valsts kontroles aicinājumu Ministru prezidentam rosināt plašāku diskusiju par ielūgumu piešķiršanu uz budžeta finansētiem pasākumiem saņemta gandrīz astoņu lappušu gara vēstule. Tajā, piesaucot pat virzību uz “nulles birokrātiju”, privātās dzīves neaizskaramību un personas datu aizsardzību, Valsts kontrolei tiek norādīts, ka spēkā esošie normatīvie akti jau nosaka bezmaksas ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275117-premjers-un-kulturas-ministrs-birokratiska-vestule-noraida-valsts-kontroles-aicinajumu-uz-atklatibu/\n275117\nWed, 21 Aug 2019 10:27:19 +0200\n\n\nNulles birokrātijas princips – administratīvā sloga pieauguma apturēšanai\n“Pēdējos gados vērojama arvien lielāka pieņemtā regulējuma negatīvā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, par ko liecina vairāku pētījumu un uzņēmēju aptauju rezultāti. Tāpat valsts pārvaldē trūkst vienota un efektīva risinājuma administratīvā sloga mazināšanai, ko Valsts kanceleja, kā koordinējošā institūcija administratīvā sloga mazināšanā Latvijas valsts pārvaldē, nolēmusi attīstīt. Proti, iesaistot Ekonomikas ministriju, kurai jau ir pieredze uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu izstrādē un īstenošanā, kā arī izvērtējot vairāku valstu un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) pieredzi un praksi šajā jautājumā, saredzam, ka tiesību aktu izstrādes procesā turpmāk būtu jāievēro Nulles birokrātijas princips,” norāda Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis. Administratīvo slogu uzņēmējam rada jebkurš pienākums ievērot ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275116-nulles-birokratijas-princips-administrativa-sloga-pieauguma-apturesanai/\n275116\nTue, 20 Aug 2019 16:13:53 +0200\n\n\nValdība konceptuāli atbalsta ekonomisko lietu tiesas izveidi\nPēc jautājuma izskatīšanas Ministru kabinetā tieslietu ministrs Jānis Bordāns uzsvēra, ka šodien valdības līmenī ir pieņemts nozīmīgs lēmums, lai nodrošinātu ātru un kvalitatīvu iztiesāšanu arī sarežģītās ekonomisko un finanšu noziegumu lietās. “Mūsdienās komercstrīdu, ekonomisko un finanšu noziegumus lietas kļūst arvien komplicētākas un to iztiesāšana tiesās nereti ieilgst, tāpēc mūsu pienākums veicināt sarežģītu un specifisku lietu izskatīšanas ātrumu un kvalitāti. Valdības prioritāte ir drošība, arī ekonomikā un investīciju piesaistē,” akcentē ministrs. “Profesionalitāte un ātrums raksturo efektīvas tiesas būtību. Strīda izskatīšana un atrisināšana, atbilstošs sods saprātīgā termiņā – tas nozīmē: taisnīgums ir noticis. Tāpēc konkrētās komplicētās jomās ir nepieciešamas specializētas tiesas, ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275115-valdiba-konceptuali-atbalsta-ekonomisko-lietu-tiesas-izveidi/\n275115\nTue, 20 Aug 2019 14:58:31 +0200\n\n\nKas ir mūsdienīgs cietums, un kāds ir tā mērķis?\n\nhttps://juristavards.lv/zinas/275114-kas-ir-musdienigs-cietums-un-kads-ir-ta-merkis/\n275114\nTue, 20 Aug 2019 14:55:42 +0200\n\n\nBīstamajās glābšanas zonās pretsāpju līdzekļus cietušajiem sniegs VUGD amatpersonas \n

Noteikumi paredz, ja ilgstošu glābšanas darbu laikā cietušajam, kas atrodas notikuma vietas bīstamajā zonā, pastāv būtisks veselības bojājuma vai dzīvības apdraudējuma risks un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadības ārsts ir pieņēmis lēmumu izsniegt pretsāpju līdzekli VUGD amatpersonai, tad minētā amatpersona to ievada cietušajam.

Tādējādi tiek risināts jautājums par medicīniskās palīdzības sniegšanu cietušajam notikuma vietas bīstamajā zonā, jo neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu personāls darbojas tikai ārpus notikuma vietas bīstamās zonas.

Lai sagatavotu VUGD amatpersonas šī uzdevuma veikšanai, paredzēts veikt apmācību. Ar atbilstošu apmācību tiks papildināta arī Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas pirmās palīdzības mācību programma.

\nhttps://juristavards.lv/zinas/275113-bistamajas-glabsanas-zonas-pretsapju-lidzeklus-cietusajiem-sniegs-vugd-amatpersonas/\n275113\nTue, 20 Aug 2019 14:12:38 +0200\n
\n\nAnastasija Jumakova aizstāvēs promocijas darbu par bērnu tiesību uz identitāti un adopcijas mijiedarbības problemātiku\nPētījuma nozīme Personas identitāte sāk veidoties jau bērnībā. Cilvēks pats zināmās robežās izveido un pārveido savu identitāti, patstāvīgi izvēloties starp dažādiem sevis redzējumiem un vērtībām, kamēr tā, iespējams, izkristalizēsies brieduma gados. Tomēr no bērna neatkarīgi ārējie procesi var ne tikai apdraudēt viņa sākotnējās vai patiesās identitātes pastāvēšanu, bet arī neatgriezeniski to sagrozīt. Potenciālo apdraudējumu sarakstā īpaša vieta piešķirama bērna adopcijai. Lai cik augstu vērtējami adopcijas cēlie un altruistiskie mērķi – sniegt bērnam ģimenisku vidi –, adopcija gan Latvijā, gan citur pasaulē rada virkni juridisku, ētisku, filozofisku u. tml. jautājumu, kas nereti noved pie diskusijām par adopcijas institūta būtību un nepieciešamību, jo tas, ka bērna labklājība ir primārais adopcijas nosacījums, ir relatīvi nesens sabiedrības tiesiskās apziņas ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275112-anastasija-jumakova-aizstaves-promocijas-darbu-par-bernu-tiesibu-uz-identitati-un-adopcijas-mijiedarbibas-problematiku/\n275112\nTue, 20 Aug 2019 08:42:56 +0200\n\n\nSenāts lietu par autoru darbu satelīta apraidi nodod jaunai izskatīšanai\nAKKA/LAA, īstenojot tās pārstāvēto autoru tiesību kolektīvo pārvaldījumu, cēla prasību tiesā pret satelītprogrammu paketes piegādātāju – ārvalsts komersanti „Viasat AS”, lūdzot piedzīt no atbildētājas zaudējumu atlīdzību par autortiesību objektu retranslēšanu, izmantojot satelīta apraidi, un aizliegt izmantot biedrības „AKKA/LAA” pārstāvēto autoru darbus, tos retranslējot, līdz brīdim, kad puses būs noslēgušas licences līgumu par autoru darbu izmantošanu, kā arī uzlikt atbildētājai pienākumu pārtraukt televīzijas programmu signāla pieejamības nodrošināšanu tās klientiem Latvijas Republikas teritorijā līdz brīdim, kad puses būs noslēgušas licences līgumu par autoru darbu izmantošanu. Senāts atzīst, ka tam nav pamata apšaubīt apelācijas instances tiesas secinājumu, ka AS „TV Play Baltics” (iepriekš – „Viasat ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275111-senats-lietu-par-autoru-darbu-satelita-apraidi-nodod-jaunai-izskatisanai/\n275111\nMon, 19 Aug 2019 18:12:14 +0200\n\n\nIerosināta lieta par ministra rīkojumu, ar kuru apturēta Ikšķiles novada iedzīvotāju aptaujas nolikuma darbība\nApstrīdētais akts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra (turpmāk – ministrs) 2019. gada 25. aprīļa rīkojums Nr. 1‑2/59 “Par Ikšķiles novada iedzīvotāju aptaujas “Ikšķiles novada balsojums” nolikuma darbības apturēšanu”. Augstāka juridiska spēka normas Satversmes 1. pants: “Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika.” Satversmes 101. pants: “Ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā, kā arī pildīt valsts dienestu. Pašvaldības ievēlē pilntiesīgi Latvijas pilsoņi un Eiropas Savienības pilsoņi, kas pastāvīgi uzturas Latvijā. Ikvienam Eiropas Savienības pilsonim, kas pastāvīgi uzturas Latvijā, ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties pašvaldību darbībā. Pašvaldību darba valoda ir latviešu valoda.” Eiropas ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275110-ierosinata-lieta-par-ministra-rikojumu-ar-kuru-aptureta-ikskiles-novada-iedzivotaju-aptaujas-nolikuma-darbiba/\n275110\nMon, 19 Aug 2019 09:24:52 +0200\n\n\nPēc Valsts kontroles ieteikumu ieviešanas pašvaldības ietaupa ap miljonu eiro gadā\nRevīzija tika veikta Beverīnas, Daugavpils, Gulbenes, Jaunpiebalgas, Madonas, Mazsalacas, Naukšēnu, Rēzeknes, Rucavas, Varakļānu un Zilupes novadu pašvaldībās. “Ja šīs revīzijas rezultātā iedzīvotājos būs vairāk pārliecības, ka par pašvaldības līdzekļiem tiek saņemti iespējami labākie pakalpojumi, ka iedzīvotāji par tiem nepārmaksā vai gluži pretēji – tie nerada pašvaldībai papildu izdevumus, atņemot finansējumu citiem svarīgiem uzdevumiem, tad varam būt patiesi gandarīti par paveikto. Revidenta darba augstākais mērķis ir revīzijā atklāto trūkumu un nepilnību novēršana, kas nozīmē ieteikumu ieviešanu pilnā apjomā,” uzsver valsts kontroliere Elita Krūmiņa.   Vienkāršāka pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem: samazinās papīru kalni, ietaupās nauda un laiks Pēc revīzijas pašvaldībās tiek ieviesti ieteikumi, kuru mērķis - sniegt ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275109-pec-valsts-kontroles-ieteikumu-ieviesanas-pasvaldibas-ietaupa-ap-miljonu-eiro-gada/\n275109\nMon, 19 Aug 2019 09:22:09 +0200\n\n\nPlāno nodrošināt iespēju atbrīvot no parādsaistībām personas ar zemiem ienākumiem un nelielu parādu\nŠobrīd Maksātnespējas likumā ietvertais fiziskās personas maksātnespējas process ir salīdzinoši dārgs un nav piemērojams personām ar parādsaistību apjomu līdz 5 000 eiro. Tādējādi personām ar zemiem ienākumiem nav iespēju tiesiski risināt to maksātnespējas problēmas. Jaunais regulējums būs piemērojams ierobežotam likumā noteiktam fizisko personu lokam, ar parādsaistību kopējo apmēru no 2 000 līdz 5 000 eiro, ko turklāt drīkstēs veidot noteikta veida parādsaistības. Pieteikumu par atbrīvošanu no parādsaistībām vērtēs zvērināts notārs, taču pirms pieteikuma izskatīšanas fiziskai personai būs pienākums apgūt finanšu pratības kursus. Likumprojekts paredz, ka sūdzību par zvērināta notāra rīcību vai pieņemto lēmumu skatīs tiesa. Tāpat tiesas kompetencē tiek nodots Latvijā maksātnespējas jomā pašlaik jauns risinājums – iespēja noteiktos gadījumos atcelt ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275098-plano-nodrosinat-iespeju-atbrivot-no-paradsaistibam-personas-ar-zemiem-ienakumiem-un-nelielu-paradu/\n275098\nThu, 15 Aug 2019 12:07:00 +0200\n\n\nPar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes priekšsēdētāja amatu sacentīsies 23 pretendenti\nAmata konkurss tika izsludināts 12. jūlijā, tas norisināsies trīs kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtēs pretendentu atbilstību Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā noteiktajām FKTK padomes priekšsēdētāja amata prasībām, balstoties uz pretendentu iesniegtajiem dokumentiem. Uz konkursa otro kārtu izvirzītie pretendenti klātienē skaidros savu motivāciju ieņemt vakanto amatu, pieredzi un izpratni finanšu vadībā, finanšu un kapitāla tirgus vai tā uzraudzības vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā un organizācijas vadībā, kā arī prezentēs savu redzējumu par FKTK prioritātēm. Vienlaikus tiks novērtētas komunikācijas, argumentācijas un prezentācijas prasmes, kā arī angļu valodas zināšanas. Par pretendentiem, kuri tiks virzīti uz trešo kārtu, komisijas priekšsēdētājs pieprasīs Valsts ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275097-par-finansu-un-kapitala-tirgus-komisijas-padomes-priekssedetaja-amatu-sacentisies-23-pretendenti/\n275097\nTue, 13 Aug 2019 14:09:49 +0200\n\n\nKonkurences padome izstrādājusi informatīvus materiālus publiskām personām \nSaskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma (VPIL) 88. panta pirmo un otro daļu publiska persona savu funkciju efektīvai izpildei var dibināt kapitālsabiedrību, iegūt līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā, saglabāt līdzdalību vai paplašināt kapitālsabiedrības darbību, ja, veicot līdzdalības izvērtējumu, tiek pamatots, ka citādā veidā nav iespējams efektīvi novērst tirgus nepilnību, radīt preces vai pakalpojumus, vai pārvaldīt īpašumus, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai. Lai novērstu riskus, ka publiska persona nepamatoti iesaistās komercdarbībā un tādējādi kropļo konkurenci, apgrūtinot vai pat padarot neiespējamu privāto komersantu darbību tirgū, publiskām personām, dibinot jaunas vai pārvērtējot savu līdzdalību esošajās kapitālsabiedrībās, nepieciešams veikt plānoto darbību ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275096-konkurences-padome-izstradajusi-informativus-materialus-publiskam-personam/\n275096\nMon, 12 Aug 2019 14:01:00 +0200\n\n\n2019. gada pirmajā pusgadā saņemti 255 dokumentu izsniegšanas lūgumi no 24 valstīm\nLZTIP kā dokumentu saņēmēja iestāde organizē dokumentu piegādi Latvijā saskaņā ar Hāgas 1965. gada konvenciju par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās un komerclietās (Hāgas konvencija) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra Regulu Nr. 1393/2007 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs, ar ko atceļ Padomes regulu Nr. 1348/2000 (Regula). Saskaņā ar Regulu šobrīd veiksmīgi ir piegādāts 61 lūgums, bet saskaņā ar Hāgas konvenciju trīs lūgumi, savukārt piegādes procesā jūnija beigās atradās 39 dokumenti. “Ar katru gadu pieaug pārrobežu lietu skaits un ārvalstu dokumentu piegāde kļūst arvien aktuālāka. Tāpēc mērķis uzlabot un paātrināt tiesas un ārpustiesas civillietu un komerclietu dokumentu savstarpēju pārsūtīšanu starp valstīm, tai skaitā starp valstīm, kuras nav Eiropas Savienībā, ir ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275095-2019-gada-pirmaja-pusgada-sanemti-255-dokumentu-izsniegsanas-lugumi-no-24-valstim/\n275095\nMon, 12 Aug 2019 13:44:56 +0200\n\n\nSatversmes tiesa ierosina divas jaunas lietas\nLieta par Kriminālprocesa likuma normām, kas regulē termiņu kasācijas sūdzības iesniegšanai Satversmes tiesas 2. kolēģija 2019. gada 7. augustā ierosināja lietu “Par Kriminālprocesa likuma 564. panta septītās daļas trešā teikuma un 570. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētās normas Kriminālprocesa likuma 564. panta septītās daļas trešais teikums: “Tiesa var pieņemt lēmumu par pārsūdzības termiņa pagarināšanu par 10 dienām kriminālprocesa īpašas sarežģītības un apjoma dēļ.” Kriminālprocesa likuma 570. panta pirmā daļa: “Kasācijas sūdzību vai protestu iesniedz ne vēlāk kā 10 dienu laikā vai, ja tiesa pagarinājusi pārsūdzības termiņu, ne vēlāk kā 20 dienu laikā pēc dienas, kad kļuvis pieejams pilns tiesas nolēmums.” Augstāka juridiskā spēka ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275080-satversmes-tiesa-ierosina-divas-jaunas-lietas/\n275080\nThu, 08 Aug 2019 12:45:06 +0200\n\n\nAtzīst par pamatotiem Vides pārraudzības biroja argumentus un lietu par vasaras mājas būvniecību nodod jaunai izskatīšanai\nSenāts spriedumā norāda, ka Būvniecības likuma 18. panta pirmajā daļā noteikts, ka būvdarbu kontroli atbilstoši šajā likumā noteiktajai kompetencei veic būvvaldes. Pārējās 18. panta daļās citstarp ir paredzēta un sīkāk regulēta būvvaldes kompetence patvaļīgas būvniecības konstatēšanā un seku novēršanā. Tātad, kā pamatoti norādīts kasācijas sūdzībā, jautājums par patvaļīgas būvniecības konstatēšanu un sekām ir pašvaldības būvvaldes kompetencē. Pirms nav pieņemts lēmums, nav pamata apspriest jautājumu par to, vai patvaļīgi uzbūvēta būve varētu turpināt eksistēt. Ievērojot minēto, Senāts norāda, ka tehnisko noteikumu izsniegšana jaunas būves būvniecībai varētu notikt, tikai izvērtējot apstākļus, kādos šo būvi iecerēts būvēt, turklāt pirms šīs būves būvniecības. Konkrētajā gadījumā par to nav pamata lemt, iekams nav izlemts jautājums par ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275079-atzist-par-pamatotiem-vides-parraudzibas-biroja-argumentus-un-lietu-par-vasaras-majas-buvniecibu-nodod-jaunai-izskatisanai/\n275079\nWed, 07 Aug 2019 11:54:11 +0200\n\n