Jursta Vārds - Jaunākais žurnāla numurs https://juristavards.lv Jaunākais žurnāla numurs lv https://juristavards.lv Mon, 25 May 2020 01:26:23 -0700 https://juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds https://juristavards.lv 240 47 \nInformācija: Senāts lēmumā skaidro likumu savstarpējo mijiedarbību\nSenāta Krimināllietu departamenta lēmumā lietā SKK-1/2020 (skat. 26.–29. lpp.) tiek secināts, ka kriminālprocesā no vainīgā var tikt piedzīti zaudējumi, kuri netiek atlīdzināti saskaņā ar obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas likumu, kā arī tādi, kas pārsniedz tajā noteikto apdrošinātāja atbildības limitu. Kaitējuma kompensācijas saņemšanas kārtības regulējums cietušajiem, kas par tādiem ir atzīti noziedzīgā nodarījumā, kas saistīts ar ceļu satiksmes noteikumu un transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu, būtiski atšķiras no vispārējās Kriminālprocesa likumā no­teiktās kārtības, jo šajos gadījumos kaitējuma kompensācijas veidu, apmēru un saņemšanas kārtību regulē arī Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums (OCTA likums) un saskaņā ar to izdotie Ministru kabineta noteikumi. OCTA likums attiecas gan uz ...\nhttps://juristavards.lv/doc/276632-senats-lemuma-skaidro-likumu-savstarpejo-mijiedarbibu/\n276632\nTue, 19 May 2020 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Kaitējuma kompensācija ceļu satiksmes un transportlīdzekļu ekspluatācijas pārkāpumu gadījumos\nVispārīgie nosacījumi kaitējuma atlīdzināšanai par cietušajam radīto kaitējumu Nodarītā kaitējuma atlīdzināšana cietušajam ir viens no Kriminālprocesa likuma mērķa – krimināltiesisko attiecību taisnīga noregulējuma – elementiem, kā arī Kriminālprocesa likuma 22. pantā nostiprināts pamatprincips, proti, ka personai, kurai ar noziedzīgu nodarījumu radīts kaitējums, ņemot vērā tās morālo aizskārumu, fiziskās ciešanas un mantisko zaudējumu, tiek garantētas procesuālās iespējas morālas un materiālas kompensācijas pieprasīšanai un saņemšanai. Ar noziedzīgu nodarījumu radītā kaitējuma atlīdzināšanas vispārīgie noteikumi reglamentēti Kriminālprocesa likuma 26. nodaļā. Kriminālprocesa likuma 350. panta pirmā daļa noteic, ka kompensācija ir naudas izteiksmē noteikta samaksa, ko persona, kura ar noziedzīgu nodarījumu radījusi kaitējumu, samaksā cietušajam kā gandarījumu par morālo ...\nhttps://juristavards.lv/doc/276633-kaitejuma-kompensacija-celu-satiksmes-un-transportlidzeklu-ekspluatacijas-parkapumu-gadijumos/\n276633\nTue, 19 May 2020 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Obligātā apdrošināšana obligāti pirms kriminālprocesa\nLietā pausto tēžu paplašināšana Pārņemot citu valstu pieredzi vai ieviešot Eiropas Savienības (turpmāk – ES) direktīvas, Latvijas likumdevējs ne vienmēr spēj pietiekamā kvalitātē izskaidrot jaunās tiesību normas nepieciešamību, mērķi un samērību, kā arī vietu tiesību sistēmā. Apdrošināšanas jomā ne visas tiesību normas spēj apgāzt šo pieņēmumu, ko apliecina, piemēram, lietā SKK-1/2020 norādītais Satversmes tiesas 2014. gada 29. decembra spriedums lietā Nr. 2014-06-03. Likumdošanas procesa kvalitāti apdrošināšanas jomā atstājot citām diskusijām, šā raksta galvenais mērķis ir aplūkot lietā SKK-1/2020 paustās atziņas, to nozīmi arī ārpus sauszemes transportlīdzekļu obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas (turpmāk – OCTA) apakšnozares. Autora ieskatā, lietā SKK-1/2020 paustie argumenti stiprina obligātās apdrošināšanas vietu tiesību sistēmā un potenciāli ļautu atslogot ...\nhttps://juristavards.lv/doc/276635-obligata-apdrosinasana-obligati-pirms-kriminalprocesa/\n276635\nTue, 19 May 2020 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Virzība uz obligātās apdrošināšanas regulējumu atbilstoši ES tiesībām\nTransportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas tvērums Neraugoties uz sarežģītu organizāciju un noteiktajiem īpašiem cietušo aizsardzības mērķiem, obligātā apdrošināšana ir viens no citiem atbildības apdrošināšanas veidiem ar apdrošināšanas objektu – transportlīdzekļa īpašnieka un tiesīga lietotāja civiltiesiskā atbildība. To nosaka arī Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 3. panta pirmā daļa. Pamatojoties uz imperatīvu tiesisko regulējumu, transportlīdzekļa tiesīgais lietotājs slēdz apdrošināšanas līgumu ar apdrošinātāju, un šajā līgumā ir apdrošinātais – persona, kuras atbildība tiek apdrošināta. Kaut arī obligātās apdrošināšanas līguma noteikumi imperatīvi ir paredzēti likumā, tas nepārvērš apdrošinātāja līgumiskās privāttiesiskās saistības par likumiskām. Jo arī tas, ka ...\nhttps://juristavards.lv/doc/276636-virziba-uz-obligatas-apdrosinasanas-regulejumu-atbilstosi-es-tiesibam/\n276636\nTue, 19 May 2020 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Likums aizsargā abas puses\nSenāta Krimināllietu departamenta lēmuma pamatā ir šādas tēzes: ceļu satiksmes negadījumā cietušajiem kaitējuma kompensācijas veidu, apmēru un saņemšanas kārtību regulē speciālais likums "Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums"2 (turpmāk – OCTA likums) un saskaņā ar to izdotie Ministru kabineta noteikumi; kriminālprocesā no vainīgā var tikt piedzīti tie zaudējumi, kuri netiek atlīdzināti saskaņā ar OCTA likumu vai kuri pārsniedz šajā likumā un saskaņā ar to izdotajos normatīvajos aktos noteikto apdrošinātāja atbildības limitu. Pārējos gadījumos kaitējuma kompensāciju kriminālprocesā nenoteic. Līdzšinējā tiesu praksē tiesas pārsvarā ir noteikušas kompensāciju cietušajiem, piedzenot to no vainīgā, ievērojot judikatūrā pausto atzinumu, ka kriminālprocesā, izlemjot jautājumu par radītā kaitējuma atlīdzināšanu, ir ...\nhttps://juristavards.lv/doc/276637-likums-aizsarga-abas-puses/\n276637\nTue, 19 May 2020 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Tiesu prakses maiņa norāda uz skaidra normatīvā regulējuma nepieciešamību\nSenāta lēmumā, atsaucoties uz Augstākās tiesas 2010/2011. gada tiesu prakses apkopojumu "Tiesu prakse par morālā kaitējuma kompensāciju kriminālprocesā" (turpmāk – Tiesu prakses apkopojums), norādīts, ka tiesas, izskatot cietušā kompensācijas pieteikumus par Krimināllikuma 260. pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma rezultātā personai un mantai nodarīta kaitējuma kompensēšanu, pārsvarā izlemj kompensācijas pieteikumu pēc būtības un nosaka kompensāciju cietušajam, piedzenot to no vainīgā, ievērojot judikatūrā pausto atziņu, ka kriminālprocesā, izlemjot jautājumu par radītā kaitējuma (mantiskā un nemantiskā) kompensēšanu, jāņem vērā izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība, aprēķinātā, bet vēl neizmaksātā apdrošināšanas atlīdzība, kā arī iespējamā apdrošināšanas atlīdzība neatkarīgi no tā, vai cietusī persona ir paspējusi iesniegt iesniegumu par apdrošināšanas ...\nhttps://juristavards.lv/doc/276638-tiesu-prakses-maina-norada-uz-skaidra-normativa-regulejuma-nepieciesamibu/\n276638\nTue, 19 May 2020 00:00:00 +0200\n\n\nViedoklis: Covid-19 Latvijā: piesardzība pāri visam\nPulcēšanās un pārvietošanās brīvības Likums "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" pilnvaro valdību ieviest dažādus ierobežojumus, jo īpaši attiecībā uz pārvietošanos, pulcēšanos vai saimniecisko darbību. Latvijas valdības šī gada 12. marta rīkojumā tika noteikti vairāki šādi ierobežojumi. Turklāt rīkojumā tika paredzēti arī izņēmumi no Publisko iepirkumu likuma attiecībā uz iepirkumiem, kas saistīti ar pandēmiju (tika noteikts, ka informācijai par šādiem darījumiem jābūt pieejamai tiešsaistē). Tika arī noteikts, ka visas izglītības programmas ir jānodrošina attālināti. Sākotnēji valdība nolēma aizliegt publiskus pasākumus, sapulces, gājienus un piketus, kuros pulcētos vairāk nekā 200 cilvēku. Taču 29. martā šis aizliegums tika attiecināts uz visiem šādiem notikumiem, kā arī reliģiskiem pasākumiem, kas pulcēja cilvēkus, un privātiem pasākumiem, izņemot bēres ...\nhttps://juristavards.lv/doc/276629-covid-19-latvija-piesardziba-pari-visam/\n276629\nTue, 19 May 2020 00:00:00 +0200\n\n\nJuridiskā darba tirgus: Elīna Liepniece\nIzglītība: Vidējo izglītību ieguvu Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā. Sociālo zinātņu bakalaura grādu un maģistra grādu tiesību zinātnēs ieguvu Latvijas Universitātē. Darba pieredze: Juriste zvērināta notāra birojā. Kādas tiesību nozares saista visvairāk un kāpēc? Visvairāk mani interesē civiltiesības un Eiropas Savienības starptautiskās privāttiesības, jo šīs tiesību nozares ir visvairāk saistītas ar darbu notariātā, kā arī raisīja interesi jau studiju procesā. Arī krimināltiesības bija tiesību nozare, kas studiju ietvaros šķita viens no interesantākajiem priekšmetiem. Kādos amatos tieslietu nozarē jūs savā nākotnes karjerā vēlētos strādāt? Pagaidām nākotni vēlos saistīt ar notariātu. Kas būtu jūsu kā juristes augstākais sasniegums? Neapstāties pie jau sasniegtiem mērķiem un turpināt karjeras attīstību, kā arī nepārtraukti rūpēties par profesionālo izaugsmi. Saņemt pateicību no ...\nhttps://juristavards.lv/doc/276631-elina-liepniece/\n276631\nTue, 19 May 2020 00:00:00 +0200\n\n\nTiesību prakse. Judikatūra: Kaitējuma kompensācija cietušajam noziedzīgā nodarījumā, kas saistīts ar ceļu satiksmes un transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu\n[..] [11] Senāts konstatē, ka apelācijas instances tiesa ir nepareizi piemērojusi OCTA likuma 15. panta pirmo daļu un ir pārkāpusi Kriminālprocesa likuma 564. panta ceturto daļu. [11.1] OCTA likuma 15. panta pirmā daļa (likuma redakcijā līdz 2013. gada 31. decembrim) noteica, ka, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošinātājs, kurš apdrošinājis zaudējumu nodarījušā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesisko atbildību, vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (ja apdrošināšanas atlīdzība izmaksājama no Garantijas fonda) sedz zaudējumus, nepārsniedzot noteikto apdrošinātāja atbildības limitu: – personai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai – līdz 5 000 000 euro ekvivalentu latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas maiņas kursu dienā, kad pieņemts lēmums par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, neatkarīgi no cietušo personu skaita; – mantai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai ...\nhttps://juristavards.lv/doc/276639-kaitejuma-kompensacija-cietusajam-noziedziga-nodarijuma-kas-saistits-ar-celu-satiksmes-un-transportlidzeklu-ekspluatacijas-noteikumu-parkapsanu/\n276639\nTue, 19 May 2020 00:00:00 +0200\n\n\nTiesību prakse: Tiesības atteikt kasācijas tiesvedības ierosināšanu mantiska rakstura strīdos daļā, kas ir mazāka par 2000 eiro, atbilst Satversmei\nKonstitucionālo sūdzību iesniedza Mihails Kondakovs, uzskatot, ka apstrīdētā norma pārkāpj tiesības uz taisnīgu tiesu un vienlīdzības principu. Pieteikuma iesniedzēja ieskatā, apstrīdētā norma ierobežo pieeju kasācijas instances tiesai tām personām, kas kasācijas kārtībā pārsūdz apelācijas instances tiesas spriedumu mantiska rakstura strīdā daļā, kuras apmērs ir mazāks par 2000 eiro, paredzot atšķirīgu attieksmi pēc finansiāla rakstura pazīmes. Pieteikuma iesniedzējs norādījis, ka apstrīdētā norma neatbilst samērīguma principam, jo tā neesot piemērota leģitīmā mērķa sasniegšanai, kā arī ne visi mantiska rakstura strīdi daļā, kas ir mazāka par 2000 eiro esot maznozīmīgi, jo attiecīgā summa lietas dalībniekam var būt nozīmīga, kā arī nozīmīgs var būt pēc būtības izšķiramais jautājums. Ar apstrīdēto normu noteiktā atšķirīgā attieksme pieteikuma iesniedzēja ieskatā, izpaužas ...\nhttps://juristavards.lv/doc/276640-tiesibas-atteikt-kasacijas-tiesvedibas-ierosinasanu-mantiska-rakstura-stridos-dala-kas-ir-mazaka-par-2000-eiro-atbilst-satversmei/\n276640\nTue, 19 May 2020 00:00:00 +0200\n\n\nTiesību prakses komentāri: Finansiāla rakstura kritērijs kā pamats atteikumam ierosināt kasācijas tiesvedību: komentārs par Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr. 2019-11-01\nApstrīdētā norma un konstitucionālā sūdzība Civilprocesa likuma 464.1 panta trešā daļa (turpmāk – Apstrīdētā norma) paredz vairākus kumulatīvus priekšnoteikumus. Ja tie visi iestājas, Senāta Civillietu departamenta senatoru kolēģija var atteikties ierosināt kasācijas tiesvedību lietā. Apstrīdētā norma nav vienīgā, kas paredz pamatu kasācijas tiesvedības ierosināšanas atteikumam. Šādu pamatu paredz arī Civilprocesa likuma 464.1 panta pirmā un otrā daļa, kurā paredzētie kasācijas tiesvedības ierosināšanas atteikuma priekšnoteikumi ir līdzīgi Apstrīdētajā normā paredzētajiem priekšnoteikumiem. Faktiski būtiskākā atšķirība starp minētā panta otrajā daļā un Apstrīdētajā normā paredzētajiem priekšnoteikumiem ir tā, ka otrās daļas 2. punkts kā vienu no priekšnoteikumiem atteikumam ierosināt kasācijas tiesvedību paredz pārsūdzētā sprieduma acīmredzamas nepareizības neesamību, kas ...\nhttps://juristavards.lv/doc/276641-finansiala-rakstura-kriterijs-ka-pamats-atteikumam-ierosinat-kasacijas-tiesvedibu-komentars-par-satversmes-tiesas-spriedumu-lieta-nr-2019-11-01/\n276641\nTue, 19 May 2020 00:00:00 +0200\n\n\nSludinājumi. Reklāma: Nacionālais veselības dienests aicina darbā juristu\n

\nhttps://juristavards.lv/doc/276634-nacionalais-veselibas-dienests-aicina-darba-juristu/\n276634\nTue, 19 May 2020 00:00:00 +0200\n
\n\nInformācija: Latvijas Zvērinātu advokātu padomē\nInformācija par 2020. gada 12. maijā Latvijas Zvērinātu advokātu padomē izskatītajiem jautājumiem Darbība Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā apturēta zvērinātam advokātam Didzim Kalniņam ar 2020. gada 13. maiju un zvērinātam advokātam Kasparam Balodim ar 2020. gada 1. jūniju; darbības apturēšana Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā pagarināta zvērinātām advokātēm Inesei Līcītei un Kristīnei Vācietei. Par zvērināta advokāta palīdzes Aijas Tuvikenes patronu nozīmēts zvērināts advokāts Jānis Jurkāns, atbrīvojot no patrona pienākumiem zvērinātu advokātu Didzi Kalniņu, kura darbība Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā apturēta ar 2020. gada 13. maiju. Noteikts, ka zvērināta advokāta eksāmenu kārto (datumā, kas tiks noteikts pēc ārkārtējās situācijas valstī un pulcēšanās ierobežojumu atcelšanas) zvērinātas advokātes Edītes Purmales palīdze Daina Zaķe. Apstiprināta persona, ...\nhttps://juristavards.lv/doc/276630-latvijas-zverinatu-advokatu-padome/\n276630\nTue, 19 May 2020 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Ģenerālprokurors pieņem prokuroru zvērestus\n

Ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers 12. maijā pieņēma trīs jauno prokuroru zvērestus.

Zvērestus ģenerālprokuroram deva Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas prokuratūras prokurore Diāna Dančuka, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas prokuratūras prokurors Vladislavs Andrejevs un Madonas rajona prokuratūras prokurors Antons Vitkalovs.

Savukārt 14. maijā Ē. Kalnmeiers pieņēma Valmieras rajona prokuratūras prokurores Agnese Karaseva zvērestu.

Jaunie prokurori ir stažējusies prokuratūrā, izpildījuši stažēšanās programmu, nokārtojuši kvalifikācijas eksāmenu un saņēmuši atestācijas komisijas atzinumu par atbilstību prokurora amatam.

\nhttps://juristavards.lv/doc/276624-eneralprokurors-pienem-prokuroru-zverestus/\n276624\nTue, 19 May 2020 00:00:00 +0200\n
\n\nĪsziņas: Apspriež jautājumu par tiesnešu amata vakancēm\nPēc Tiesu administrācijas sniegtās informācijas, pašlaik apgabaltiesās ir deviņas tiesnešu amata vakances, bet rajona (pilsētu) tiesās – 14. Dažas vakances ir pat vairāk nekā divus gadus. Tieslietu padome 12. maijā diskutēja par rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša atlases konkursa nolikumā noteikto kārtību, kā tiek aizpildītas tiesnešu vakances pirmajā un otrajā instancē. Diskusija bija par to, vai Tieslietu padomes nolikums nesašaurina likumā "Par tiesu varu" noteikto kandidātu loku uz apgabaltiesas tiesneša amata vakanci. Nolikums paredz, ka vakances gadījumā vispirms tiek izsludināts konkurss starp visiem Latvijas tiesnešiem, un tikai tad, ja neviens interesents no tiesnešu vidus nepiesakās uz konkursu vai arī neviens netiek atzīts par atbilstošu amatam, tiek dota iespēja piedalīties konkursā arī citiem likumā paredzētajiem kandidātiem – advokātiem, prokuroriem, augstskolu ...\nhttps://juristavards.lv/doc/276625-apspriez-jautajumu-par-tiesnesu-amata-vakancem/\n276625\nTue, 19 May 2020 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Atbalsta noteikto ierobežojumu samazināšanu\nSaeima 14. maijā ārkārtas sēdē apstiprināja valdības pieņemto lēmumu par noteikto ierobežojumu mazināšanu ārkārtējā situācijā, kas izsludināta, lai ierobežotu Covid-19 izplatību. Ar grozījumiem Ministru kabineta rīkojumā ārkārtējā situācija pagarināta līdz 9. jūnijam. Ministru kabineta lēmums paredz, ka pulcēšanās iekštelpās un ārtelpās ir atļauta, ja pasākumā vienlaikus ir ne vairāk kā 25 cilvēki un pasākums iekštelpās nepārsniedz trīs stundas. Norises organizatoram jānodrošina arī citu ierobežojumu ievērošana un dezinfekcijas līdzekļu pieejamība dalībniekiem. Kultūras, sporta, izklaides, atpūtas un reliģiskās darbības veikšanas vietās vienlaikus var atrasties tāds personu skaits, lai varētu ievērot savstarpēju divu metru distanci. Organizēti sporta treniņi ir atļauti, ja to norisei vienā treniņa grupā vienlaikus pulcējas ne vairāk kā 25 personas un ja nodarbības laiks iekštelpās ...\nhttps://juristavards.lv/doc/276623-atbalsta-noteikto-ierobezojumu-samazinasanu/\n276623\nTue, 19 May 2020 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Pārdzīvo gripas pandēmiju, pilsoņkaru un Covid-19\n

Kāda sieviete, kurai jau ir 113 gadi un kura tiek uzskatīta par vecāko cilvēku Spānijā, ir izveseļojusies no Covid-19 pansionātā, kurā viņa uzturas. Marija Branjasa aprīlī inficējās pansionātā Olotā, kur viņa dzīvo pēdējos 20 gadus.

M. Branjasa ir dzimusi 1907. gada ASV Sanfrancisko, kur viņas tēvs strādāja par žurnālistu. Pirmā pasaules kara laikā viņa ar ģimeni pārcēlās uz Spāniju, kur pieredzēja gan spāņu gripas pandēmiju, gan Spānijas pilsoņkaru.

\nhttps://juristavards.lv/doc/276626-pardzivo-gripas-pandemiju-pilsonkaru-un-covid-19/\n276626\nTue, 19 May 2020 00:00:00 +0200\n
\n\nĪsziņas: Veiksmīgs atradums pie bankomāta\n

Hosē Nunjess Romaniss vēlējās bankomātā savā kontā iemaksāt naudu. Ierodoties pie bankas "Wells Fargo" filiāles, viņš pamanīja maisiņu, kurš bija pilns ar banknotēm. H.N. Romaniss par atradumu informēja policiju. Policisti iecirknī pārskaitīja naudu un secināja, ka maisā atrodas 135 000 dolāru. H.N. Romaniss norādīja, ka policiju izsaucis, jo vecāki viņu audzinājuši neņemt to, kas nepieder viņam. Kā informēja policija, naudu pie bankomāta visticamāk kļūdas dēļ atstājis bankomātu tīklu apkalpojošā uzņēmuma darbinieks, kura pienākums bija papildināt skaidras naudas krājumus bankomātā.

\nhttps://juristavards.lv/doc/276627-veiksmigs-atradums-pie-bankomata/\n276627\nTue, 19 May 2020 00:00:00 +0200\n
\n\nĪsziņas: Īsumā\nSaeima 14. maijā galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā "Par tiesu varu" un Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā. Grozījumi paredz līdz ar Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanos 1. jūlijā atcelt tiesnešu imunitāti administratīvo pārkāpumu lietās. ● ● ● Tieslietu ministrs Jānis Bordāns ir apstiprinājis aktualizētas vadlīnijas rajona (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu darba organizācijā ārkārtējās situācijas laikā, lai novērstu riskus tiesu apmeklētājiem un tiesu personālam un pielāgotu tiesu darbu noteiktajiem drošības pasākumiem. ● ● ● Tieslietu padome 11. maijā par Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas vietnieci uz pieciem gadiem iecēla tiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnesi Leldi Graudu. Tieslietu padome, ņemot vērā konkursa vērtēšanas komisijas atzinumu un tiesnešu aptaujas rezultātus, atzina viņu par piemērotāko šim amatam. ● ● ● Lai ...\nhttps://juristavards.lv/doc/276628-suma/\n276628\nTue, 19 May 2020 00:00:00 +0200\n\n\nRedaktora sleja: Dīzeļgeita: auto pircējam ir tiesības uz pilnu pirkuma maksu un procentiem\nViens no 2015. gada skaļākajiem notikumiem bija Volkswagen emisiju skandāls, kur atklājās, ka šā ražotāja un tā koncerna meitasuzņēmumu automašīnās ar dīzeļdzinējiem ir iebūvētas aizliegtas ierīces, kas ļāva manipulēt izmešu daudzuma mērījumus. "Jurista Vārdā" jau tika publicēts raksts par skarto auto pircēju tiesībām.1 Šajā rakstā cita starpā tika norādīts, ka Latvijas regulējums vismaz vienā aspektā pircējiem ir salīdzinoši izdevīgs. Proti, saskaņā ar Latvijas Civillikumu līguma atcelšana sakarā ar viltu neprasa, lai maldināšana nāktu tieši no otrās darījuma puses. Tādējādi, pat ja auto pārdevējs – dīleris – neko nezināja par auto trūkumiem, līgumu vienalga var atcelt, jo ražotājam trūkumi gan bija zināmi. Līguma atcelšanas gadījumā viss ir it kā vienkārši – katra puse atdod atpakaļ to, ko saņēmusi. Proti, pārdevējs pirkuma maksu, bet pircējs preci. Bet ko ...\nhttps://juristavards.lv/doc/276620-dizelgeita-auto-pircejam-ir-tiesibas-uz-pilnu-pirkuma-maksu-un-procentiem/\n276620\nTue, 19 May 2020 00:00:00 +0200\n\n