Jursta Vārds - Jaunākais žurnāla numurs https://juristavards.lv Jaunākais žurnāla numurs lv https://juristavards.lv Mon, 21 Oct 2019 00:48:51 -0700 https://juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds https://juristavards.lv 240 47 \nIntervija: Juridiskās izglītības un tiesību zinātnes izcilības centrs svin savu simtgadi\nLatvijas Universitātes Juridiskā fakultāte sevi pozicionē kā Latvijas izcilības centru. Ar ko pamatojat tik ambiciozu uzskatu? Tā mēs patiešām jūtamies, un es domāju, ka varam to arī pamatot visos trijos fakultātes darbības virzienos, no kuriem divi – studijas un tiesību zinātne – ir ar senām tradīcijām, bet nesen uzsāktais jaunākais virziens ir tālākizglītība, ko pašlaik aktīvi attīsta arī vadošās ārvalstu augstskolas. Pirmkārt, gribu runāt par tiesību zinātni, kura bez mūsu fakultātes mācībspēku devuma Latvijā vispār nav iedomājama. Pirms simtgades, gatavojot fakultātes jubilejas grāmatu, apkopojām arī visu zinātnē pēdējos gados izdarīto, un man jāsaka, ka tas bija pozitīvs pārsteigums mums pašiem. Kā ir to izdevies sasniegt, ņemot vērā pilnīgu juridiskās zinātnes finansējuma neesamību, patiešām ir jābrīnās. Visi būtiskākie pēdējo gadu fundamentālie pētījumi Latvijas tiesību ...\nhttps://juristavards.lv/doc/275415-juridiskas-izglitibas-un-tiesibu-zinatnes-izcilibas-centrs-svin-savu-simtgadi/\n275415\nTue, 15 Oct 2019 00:00:00 +0200\n\n\nAkadēmiskā dzīve: Studiju un zinātniskās pētniecības process Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes katedru skatījumā\nKrimināltiesisko zinātņu katedra Prof. Dr. iur. Kristīne Strada-Rozenberga LU Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedras vadītāja Foto no personīgā arhīva Krimināltiesisko zinātņu katedra ir tā LU Juridiskās fakultātes katedra, kuras atbildības jomā ir jautājumi, kas saistāmi ar vienu no bīstamākajām sabiedriskajām parādībām – noziedzīgiem nodarījumiem. Šī joma, iespējams, vairāk nekā citas prasa noteiktību, stingrību un skaidrību. Tāda ir mūsu atbildības joma, un tāda ir arī mūsu katedra un tās cilvēki. Mūsu katedras atbildībā gadu garumā ir bijuši tādi obligātie studiju kursi kā Krimināltiesības un Kriminālprocess, tāpat mūsu docētāji nodrošinājuši vairākus izvēles kursus, kuri cauri gadiem baudījuši studējošo interesi. Mainoties laikiem, programmu saturam un mūsdienu dzīves noteiktām aktualitātēm, mainījies arī docējamo kursu loks. Studiju programmu ...\nhttps://juristavards.lv/doc/275416-studiju-un-zinatniskas-petniecibas-process-latvijas-universitates-juridiskas-fakultates-katedru-skatijuma/\n275416\nTue, 15 Oct 2019 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Par Latvijas Pareizticīgās Baznīcas tiesisko statusu\n2018. gada 26. aprīlī Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2017-18-01,1 kurā skatīja jautājumu par šobrīd Konstantinopoles patriarha padotībā esošo pareizticīgo iespējām reģistrēt vēl vienu pareizticīgo baznīcu, ja pastāv LPB kā reģistrēta tradicionāla reliģiskā organizācija. Savukārt 2019. gada 18. septembrī Administratīvā apgabaltiesa izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta pēc reliģiskās organizācijas "Latvijas Pareizticīgā Autonomā Baznīca" pieteikuma, lūdzot minēto organizāciju ierakstīt reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā.2 Sprieduma motīvu daļas 22. punktā tiesa gan noraidīja pieteicēja argumentus, kas sevi uzskata par pirmskara Latvijā pastāvējušās pareizticīgās baznīcas pēcteci un lūdz konstatēt to kā juridisku faktu. Savus apsvērumus pieteicējs pamatojis ar faktu, ka šobrīd Latvijā pastāvošā pareizticīgā baznīca atrodas Maskavas ...\nhttps://juristavards.lv/doc/275420-par-latvijas-pareizticigas-baznicas-tiesisko-statusu/\n275420\nTue, 15 Oct 2019 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: VID nepietiekami pierāda priekšnodokļa atskaitīšanas liegumu\nMinētās EST lietas ierosinātas pēc Latvijas Republikas Augstākās tiesas (turpmāk – Augstākā tiesa) prejudiciālā nolēmuma lūgumiem lietās,3 kuru ietvaros Latvijā reģistrēti komersanti ir apstrīdējuši Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) nodokļu audita ietvaros pieņemtos lēmumus, ar kuriem VID tiem noteica pienākumu iemaksāt papildus aprēķināto PVN valsts budžetā. Augstākajai tiesai, vērtējot saņemtās kasācijas sūdzības, radās šaubas par lietu ietvaros veiktās likuma "Par pievienotās vērtības nodokli"4 normu interpretācijas atbilstību Eiropas Savienības (turpmāk – ES) regulējumam, ņemot vērā, ka attiecīgajā likumā iestrādātas ES Padomes Direktīvas 2006/112/EK5 par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (grozīta ar Padomes Direktīvu 2010/45/ES6) (turpmāk – PVN direktīva) normas. Augstākā tiesa lūdza EST sniegt PVN direktīvas 168. panta a) punkta interpretāciju. ...\nhttps://juristavards.lv/doc/275421-vid-nepietiekami-pierada-prieksnodokla-atskaitisanas-liegumu/\n275421\nTue, 15 Oct 2019 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Tiesību uz datu pārnesamību piemērošanas problemātika\nLīdz ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk – VDAR) stāšanos spēkā Eiropas Savienības iedzīvotājiem radās vairākas jaunas tiesības: tiesības saņemt skaidru un saprotamu informāciju par to, kas apstrādā viņu personas datus, kādi dati un kāpēc tiek apstrādāti; tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kuri ir kādas organizācijas rīcībā; tiesības pieprasīt, lai pakalpojumu sniedzējs nosūtītu personas datus citam pakalpojumu sniedzējam, pārejot no viena pakalpojumu sniedzēja pie cita jeb tiesības uz datu pārnesamību; tiesības tikt aizmirstam jeb tiesības pieprasīt, lai personas dati tiek dzēsti, ja personas nevēlas, ka tie tiek apstrādāti, un ja uzņēmumam nebūs leģitīma iemesla tos glabāt. Vienas no pretrunīgi vērtētām tiesībām, ko paredz VDAR, ir arī tiesības uz datu pārnesamību. Tās ir datu subjekta tiesības saņemt personas datus par sevi, kurus viņš sniedzis pārzinim, ...\nhttps://juristavards.lv/doc/275422-tiesibu-uz-datu-parnesamibu-piemerosanas-problematika/\n275422\nTue, 15 Oct 2019 00:00:00 +0200\n\n\nAkadēmiskā dzīve: Četri jauni doktori Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē\nPar personas datu aizsardzības krimināltiesiskajiem aspektiem Foto: Boriss Koļesņikovs Džeina Andersone promocijas darbu "Personas datu aizsardzības krimināltiesiskie aspekti" ir izstrādājusi LU JF profesores Dr. iur. Valentijas Liholajas zinātniskā vadībā, bet darbu recenzēja Rīgas Stradiņa universitātes profesore Dr. iur. Sandra Kaija, Daugavpils Universitātes profesors Dr. iur. Vitolds Zahars un M.V. Lomonosova Maskavas Valsts universitātes profesore Anna Serebreņņikova. Darbs ir veltīts privātās dzīves neaizskaramībai attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi un to krimināltiesiskās aizsardzības jautājumiem. Darba aktualitāti pamato mūsdienās arvien straujāka informācijas tehnoloģiju attīstība un neizbēgamā ietekme uz ikviena indivīda darba, sociālo un personīgo dzīvi, kas veicina arī apdraudējuma, kam tiek pakļauti fizisko personu dati, palielināšanos. Jo īpaši tas ir saistīts ar to, ka ...\nhttps://juristavards.lv/doc/275418-etri-jauni-doktori-latvijas-universitates-juridiskaja-fakultate/\n275418\nTue, 15 Oct 2019 00:00:00 +0200\n\n\nTiesību politika: Pabeigts pētījums par ierobežojumiem darbībām ar nekustamo īpašumu valstij stratēģiski nozīmīgu infrastruktūras objektu tuvumā\nSaeimas Analītiskā dienesta pētījums veikts ar mērķi apzināt Eiropas Savienības un Ziemeļatlantijas Līguma organizācijas (North Atlantic Treaty Organization – NATO) valstīs pastāvošo tiesisko regulējumu un tā piemērošanas praksi attiecībā uz darbībām ar nekustamo īpašumu valstij stratēģiski nozīmīgu infrastruktūras objektu tuvumā.2 Pētījumā norādīts, ka mūsdienu ģeopolitiskie izaicinājumi rada fonu, kas liek piesardzīgi apsvērt to, ciktāl būtu izmantojamas brīvā preču un pakalpojumu tirgus, kā arī brīvas kapitāla kustības sniegtās priekšrocības, neapdraudot valsts drošības intereses. Dažkārt tas nozīmē arī prioritizēšanu, jo maksimālie ieguvumi abās jomās var būt savstarpēji izslēdzoši. Kopumā pasaulē, kur savstarpējā atkarība pastāvīgi pieaug un draudi iegūst aizvien daudzdimensionālāku raksturu, ir regulāri jāpārlūko tas, kā rast līdzsvaru starp ekonomisko attīstību un ...\nhttps://juristavards.lv/doc/275414-pabeigts-petijums-par-ierobezojumiem-darbibam-ar-nekustamo-ipasumu-valstij-strategiski-nozimigu-infrastrukturas-objektu-tuvuma/\n275414\nTue, 15 Oct 2019 00:00:00 +0200\n\n\nInformācija: "Jurista Vārds" atkal dosies uz autoru un lasītāju tikšanos Latgalē\nPirms diviem gadiem oktobrī, viesojoties Latgalē, līdz ar autoru un lasītāju tikšanos "Jurista Vārds" organizēja Dr. iur. Māra Onževa publisko lekciju "Tiesību avoti jurista darbā: teorija un prakse". Gan Rēzeknē, gan Daugavpilī pasākums guva plašu atsaucību, pulcējot ne vien studentus, bet arī praktiķus, kuri pārstāvēja gan valsts un pašvaldību, gan arī privāto sektoru. Šoreiz tikties ar topošajiem un arī jau pieredzējušiem juristiem kopā ar "Jurista Vārda" redakcijas pārstāvjiem dosies Dr. iur. Gatis Litvins, Latvijas Zvērinātu notāru padomes rīkotājdirektors un Biznesa augstskolas "Turība" asociētais profesors, kurš uzstāsies ar lekciju par administratīvās atbildības institūta reformu. Tās praktiskā izpausme sagaidāma jau pēc pāris mēnešiem. Tādēļ "Jurista Vārds" šobrīd jau organizē speciālo tematisko izdevumu, kas iznāks gada nogalē un būs ...\nhttps://juristavards.lv/doc/275419-jurista-vards-atkal-dosies-uz-autoru-un-lasitaju-tiksanos-latgale/\n275419\nTue, 15 Oct 2019 00:00:00 +0200\n\n\nJuridiskā darba tirgus: Gabriela Fomina\nIzglītība: Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Rīgas Juridiskās augstskolas studiju programmas "Tiesības un diplomātija" 3. kurss, Erasmus studiju apmaiņas programma Boloņas Universitātē Itālijā. Darba pieredze: Kopš 2018. gada septembra strādāju Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrībā par jurista palīdzi. Kādas tiesību nozares saista visvairāk un kāpēc? Ikdienā strādāju darba tiesību jomā, kas man šķiet saistoša un potenciāli ļoti nozīmīga tiesību nozare, it īpaši tehnoloģiju attīstības, nepārtraukti mainīgā prasmju pieprasījuma, globalizācijas un citu pārmaiņu un to iespaida uz darba tirgu rezultātā. Studiju procesā mani visvairāk ir ieinteresējušas starptautiskās publiskās tiesības, galvenokārt starptautiskās tirdzniecības un investīciju tiesības un cilvēktiesības, jo tās papildus ietver man saistošo diplomātijas un starptautisko attiecību elementus. Tāpat studijas un iespējas ...\nhttps://juristavards.lv/doc/275423-gabriela-fomina/\n275423\nTue, 15 Oct 2019 00:00:00 +0200\n\n\nRedakcijas sleja: Pirmais simts\nŠī nedēļa norit Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes simtgades zīmē – 16. oktobrī šim notikumam tiks veltīts īpašs svinīgs pasākums Lielajā aulā, bet 17. un 18. oktobrī vērienīgā zinātniskā konferencē, klātesot arī desmitiem ārvalstu zinātnieku, tiks vērtēta tiesību zinātnes loma tiesību sistēmā un tās attīstības veicināšanā. Konferences plašā darba kārtība rāda apspriežamo tematu un iespējamo secinājumu daudzveidību, tomēr būtiskākais slēdziens ir acīmredzams uzreiz: tiesību zinātnes tāpat kā juridiskās izglītības nozīme jebkuras tiesiskās sistēmas pastāvēšanā ir izšķiroša un nepārvērtējama, jo bez tām tiesiskā sistēma gluži vienkārši nevar tikt nedz uzbūvēta, nedz "darbināta", nedz attīstīta. (Savukārt bez tiesiskās sistēmas nevar pastāvēt valsts, bet tas jau ir plašāks temats.) Tieši tādēļ līdz ar valsts un tās augstskolas dibināšanu tika ...\nhttps://juristavards.lv/doc/275408-pirmais-simts/\n275408\nTue, 15 Oct 2019 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksme Luksemburgā\nTieslietu ministrs Jānis Bordāns 7. oktobrī Luksemburgā piedalījās Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu padomes sanāksmē, kurā ministri apsprieda kopīgas stratēģijas nepieciešamību un Eiropas Savienības lomas palielināšanu cīņā pret korupciju starptautiskajā līmenī. Politiskajās debatēs tieslietu ministrs uzsvēra, ka Latvija atbalsta Somijas prezidentūras iniciatīvu uzsākt diskusiju par pretkorupcijas mehānisma izveidi Eiropas Savienības līmenī. Eiropas Savienības institūcijām un dalībvalstīm ir jābūt vienotiem mērķiem korupcijas apkarošanā, līdz ar to Eiropas Savienības stratēģija vai darba plāns attiecībā uz korupcijas apkarošanu ir būtisks un atbalstāms. Ņemot vērā, ka mūsdienās ekonomika ir pārnacionāla, korupcijas apkarošana iespējama efektīva tikai starptautiskās sadarbības rezultātā, akcentēja J. Bordāns. Savukārt iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens 8. oktobrī sanāksmē ...\nhttps://juristavards.lv/doc/275409-tieslietu-un-iekslietu-ministru-padomes-sanaksme-luksemburga/\n275409\nTue, 15 Oct 2019 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Nodrošinās pieredzes apmaiņu tiesnešu palīgiem\nAugstākā tiesa sākusi īstenot projektu "Tiesnešu palīgu loma efektīvā Augstākās tiesas darba organizācijā". Projekts guvis atbalstu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā "Valsts administrācija". Projekta mērķis ir nodrošināt pieredzes apmaiņu starp Latvijas Augstākās tiesas un Ziemeļvalstu augstāko tiesu tiesnešu palīgiem. Projekta ietvaros tiesnešu palīgi no Augstākās tiesas dosies uz Zviedrijas, Somijas, Norvēģijas un Islandes augstākajām tiesām. Vizīšu laikā tiesnešu palīgi diskutēs par inovatīviem veidiem, kā sniegt atbalstu tiesneša darbā, tiesneša palīgu kompetenci un lomu nolēmumu kvalitātes nodrošināšanā, kā arī dažādām nolēmumu rakstīšanas tehnikām. Projekta ietvaros tiks nodrošināta prakses apmaiņa efektīvā lietu izskatīšanā augstākajās tiesās, tādējādi paaugstinot tiesnešu palīgu kompetenci un veicinot sadarbību starp Latvijas un ...\nhttps://juristavards.lv/doc/275410-nodrosinas-pieredzes-apmainu-tiesnesu-paligiem/\n275410\nTue, 15 Oct 2019 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Konkurss uz vadošu amatu Tieslietu ministrijā\nTieslietu ministrija 8. oktobrī izsludināja konkursu uz valsts sekretāra vietnieka tiesu jautājumos amatu. Pieteikties konkursā var līdz 21. oktobrim. Pretendentiem nepieciešams maģistra grāds sociālajās zinātnēs, trīs gadu pieredze vadošā amatā valsts pārvaldes iestādē, kā arī zināšanas normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrādē. Tāpat tiek prasītas padziļinātas zināšanas tiesu sistēmas, valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības, valsts kompensācijas cietušajiem, alternatīvās strīdu risināšanas, tiesu ekspertīžu, brīvo juridisko profesiju, tiesu izpildītāju institūta, uzturlīdzekļu nodrošināšanas un civilstāvokļa aktu reģistrācijas jomā. No interesentiem sagaida zināšanas par valsts pārvaldi un tās darbības pamatprincipiem, zināšanas administratīvās vadības jautājumos, angļu valodas zināšanas, prasmi publiski runāt un pārliecinoši argumentēt savu viedokli, ...\nhttps://juristavards.lv/doc/275411-konkurss-uz-vadosu-amatu-tieslietu-ministrija/\n275411\nTue, 15 Oct 2019 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Meklē Informācijas centra priekšnieku\nValsts kanceleja 8. oktobrī izsludināja atklātu konkursu Iekšlietu ministrijas Informācijas centra priekšnieka amatam. Pretendenti aicināti pieteikties līdz 4. novembrim. Galvenās pretendentiem izvirzītās prasības ir nevainojama reputācija, augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnē, vadībzinātnē, ekonomikā vai civilajā un militārajā aizsardzībā (izņemot darba aizsardzību). Vismaz triju gadu pieredze organizācijas vadītāja amatā vai citā vadošā amatā organizācijas vadītāja tiešā pakļautībā ar vismaz desmit padotajiem darbiniekiem. No pretendentiem tiek sagaidītas zināšanas informācijas tehnoloģiju jomā un izpratne par valsts pārvaldes uzbūvi un darbības pamatprincipiem, administratīvo procesu un budžeta plānošanu. Nepieciešamas arī angļu un krievu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī, kā arī teicamas stratēģiskās plānošanas, sadarbības, ...\nhttps://juristavards.lv/doc/275412-mekle-informacijas-centra-prieksnieku/\n275412\nTue, 15 Oct 2019 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Īsumā...\nFoto: Saeima Saeimas deputātus 10. oktobra sēdē uzrunāja Zviedrijas parlamenta priekšsēdētājs Andreass Norlēns (Andreas Norlén). Viņš pauda prieku par iespēju viesoties Latvijā un teikt uzrunu Saeimā. A. Norlēns uzsvēra: no vēstures varam gūt atziņu, ka brīvība un demokrātija sniedz labklājību un nodrošina mieru. ● ● ● Valsts prezidents Egils Levits 8. oktobrī tikās ar Rīgas domes priekšsēdētāju Oļegu Burovu un apsprieda plašu jautājumu loku par galvaspilsētas aktualitātēm, kā arī valsts institūciju un galvaspilsētas sadarbību. Abas puses uzskata, ka ir jānojauc "mūris" starp galvaspilsētu un valsti. ● ● ● Ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers 10. oktobrī svinīgos apstākļos pieņēma divu jauno prokuroru zvērestus. Zvērestus deva Jūrmalas pilsētas prokuratūras prokurore Žaklīna Zemgaliete un Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas prokuratūras prokurors Andrejs ...\nhttps://juristavards.lv/doc/275413-suma/\n275413\nTue, 15 Oct 2019 00:00:00 +0200\n\n