Jursta Vārds - Jaunākais žurnāla numurs https://juristavards.lv Jaunākais žurnāla numurs lv https://juristavards.lv Sun, 12 Jul 2020 12:37:57 -0700 https://juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds https://juristavards.lv 240 47 \nSkaidrojumi. Viedokļi: Eiropas Savienības tiesību konstitucionalitātes kontrole Latvijā\nIevads Latvijas tiesiskajā telpā diskusija par Eiropas Savienības tiesību jautājumiem iet plašumā, kas ir dabīga attīstība, jo tā raksturo Latvijas tiesību sistēmas un tiesiskās domas pakāpenisku eiropeizāciju. Pozitīvi ir jāvērtē arī tas, ka Latvija nepalika bez savām nelielajām debatēm par Vācijas Federālās Konstitucionālās tiesas 2020. gada 5. maija spriedumu, kurā tā nepiekrita Eiropas Savienības Tiesas sniegtajam Eiropas Centrālās bankas kompetences vērtējumam saistībā ar valstu vērtspapīru uzpirkšanas programmas īstenošanas atbilstību Eiropas Savienības līgumam un Līgumam par Eiropas Savienības darbību.1 Latvijā tiesību doktrīnā ir rodami dažādi viedokļi par konstitucionālo tiesību un Eiropas Savienības tiesību attiecībām, kā arī vērtējumi saistībā ar jaunāko Satversmes tiesas judikatūru Eiropas Savienības tiesību jautājumos. Šajā rakstā primāri tiks pamatota Satversmes tiesas ...\nhttps://juristavards.lv/doc/276862-eiropas-savienibas-tiesibu-konstitucionalitates-kontrole-latvija/\n276862\nTue, 07 Jul 2020 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Lietotne "Apturi Covid" un personas datu aizsardzība\nKatru dienu cilvēki lieto mobilo tālruni, kas modernajā pasaulē pilda ne tikai tālruņa funkcijas, bet nodrošina iespēju ielūkoties internetā, veidot dokumentus, nomaksāt rēķinus, fotografēt un filmēt, spēlēt spēles, skatīties video, rakstīt dienasgrāmatu, veidot pirkumu sarakstu un ģimenes budžetu, skaitīt apēstās kalorijas, rādīt maršrutu, lai nokļūtu uz darbu un atpakaļ. Visas šīs funkcijas veic neskaitāmas lietotnes, kuras var lejupielādēt savā viedierīcē. Katra no lietotnēm, lai izpildītu savas funkcijas, pieprasa attiecīgas piekļuves informācijai cilvēka telefonā, piemēram, piekļūt kamerai un mikrofonam, lai veiktu videozvanu, piekļuvi kontaktiem, lai izsūtītu uzaicinājumu ciemos, piekļuvi atrašanās datiem, lai veiktu navigatora funkcijas, piekļuvi kalendāram, lai automātiski ierakstītu tur pasākuma laiku, u.tml. Dažas aplikācijas prasa mazāk datu, dažas vairāk, dažas piekļuves var ...\nhttps://juristavards.lv/doc/276870-lietotne-apturi-covid-un-personas-datu-aizsardziba/\n276870\nTue, 07 Jul 2020 00:00:00 +0200\n\n\nInformācija: Ar likuma videoanotāciju un salūtu iezīmē administratīvās atbildības sistēmas maiņu\nReformas mērķis ir ieviest Latvijā mūsdienīgu un efektīvu administratīvās atbildības procesu, kam jānodrošina gan lielāka cilvēktiesību aizsardzība, gan valsts līdzekļu taupīšana. Simbolisks ir arī fakts, ka tiesiskā un demokrātiskā Latvijas valsts beidzot atteikusies no padomju okupācijas laikā tapušā Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa, kurš, neskaitāmas reizes grozīts, bija spēkā 35 gadus. Kā norādīts Administratīvās atbildības likumā, tā mērķis ir aizsargāt pastāvošo tiesisko iekārtu, tai skaitā sabiedrības tiesiskās intereses, noteikto pārvaldes kārtību, sabiedrisko kārtību, kā arī, ievērojot personas pamattiesības, nodrošināt efektīvu administratīvā pārkāpuma procesu un panākt tiesisko attiecību taisnīgu noregulēšanu. Savukārt administratīvais pārkāpums likumā ir definēts kā personas prettiesiska, vainojama rīcība (darbība vai bezdarbība), par kuru likumā vai ...\nhttps://juristavards.lv/doc/276869-ar-likuma-videoanotaciju-un-salutu-iezime-administrativas-atbildibas-sistemas-mainu/\n276869\nTue, 07 Jul 2020 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Atgriežoties pie tiesību neliecināt pret sevi satura\nŅemot vērā, ka Augstākās tiesas Senāta judikatūra šajos jautājumos ir visai ierobežota, raksta pamatā izmantota Vācijas tiesu un Eiropas Cilvēktiesību tiesas (turpmāk – ECT) judikatūra. Izmantojot šīs judikatūras atziņas, var ņemt vērā, ka tiesības neliecināt pret sevi ir viens no kriminālprocesa pamatprincipiem lielākajā vairumā valstu un nav pamata uzskatīt, ka Latvijā šis princips ieguvis pilnīgi citu, atšķirīgu saturu. Katrā ziņā tiktāl, ciktāl šīs atziņas nav pretrunā ar kādu no Kriminālprocesa likuma normām, tās ir noderīgas tiesību neliecināt pret sevi izzināšanā un piemērošanā arī Latvijas tiesību sistēmā. Ar rakstā lietoto terminu "apsūdzētais" ir jāsaprot jebkurš procesuālais statuss, kurā personai ir tiesības uz aizstāvību Kriminālprocesa likuma 59. panta izpratnē.   Tiesību neliecināt pret sevi vispārīgs raksturojums Šo kriminālprocesuālo tiesību ...\nhttps://juristavards.lv/doc/276872-atgriezoties-pie-tiesibu-neliecinat-pret-sevi-satura/\n276872\nTue, 07 Jul 2020 00:00:00 +0200\n\n\nJuridiskā darba tirgus: Ritvars Purmalis\nIzglītība: Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesionālā maģistra studiju programma "Tiesību zinātne". Darba pieredze: Kopš 2017. gada rudens strādāju ZAB "J. Kārkliņa advokātu birojs", sākotnēji biju jurista palīgs, tagad – jurists. Kādas tiesību nozares saista visvairāk un kāpēc? Civiltiesības – šai tiesību nozarei veltu relatīvi lielu daļu no savas ikdienas un pašreiz nedomāju par citiem virzieniem. Kādos amatos tieslietu nozarē jūs savā nākotnes karjerā vēlētos strādāt? Advokatūrā. Kas būtu jūsu kā jurista augstākais sasniegums? Sniegt pienesumu tiesību zinātnes tālākveidošanā. Publikācijas vai uzstāšanās konferencēs vai semināros: "Jurista Vārdam" ir iesniegts raksts "Mākslīgais intelekts un civiltiesiskā atbildība". Sadarbībā ar Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes asociēto profesoru Jāni Kārkliņu esmu raksta ...\nhttps://juristavards.lv/doc/276874-ritvars-purmalis/\n276874\nTue, 07 Jul 2020 00:00:00 +0200\n\n\nTiesību politika: Plāno ierobežot hipotekārā kreditora ķīlas tiesības dzīvokļu pārdošanas gadījumā\nŠobrīd spēkā esošais regulējums materiālajās tiesību normās uzliek par pienākumu dzīvokļa īpašniekam piedalīties dzīvojamās mājas pārvaldīšanā un segt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumus, kā arī norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu (piemēram, apkure, aukstais ūdens, kanalizācija, sadzīves atkritumu izvešana). Gadījumā, ja dzīvokļa īpašnieks nepilda savus ar likumu uzliktos pienākumus, pārējiem dzīvokļu īpašniekiem jeb dzīvokļu īpašnieku kopībai ir jāatbild par negodprātīgā vai maksātnespējīgā kaimiņa parādiem un tie jāapmaksā, lai nodrošinātu, ka, piemēram, ziemā mājai neatslēdz apkuri. [..] Lai izvairītos no pakalpojuma pārtrauk­šanas dzīvojamajai mājai, dzīvojamās mājas īpašnieks sadarbībā ar pārvaldnieku ir spiests rast risinājumus izveidojušos jeb konkrētu dzīvokļu īpašnieku (dzīvojamās mājas ...\nhttps://juristavards.lv/doc/276868-plano-ierobezot-hipotekara-kreditora-kilas-tiesibas-dzivoklu-pardosanas-gadijuma/\n276868\nTue, 07 Jul 2020 00:00:00 +0200\n\n\nInformācija: Latvijas Zvērinātu advokātu padomē\nDarbība kolēģijā Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā zvērinātu advokātu skaitā uzņemta Iveta Nikolājeva. Praktizēšanas vieta jaunuzņemtajai advokātei tiks noteikta pēc zvēresta nodošanas. Darbība Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā atjaunota zvērinātam advokātam Haraldam Kālim ar 2020. gada 1. jūliju. No Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas pēc pašu vēlēšanās atskaitīts zvērināta advokāta palīgs Roberts Jumis ar 2020. gada 1. jūliju un zvērināta advokāta palīgs Oskars Kulmanis ar 2020. gada 1. jūliju. No Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā reģistrēto Eiropas Savienības dalībvalstu advokātu, kuri veic profesionālo darbību Latvijā ar savas mītnes valsts profesijas nosaukumu, skaita atskaitīts Eiropas Savienības dalībvalsts (Vācijas Federatīvās Republikas) advokāts AndrŽ Kleinheisterkamp pēc paša vēlēšanās ar 2020. gada 1. jūliju. Darbība Latvijas Zvērinātu advokātu ...\nhttps://juristavards.lv/doc/276873-latvijas-zverinatu-advokatu-padome/\n276873\nTue, 07 Jul 2020 00:00:00 +0200\n\n\nSludinājumi. Reklāma: Būvniecības valsts kontroles birojs aicina pieteikties uz amatu konkursiem\n

\nhttps://juristavards.lv/doc/276871-buvniecibas-valsts-kontroles-birojs-aicina-pieteikties-uz-amatu-konkursiem/\n276871\nTue, 07 Jul 2020 00:00:00 +0200\n
\n\nĪsziņas: Latvijas studentu komanda apliecina izcilību\nValsts prezidents Egils Levits Rīgas pilī 1. jūlijā tikās ar Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studentu komandu, kas 68 komandu konkurencē no 33 Eiropas valstīm uzvarēja Eiropas Padomes un Eiropas tiesību zinātņu studentu apvienības organizētajā Eiropas Cilvēktiesību tiesas procesa izspēlē. Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dekāne Anita Rodiņa atzina, ka fakultāte ļoti lepojas ar rezultātu un tas ir apliecinājums, ka topošajiem juristiem ir jāpiedalās šādās izspēlēs, lai ne tikai pilnveidotu sevi, bet arī nestu Latvijas vārdu pasaulē. Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes komanda konkursa finālā mērojās spēkiem ar Oksfordas Universitātes komandu, kas uzvarējusi iepriekšējos gados, taču šoreiz uzvaras gods tika Latvijas komandai. Balvā topošās juristes ieguvušas iespēju vienu mēnesi darboties kā praktikantes Eiropas Cilvēktiesību tiesā, kur par tiesnesi no 1995. gada ...\nhttps://juristavards.lv/doc/276866-latvijas-studentu-komanda-apliecina-izcilibu/\n276866\nTue, 07 Jul 2020 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Atbalsta apjomīgus grozījumus Advokatūras likumā\nMinistru kabinets 30. jūnijā atbalstīja Tieslietu ministrijas sadarbībā ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomi un citiem ekspertiem izstrādātos grozījumus Latvijas Republikas Advokatūras likumā, kuru mērķis ir advokatūras institūta darbības kvalitātes pilnveidošana. Likumprojekts paredz vienus no apjomīgākajiem grozījumiem kopš 1993. gada. Tie paredz sakārtot advokātu biroju tiesisko statusu. Pašlaik Advokatūras likumā zvērinātu advokātu biroja tiesiskais statuss regulēts vispārīgi, taču ar grozījumiem tiek definēti advokātu biroju veidi un to tiesiskais statuss, detalizēti reglamentēta advokātu biroju dibināšanas kārtība un reģistrācijas process. Lai paaugstinātu advokātu kvalifikācijas prasības, ar grozījumiem tiek noteikts, ka advokātu eksāmens būs jākārto arī tiesību zinātņu doktoriem. Vienlaikus paredzot, ka Ministru kabinets noteiks eksāmena kārtību un jomas, kurās tiks pārbaudītas ...\nhttps://juristavards.lv/doc/276865-atbalsta-apjomigus-grozijumus-advokaturas-likuma/\n276865\nTue, 07 Jul 2020 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Atcelta tiesnešu imunitāte administratīvo pārkāpumu lietās\nSaistībā ar Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanos no 1. jūlija ir atcelta tiesnešu imunitāte administratīvo pārkāpumu lietās. Tiesnesi par izdarīto administratīvo pārkāpumu varēs saukt arī pie disciplinārās atbildības, ja būs pieņemts lēmums par administratīvā soda piemērošanu. Ar grozījumiem likumā "Par tiesu varu" un Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā pagarināts tiesnešu disciplināratbildības noilguma termiņš no diviem uz četriem gadiem. Šādas likuma izmaiņas pieņemtas, izvērtējot citu valstu regulējumu, kā arī ņemot vērā, ka Latvijā vidējais lietas virzības termiņš visās tiesu instancēs ir četri gadi. Likumā nostiprināta tiesu priekšsēdētāja kompetence, piešķirot priekšsēdētājam pilnvaras ierosināt Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijai veikt tiesneša profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanu, ja konstatēti apstākļi, kas saistīti ar ...\nhttps://juristavards.lv/doc/276864-atcelta-tiesnesu-imunitate-administrativo-parkapumu-lietas/\n276864\nTue, 07 Jul 2020 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Īsumā...\nANO Drošības padome 1. jūlijā vienbalsīgi pieņēma rezolūciju, kas aicina apturēt bruņotos konfliktus, lai atvieglotu cīņu pret Covid-19 pandēmiju. Šis ir ANO Drošības padomes pirmais paziņojums saistībā ar koronavīrusa pandēmiju un pirmā tās reālā rīcība kopš Covid-19 uzliesmojuma. ● ● ● Ministru kabinets 30. jūnijā pieņēma lēmumu par atsevišķu Covid-19 izplatību ierobežojošu pasākumu daļēju samazināšanu, ņemot vērā, ka ir stiprināta veselības aprūpes sistēma un epidemioloģiskās drošības pasākumu rezultātā Latvijā saslimstība ar Covid-19 ir samērā zema. ● ● ● 2. jūlijā stājās spēkā Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas valdību līgums par konsulāro palīdzību un sadarbību. Ar šo līgumu tiek aizstāts 1999. gada 5. februārī Viļņā parakstītais Latvijas, Igaunijas un Lietuvas valdību līgums, kura normas bija novecojušas. ● ● ● Tiesu ...\nhttps://juristavards.lv/doc/276867-suma/\n276867\nTue, 07 Jul 2020 00:00:00 +0200\n\n\nRedaktora sleja: Laulību nianses\nSaistībā ar laulībām tiek lietota dažāda terminoloģija un apzīmējumi. Ja, piemēram, tiek slēgta laulība, lai iegūtu uzturēšanās atļauju, to uzskata par fiktīvu. Saskaņā ar Civillikumu par fiktīvu ir uzskatāma laulība, kas tiek noslēgta bez iemesla izveidot ģimeni. Angļu valodā visus tā dēvētos bezjūtu laulību paveidus aptver termins marriage of convenience. Savukārt latviešu valodā šādas laulības tiek apzīmētas kā aprēķina laulība, darījuma laulība, piespiedu laulība, fiktīva laulība. Tomēr, piemēram, fiktīvas laulības jēdzienā īsti neiekļaujas aprēķina laulība, jo latviešu valodā tai ir cita nozīmes nianse. Laulības noslēgšana savtīgās interesēs nenozīmē, ka laulātie nevēlas izveidot ģimeni. Šajā gadījumā ģimenes izveidošana balstās uz materiāliem apsvērumiem. Klasisks aprēķina laulības piemērs ir attēlots Elīnas Zālītes romānā "Agrā rūsa". Terminā ...\nhttps://juristavards.lv/doc/276863-laulibu-nianses/\n276863\nTue, 07 Jul 2020 00:00:00 +0200\n\n