Jursta Vārds - Jaunākais žurnāla numurs https://juristavards.lv Jaunākais žurnāla numurs lv https://juristavards.lv Sun, 25 Aug 2019 01:22:23 -0700 https://juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds https://juristavards.lv 240 47 \nSkaidrojumi. Viedokļi: Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija un tiesības uz taisnīgu tiesu\nAnalizējot tiesību uz taisnīgu tiesu saturu, tiek norādīti tādi elementi kā neatkarīga un objektīva, ar likumu izveidota tiesa, tiesas pieejamība kā viens no būtiskākajiem elementiem, procesuālās līdzdalības princips, tiesības būt klāt tiesas sēdē un tiesības uz mutvārdu procesu, lietas izskatīšanas atklātums jeb publiskums, tiesības uz motivētu tiesas spriedumu un citi.5 Un, lai arī šo tiesību uz taisnīgu tiesu elementu uzskaitījumā tieši netiek norādīts uz tiesībām uz pareizu inkriminētā noziedzīgā nodarījuma juridisku izvērtējumu un adekvātu sodu, ir pilnīgs pamats runāt arī par to tiesību uz taisnīgu tiesu kontekstā. Tāpēc šā raksta ietvaros autore pakavēsies pie atsevišķiem faktoriem iepriekš minētā sakarībā, šoreiz ne tik daudz norādot uz kļūdām noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijā, bet gan balstoties uz kriminālprocesuālā regulējuma analīzi un tiesu prakses pētījumiem, ...\nhttps://juristavards.lv/doc/275099-noziedzigu-nodarijumu-kvalifikacija-un-tiesibas-uz-taisnigu-tiesu/\n275099\nTue, 20 Aug 2019 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Par likumdevēja problēmām līdzsvarot zemes un daudzdzīvokļu māju īpašnieku tiesības\nLatvijas Republikas Satversmes tiesa 2018. gada 12. aprīlī1 pasludināja nolēmumu lietā par normām, kas no 2018. gada 1. janvāra samazina piespiedu nomas maksas apmēru. Normas, kas nosaka kārtību, kādā samazināms piespiedu nomas maksas apmērs, ar Satversmes tiesas 2018. gada 12. aprīļa spriedumu atzītas par spēkā neesošām no 2019. gada 1. maija. Satversmes tiesa, izskatot ierosinātās lietas, atzīst: ja tā lemtu, ka apstrīdētās normas atzīstamas par spēkā neesošām no to pieņemšanas vai kāda cita brīža pagātnē, tad normatīvajos aktos vispār nebūtu noteikts piespiedu nomas maksas apmērs. Šāds nolēmums radītu būtisku apdraudējumu piespiedu nomas tiesisko attiecību dalībnieku tiesībām un likumiskajām interesēm, nevis nodrošinātu sociālajā realitātē tiesisko stabilitāti, skaidrību un mieru. Ievērojot to, ka no 2019. gada 1. maija nav noteikts nomas maksas maksimums, kādu ir tiesīgs prasīt zemes ...\nhttps://juristavards.lv/doc/275100-par-likumdeveja-problemam-lidzsvarot-zemes-un-daudzdzivoklu-maju-ipasnieku-tiesibas/\n275100\nTue, 20 Aug 2019 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Testatora patiesā griba un tās noskaidrošana\nTestatora griba mantojuma tiesībās salīdzināma ar mirgojošu bāku, kas rāda ceļu mantinieku strīdus ieskautajā tiesvedību jūrā. Tādēļ, lai testatora pēdējās gribas rīkojumā – testamentā – ietvertā griba pēc mantojuma atklāšanās tiktu ievērota un atbilstoši izpildīta, testatoram tā jāpauž skaidri un saprotami, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības. Būtisks priekšnoteikums testamenta taisīšanai ietverts Civillikuma (turpmāk – CL) 421. pantā, kurā noteikts: "Kas nespēj paust savu gribu, tas nespēj taisīt testamentu."1 Lai gan testaments ir viens no populārākajiem veidiem, kā manta tiek nodota nākamajām paaudzēm,2 Latvijā nav plašāk pētīts jautājums par testatora spēju paust savu gribu, kas praksē bieži vien ir galvenais strīdus aspekts. Testatora spējai paust savu gribu ir būtiska nozīme arī tāpēc, ka saskaņā ar CL 463. pantu testamenta saturam ir jāizteic mantojuma ...\nhttps://juristavards.lv/doc/275101-testatora-patiesa-griba-un-tas-noskaidrosana/\n275101\nTue, 20 Aug 2019 00:00:00 +0200\n\n\nTiesību politika: Piedāvā likumu, ar ko atbrīvos no parādsaistībām 2000–5000 eiro apmērā\nFiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likuma projekts I nodaļa. Vispārīgie noteikumi 1. pants. Likuma mērķis Likuma mērķis ir atbrīvot fizisko personu no likumā noteiktajām parādsaistībām, veicinot maksātspējas atjaunošanu un finanšu pratības stiprināšanu, piemērojot likumā noteiktos principus un tiesiskos risinājumus, tādējādi sekmējot personas līdzdalību ekonomiskajā vidē. 2. pants. Likuma darbības joma Likums attiecas uz fizisko personu, kurai nav iespēju nokārtot parādsaistības, kurām iestājies izpildes pienākums, bet kurai nav piemērojams Maksātnespējas likumā noteiktais fiziskās personas maksātnespējas process. 3. pants. Fiziskās personas atbrīvošana no parādsaistībām (1) Fiziskās personas atbrīvošana no parādsaistībām ir tiesiska rakstura pasākumu kopums, kura mērķis ir dot iespēju fiziskai personai, kuras aktīvi un ienākumi nav pietiekami visu saistību segšanai tās ...\nhttps://juristavards.lv/doc/275102-piedava-likumu-ar-ko-atbrivos-no-paradsaistibam-20005000-eiro-apmera/\n275102\nTue, 20 Aug 2019 00:00:00 +0200\n\n\nRedakcijas sleja: ANO Drošības padome kā garants mieram pasaulē\nANO Drošības padome pastāv jau vairāk nekā septiņus gadu desmitus, bet garantēt mieru pasaulē tā nespēj. Drīzāk otrādi, izmantojot veto tiesības, kas ir piecām lielvalstīm, iespējams pat pieļaut karadarbību un pievērt acis uz notiekošo. Kopumā ANO Drošības padomē ir pārstāvētas 15 valstis. Piecas ir pastāvīgās dalībvalstis ar veto tiesībām: ASV, Lielbritānija, Francija, Krievija un Ķīna. Padomē ir arī desmit nepastāvīgās dalībvalstis, no kurām katru gadu piecas tiek pārvēlētas uz divu gadu pilnvaru termiņu pēc reģionālā principa. ANO statūti paredz, ka ANO dalībvalstis uztic Drošības padomei galveno atbildību par starptautiskā miera un drošības uzturēšanu un piekrīt, ka, pildot šos pienākumus, Drošības padome darbojas dalībvalstu vārdā. ANO Drošības padomes lēmumi procedūras jautājumos tiek pieņemti ar vismaz deviņām no 15 balsīm. Vairums jautājumu izskata un pieņem ar vismaz ...\nhttps://juristavards.lv/doc/275103-ano-drosibas-padome-ka-garants-mieram-pasaule/\n275103\nTue, 20 Aug 2019 00:00:00 +0200\n\n\nJuridiskā darba tirgus: Darba devējs: Daugavpils pilsētas dome\nJuridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas jurista amata pienākumos ietilpst: • veikt domes ārējo normatīvo aktu (saistošo noteikumu), iekšējo normatīvo aktu (lēmumu) un citu dokumentu tiesiskuma kontroli, tostarp piemērojamo tiesību normu, judikatūras izpēti un analīzi; • sagatavot domes lēmumu projektus jaunu ārējo normatīvo aktu pieņemšanai vai esošo normatīvo aktu grozījumiem; • sagatavot lēmumu projektus par apstrīdētiem domes administrācijas, pašvaldības iestāžu vai komisiju pieņemtajiem administratīvajiem aktiem, lēmumiem vai faktisko rīcību; • sagatavot atbildes uz privātpersonu iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem; • sagatavot atzinumus Saeimas, Ministru kabineta normatīvo aktu projektiem, kas nosūtīti saskaņošanai ar pašvaldību; • piedalīties domes komiteju, komisiju, darba grupu sēdēs; • nodrošināt domes intereses tiesu procesos, sagatavot tiesām ...\nhttps://juristavards.lv/doc/275104-darba-devejs-daugavpils-pilsetas-dome/\n275104\nTue, 20 Aug 2019 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Saņemti 255 dokumentu izsniegšanas lūgumi no 24 valstīm\nKopš 2019. gada 1. janvāra zvērināti tiesu izpildītāji īsteno jaunu funkciju – ārvalsts tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu Latvijā. Tostarp pirmajā pusgadā Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomē (LZTIP) jau saņemti 255 dokumentu izsniegšanas lūgumi no 24 valstīm. Visbiežāk tie saņemti no Lietuvas – 48 lūgumi, Polijas – 31, Vācijas – 22 un Austrijas – 21. LZTIP kā dokumentu saņēmēja iestāde organizē dokumentu piegādi Latvijā saskaņā ar Hāgas 1965. gada konvenciju par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās un komerclietās un Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra Regulu Nr. 1393/2007 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs, ar ko atceļ Padomes regulu Nr. 1348/2000. LZTIP uzdevums ir izvērtēt ārvalsts kompetento iestāžu iesniegto lūgumu par tiesas vai ārpustiesas dokumentu izsniegšanu atbilstību ...\nhttps://juristavards.lv/doc/275105-sanemti-255-dokumentu-izsniegsanas-lugumi-no-24-valstim/\n275105\nTue, 20 Aug 2019 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Konkurences padomes informatīvie materiāli publiskām personām\nSaskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma (VPIL) 88. panta pirmo un otro daļu publiska persona savu funkciju efektīvai izpildei var dibināt kapitālsabiedrību, iegūt līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā, saglabāt līdzdalību vai paplašināt kapitālsabiedrības darbību, ja, veicot līdzdalības izvērtējumu, tiek pamatots, ka citādā veidā nav iespējams efektīvi novērst tirgus nepilnību, radīt preces vai pakalpojumus, vai pārvaldīt īpašumus, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai. Lai novērstu riskus, ka publiska persona nepamatoti iesaistās komercdarbībā un tādējādi kropļo konkurenci, apgrūtinot vai pat padarot neiespējamu privāto komersantu darbību tirgū, publiskām personām, dibinot jaunas vai pārvērtējot savu līdzdalību esošajās kapitālsabiedrībās, nepieciešams veikt plānoto darbību izvērtējumu. Lai izvērtēšanas ...\nhttps://juristavards.lv/doc/275106-konkurences-padomes-informativie-materiali-publiskam-personam/\n275106\nTue, 20 Aug 2019 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Par FKTK padomes priekšsēdētāja amatu sacentīsies 23 pretendenti\nValsts kancelejā saņemti 23 pieteikumi atklātā konkursā uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padomes priekšsēdētāja amatu. Pieteikumu iesniegšanas termiņš bija 12. augusts. Amata konkurss tika izsludināts 12. jūlijā, tas norisināsies trīs kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtēs pretendentu atbilstību Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā noteiktajām FKTK padomes priekšsēdētāja amata prasībām, balstoties uz pretendentu iesniegtajiem dokumentiem. Uz konkursa otro kārtu izvirzītie pretendenti klātienē skaidros savu motivāciju ieņemt vakanto amatu, pieredzi un izpratni finanšu vadībā, finanšu un kapitāla tirgus vai tā uzraudzības vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā un organizācijas vadībā, kā arī prezentēs savu redzējumu par FKTK prioritātēm. Vienlaikus tiks novērtētas komunikācijas, argumentācijas ...\nhttps://juristavards.lv/doc/275107-par-fktk-padomes-priekssedetaja-amatu-sacentisies-23-pretendenti/\n275107\nTue, 20 Aug 2019 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Īsumā...\nValsts prezidents Egils Levits 13. augustā Rīgas pilī tikās ar Eiropas Komisijas ģenerālsekretāri Ilzi Juhansoni. Tikšanās laikā tika pārrunāta Eiropas Savienības dalībvalstīm un Eiropas Komisijai aktuālā dienaskārtība tuvākajiem mēnešiem. ● ● ● Latvijas Zvērinātu notāru padomes statistika liecina: lai gan laulības līgumus pāri mēdz noslēgt arī pēc daudziem kopdzīvē aizvadītiem gadiem, visbiežāk interese par tiem tiek izrādīta pirms kāzām, bet reāli līgumi tiek noslēgti īsi pēc tām. ● ● ● Ekonomikas ministrija ir izsludinājusi konkursu uz AS "Latvenergo" piecu padomes locekļu amatiem. Kandidātu atlase notiks vairākās kārtās, un līdz 30. augustam konkursā var pieteikties arī interesenti ar kompetenci tiesību jomā, proti, personas, kurām ir akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē un vismaz triju gadu pieredze juridiskajos ...\nhttps://juristavards.lv/doc/275108-suma/\n275108\nTue, 20 Aug 2019 00:00:00 +0200\n\n