MEKLĒT ARHĪVĀ
VISS SATURS
VISS SATURS
ŽURNĀLS
JAUNUMI
DOMNĪCA
BIBLIOTĒKA
STUDENTIEM
AFIŠA
FOTO & VIDEO
ATRASTI 0 REZULTĀTI
NO
LĪDZ
žurnāls / Tiesību prakse
31. Maijs 2016 /NR. 22 (925)
Kamēr dalībvalstu valdības un Eiropas Savienības (turpmāk – ES) institūcijas diskutē par bēgļu sadales jautājumiem,1 tikmēr Eiropas Savienības Tiesa (turpmāk – EST) jau ir sniegusi vairākas norādes, kā rīkoties dalībvalstu iestādēm, ja patvēruma meklētājs prasa no tām kādu aktīvu rīcību, piemēram, lūdz piešķirt bēgļa vai alternatīvās aizsardzības statusu, un kādi kritēriji jāņem vērā, piešķirot šo statusu. Turklāt šī jautājuma aktualitāte tikai pieaug. Saskaņā ar statistikas datiem 2015. gada laikā 28 ES dalībvalstīs starptautiskās aizsardzības statuss tika piešķirts 333 350 patvēruma meklētājiem, kas ir par 72% vairāk nekā 2014. gadā. Aptuveni puse no šiem patvēruma meklētājiem ir Sīrijas pilsoņi. Kopumā kopš 2008. gada starptautiskās aizsardzības statuss tika piešķirts gandrīz 1,1 miljonam patvēruma meklētāju.2 Līdz ar to ir tikai likumsakarīgi, ka bēgļu krīze ir viens no jautājumiem, kas tiks apskatīts arī Eiropas Starptautisko tiesību biedrības (European Society of International Law, turpmāk – ESIL) ikgadējā konferencē, kas šogad pirmo reizi notiks Rīgā. Diskusija par bēgļu krīzi paredzēta 2016. gada 9. septembrī.3 Publikācijas mērķis ir iepazīstināt žurnāla "Jurista Vārds" lasītājus ar vairākām EST atziņām patvēruma jomā pirms ESIL konferences šī gada septembrī. Apzinoties Eiropas Cilvēktiesību tiesas (turpmāk – ECT) judikatūras nozīmi patvēruma jomā, tomēr šajā rakstā ierobežotā apjoma dēļ tā netiks apskatīta. ...
Pievienot mapei
Rubrika
Informācija
Skaidrojumi. Viedokļi
Tiesību prakse
Domu mantojums
Vēstules
Juridiskā literatūra
Sludinājumi. Reklāma
Citu pieredze
In memoriam
Akadēmiskā dzīve
Eiropas telpā
Intervija
Notikums
No citas puses
Diskusija
Nedēļas jurists
Redaktora sleja
Numura tēma
Viktorīna
Aptauja
Tiesību politika
Viedoklis
Juristu likteņi
Jurista vizītkarte
Īsziņas
Studenta Vārds
2014. gads Latvijas tieslietu sistēmā
Atskatā un darbībā
Justīcija attīstībai
Atsaucoties uz publicēto
Jurists un kultūra
Juridiskā darba tirgus
Tiesību prakses komentāri
Tiesību prakse. Judikatūra
Grāmatas
Lekcijas
Periodika
Prakses materiāli
Mūsu autors
Tiesību nozare
Administratīvās tiesības un proc...
Dzīvnieku aizsardzība
Tiesu darba organizācija
Policijas tiesības
Valsts un baznīca
Civiltiesības un process
--- Darba tiesības
--- Komerctiesības
--- Konkurences tiesības
--- Patērētāju tiesības
--- Intelektuālā īpašuma tiesības
--- Īres tiesības
--- Medicīnas tiesības
--- Šķīrējtiesu process
--- Maksātnespējas process
Krimināltiesības un process
Konstitucionālās tiesības
Starptautiskās tiesības
Tiesību teorija, vēsture un filoz...
Eiropas tiesības
Tiesu iekārta
Cilvēktiesības
Sociālās tiesības
Publiskie iepirkumi
Datu apstrāde
Tūrisma tiesības
Tehnoloģijas un mākslīgais intel...
--- Mākslīgais intelekts
Pašvaldību tiesības
Apdrošināšanas tiesības
Būvniecības tiesības
Vides tiesības
Nolēmumu piespiedu izpilde
Bērna tiesības
Administratīvā atbildība
ES fondi
Starptautiskās privāttiesības
Enerģētikas tiesības
Valsts pārvalde
Profesionālā ētika
Juridiskā tehnika un valoda
Tiesību politika un prakse Covid-1...
Lobēšana
E-lieta
Pacientu tiesības
Sankcijas
Militārās tiesības
Trauksmes celšana
Tiesību prakse
Satversmes tiesas nolēmumi
Eiropas Savienības Tiesas nolē...
Eiropas Cilvēktiesību tiesas n...
Tiesu nolēmumi civillietās
Tiesu nolēmumi krimināllietās
Tiesu nolēmumi administratīvaj...
Valsts iestāžu lēmumi
--- Uzņēmumu reģistrs
--- Konkurences padome
--- Patērētāju tiesību aizsard...
--- Centrālā vēlēšanu komisij...
Atzinumi un viedokļi
--- Konstitucionālo tiesību komi...
--- Tiesībsargs
--- Citas institūcijas
Autors
Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties