Portāla juristavards.lv lietošanas noteikumi

Noteikumi aktualizēti 15.04.2018.

1. Noteikumos lietotie termini

Lietotājs – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura izmanto juristavards.lv saturu, pakalpojumus un savas informācijas, viedokļa publicēšanas iespēju tiešsaistē.
Autorizēts lietotājs – jebkurš portālā reģistrējies un autorizējies lietotājs.
Abonents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai ir piekļuves tiesība portāla maksas saturam – žurnāla elektroniskajai versijai un E-žurnālam.
Portāls – vietne juristavards.lv.
Portāla uzturētājs – oficiālais izdevējs VSIA „Latvijas Vēstnesis”.
Portāla redakcija – nedēļas žurnāla „Jurista Vārds” redakcija, kas administrē, organizē, veido arī juristavards.lv redakcionālo saturu un atbild par tā sniegtajiem pakalpojumiem.
Lasītāju serviss – portāla lietotāju atbalsta dienests, sniedzot konsultācijas un palīdzību juristavards.lv satura un pakalpojumu lietošanā.
Portāla saturs un pakalpojumi – portāla redakcijas administrētais, organizētais un radītais juristavards.lv brīvpieejas un maksas saturs, kā arī piedāvātās lietošanas iespējas.
Vispārīgās lietošanas iespējas – portāla satura un pakalpojumu lietošana, kas pieejama ikvienam.
Personalizētās lietošanas iespējas – autorizēto lietotāju papildu iespējas un priekšrocības.
Lietotāja atbildība – ikviena lietotāja pienākums ievērot gan tiesību aktos, gan šajos noteikumos paredzēto, pretējā gadījumā uzņemoties likumos noteikto atbildību un rēķinoties ar sekām, ko šajos noteikumos paredzējusi portāla redakcija.
Lietotāja profils – autorizēta lietotāja personalizētā sadaļa juristavards.lv, kas satur individualizētus datus, paša portāla lietotāja norādīto informāciju un izveidoto saturu.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Portāla lietošanas kārtību noteic vispārējie tiesību akti (piemēram, attiecībā uz vārda brīvību vai personas goda un cieņas aizskārumu) un šie noteikumi tādā redakcijā, kādā tie ir publicēti juristavards.lv. Šie noteikumi ir saistoši visiem portāla lietotājiem.

2.2. Portāla redakcijai ir tiesības neierobežoti skaitā un saturā grozīt šos noteikumus, ciktāl tie nenonāk pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

2.3. Portāla uzturētājs ir oficiālais izdevējs VSIA „Latvijas Vēstnesis” Bruņinieku ielā 41, Rīgā, LV-1011. Reģistrācijas Nr. 40003113794.

2.4. Portāla saturu veido brīvpieejas un maksas informācija.
Maksas saturu – papīra izdevuma „Jurista Vārds” elektronisko kopiju vai E-žurnālu – var lietot tā abonenti. Piekļuvi tam nodrošina lietotājvārds un parole, bet par piekļuves iespējām konsultē Lasītāju serviss.

2.5. Lasītāju serviss ir pieejams darbadienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, zvanot pa bezmaksas tālruni 80006000 vai rakstot uz e-pastu: abonenti@lv.lv.

2.6. Attiecībā uz visiem personu datiem, kas nonākuši to rīcībā, portāla uzturētājs un redakcija atbilstoši normatīvajiem aktiem ievēro un izpilda fizisko personu datu aizsardzības prasības. Izvēloties kļūt par portāla autorizēto lietotāju, persona pauž piekrišanu tās personas datu apstrādei.

2.7.Personas datu apstrādes pārzinis ir VSIA „Latvijas Vēstnesis” Bruņinieku ielā 41, Rīgā, LV-1011. Šo datu apstrāde tiek veikta, lai nodrošinātu autorizēto lietotāju piekļuvi portāla maksas saturam un personalizētajiem pakalpojumiem, kā arī risinātu no līgumattiecībām izrietošās problēmsituācijas, ja tādas rastos.

2.8. Portāla uzturētājs un redakcija ievēro konfidencialitāti attiecībā uz to rīcībā esošajiem personu un portāla lietotāju profila datiem.

2.9. Autorizētā lietotāja e-pasta adrese var tikt izmantota, lai informētu par iespējamiem traucējumiem portāla tehniskajā darbībā, kā arī jaunumiem vai piedāvājumiem. Jebkurā gadījumā attiecīgajā sūtījumā ir norādīta iespēja atteikties no turpmākas šādu sūtījumu saņemšanas.

2.10. Tā kā portāls piedāvā vietu brīvai un kritiskai juristu un citu interesentu domu apmaiņai, iesūtītie un portālā publicētie raksti, esejas un citu autoru sagatavotās ziņas, kā arī portāla lietotāju paustie komentāri un ieraksti „Brīvajā mikrofonā” nepauž redakcijas viedokli.

2.11. Portāla mērķauditorija ir topošie un esošie juristi, kā arī jebkurš interesents, kuram ir būtiska tiesiskas domas un prakses attīstība Latvijā.

3. Autorizētiem lietotājiem

3.1. Autorizētie lietotāji portālā var izmantot gan vispārīgās, gan personalizētās lietošanas iespējas un priekšrocības. Piekļuvi portāla maksas saturam arī autorizētiem lietotājiem nodrošina vienīgi abonenta statuss.

3.2. Uzturētājs ir tiesīgs mainīt, likvidēt un ieviest jaunas portāla lietošanas iespējas vai pakalpojumus vai piemērot samaksu par sniegto pakalpojumu turpmāku izmantošanu. Šādas izmaiņas neskar autorizētos lietotājus – portāla maksas satura abonentus noslēgtā līguma termiņā un apjomā.

3.3. Par jebkurām 3.2. punktā minētajām un plānotajām izmaiņām autorizētais lietotājs tiek informēts, tam nosūtot paziņojumu uz lietotāja profilu.

3.4. Portālā var autorizēties (attiecīgajā laukā norādot lietotājvārdu un paroli) ar JV kontu vai kādu no piedāvāto sociālo tīklu datiem.

3.5. Līdz ar sekmīgu reģistrāciju – elektroniskā pieteikuma aizpildīšanu – portālā juristavards.lv tiek izveidots JV konts jeb autorizētā lietotāja personalizētais profils.
Tā informāciju un datus – vārds/uzvārds vai nosaukums, logo vai attēls – veido ziņas, ko autorizētais lietotājs par sevi ir sniedzis, gan aizpildot reģistrācijas pieteikumu, gan papildinot profila sadaļu „Iestatījumi”.

3.6. Autorizēts lietotājs ir tiesīgs jebkurā brīdī labot un mainīt sava JV profila datus.

3.7. Piekļuvi personalizētajam profilam nodrošina vienīgi autorizēšanās. Profilā uzkrātā informācija un ziņas par tā lietotāju ir pieejamas un redzamas tikai pašam lietotājam.

3.8. Autorizēts lietotājs ir atbildīgs par savu piekļuves datu neizpaušanu trešajām personām, un tas nevar vērst nekādas pretenzijas pret portāla uzturētāju vai redakciju situācijā, kad profilam ir piekļuvusi jebkura trešā persona, izmantojot paša autorizētā lietotāja izpausto, tostarp nevērīgi glabāto, lietotājvārdu un paroli.

3.9. Autorizācijai izmantojot JV konta un viena vai vairāku sociālo tīklu piekļuves datus, ir iespējama viena un tā paša lietotāja vairāku profilu izveide portālā juristavards.lv. Atsevišķos profilus var apvienot, kā vienojošo identifikatoru sadaļā „Iestatījumi” norādot vienu un to pašu e-pastu. Pēc šādas darbības autorizētais lietotājs turpmāk tiek „atpazīts” un identificēts kā viens – neatkarīgi no tā, ar kādiem piekļuves datiem (JV konta vai sociālo tīklu) tas autorizējies portālā.

3.10. Uzturētājs nenodrošina autorizētā lietotāja piekļuvi savam kontam caur sociālajiem tīkliem, ja tiem ir tehniska rakstura problēmas vai mainīta funkcionalitāte. Ieteicama ir autorizācija, izmantojot juristavards.lv reģistrētu profilu.

3.11. Portālā tiek lietotas sīkdatnes (cookies), kas palīdz sistēmai identificēt lietotāju.

3.12. Uzturētājs vai redakcija nav atbildīga par zaudējumiem, kas autorizētajam lietotājam ir radušies vai varētu rasties saistībā ar personalizēto pakalpojumu izmantošanu tehnisku problēmu vai trešās personas nesankcionētas piekļūšanas rezultātā u.c. Jebkurā gadījumā maksas satura jeb žurnāla abonentiem ir tiesības saņemt pakalpojumu tādā apmērā, kā to noteic līgums.

3.13. Ar šiem noteikumiem autorizēts lietotājs tiek informēts, ka tehnisku problēmu dēļ JV kontā jeb profilā uzkrātā informācija pilnībā vai daļēji var pazust bez portāla uzturētāja un redakcijas iespējām to atjaunot.

3.14. Ja autorizētā lietotāja profils nepārtrauktu divu gadu periodā nav apmeklēts ne reizi, uzturētājam ir tiesības no portāla dzēst šī lietotāja kontu.

3.15. Sekmīga reģistrācija portālā nav iespējama pirms iepazīšanās ar šiem portāla lietošanas noteikumiem, par to izdarot attiecīgu atzīmi reģistrācijas pieteikumā. Šie noteikumi to aktuālajā redakcijā automātiski ir pieejami katra autorizētā lietotāja profilā, tai skaitā, ja autorizēšanās veikta, izmantojot sociālo tīklu piekļuves datus. Tādēļ portāla uzturētājs un redakcija prezumē, ka ikviens autorizētais lietotājs ar šiem noteikumiem ir iepazinies un pārzina to saturu. Neskaidrību gadījumā lūgums rakstīt uz e-pastu: juristavards@lv.lv.

4. Personalizētās lietošanas iespējas

4.1. Personalizētās lietošanas iespējas ir visu autorizēto lietotāju papildu iespējas un priekšrocības.

4.2. Personalizēto lietošanas iespēju apjoms izriet no portāla lietotāja statusa, proti, visplašākais pakalpojumu klāsts ir pieejams maksas satura lietotājiem.

4.3. Personalizētās lietošanas iespējas ir:

 • izveidot un neierobežoti skaitā rediģēt lietotāja profilu ar saviem individuālajiem datiem un attēlu;
 • atskaite par pēdējiem portālā skatītajiem rakstiem un ziņām;
 • atskaite par maksas satura, ja tāds ir pieejams, izlietojumu, norādot aplūkotās vienības virsrakstu, kā arī skatīšanas datumu, laiku u.c. informāciju;
 • piezīmes pievienošana rakstam vai ziņai;
 • viena vai vairāku citātu atzīmēšana tekstā;
 • raksta vai ziņas pievienošana savām grāmatzīmēm;
 • lietotāja ieraksti „Brīvajā mikrofonā”;
 • operatīva un ērta portāla uzturētāja vai redakcijas paziņojumu saņemšana profilā u.c.

4.4. Lai izslēgtu abonentam būtiskas informācijas nekontrolētu maiņu, juridiskajām personām sākotnēji personalizētās lietošanas iespējas tiek piedāvātas ierobežotā apjomā. To var paplašināt pēc pieprasījuma, abonenta kontaktpersonai uz e-pastu abonenti@lv.lv sūtot attiecīgu lūgumu. Plašāku informāciju sniedz Lasītāju serviss.

 

5. Komentāru un „Brīvā mikrofona” publicēšanas kārtība

5.1. Portāla mērķis ir veicināt tiesiskas domas un prakses attīstību, kā arī atspoguļot Latvijas tiesību sistēmas izaugsmi, piedāvājot vietu lietpratēju domu apmaiņai par tiesību sistēmas aktuālajām problēmām un citām norisēm. Šādai domu apmaiņai kalpo arī portālā publicēto rakstu vai ziņu komentēšanas iespēja un diskusijas „Brīvajā mikrofonā”.

5.2. Portālā publicēto rakstu vai ziņu komentēšana ir iespējama ikvienam lietotājam, bet ierakstus „Brīvajā mikrofonā” var veikt tikai autorizētie lietotāji.
Ievērojot Satversmē garantēto vārda brīvību un cenzūras aizliegumu, redakcija portāla lietotājiem dod iespēju atbilstoši saviem uzskatiem un pārliecībai komentēt portāla saturu un veikt ierakstus „Brīvajā mikrofonā”. Vienlaikus tas neizslēdz lietotāja atbildību par savu portālā pausto viedokli, sniegtajām ziņām un faktiem vai publiskoto informāciju.

5.3. Portāla lietotāji, īstenojot tiesības uz vārda brīvību, savos rakstu un ziņu komentāros, kā arī ierakstos „Brīvajā mikrofonā” ievēro un respektē gan jebkuras citas personas tiesības un brīvības, gan arī tiesību avotos noteikto. Tas sevī ietver rakstītajās tiesību normās paredzēto atbildību par aizliegtajām darbībām un no morāles normām izrietošo vispārpieņemto izpratni par pieklājīgu un korektu uzvedību.

5.4. Ievērojot iepriekš pausto, portāla redakcijai bez iepriekšēja brīdinājuma ir tiesības cenzēt vai dzēst tādus lietotāju rakstu un ziņu komentārus, kā arī autorizēto lietotāju ierakstus „Brīvajā mikrofonā”, kas ir:

 • ar likumu aizliegti vai par ko likumā ir paredzēta atbildība (piemēram, reāli draudi, pornogrāfiski vai piedauzīgi, tai skaitā attēli un video);
 • neētiski, tostarp rupji un nepieklājīgi;
 • cilvēka godu un cieņu aizskaroši, tostarp apmelojoši, neslavu ceļoši, neķītri, vulgāri;
 • acīmredzami rasu un nāciju naidu veicinoši, zaimojoši u.tml.

5.5. Portāla satura komentāros un ierakstos „Brīvajā mikrofonā” ir aizliegta un bez brīdinājuma var tikt dzēsta arī ar redakciju rakstveidā (juristavards@lv.lv) nesaskaņota jebkāda veida reklāma un komerciāla rakstura informācija. Tas ietver arī aizliegumu ievietot saiti uz citu tīmekļa vietni.

6. Autortiesības un materiālu publiskošana

6.1. Redakcijas un lietotāju portālā publicētais saturs ir aizsargājams atbilstoši normatīvajiem aktiem.

6.2. Portālā juristavards.lv ievietoto rakstu un informācijas pārpublicēšana iespējama tikai ar redakcijas rakstveida atļauju. Citēšanas gadījumā atsauce uz juristavards.lv ir obligāta, norādot pirmpublikācijas vietu un laiku.

6.3. Par lietotāju radīto un pašrocīgi portālā ievietoto saturu autoratlīdzība nav paredzēta. Tāpat lietotāji ir atbildīgi par sava radītā satura – komentāru un „Brīvā mikrofona” ierakstu – legālo izcelsmi un citu personu autortiesību ievērošanu.

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties