Žurnāla un portāla redakcija

Žurnāla "Jurista Vārds" redakcija veido žurnāla un portāla www.juristavards.lv saturu.
Redakcija ik nedēļu plāno žurnāla saturu, uztur saikni ar "Jurista Vārda" autoriem, pieņem un caurskata iesniegtos materiālus, iniciē tematus, organizē viedokļu aptaujas, diskusijas, intervijas utt.
Saskaņojot ar izdevēju – VSIA "Latvijas Vēstnesis" – un ņemot vērā "Jurista Vārda" zinātniski konsultatīvās padomes ieteikumus, redakcija plāno arī žurnāla "Jurista Vārds" un portāla
www.juristavards.lv īstermiņa un ilgtermiņa attīstību.

Redakcijas mājvieta
"Jurista Vārda" redakcija atrodas Rīgā, Bruņinieku ielā 36-12, LV-1011. Tālrunis: 67310680. Elektroniskais pasts: juristavards@lv.lv.

Redakcijas sastāvs

Dina Gailīte – galvenā redaktore. Klasiskās filoloģijas bakalaure, tiesību zinātņu maģistre, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorante. "Jurista Vārda" galvenā redaktore, kopš tas 2003. gadā kļuva par patstāvīgu preses izdevumu. Pirms tam (2000–2003) veidojusi "Jurista Vārdu" kā Latvijas Republikas oficiālā laikraksta "Latvijas Vēstnesis" pielikumu (laikraksta tieslietu redaktores un galvenā redaktora vietnieces statusā). Par darbu "Jurista Vārdā" saņēmusi valsts atzinību – 2005. gadā apbalvota ar Tieslietu ministrijas II pakāpes Atzinības rakstu un Sudraba spalvu, 2013. gadā – ar Atzinības krusta IV šķiru.

Sannija Matule – galvenā redaktora vietniece. Latvijas Universitātē studējusi žurnālistiku un jurisprudenci, tiesību zinātņu maģistre (ar izcilību). "Jurista Vārdā" strādā kopš 2007. gada. Iepriekš darbojusies žurnālistikā, specializējoties iekšlietu, tieslietu un juridiskajos jautājumos. Par darbu "Jurista Vārdā” 2013. gadā apbalvota ar Tieslietu ministrijas II pakāpes Atzinības rakstu un Sudraba spalvu, bet 2021. gadā par īpaši nozīmīgu ieguldījumu vai sasniegumu tieslietu sistēmas stiprināšanā viņai piešķirta II pakāpes Goda zīme.

Uldis Krastiņš – tieslietu redaktors (pusslodze). Versaļas universitātē ieguvis maģistra grādu starptautiskajās un Eiropas Savienības tiesībās. Profesionālo pieredzi papildinājis ANO Starptautiskajā tribunālā Kambodžā un Eiropas Savienības Tiesā. Žurnāla “Jurista Vārds” redakcijai pievienojies 2023. gada rudenī. Interesē starptautiskās un Eiropas tiesības, kā arī salīdzinošās publiskās tiesības.

Jurijs Georgs Rusakovs – tieslietu redaktors (pusslodze). Ieguvis bakalaura grādu tiesību zinātnē, šobrīd turpina studijas tiesību zinātnes maģistrantūras studiju programmā Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē. Praktisko pieredzi papildina, strādājot zvērinātu advokātu birojā un piedaloties starptautiskās tiesas procesa izspēlēs. Žurnāla “Jurista Vārds” redakcijas komandai pievienojies 2023. gada rudenī. Interesē komerctiesības, civiltiesības, kā arī Eiropas Savienības tiesības (banku/finanšu tiesību un konkurences tiesību ietvarā).

Alīna Kļaviņa – portāla juristavards.lv satura redaktore. Ieguvusi humanitāro zinātņu bakalaura grādu filoloģijā. "Jurista Vārdā” strādā kopš 2023. gada. Iepriekš darbojusies dažāda veida mārketinga projektos, tai skaitā digitālā mārketinga aktivitātēs. Administrē portāla juristavards.lv saturu, veido un ievieto portālā materiālus, kā arī ir atbildīga par satura popularizēšanu, tai skaitā sociālajos medijos.  

Baiba Krauze-Krūze – literārā redaktore un redakcijas administratore. Filoloģijas maģistre, specializācija – valodniecība. "Jurista Vārdā” strādā kopš 2012. gada. Iepriekš – Latvijas Republikas oficiālā laikraksta "Latvijas Vēstnesis” Procesa daļas vadītāja vietniece. Strādājusi arī Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorijā. Par būtisku ieguldījumu Tieslietu ministrijas darbā, tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un priekšzīmīgu, godīgu un radošu amata pienākumu pildīšanu 2021. gadā apbalvota ar Tieslietu ministrijas II pakāpes Atzinības rakstu un "Sudraba spalvu".

Līga Lastovska – māksliniece-maketētāja. Absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas keramikas nodaļu. Tālākais ceļš pēc tam krasi pagriezās grafiskā dizaina virzienā. "Jurista Vārda” komandai pievienojās 2024. gadā. Iepriekš veidojusi dažādas grāmatas, žurnālus, visāda veida reklāmas materiālusi, izstāžu un mākslas festivālu (Cēsu  mākslas festivāls; Mākslas biennāle "Marīna") mākslinieciskos noformējumus. Sadarbojās arī ar tādām izdevniecībām kā "Neputns", "Zinātne", "Dienas grāmata", "Mansards", u.c. Ir bijusi sadarbība un arī pašlaik sadarbojas ar tādiem klientiem kā Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Banka, Latvijas Mākslas muzejs, Latvijas Valsts vēstures arhīvs un daudziem citiem. 

ŽURNĀLA “JURISTA VĀRDS” REDAKCIJAS DARBINIEKU ĒTIKAS KODEKSS

Pieņemts redakcijas locekļu sapulcē 2016. gada 5. decembrī, atjaunots 2023. gada 13. februārī

Žurnāla “Jurista Vārds” (žurnāla “Jurista Vārds” drukas versijas un portāla juristavards.lv) misija ir uzturēt pastāvīgu Latvijas tiesību zinātnieku, tiesību piemērotāju un tiesībpolitikas veidotāju domu apmaiņas forumu un ar šādu analītisku diskusiju atbalstu sniegt ieguldījumu Latvijas tiesību sistēmas pilnveidē, stiprinot Latviju kā tiesisku un demokrātisku valsti. “Jurista Vārda” vīzija ir būt par vadošo tiesību domnīcu Latvijā, ar kuru rēķinās likumdevējs un tiesību piemērotāji. “Jurista Vārds” ir prestižs, laikmetīgs un lietotājiem ērts tieslietu nozares medijs, kā arī juridiskās izglītības un mūžizglītības instruments.

“Jurista Vārda” redakcijas uzdevums ir veicināt šo mērķu un vīzijas sasniegšanu. Vienlaikus, ņemot vērā, ka “Jurista Vārds” ir masu medijs (Reģistrācijas apliecība Nr. M1148, 05.03.2002.), tas darbojas saskaņā ar mediju tiesību un žurnālistikas ētikas principiem.

“Jurista Vārda” redakcijas locekļi apzinās, ka vārda un preses brīvība ir demokrātijas pamatelementi. Redakcionāli neatkarīgi un objektīvi masu mediji ir demokrātiskas un tiesiskas valsts, cilvēktiesību ievērošanas un brīvas sabiedrības harmoniskas attīstības garanti.

Redakcijas darbinieki iestājas par Satversmē nostiprinātajām Latvijas valsts pamatvērtībām, tai skaitā jo īpaši par vārda un preses brīvību: garantē lasītājiem patiesas un pārbaudītas informācijas saņemšanu, cenšas atspoguļot notikumus vispusīgi, kā arī, uzklausot pēc iespējas visas iesaistītās puses, nepakļaujas subjektīvai ārējai ietekmei uz žurnāla saturu, neatklāj savus informācijas avotus bez to piekrišanas vai tiesas sprieduma, izvairās no interešu konfliktiem, skaidri nodala reklāmu no citām publikācijām, nepamatoti neaizskar personu reputāciju, nepieļauj naida runu saturošas, rasistiskas, reliģisku vai etnisku naidu kurinošas, uz vardarbību vērstas vai jebkādas citas sabiedrības drošību apdraudošas publikācijas.

Redakcija iestājas par brīvu, atklātu un vispusīgu viedokļu apmaiņu, analītisku un kritisku nostāju pret politisko, ekonomisko un tiesu varu.

“Jurista Vārda” redakcijas darbinieki ievēro šo ētikas kodeksu, kā arī savā profesionālajā darbībā vadās pēc biedrības “Latvijas Mediju ētikas padome” izstrādātā Ētikas kodeksa (pieejams biedrības mājaslapā www.lmepadome.lv).

Žurnāla “Jurista Vārds” Ētikas kodekss ir publiski pieejams žurnāla mājaslapā juristavards.lv, un ar to tiek iepazīstināti redakcijas darbinieki, tiem uzsākot darbu redakcijā.

Redakcija koleģiāli izskata iespējamos šī Ētikas kodeksa pārkāpumu gadījumus un lemj par nepieciešamo rīcību.

ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties