9. Septembris 2014 /NR. 35 (837)
Akadēmiskā dzīve
Tiesas procesa izspēles administratīvajās tiesībās 2014 nolikums
2
SATURA RĀDĪTĀJS

Vispārīgie noteikumi

1. Izspēle

1.1. 2014. gada tiesas procesa izspēle administratīvajās tiesībās (turpmāk – Izspēle) notiek starp Latvijas Republikas augstākās izglītības mācību iestāžu komandām. Sacensības tiek rīkotas tiesas procesa izspēles veidā. Tajā tiek analizēts kāzuss par aktuāliem administratīvo tiesību jautājumiem.

1.2. Izspēlei ir rakstiskā daļa un mutiskā daļa.

2. Organizētāji

Izspēli organizē biedrība "European Law Students" Association Latvia" (turpmāk – ELSA Latvia).

3. Izspēles tiesneši

3.1. Izspēles tiesneši ir akadēmiskā vai praktiskā darbā pieredzējuši un atzinību guvuši juristi.

3.2. Tiesas sastāvu veido nepāra skaits tiesnešu. Priekšsacīkstes tiesā trīs tiesneši, pusfinālu – pieci tiesneši, un fināla izspēlē tiesas sastāvā ir vismaz septiņi tiesneši. Nepieciešamības gadījumā ELSA Latvia valde var mainīt tiesnešu skaitu tiesas sastāvā.

3.3. Katrs tiesas sastāvs no sava vidus ievēl tiesas sēdes priekšsēdētāju. Ja tiesas sastāvs nevar vienoties par tiesas sēdes priekšsēdētāju, par šo jautājumu notiek visu attiecīgā sastāva tiesnešu aizklāts balsojums.

4. Izspēles dalībnieki

4.1. Dalībai Izspēlē var pieteikties komandas, kurās ir ne vairāk kā trīs dalībnieki, kuri studē tiesību zinātnes studiju programmā (izņemot tiesību zinātņu doktora studiju programmu).

4.2. Tikai izspēles dalībnieki bez citu personu līdzdalības veic izpēti, raksta, rediģē un veido savu argumentāciju.

4.3. Izspēlē kā dalībnieki nedrīkst piedalīties to organizētāji, Izspēles tiesneši un Nolikuma 7.1. un 22.1. punktā minētie eksperti.

4.4. Izspēlē kā komandu dalībnieki var piedalīties tie ELSA Latvia biedri, kuri nav iesaistīti Izspēles organizēšanā. Šaubu gadījumā par attiecīgā biedra tiesībām piedalīties Izspēlē galīgo lēmumu pieņem ELSA Latvia valde.

5. Komandu treneri

5.1. Komandām var būt treneri. Tie nedrīkst būt Izspēles tiesneši un Nolikuma 7.1. un 22.1. punktā minētie eksperti.

5.2. Komandas trenera darbība var izpausties kā vispārēja tēmas apskate, ieteikumi par piemērojamām pētīšanas metodēm, vispārēji ieteikumi par rakstiskās argumentācijas sagatavošanu, konsultācijas saistībā argumentācijas tehniku un cita veida atbalsts komandai. Komandas trenerim ir aizliegts veidot argumentus komandas dalībnieku vietā.

5.3. Šī punkta noteikumu neievērošanas gadījumā ELSA Latvia valde lemj par komandas turpmāko dalību izspēlē vai par tās diskvalificēšanu, vai par citu sankciju piemērošanu.

6. Pieteikšanās dalībai Izspēlē

6.1. Komandas rakstiskos darbus un pieteikuma anketas iesniedz līdz Nolikuma 12.1. punktā norādītajam termiņam un noteiktajā kārtībā. Pieteikuma anketas un rakstiskā darba iesniegšanu uzskata par pieteikšanos dalībai Izspēlē. Ja darbu iesniedz pēc noteiktā termiņa, ELSA Latvia valde lemj par komandas tiesībām piedalīties Izspēlē vai par soda punktu piemērošanu.

6.2. Iesniedzot rakstisko darbu, tam klāt pievieno Pieteikuma anketu (pielikumā), norādot dalībnieku vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi, kā arī komandas kapteini. Pieteikuma anketa ir obligāta un neatņemama dalībnieku reģistrācijas sastāvdaļa.

6.3. Saziņā ar Izspēles organizētājiem komandu pārstāv tās kapteinis.

6.4. Organizētāji sazinās ar dalībniekiem ar elektroniskā pasta ziņojumu palīdzību, nosūtot tos uz komandas pieteikumā norādīto komandas kapteiņa elektroniskā pasta adresi.

6.5. Piesakoties dalībai Izspēlē, komandas uz rakstiskās kāzusa analīzes titullapas norāda komandas devīzi, kas izmantojama kā vienīgā komandas identifikācijas zīme un norādāma arī komandas pieteikuma anketā. Devīze ir vārds vai īss teiciens (līdz pieciem vārdiem), ar ko pieteikumā Izspēlei aizstāts autoru vārds. Ja komanda kā devīzi izmanto izteicienu vai frāzi, kas nav valsts valodā, tad papildus norādāms tās tulkojums.

6.6. Ja komandas dalībnieks nevar turpināt dalību Izspēlē, pārējie dalībnieki, ja tādi ir, to turpina, pirms tam par to savlaicīgi informējot izspēles organizētājus.

7. Izspēles kāzusa izstrāde

7.1. Izspēles kāzusu izstrādā organizētāji sadarbībā ar tiesību ekspertiem.

7.2. Kāzusa izstrādāšanā un tā vērtēšanā nepiedalās Izspēles dalībnieki un komandu treneri.

8. Kāzusa publicēšana

Kāzusa tekstu un izspēles nolikumu organizatori publicē ELSA Latvia interneta vietnē www.facebook.com/ELSALatvia, turklāt kāzusa teksts tiek publicēts arī nedēļas žurnāla "Jurista Vārds" 2014. gada 9. septembra numurā. Izspēles organizatori var publicēt kāzusa tekstu un izspēles nolikumu arī citos informatīvajos avotos.

9. Precizējošie jautājumi

Katrai komandai, kura plāno piedalīties izspēlē, ir tiesības uzdot divus precizējošus jautājumus par izspēles kāzusu. Jautājumi jānosūta izspēles organizatoriem līdz 2014. gada 18. septembrim pulksten 23:59 uz e-pasta adresi elsa.latvija@gmail.com. Atbildes uz jautājumiem tiks publicētas 2014. gada 25. septembrī ELSA Latvia interneta vietnē www.facebook.com/ELSALatvia.

 

Izspēles rakstiskā daļa

1. Kāzusa analīze

Katra komanda sagatavo kāzusa analīzi gan no pieteicēja, gan no institūcijas vai amatpersonas, kas izdevusi apstrīdēto aktu, viedokļa. Nolikuma 11.3. punkta noteikumi par kāzusa analīzes apjomu attiecas uz pieteicēja un institūcijas vai amatpersonas argumentāciju atsevišķi.

11. Kāzusa analīzes forma un saturs

11.1. Kāzusa analīzi raksta gramatiski un stilistiski pareizā latviešu valodā. Atsauces noformē oriģinālvalodā.

11.2. Kāzusa analīzē jābūt šādām sadaļām:

11.2.1. titullapa;

11.2.2. satura rādītājs;

11.2.3. kāzusa atrisināšanai būtisko faktu izklāsts;

11.2.4. kāzusa analīzes kopsavilkums;

11.2.5. kāzusa analīzes argumentācija;

11.2.6. normatīvo aktu un izmantotās literatūras saraksts.

11.3. Kāzusa analīzes katras pozīcijas kopējais apjoms nepārsniedz 20 lappuses (neskaitot darba titullapu, satura rādītāju un normatīvo aktu un izmantotās literatūras sarakstu).

11.4. Kāzusa analīzi noformē uz A4 izmēra lapām, ievērojot šādus noteikumus:

11.4.1. atstarpe starp rindām – 1,5;

11.4.2. teksta attālums no lapas malām – 2 cm;

11.4.3. teksta fonts – Times New Roman, burtu izmērs 12 punkti;

11.4.4. nav pieļaujama rakstu zīmju saspiešanas vai izplešanas opciju izmantošana;

11.4.5. rakstu zīmju izmērs atsaucēs – 10 punkti. Atsauču noformēšanā ieteicams izmantot žurnāla "Jurista Vārds" sniegtās vadlīnijas rakstu autoriem (http://www.lv.lv/wwwraksti/JV/JV_ATSAUC‌ES.PDF).

11.5. Kāzusa analīzes titullapā norāda vienīgi argumentācijas pozīciju un komandas devīzi. Nedz titullapā, nedz citur kāzusa analīzē neiekļauj norādes, kas jebkādā veidā ļauj identificēt tā autorus. Visu informāciju par autoriem iekļauj pieteikuma anketā, kas tiek pievienota rakstiskajam darbam.

12. Kāzusa analīzes nosūtīšana

12.1. Kāzusa analīze – gan pieteicēja, gan institūcijas vai amatpersonas, kas izdevusi apstrīdēto aktu, argumentācija – jānosūta Izspēles organizētājiem līdz 2014. gada 12. oktobrim plkst. 23:59 uz elektroniskā pasta adresi elsa.latvija@gmail.com.

12.2. Pēc kāzusa analīzes nosūtīšanas izmaiņas tajā vairs neveic.

12.3. Izspēles organizatoriem ELSA Latvia pēc izspēles mutiskās daļas noslēgšanās ir tiesības publicēt dalībnieku kāzusa analīzi ELSA Latvia interneta vietnē www.elsa.lv un citos resursos, par to informējot izspēles dalībniekus. Komanda, kas nevēlas, lai tās darbs tiktu publicēts, par to informē izspēles organizatorus līdz izspēles norises dienai.

 

Izspēles mutiskā daļa

13. Izspēles mutiskās daļas dalībnieki

Izspēles mutiskajā daļā piedalās 8 komandas (nepieciešamības gadījumā Izspēles organizētāji var lemt par dalībnieku skaita palielināšanu vai samazināšanu), kas Izspēles rakstiskajā daļā ieguvuši lielāko punktu skaitu.

14. Izspēļu laiks, vieta un norise

Izspēles notiek Rīgā, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes telpās 2014. gada 25. oktobrī. Nepieciešamības gadījumā Izspēles organizētāji var lemt par citu izspēļu organizēšanas vietu, par to savlaicīgi informējot Izspēles dalībniekus.

15. Izspēles valoda

Izspēles notiek latviešu valodā.

16. Izspēles kārtas

16.1. Izspēle notiek trīs kārtās:

16.1.1. priekšsacīkstes, kuru laikā katra no Nolikuma 13. punktā minētajām komandām piedalās divās izspēlēs;

16.1.2. pusfināls, kurā piedalās 4 komandas, kas priekšsacīkstēs un pēc rakstiskās daļas ieguvušas lielāko punktu skaitu;

16.1.3. fināls, kurā piedalās 2 komandas, kuras tiesnešu balsojuma rezultātā izvirzītas finālam.

16.2. Izspēles organizatoriem ir tiesības mainīt izspēles norises kārtību, ja pieteikušos komandu skaits ir lielāks vai mazāks par 8. Tādā gadījumā izspēles organizatori pēc iespējas ātrāk informē izspēles dalībniekus.

17. sadalījums

17.1. Katra komanda priekšsacīkstēs uzstājas divas reizes: vienu reizi kā pieteicējs un vienu reizi kā iestāde, kas izdevusi apstrīdēto aktu.

17.2. Pozīciju sadalījumu un komandu–pretinieču pārus priekšsacīkšu izspēlēm nosaka organizatori ar izlozes palīdzību.

17.3. Izspēles dalībnieki izlozēto pretinieku rakstiskos darbus saņem pēc pozīciju izlozes.

17.4. Komandu pozīcijas pusfināla un fināla izspēlei izlozē.

18. Klātbūtne mutiskajās izspēlēs

18.1. Mutisko izspēļu laikā katrā izspēlē, kurā piedalās komanda, jāpiedalās visiem komandas dalībniekiem, izņemot 6.6. punktā minēto gadījumu.

18.2. Gadījumā, ja uz Izspēles mutisko daļu neierodas kāda no 17.2. punktā izlozētajām komandām un tās pretiniece–komanda ir ieradusies, tad pēdējā uzstājas bez pretinieces, un šādā situācijā tiesneši, vērtējot komandas sniegumu, ņem vērā to, ka tā uzstājas viena pati.

18.3. Citas personas ir tiesīgas novērot izspēles, netraucējot to norisi. Šī noteikuma pārkāpšanas gadījumā tiesnešiem ir tiesības izraidīt skatītājus no izspēļu norises telpas. Priekšsacīkšu izspēļu laikā skatītāju vidū nedrīkst atrasties citu komandu dalībnieki un treneri.

18.4. Filmēt un veikt citus ierakstus drīkst tikai ar organizētāju atļauju.

19. Izspēles norise

19.1. Izspēle noris šādā kārtībā:

19.1.1. vispirms ne ilgāk kā 20 minūtes uzstājas pieteicējs;

19.1.2. pēc tam ne ilgāk kā 20 minūtes uzstājas institūcija vai amatpersona, kas izdevusi apstrīdēto aktu;

19.1.3. pēc tam ne ilgāk kā 5 minūtes pieteicējs var uzdot jautājumus institūcijai vai amatpersonai, kas izdevusi apstrīdēto aktu;

19.1.4. pēc tam ne ilgāk kā 5 minūtes institūcija vai amatpersona, kas izdevusi apstrīdēto aktu, var uzdot jautājumus pieteicējam;

19.1.5. pēc tam pieteicējs uzstājas ar ne vairāk kā 3 minūtes ilgu repliku par institūcijas vai amatpersonas, kas izdevusi apstrīdēto aktu, uzstāšanos;

19.1.6. visbeidzot, institūcija vai amatpersona, kas izdevusi apstrīdēto aktu, uzstājas ar ne vairāk kā 3 minūtes ilgu atbildi uz repliku, kurā tiek atbildēts uz argumentiem, kurus pieteicējs izteicis replikā.

19.2. Fināla izspēlē 19.1.1. un 19.1.2. punktā minētais laiks ir 50 (piecdesmit) minūtes, un 19.1.3. un 19.1.4. punktos minētais laiks ir 10 minūtes.

19.3. Laika skaitīšana netiek apturēta arī tad, kad tiesneši uzdod jautājumus un komandas atbild uz tiesnešu jautājumiem.

19.4. Uzstāšanās laikā komandas locekļiem pēc tiesas sēdes priekšsēdētāja atļaujas saņemšanas ir tiesības savā starpā konsultēties, lai atbildētu uz tiesneša uzdoto jautājumu.

19.5. Komanda var lūgt pagarināt 19.1.1. vai 19.1.2. punktā minēto laiku. Tiesai ir tiesības komandai papildlaiku piešķirt, taču ne ilgāku par 5 minūtēm. Gadījumā, ja komanda pamatlaikā nav spējusi izklāstīt viedokli par vairāk nekā vienu jautājumu, turklāt tas nav noticis komandas vainas dēļ, tiesai ir tiesības piešķirt līdz 7 minūtēm ilgu papildlaiku.

20. Uzstāšanās saturs

Izspēles mutiskajā daļā komandas nav neierobežotas ar rakstiskajā analīzē paustajiem argumentiem.

21. Mutiskas un rakstiskas saziņas

21.1. Izspēles norises laikā saziņu starp komandas locekļiem veic tā, lai netiktu traucēts Izspēles process.

21.2. Izspēles laikā nepieļauj dalībnieku un skatītāju sazināšanos.

 

Vērtēšana

22. Kāzusa analīzes vērtēšana

22.1. analīzi vērtē Izspēles tiesneši. Nepieciešamības gadījumā rakstisko darbu vērtēšanai Izspēles organizētāji pieaicina arī citus ekspertus.

22.2. Kāzusa analīzes vērtē pēc šādiem kritērijiem:

22.2.1. forma (atbilstība Nolikuma 11. punkta prasībām) – maksimālais punktu skaits 25;

22.2.2. saturs (izvirzīto argumentu oriģinalitāte, pamatotība, skaidrība, izkārtojums, tiesību avotu izmantošana) – maksimālais punktu skaits 125.

22.3. Komandas iegūto punktu skaitu veido vērtējumu summa par kāzusa analīzi no pieteicēja un institūcijas vai amatpersonas, kas izdevusi apstrīdēto aktu, pozīcijas.

23. Izspēļu vērtēšana

23.1. Katrā priekšsacīkšu izspēlē katrs tiesnesis komandas sniegumu novērtē pēc šādiem kritērijiem:

23.1.1. uzstāšanās forma (oratora sniegums, uzstāšanās stils, pieklājība, procesa formas ievērošana) – maksimālais punktu skaits 25;

23.1.2. uzstāšanās saturs (argumentu pamatotība, loģika) – maksimālais punktu skaits 25;

23.1.3. replika un atbilde uz repliku (replikas un atbildes efektivitāte) – maksimālais punktu skaits 10;

23.1.4. spēja atbildēt uz tiesnešu jautājumiem – maksimālais punktu skaits 20;

23.1.5. oriģinalitāte – maksimālais punktu skaits 10;

23.1.6. komandas darbs – maksimālais punktu skaits 10.

23.2. Punktu skaitu, ko komanda ieguvusi katrā priekšsacīkšu izspēlē, aprēķina, saskaitot visu attiecīgā sastāva tiesnešu piešķirtos punktus.

23.3. Pusfināla izspēlē komandas tiek vērtētas pēc 23.1. punktā minētajiem kritērijiem, bet nesaņem punktus, jo fināla dalībniekus nosaka, tiesnešiem balsojot. Finālam izvirzāmās komandas tiek noskaidrotas ar tiesnešu balsu vairākumu. Lemjot par izvirzāmo komandu, tiesneši nedrīkst atturēties.

23.4. Fināla izspēlē komandas vērtē pēc 23.1. punktā minētajiem kritērijiem, taču tām netiek piešķirti punkti. Uzvarējusī komanda tiek noskaidrota ar tiesnešu balsu vairākumu. Lemjot par uzvarējušo komandu, tiesneši nedrīkst atturēties.

23.5. Izspēles labāko oratoru izvēl tiesneši.

23.6. Katra tiesneša individuāli piešķirto punktu skaitu, balsojumu fināla izspēlē, kā arī viedokli par Izspēles labāko oratoru neatklāj.

 

Noslēguma noteikumi

24. Izspēles mutiskās daļas filmēšana un ierakstu veikšana

Organizētāji var nodrošināt izspēles mutiskās daļas filmēšanu un citu ierakstu veikšanu un ir tiesīgi izmantot filmēšanas un citu ierakstu rezultātu publicēšanai.

25. Godalgas

Tiek godalgotas abas finālā iekļuvušās komandas un labākais orators. Tiek arī apbalvota komanda, kura rakstveidā sastādījusi labāko pieteicēja un iestādes pozīcijas argumentāciju. Visi Izspēles dalībnieki saņem atzinības rakstus un veicināšanas balvas.

26. Lēmumu galīgums

Jebkurš ar Izspēli saistīts lēmums, ko pieņēmuši Izspēles tiesneši, ir galīgs un nepārsūdzams.

27. Atkāpšanās no Nolikuma noteikumiem

Īpašas nepieciešamības gadījumā Izspēles organizētāji pieņem motivētu lēmumu par atkāpšanos no Nolikuma noteikumiem, par to iepriekš informējot Izspēles dalībniekus.

28. Atbildība par Nolikuma neievērošanu

28.1. Katrs Izspēles dalībnieks ir tiesīgs iesniegt Izspēļu organizētājiem izskatīšanai rakstveida sūdzību gadījumā, ja viņam ir zināms jebkāds Nolikuma pārkāpums līdz fināla dalībnieku paziņošanai.

28.2. ELSA Latvia valde, apmierinot iesniegto sūdzību, kā arī nepieciešamības gadījumā pēc pašu iniciatīvas, ir tiesīgi no vainīgās komandas kopvērtējuma atskatīt ne vairāk kā 20 punktus vai piemērot citas soda sankcijas, savukārt īpaši smagu pārkāpumu gadījumā iespējama komandas diskvalificēšana.

29. Apelācijas padome

29.1. ELSA Latvia valdes lēmumus, kas ierobežo Nolikumā norādītās Izspēles dalībnieku tiesības vai attiecas uz 27. un 28.2. punktā minētajiem jautājumiem, Izspēles dalībniekiem ir tiesības pārsūdzēt apelācijas padomē, iesniedzot par attiecīgo lēmumu rakstisku sūdzību.

29.2. Apelācijas padomi izveido ELSA Latvia valde uz Izspēles norises laiku.

29.3. Izspēles dalībnieki ELSA Latvia valdes lēmumu var pārsūdzēt nekavējoties pēc ELSA Latvia valdes lēmuma paziņošanas, par to informējot ELSA Latvia valdi. Apelācijas padome iesniegto sūdzību izskata termiņos, kas neaizkavē Izspēles norisi, piedaloties sūdzības iesniedzējiem un apelācijas padomei.

29.4. Apelācijas padome ar saviem lēmumiem neietekmē galīgo vietu sadalījumu.

ANKETA

patīk
drukāt
VISI RAKSTI 9. Septembris 2014 /NR. 35 (837)
2 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Baraks Osama
9. Septembris 2014 / 09:27
0
ATBILDĒT
20. Uzstāšanās saturs

Izspēles mutiskajā daļā komandas nav neierobežotas ar rakstiskajā analīzē paustajiem argumentiem.
-------------
Droši vien bija domāts "nav ierobežotas"?
ELSA > Baraks Osama
12. Septembris 2014 / 12:18
0
ATBILDĒT
Jā, tā visnotaļ bija domāts.
COVID-19: tiesiskie aspekti
VĒL ŠAJĀ ŽURNĀLĀ
VĒL PAR ŠO TĒMU
VĒL ŠAJĀ RUBRIKĀ
TIESĪBU PRAKSE
Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties