6. Janvāris 2015 /NR. 01 (853)
Informācija
Jaunākie normatīvie akti Latvijā

Šajā tabulā atspoguļoti no 22. decembra līdz 4. janvārim Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicētie normatīvie akti – Valsts prezidenta izsludinātie likumi un Ministru kabineta pieņemtie noteikumi. Norādīti arī šajā periodā publicētie (un līdz ar to spēkā stājušies) Satversmes tiesas spriedumi, kas, protams, nav normatīvie akti, taču spēka ziņā var tikt pielīdzināti Latvijas Republikas Saeimas pieņemtiem likumiem.

Latvijas Republikas oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” elektroniskā versija pieejama bez maksas: www.vestnesis.lv. Visus Latvijas Republikas normatīvos aktus gan to šobrīd spēkā esošajā konsolidētajā formā, gan vēsturiskajās versijās bez maksas var lasīt valsts SIA “Latvijas Vēstnesis” tiesību aktu vortālā www.likumi.lv. Plašāku informāciju par normatīvo aktu tapšanu, ieskaitot projektu anotācijas, var atrast Saeimas mājaslapā www.saeima.lv un Ministru kabineta mājaslapā www.mk.gov.lv.

Satversmes tiesas spriedumi

Nosaukums

Nr.

Pieņemts

Stājas spēkā

Publicēts

Par Ministru kabineta 2005.gada 17.maija noteikumu Nr.331 "Noteikumi par apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas kārtību par personai nodarītajiem nemateriālajiem zaudējumiem" 3.punkta, 5.5.apakšpunkta, 7.punkta un 10.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta trešajam teikumam un 105.pantam, kā arī Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 15.panta pirmās daļas 1.punktam

2014-06-03

29.12.2014.

31.12.2014.

31.12.2014.

 

Likumi

Nosaukums

Pieņemts

Stājas spēkā

Publicēts

Grozījums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā

18.12.2014.

13.01.2015.

30.12.2014.

Grozījumi Maksātnespējas likumā

18.12.2014.

01.01.2015.

30.12.2014.

Grozījums likumā "Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka saimniecību"

18.12.2014.

13.01.2015.

30.12.2014.

Grozījumi Autortiesību likumā

18.12.2014.

31.12.2014.

30.12.2014.

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"

17.12.2014.

01.01.2015.

30.12.2014.

Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā

17.12.2014.

01.01.2015.

30.12.2014.

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

17.12.2014.

01.01.2015.

30.12.2014.

Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā

17.12.2014.

01.01.2015.

30.12.2014.

Grozījums likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"

17.12.2014.

01.01.2015.

30.12.2014.

Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā

17.12.2014.

01.01.2015.

30.12.2014.

Grozījumi Augstskolu likumā

17.12.2014.

01.07.2015.

30.12.2014.

Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā

17.12.2014.

01.01.2015.

30.12.2014.

Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā

17.12.2014.

01.01.2015.

30.12.2014.

Grozījumi Izglītības likumā

17.12.2014.

01.01.2015.

30.12.2014.

Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"

17.12.2014.

01.01.2015.

30.12.2014.

Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"

17.12.2014.

01.01.2015.

30.12.2014.

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"

17.12.2014.

01.01.2015.

30.12.2014.

Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"

17.12.2014.

01.01.2015.

30.12.2014.

Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā

17.12.2014.

01.01.2015.

30.12.2014.

Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"

17.12.2014.

01.01.2015.

30.12.2014.

Grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā

17.12.2014.

01.01.2015.

30.12.2014.

Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā

17.12.2014.

01.01.2015.

30.12.2014.

Iekšējās drošības biroja likums

17.12.2014.

01.11.2015.

30.12.2014.

Par valsts budžetu 2015.gadam

17.12.2014.

01.01.2015.

30.12.2014.

Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam

17.12.2014.

01.01.2015.

30.12.2014.

 

Noteikumi

Nosaukums

Nr.

Pieņemts

Stājas spēkā

Publicēts

Kārtība, kādā tiek piešķirts un aprēķināts valsts atbalsts par bērnu no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja

843

23.12.2014.

01.01.2015.

31.12.2014.

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.septembra noteikumos Nr.731 "Noteikumi par akcīzes preču apvienotā Kopienas tarifa (TARIC) nacionālajiem kodiem un to piemērošanas kārtību"

842

23.12.2014.

01.01.2015.

31.12.2014.

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību"

841

23.12.2014.

01.01.2015.

31.12.2014.

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.464 "Noteikumi par 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

832

23.12.2014.

01.01.2015.

31.12.2014.

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1059 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.3. aktivitāti "Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās""

844

23.12.2014.

31.12.2014.

30.12.2014.

Noteikumi par valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 2015.gadā par personām, kuras ievietotas sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim

831

23.12.2014.

01.01.2015.

30.12.2014.

Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2015.gadā

830

23.12.2014.

01.01.2015.

30.12.2014.

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos"

828

23.12.2014.

01.01.2015.

30.12.2014.

Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.753 "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis"

827

23.12.2014.

01.01.2015.

30.12.2014.

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.121 "Kārtība, kādā izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz autopārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus"

825

23.12.2014.

31.12.2014.

30.12.2014.

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.898 "Noteikumi par zemesgrāmatu nostiprinājuma lūguma formām"

820

23.12.2014.

01.01.2015.

30.12.2014.

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.46 "Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība"

819

23.12.2014.

01.01.2015.

30.12.2014.

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1019 "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"

818

23.12.2014.

01.01.2015.

30.12.2014.

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi"

817

23.12.2014.

01.01.2015.

30.12.2014.

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1040 "Piena kvotu administrēšanas noteikumi"

816

23.12.2014.

31.12.2014.

30.12.2014.

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumos Nr.13 "Noteikumi par komercķīlas reģistrācijas valsts nodevu"

814

23.12.2014.

01.01.2015.

30.12.2014.

Kārtība, kādā 2015.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju novadu pašvaldībām, lai nodrošinātu vērtētos ieņēmumus pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas finanšu nepieciešamības neizlīdzināmās apakšējās robežas 99 procentu līmenī

813

23.12.2014.

01.01.2015.

30.12.2014.

Kārtība, kādā 2015.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju pašvaldībām, kurām ir zemākie vērtētie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas

812

23.12.2014.

01.01.2015.

30.12.2014.

Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra noteikumos Nr.34 "Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli"

811

23.12.2014.

31.12.2014.

30.12.2014.

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumos Nr.177 "Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā"

810

23.12.2014.

31.12.2014.

30.12.2014.

Amerikas peru puves uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība

809

23.12.2014.

31.12.2014.

30.12.2014.

Kārtība, kādā zvejas licences turētājiem un zvejas kuģu kapteiņiem tiek piemērota Eiropas Savienības tiesību aktos par kopējās zivsaimniecības politiku noteiktā soda punktu sistēma

808

23.12.2014.

31.12.2014.

30.12.2014.

Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2015.gadā

807

23.12.2014.

01.01.2015.

30.12.2014.

Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.484 "Noteikumi par valsts mērķdotāciju apmēru un nosacījumiem sociālo darbinieku amatalgu paaugstināšanai"

806

23.12.2014.

31.12.2014.

30.12.2014.

Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību

805

23.12.2014.

01.01.2015.

30.12.2014.

Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.95 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām"

804

23.12.2014.

31.12.2014.

30.12.2014.

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.693 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu"

803

23.12.2014.

31.12.2014.

30.12.2014.

Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.595 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu ārstniecības personām"

802

23.12.2014.

01.01.2015.

30.12.2014.

Noteikumi par informācijas sniegšanu valsts iestādēm un amatpersonām no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas

801

23.12.2014.

31.12.2014.

30.12.2014.

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumos Nr.490 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.1.apakšaktivitāti "Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija""

800

23.12.2014.

31.12.2014.

30.12.2014.

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.402 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.4.aktivitāti "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība""

799

23.12.2014.

31.12.2014.

30.12.2014.

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.836 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000""

798

23.12.2014.

31.12.2014.

30.12.2014.

Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 18.marta noteikumos Nr.149 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" projektu iesniegumu atklāta konkursa "Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība" nolikums"

797

23.12.2014.

31.12.2014.

30.12.2014.

Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos

796

23.12.2014.

01.01.2015.

30.12.2014.

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1012 "Šaujamieroču, lielas enerģijas pneimatisko ieroču un gāzes pistoļu (revolveru) vienotās uzskaites kārtība"

795

23.12.2014.

31.12.2014.

30.12.2014.

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 204-14 "Tērauda būvkonstrukciju projektēšana"

794

23.12.2014.

01.01.2015.

30.12.2014.

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 206-14 "Koka būvkonstrukciju projektēšana"

793

23.12.2014.

01.01.2015.

30.12.2014.

Noteikumi par kārtību, kādā Valsts robežsardze izsniedz un anulē speciālās caurlaides, un speciālo caurlaižu paraugiem

791

23.12.2014.

31.12.2014.

30.12.2014.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām

790

23.12.2014.

01.01.2015.

30.12.2014.

Kārtība, kādā Valsts robežsardze reģistrē kuģošanas līdzekļus un transportlīdzekļus, kas tiek izmantoti iekšējos ūdeņos, pa kuriem noteikta ārējā robeža

789

23.12.2014.

31.12.2014.

30.12.2014.

Kārtība, kādā izņēmuma stāvokļa laikā valsts aizsardzības un nacionālās drošības vajadzībām iegūst turējumā personas īpašumu un atlīdzina ar to saistītos zaudējumus

788

23.12.2014.

31.12.2014.

30.12.2014.

Apsardzes darbības licencēšanas noteikumi

757

09.12.2014.

31.12.2014.

30.12.2014.

Zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kritēriji, kā arī ražotāju grupu darbības nosacījumi un tās kontroles kārtība

753

09.12.2014.

31.12.2014.

30.12.2014.

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.983 "Noteikumi par atbalsta piešķiršanu tehnoloģiju pārneses un riska kapitāla jomā"

792

23.12.2014.

30.12.2014.

29.12.2014.

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1210 "Noteikumi par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību"

783

16.12.2014.

30.12.2014.

29.12.2014.

Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas darbības noteikumi

774

16.12.2014.

30.12.2014.

29.12.2014.

Noteikumi par lēmumu pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības zemi

748

02.12.2014.

30.12.2014.

29.12.2014.

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.164 "Noteikumi par aizdevumiem komersantu konkurētspējas uzlabošanai"

787

16.12.2014.

24.12.2014.

23.12.2014.

Noteikumi par reģionālās attīstības atbalstu Latvijas Republikā līdz 2020.gadam

786

16.12.2014.

24.12.2014.

23.12.2014.

Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā

785

16.12.2014.

01.01.2015.

23.12.2014.

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumos Nr.80 "Noteikumi par ieroču un munīcijas aprites un prasmju rīkoties ar ieroci kvalifikācijas pārbaudījuma pieņemšanas kārtību"

782

16.12.2014.

01.01.2015.

23.12.2014.

Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.903 "Valsts policijas maksas pakalpojumu cenrādis"

781

16.12.2014.

24.12.2014.

23.12.2014.

Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumos Nr.1034 "Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem"

780

16.12.2014.

24.12.2014.

23.12.2014.

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi"

779

16.12.2014.

01.01.2015.

23.12.2014.

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra noteikumos Nr.810 "Kārtība, kādā iesniedz iesniegumus par muitas nodokļa atcelšanu un kvotu piemērošanu, kā arī sagatavo noraidījumus attiecībā uz citu Eiropas Savienības dalībvalstu iesniegtajiem iesniegumiem par muitas nodokļa atcelšanu un kvotu piemērošanu"

778

16.12.2014.

24.12.2014.

23.12.2014.

Kārtība, kādā Eiropas Komisijā iesniedz gada ziņojumus par komercdarbības atbalsta izdevumiem, un kārtība, kādā piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības

777

16.12.2014.

24.12.2014.

23.12.2014.

Kārtība, kādā komercsabiedrības deklarē savu atbilstību mazās (sīkās) un vidējās komercsabiedrības statusam

776

16.12.2014.

24.12.2014.

23.12.2014.

Par Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumu Nr.119 "Noteikumi par mājsaimniecības cepeškrāšņu marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju" atzīšanu par spēku zaudējušiem

775

16.12.2014.

01.01.2015.

23.12.2014.

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1065 "Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai"

772

16.12.2014.

24.12.2014.

23.12.2014.

Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumos Nr.509 "Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru"

768

16.12.2014.

01.01.2015.

23.12.2014.

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Datu vākšana"

754

09.12.2014.

23.12.2014.

22.12.2014.

patīk
drukāt
VISI RAKSTI 6. Janvāris 2015 /NR. 01 (853)
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties