1. Septembris 2015 /NR. 34 (886)
Informācija
Desmitais “Jurista Vārda” pētniecisko darbu konkurss gaida dalībniekus
Pieteikumu iesniegšanas gala termiņš – 15. oktobris
SATURA RĀDĪTĀJS

Šodien tiek izsludināts ikgadējais žurnāla "Jurista Vārds" pētniecisko darbu konkurss. Tas notiek jau desmito reizi, un tā joprojām ir vienīgā nacionāla mēroga tieslietu studentu un jauno juristu rakstu darbu sacīkste.

"Jurista Vārda" mērķi, ik gadu rīkojot šo pasākumu, ir palikuši nemainīgi: iesaistīt jaunos tiesībniekus Latvijas tiesību sistēmai būtisku jautājumu apspriešanā, kā arī meklēt un plašākai sabiedrībai atklāt talantīgus jaunos tiesību zinātniekus. Konkursa rīkošana un dalība tajā nozīmē arī ilgtermiņa ieguvumus gan žurnālam, gan konkursa dalībniekiem: šīs sacīkstes laureāti ir ļoti augstvērtīgs papildinājums "Jurista Vārda" autoru lokam, kas pakāpeniski un pārliecinoši nostājas līdzās pieredzējušām jurisprudences autoritātēm, savukārt ieraksts biogrāfijā, kas apliecina uzvaru šajā konkursā, var kļūt par nozīmīgu jebkura jaunā tiesībnieka profesionālās karjeras veicinātāju.

Ņemot vērā, ka šogad "Jurista Vārda" konkurss svin desmit gadu jubileju, žurnāla redakcija sola sarūpēt īpaši vērtīgu balvu fondu: kā ierasts, laureātus ar "Jurista Vārda" nākamā gada abonementiem un juridisko literatūru apbalvos izdevējs – VSIA "Latvijas Vēstnesis", turklāt konkursa kopvērtējuma uzvarētājam paredzēta arī naudas balva. Ne mazāks stimuls dalībai konkursā ir prakses iespējas, ko konkursa sekciju uzvarētājiem piedāvās vadoši Latvijas advokātu biroji. Visticamāk, ka ar to balvu saraksts vēl nebeigsies un konkursa dalībnieki sagaidīs vēl kādu patīkamu pārsteigumu...

Kā tas norādīts šodien "Jurista Vārdā" lasāmajā konkursa nolikumā, dalību tajā var pieteikt visu Latvijas augstskolu tiesību zinātņu studenti vai absolventi ar speciāli konkursam vai studiju ietvaros tapušiem darbiem, tai skaitā studiju nobeiguma (bakalaura, maģistra) darbiem. Nepieciešamās pieteikuma un ieteikuma veidlapas pieejamas mājaslapā juristavards.lv. Redakcija sirsnīgi aicina arī augstskolu mācībspēkus iedrošināt savus labākos audzēkņus dalībai šajā konkursā!

Konkursam darbus var iesniegt līdz šī gada 15. oktobrim, kad tie tiks nodoti kompetentas un neitrālas konkursa komisijas vērtēšanai, kuru veidos redakcijas pieaicināti Latvijas tiesību zinātnieki un praktiķi. Visi konkursa dalībnieki tiks aicināti uz noslēguma pasākumu 2015. gada decembra sākumā, kad arī tiks nosaukti un sveikti šīs tieslietu sacīkstes uzvarētāji. Tā konkursa dalībniekiem būs arī laba iespēja tikties gan vienam ar otru, gan žūrijas un "Jurista Vārda" redakcijas un padomes locekļiem, kā arī konkursa atbalstītājiem.

Labu veiksmi desmitajā "Jurista Vārda" pētniecisko darbu konkursā!

 

Konkursa pieteikums .pdf
Konkursa pieteikums .doc
Konkursa rekomendācija .pdf
Konkursa rekomendācija .doc

"Jurista Vārda" pētniecisko darbu konkursa nolikums

Lai attīstītu Latvijas juristu diskusiju par aktuāliem tiesību teorijas un prakses jautājumiem, iesaistot tajā jaunos juristus, kā arī nolūkā atbalstīt Latvijas jauno tiesībzinātnieku centienus, žurnāls tiesiskai domai un praksei "Jurista Vārds" (izdevējs VSIA "Latvijas Vēstnesis") rīko pētniecisko darbu konkursu.

 

I. Konkursa dalībnieki

Konkursā var piedalīties ikviens valsts atzītas tiesību zinātņu profesionālās un akadēmiskās studiju programmas students, kurš mācās pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības, bakalaura vai maģistra studiju programmās, kā arī juristi, kas jau ir noslēguši tieslietu studijas.

 

II. Konkursa darba saturs

Konkursa dalībnieks izstrādā un iesniedz vērtēšanai speciāli rakstītu pētniecisku darbu, kurā analizēta kāda nozīmīga tiesību teorijas vai prakses problēma, kā arī piedāvāti iespējamie problēmas risinājumi.

Konkursam var iesniegt arī studiju procesā rakstītus pētnieciskos darbus (to skaitā bakalaura darbus, diplomdarbus un maģistra darbus, kas aizstāvēti ne agrāk par 2014. gadu).

 

III. Konkursa darba forma

Speciāli konkursam rakstīta darba apjoms nedrīkst pārsniegt 15 A4 formāta lappuses datorsalikumā (attālums starp rindām – 1,5, burtu lielums – 12).

Studiju procesā tapušu darbu var iesniegt tādā veidā, kādā tas ir izstrādāts.

Titullapā jānorāda, ka darbs tiek iesniegts žurnāla "Jurista Vārds" rīkotajam pētniecisko darbu konkursam, kā arī šādas ziņas par autoru:

 1. vārds, uzvārds;

 2. dzīvesvieta;

 3. kontaktinformācija (tālrunis, e-pasta adrese);

 4. mācību iestāde;

 5. studiju programma (pirmā līmeņa augstākā, profesionālā, bakalaura vai maģistra) vai laiks, kad iegūts pēdējais akadēmiskais vai profesionālais grāds jurisprudencē;

 6. norāde par to, vai pētnieciskais darbs ir speciāli rakstīts konkursam vai arī tapis studiju procesa ietvaros.

 

IV. Konkursa darba iesniegšana

Darbs jāiesniedz žurnāla "Jurista Vārds" redakcijā līdz 2015. gada 15. oktobrim, sūtot to uz elektronisko pastu juristavards@lv.lv. Darbu var iesniegt tikai elektroniskā formātā.

 

V. Pieteikums un rekomendācija

Iesniedzamajam darbam autors pievieno pieteikumu un augstskolas mācībspēka rekomendāciju darba iesniegšanai konkursā. Šim nolūkam ieteicams izmantot "Jurista Vārda" mājaslapā (juristavards.lv) pie konkursa nolikuma publicētās veidlapas. Rekomendācija nepieciešama visiem konkursa darbiem – gan konkursam speciāli rakstītajiem, gan tādiem, kas tapuši studiju procesā.

Pieteikumā darba autors norāda darba nosaukumu, ziņas par sevi, apliecina, ka ir iepazinies ar konkursa nolikumu un tam piekrīt, apliecina, ka iesniegtais darbs ir autora paša radīts, kā arī uzvaras gadījumā apņemas darbu piemērot publicēšanai atbilstoši "Jurista Vārda" redakcijas prasībām un noteiktajiem termiņiem.

Rekomendācijā augstskolas mācībspēks apliecina, ka konkursam pieteiktais darbs ir īpaši kvalitatīvs un var interesēt plašu juristu loku, darbā atklāti nozīmīgi, jauni vai maz pētīti tiesību jautājumi un problēmas, piedāvāti novatoriski to risināšanas veidi un/vai izdarīti zinātniski augstvērtīgi secinājumi.

Pieteikumu paraksta konkursa darba autors, rekomendāciju – augstskolas mācībspēks, kas iesaka darbu dalībai konkursā.

Pieteikumu un rekomendāciju papīra formātā ar parakstu oriģināliem darba autors iesniedz žurnāla "Jurista Vārds" redakcijā līdz 2015. gada 15. oktobrim (pieteikumu un rekomendāciju nevar iesniegt elektroniskā formātā):

a) personiski – redakcijā Rīgā, Bruņinieku ielā 36, tālr. 67310680;

b) pa pastu – adrese: "Jurista Vārds", Rīgā, Bruņinieku ielā 36, LV-1011 (pasta zīmogs – ne vēlāk par 2015. gada 15. oktobri).

 

VI. Vērtēšanas kritēriji

Konkursa darbi tiek vērtēti atbilstoši šādiem kritērijiem:

 1. problēmas identifikācija (nozīmīga / sarežģīta / interesanta tiesību jautājuma pamanīšana);

 2. problēmas risinājums (piedāvāts oriģināls / veiksmīgs / argumentēts risinājums);

 3. iespēju robežās izmantota aktuālā tiesu prakse;

 4. izmantotie zinātniskie avoti (analīze izdarīta juridiskās doktrīnas kontekstā);

 5. valoda (izklāsts labā latviešu literārajā valodā, ievērotas gramatikas normas).

 

VII. Konkursa komisija un vērtēšanas kārtība

Konkursam iesūtītos darbus vērtē komisija, kuras sastāvā ir žurnāla "Jurista Vārds" zinātniski konsultatīvās padomes locekļi un redakcijas locekļi, kā arī augstskolu mācībspēki un citi konkursa rīkotāju uzaicināti tieslietu lietpratēji. Komisijā nepiedalās konkursam pieteikto darbu zinātniskie konsultanti vai rekomendētāji.

Konkursa darbi tiek vērtēti pa konkursa sekcijām, kas tiek veidotas pēc tiesību nozaru principa (civiltiesības, valststiesības, krimināltiesības, tiesību teorija un vēsture, starptautiskās tiesības utt.). Par konkursa sekciju skaitu, tematiku un darbu sadalījumu pa sekcijām lemj žurnāla "Jurista Vārds" redakcija, izvērtējot konkursam iesniegto darbu tematiku.

Konkursam iesniegtos darbus lasa vairāki konkursa komisijas locekļi un darbiem piešķir līdz desmit punktiem par katru nolikuma VI nodaļā minēto kritēriju.

Uzvar autori, kuru darbi katrā konkursa sekcijā saņēmuši visvairāk punktu.

Ja kādā tiesību nozarē iesniegti vairāki līdzvērtīgi labi darbi, par uzvarētājiem tiek pasludināti visu šo darbu autori.

Gadījumā, ja kādā tiesību nozarē iesniegtie darbi nav pietiekami kvalitatīvi, konkursa komisija attiecīgajā sekcijā var neapbalvot nevienu no darbu autoriem.

Komisija piešķir arī veicināšanas balvas – par to skaitu un apjomu lemj atkarībā no iesūtīto darbu kvalitātes.

Lēmumu par konkursa uzvarētājiem un veicināšanas balvām pieņem žurnāla "Jurista Vārds" redakcija, apkopojot konkursa komisijas locekļu iesniegtos konkursa darbu vērtējumus.

 

VIII. Rezultātu paziņošana un balvas

Konkursa rezultāti tiek paziņoti nobeiguma pasākumā 2015. gada decembrī, kā arī publicēti žurnālā "Jurista Vārds". Konkursa noslēguma pasākuma norises vieta un laiks tiks izsludināti žurnālā "Jurista Vārds" pēc konkursa darbu iesniegšanas termiņa noslēguma.

Konkursā tiek piešķirtas balvas katrā konkursa sekcijā atbilstoši nolikuma VII nodaļai: žurnāla "Jurista Vārds" 2016. gada abonements un žurnāla izdevēja VSIA "Latvijas Vēstnesis" apgādā izdotā juridiskā literatūra. Komisija var piešķirt arī veicināšanas balvas – žurnāla "Jurista Vārds" 2016. gada pusgada abonementus un juridisko literatūru.

Konkursa kopvērtējuma uzvarētājam VSIA "Latvijas Vēstnesis" piešķir galveno balvu: naudas balvu un grāmatu "Latvijas Republikas Satversmes komentāri. Ievads. I nodaļa. Vispārējie noteikumi".

Konkursa sekciju uzvarētājiem tiek piedāvātas prakses iespējas vadošajos Latvijas zvērinātu advokātu birojos.

Balvas konkursa uzvarētājiem var piešķirt arī citi konkursa atbalstītāji.

 

IX. Konkursa darbu publicēšana

Galvenās balvas un veicināšanas balvas saņēmušie darbi saskaņā ar konkursa komisijas ieteikumu tiek publicēti žurnālā "Jurista Vārds" ar norādi, ka tie godalgoti 2015. gada pētniecisko darbu konkursā. Autori pārstrādā konkursā iesūtītos darbus atbilstoši redakcijas prasībām. Publicēto darbu autori saņem honorāru atbilstoši žurnālā "Jurista Vārds" noteiktajai kārtībai.

ATSAUCE UZ ŽURNĀLU
Gailīte D. Desmitais “Jurista Vārda” pētniecisko darbu konkurss gaida dalībniekus. Jurista Vārds, 01.09.2015., Nr. 34 (886), 6.-7.lpp.
patīk
nepatīk
drukāt
VISI RAKSTI 1. Septembris 2015 /NR. 34 (886)
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
COVID-19: tiesiskie aspekti
VĒL ŠAJĀ ŽURNĀLĀ
VĒL PAR ŠO TĒMU
VĒL ŠAJĀ RUBRIKĀ
TIESĪBU PRAKSE
Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
komentēt
Nepatīk / neieteikt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties