5. Jūlijs 2016 /NR. 27 (930)
Informācija
Jaunākie normatīvie akti Latvijā

Šajā tabulā atspoguļoti pagājušajā nedēļā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicētie normatīvie akti – Valsts prezidenta izsludinātie likumi un Ministru kabineta pieņemtie noteikumi. Norādīti arī šajā periodā publicētie (un līdz ar to spēkā stājušies) Satversmes tiesas spriedumi, kas, protams, nav normatīvie akti, taču spēka ziņā var tikt pielīdzināti Latvijas Republikas Saeimas pieņemtiem likumiem.

Latvijas Republikas oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” elektroniskā versija pieejama bez maksas: www.vestnesis.lv. Visus Latvijas Republikas normatīvos aktus gan to šobrīd spēkā esošajā konsolidētajā formā, gan vēsturiskajās versijās bez maksas var lasīt valsts SIA “Latvijas Vēstnesis” tiesību aktu vortālā www.likumi.lv. Plašāku informāciju par normatīvo aktu tapšanu, ieskaitot projektu anotācijas, var atrast Saeimas mājaslapā www.saeima.lv un Ministru kabineta mājaslapā www.mk.gov.lv.

Satversmes tiesas spriedumi

Nosaukums

Nr.

Pieņemts

Stājas spēkā

Publicēts

Par likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 110. panta pirmajam teikumam un 91. panta pirmajam teikumam

2015-22-01

27.06.2016.

29.06.2016.

29.06.2016.

 

Likumi

Nosaukums

Pieņemts

Stājas spēkā

Publicēts

Grozījumi Augstskolu likumā

16.06.2016.

15.07.2016.

01.07.2016.

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem"

16.06.2016.

15.07.2016.

01.07.2016.

Grozījumi Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā

16.06.2016.

01.01.2017.

01.07.2016.

Grozījumi Repatriācijas likumā

16.06.2016.

01.08.2016.

01.07.2016.

Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās"

16.06.2016.

15.07.2016.

01.07.2016.

Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā

16.06.2016.

15.07.2016.

01.07.2016.

Oficiālās elektroniskās adreses likums

16.06.2016.

01.03.2018.

01.07.2016.

Grozījums Reklāmas likumā

16.06.2016.

15.07.2016.

29.06.2016.

Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"

16.06.2016.

30.06.2016.

29.06.2016.

Grozījumi Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā

16.06.2016.

15.07.2016.

29.06.2016.

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

16.06.2016.

13.07.2016.

29.06.2016.

Par 1960.gada 14.decembra Konvenciju par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju un Līgumu par Latvijas Republikas pievienošanās Konvencijai par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju nosacījumiem

16.06.2016.

30.06.2016.

29.06.2016.

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

09.06.2016.

13.07.2016.

29.06.2016.

Grozījumi Civilprocesa likumā

09.06.2016.

13.07.2016.

29.06.2016.

Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"

09.06.2016.

13.07.2016.

29.06.2016.

Grozījumi likumā "Par piesārņojumu"

09.06.2016.

30.06.2016.

29.06.2016.

Grozījumi Imigrācijas likumā

09.06.2016.

01.07.2016.

29.06.2016.

Grozījumi Prokuratūras likumā

09.06.2016.

13.07.2016.

29.06.2016.

Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā

09.06.2016.

13.07.2016.

29.06.2016.

Grozījumi likumā "Par aviāciju"

09.06.2016.

13.07.2016.

29.06.2016.

Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā

09.06.2016.

01.08.2016.

29.06.2016.

Grozījums Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā

09.06.2016.

01.08.2016.

29.06.2016.

Par Padziļinātu partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kazahstānas Republiku, no otras puses

09.06.2016.

30.06.2016.

29.06.2016.

Par Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp CARIFORUM valstīm, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses

09.06.2016.

30.06.2016.

29.06.2016.

 

Noteikumi

Nosaukums

Nr.

Pieņemts

Stājas spēkā

Publicēts

Par Saprašanās memorandu starp Ziemeļatlantijas līguma organizāciju (NATO), ko pārstāv NATO ģenerālsekretāra palīgs jauno drošības problēmu jautājumos, kiberaizsardzības vadības padomes (CDMB) priekšsēdētājs, un Latvijas Republikas valdību, ko pārstāv Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija, par sadarbību kiberaizsardzības jomā (CD)

426

28.06.2016.

02.07.2016.

01.07.2016.

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība"

417

28.06.2016.

01.07.2016.

30.06.2016.

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība"

416

28.06.2016.

01.07.2016.

30.06.2016.

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumos Nr. 971 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.2.1. aktivitāti "Ilgtspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstība""

415

28.06.2016.

01.07.2016.

30.06.2016.

Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 15. septembra noteikumos Nr. 746 "Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība"

414

28.06.2016.

01.12.2016.

30.06.2016.

Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes nolikums

413

28.06.2016.

18.07.2016.

30.06.2016.

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību"

412

28.06.2016.

01.07.2016.

30.06.2016.

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumos Nr. 727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi"

411

28.06.2016.

01.07.2016.

30.06.2016.

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumos Nr. 378 "Noteikumi par Iedzīvotāju reģistrā iekļaujamo ziņu apjomu"

410

28.06.2016.

01.07.2016.

30.06.2016.

Noteikumi par patvēruma meklētāja, bēgļa un personas, kurai piešķirts alternatīvais statuss, iesniegumu par valsts nodrošinātas juridiskās palīdzības pieprasījumu

409

28.06.2016.

01.07.2016.

30.06.2016.

Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumos Nr. 237 "Ārlietu ministrijas nolikums"

408

28.06.2016.

01.07.2016.

30.06.2016.

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 606 "Noteikumi par karavīra un zemessarga uzturdevas kompensācijas apmēru un izmaksāšanas kārtību"

407

28.06.2016.

01.07.2016.

30.06.2016.

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr. 761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem"

405

21.06.2016.

01.07.2016.

30.06.2016.

Kārtība, kādā noformē administratīvā pārkāpuma protokolu–lēmumu par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumu

402

21.06.2016.

01.07.2016.

30.06.2016.

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumos Nr. 225 "Noteikumi par Iedzīvotāju reģistra pirmuzskaites veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas kārtību"

401

21.06.2016.

01.07.2016.

30.06.2016.

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 31. marta noteikumos Nr. 153 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos"

406

21.06.2016.

30.06.2016.

29.06.2016.

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 21. augusta noteikumos Nr. 568 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību"

400

21.06.2016.

30.06.2016.

29.06.2016.

Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādis

393

21.06.2016.

30.06.2016.

29.06.2016.

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 453 "Noteikumi par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām"

383

14.06.2016.

30.06.2016.

29.06.2016.

Noteikumi par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formu

399

21.06.2016.

01.07.2016.

28.06.2016.

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 458 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde""

398

21.06.2016.

29.06.2016.

28.06.2016.

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 20. oktobra noteikumos Nr. 1204 "Dzīvnieku un no tiem iegūto produktu aprites kārtība, kas nav regulēta Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos par bioloģisko lauksaimniecību"

397

21.06.2016.

29.06.2016.

28.06.2016.

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. novembra noteikumos Nr. 623 "Pārtikas kazeīnu un kazeinātu kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības"

396

21.06.2016.

22.12.2016.

28.06.2016.

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr. 1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi"

395

21.06.2016.

01.07.2016.

28.06.2016.

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumos Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža"

394

21.06.2016.

29.06.2016.

28.06.2016.

Meža inventarizācijas veicēju sertifikācijas un sertificēto personu darbības uzraudzības kārtība

392

21.06.2016.

29.06.2016.

28.06.2016.

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumos Nr. 1294 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm"

391

21.06.2016.

29.06.2016.

28.06.2016.

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra noteikumos Nr. 122 "Kārtība, kādā izsniedz, anulē vai uz laiku aptur Eiropas Kopienas atļaujas, Eiropas Kopienas atļauju kopijas un autovadītāja atestātus starptautiskajiem komercpārvadājumiem ar autotransportu Eiropas Savienības teritorijā"

390

21.06.2016.

29.06.2016.

28.06.2016.

Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 21. jūlija noteikumos Nr. 805 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapas paraugu"

389

21.06.2016.

29.06.2016.

28.06.2016.

Kārtība, kādā bērnu ievieto sociālās korekcijas izglītības iestādē

388

21.06.2016.

29.06.2016.

28.06.2016.

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 20. oktobra noteikumos Nr. 1194 "Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas veidlapu, deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kārtību"

387

21.06.2016.

01.07.2016.

28.06.2016.

Kārtība, kādā publicē informāciju par sniegto komercdarbības atbalstu un piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības

386

21.06.2016.

01.07.2016.

28.06.2016.

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 5. oktobra noteikumos Nr. 928 "Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi"

385

21.06.2016.

29.06.2016.

28.06.2016.

Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi

384

21.06.2016.

29.06.2016.

28.06.2016.

patīk
drukāt
VISI RAKSTI 5. Jūlijs 2016 /NR. 27 (930)
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties