1. Februāris 2022 /NR. 5 (1219)
Akadēmiskā dzīve
Latvijas Universitātes 80. starptautiskā zinātniskā konference
SATURA RĀDĪTĀJS

PLENĀRSĒDE "LATVIJAS REPUBLIKAS SATVERSMEI 100"

Pirmdien, 2022. gada 7. februārī, plkst. 10.00 Zoom platformā

Vadītājs: prof. Ringolds Balodis

 • 10.00–10.15 Jānis Lazdiņš: Ar domu par Latvijas valsts Satversmi pirms Latvijas Republikas Satversmes pieņemšanas
 • 10.15–10.30 Anita Rodiņa: Satversmei 100. Satversmes tiesai 25
 • 10.30–10.45 Artūrs Kučs: Satversmes atvērtība starptautiskajām cilvēktiesībām
 • 10.45–11.00 Uldis Krastiņš: Latvijas Republikas Satversme – krimināltiesību sistēmas konstitucionālais pamats
 • 11.00–11.15 Jānis Rozenfelds: Īpašuma aizsardzība Satversmē

 

LATVIJAS PRIVĀTTIESĪBAS LAIKMETA GRIEŽOS

Otrdien, 2022. gada 8. februārī, plkst. 9.00 Zoom platformā

Vadītājs: prof. Jānis Kārkliņš

 • 9.00–9.15 Jānis Kārkliņš: Pasūtītāja atteikšanās no piegādes līguma
 • 9.15–9.30 Kaspars Balodis: Sabiedrības prasību celšana: Komerclikuma interpretācijas jautājumi
 • 9.30–9.45 Erlens Kalniņš: Atsevišķi galvojuma institūta aspekti profesora Aleksandra Būmaņa un Senāta judikatūras atziņās
 • 9.45–10.00 Vadims Mantrovs: Tiešā prasība apdrošināšanas līgumtiesībās un tās regulējuma pilnveides nepieciešamība Latvijā
 • 10.00–10.15 Agris Bitāns: Otrreizējā datu izmantošana – jauni izaicinājumi vai jaunas iespējas?
 • 10.15–10.30 Pauls Zeņķis: Subordinētās obligācijas – jēdziens un būtība
 • 10.30–10.45 Alise Reide: Pēdējās gribas rīkojumu aprobežojumi
 • 10.45–11.00 Jānis Kubilis: Delikttiesiskās atbildības robežas un ierobežošana
 • 11.00–11.15 Reinis Odiņš: Privātautonomijas principa atvasināšana no tiesiskas un demokrātiskas valsts pamatnormas un principā ietilpstošās personas tiesības īstenot materiāltiesiskos prasījumus arī tikai daļā kā tiesiskas un demokrātiskas valsts izpausme
 • 11.15–11.30 Zanda Dāvida: Digitālo patērētāju portreti
 • 11.30–13.00 Pauze

Vadītājs: doc. Vadims Mantrovs

 • 13.00–13.15 Agris Bitāns: Veselībai nodarītā kaitējuma kompensējošās sistēmas (fondi) – vai tie tiek pareizi izmantoti?
 • 13.15–13.30 Daina Ose: Trešās personas kā lietas dalībnieka atsevišķas tiesības un pienākumi civilprocesā
 • 13.30–13.45 Aldis Laviņš: Sadarbības princips civilprocesā un tā konkretizācijas elementi
 • 13.45–14.00 Mārcis Krūmiņš: Paradigmas maiņa civilprocesā vai sasteigts grozījums tiesību normā?
 • 14.00–14.15 Gaidis Bērziņš: Atšķirīgas tiesu prakses līdzīgās lietās problemātika
 • 14.15–14.30 Ritvars Purmalis: Cēloņsakarības konstatēšana mākslīgā intelekta darbībā
 • 14.30–14.45 Dāvids Blehmanis: Restitūcijas koncepts Latvijas līgumtiesībās
 • 14.45–15.00 Ieva Čudina: Divpusēja prasība Latvijas Republikas Civilprocesa likumā
 • 15.00–15.15 Reinis Odiņš: Ieskats par personas tiesībām celt prasības par materiāltiesiskajiem prasījumiem daļās
 • 15.15–15.30 Esmeralda Balode-Buraka: Solidaritāte enerģētikā – kā tiesību princips?
 • 15.30–15.45 Laura Kadile: Lemtspējā ierobežotu pacientu aizsardzība Latvijā
 • 15.45–16.00 Stella Kaprāne: Preču izplatīšanas un preču zīmju izmantošanas ierobežošana saistībā ar konkurences tiesību un negodīgas konkurences regulējumu
 • 16.00–16.15 Edijs Brants: Prasījumu tiesību cesijas izpratne un ar to saistītā problemātika

 

KRIMINĀLTIESĪBU SEKCIJA "SATVERSMĒ GARANTĒTO TIESĪBU AIZSARDZĪBAS NODROŠINĀJUMS KRIMINĀLLIKUMĀ"

Trešdien, 2022. gada 23. februārī, plkst. 10.00 Zoom platformā

Vadītāja: doc. Diāna Hamkova

 • 10.00–10.15 Māris Leja: Tiesiskās paļāvības principa nozīme krimināltiesību normu piemērošanā
 • 10.15–10.30 Diāna Hamkova: Personas tiesību uz brīvību aizsardzības nodrošinājums Krimināllikumā
 • 10.30–10.45 Valentija Liholaja: Personas mājokļa neaizskaramības krimināltiesiskā aizsardzība
 • 10.45–11.00 Evija Vīnkalna: Personas izdarīts noziedzīgs nodarījums un sodāmība kā Latvijas Republikas Satversmē paredzēto tiesību izvēlēties nodarbošanos un darbavietu ierobežojums
 • 11.00–11.15 Elīna Zivtiņa: Dzimumneaizskaramība kā Satversmē nostiprināta vērtība un tās aizsardzība Krimināllikumā
 • 11.15–11.30 Toms Čevers: Noziedzīga nodarījuma sastāva subjektīvās puses izpratne preču nelegālā starptautiskā apritē un tiesību zināt savas tiesības efektīva realizēšana
 • 11.30–11.45 Juris Janums: Ekonomisko, fiskālo un monetāro interešu krimināltiesiskā aizsardzība
 • 11.45–12.30 Pauze

 

KRIMINĀLPROCESUĀLO TIESĪBU SEKCIJA "KRIMINĀLPROCESS UN SATVERSMĒ NOTEIKTĀS VĒRTĪBAS"

Vadītājs: lekt. Gunārs Kūtris

 • 12.30–12.45 Ārija Meikališa: Satversmes VIII nodaļā noteikto personas tiesību ierobežošana, piemērojot preventīvos piespiedu līdzekļus kriminālprocesā – atsevišķi aktuāli un diskutabli aspekti
 • 12.45–13.00 Kristīne Strada-Rozenberga: Satversmes 92. pantā paredzētā "vainas atzīšana saskaņā ar likumu" – krimināltiesiskā regulējuma aktuālās problēmas un pilnveides nepieciešamība
 • 13.00–13.15 Oskars Kulmanis: Nevainīguma prezumpcijas nozīme un ietekme uz pierādījumu iegūšanu
 • 13.15–13.30 Jānis Rozenbergs: Apgrieztā pierādīšanas pienākuma pieļaujamība un tās limiti kriminālprocesā nevainīguma prezumpcijas un tiesību uz taisnīgu tiesu kontekstā
 • 13.30–13.45 Gunārs Kūtris: Satversmes 105. pantā garantēto tiesību aizsardzības efektivitāte tiesā pirmstiesas kriminālprocesa laikā
 • 13.45-14.00 Dāvids Gurevičs: Cietušā loma krimināltiesisko attiecību taisnīgā noregulējumā

 

STARPTAUTISKO UN EIROPAS SAVIENĪBAS TIESĪBU SEKCIJA

Piektdien, 2022. gada 25. februārī, plkst. 10.00 Zoom platformā

Vadītāji: asoc. prof. Kristīne Dupate, asoc. prof. Irēna Kucina

Publiskās tiesības

 • 10.00–10.15 Māris Lejnieks: Baltkrievijas migrantu krīze: ANO Starptautiskās tiesas jurisdikcija un prasījumu iespējamība
 • 10.15–10.30 Ieva Miļūna: ANO Drošības padomes darbības tiesiskuma aspekti
 • 10.30–10.45 Paulis Iļjenkovs: Starptautisko sankciju tiesiskā regulējuma attīstība Latvijā
 • 10.45–11.00 Arnis Buka, Edmunds Broks: Satversmes tiesas jurisdikcija izvērtēt Latvijas tiesību normu atbilstību ES tiesībām
 • 11.00–11.15 Kristīne Dupate: Aizsardzība pret naida runu un neiecietību: starptautiskās saistības un Latvijas tiesiskais regulējums
 • 11.15–11.30 Andris Dimants: Izaicinājumi un jaunākā Eiropas Savienības tiesas judikatūra lietās par konkurences tiesību pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu
 • 11.30–11.45 Mārtiņš Birģelis: Kur daudz tiek dots, daudz tiek arī prasīts: transnacionālo uzņēmumu pienākumi starptautisko cilvēktiesību sistēmā
 • 11.45–12.00 Viktorija Soņeca: Deepfakes un to ietekme uz demokrātiju
 • 12.00–12.15 Edgars Gūte: Sportistu cilvēktiesību ievērošana
 • 12.15–12.30 Linda Bīriņa: Žurnālista informācijas avota jēdziens un izpratne
 • 12.30–12.45 Zane Norenberga: Darījumdarbības brīvības – vienas no Eiropas Savienības pamattiesībām – konstitucionālā aizsardzība Latvijā
 • 12.45–13.00 Jūlija Terjuhana: Mākslīgā intelekta izskaidrojamības princips un tā loma automatizēto lēmumu pieņemšanā

Privāttiesības

 • 13.00–13.15 Irēna Kucina: Briseles II bis pārstrādāta Regula (ES) 2019/1111: jauni vienoti noteikumi strīdu izšķiršanai pārrobežu laulības lietās un lietās par vecāku atbildību
 • 13.15–13.30 Aleksandrs Fillers: Latvijas kolīziju normu atsevišķi problēmjautājumi
 • 13.30–13.45 Ieva Šņepste: Pagaidu aizsardzības līdzekļi Eiropas Cilvēktiesību tiesā un Satversmes tiesā
 • 13.45–14.00 Inga Kačevska: Autonomā kvalifikācija Briseles I bis regulā

 

CILVĒKS UN SATVERSME: PERSONAS PAMATTIESĪBAS UN PIENĀKUMI

Ceturtdien, 2022. gada 3. martā, plkst. 10.00 Zoom platformā

Vadītāja: prof. Sanita Osipova

 • 10.00–10.15 Sanita Osipova: Latvijas Universitātes Satversmei 100. Akadēmiskās brīvības diskurss
 • 10.15–10.30 Daiga Rezevska: Tiesību normu hierarhija pamattiesību kontekstā
 • 10.30–10.45 Diāna Apse: Pienākums un Satversmes preambula
 • 10.45–11.00 Elīna Grigore-Bāra: Īpašuma konstitucionālās garantijas Latvijas tiesību vēsturē
 • 11.00–11.15 Jānis Pleps: Konstitūcijas tiešas piemērojamības princips kā personas pamattiesību aizsardzības līdzeklis demokrātiskā tiesiskā valstī
 • 11.15–11.30 Ginta Krūkle: Judikatūras maiņa un tiesiskās paļāvības princips
 • 11.30–11.45 Lauris Liepa: Morālie argumenti Latvijas tiesu praksē Covid-19 pandēmijas un vakcinācijas lietās

 

TIESĪBU TEORIJAS UN VĒSTURES AKTUĀLIE PROBLĒMJAUTĀJUMI

Ceturtdien, 2022. gada 3. martā, plkst. 14.00 Zoom platformā

Vadītājs: prof. Jānis Lazdiņš

 • 14.00–14.15 Linards Muciņš: Valsts varas konstitucionālo orgānu jēdziens
 • 14.15–14.30 Modrīte Mazure-Vucāne: Tiesības uz izglītību: vēsturisks diskurss
 • 14.30–14.45 Sandis Bērtaitis: Cilvēktiesību filozofiskā pamatojuma problēmas
 • 14.45–15.00 Viktorija Soņeca: Polijas Konstitucionālās tiesas (Trybunał Konstytucyjny) sprieduma lietā Nr. K3/21 analīze, un šī sprieduma sekas Eiropas Savienības tiesību kontekstā
 • 15.00–15.15 Signe Skutele: Kriminālprocesa iepriekšējās izmeklēšanas reformas Krievijas impērijā iemesli, mērķi un perspektīvas 18. gs. 60. gados
 • 15.15–15.30 Elīna Avota: Nolēmumu izpilde tiesiskā un demokrātiskā valstī
 • 15.30–15.45 Zoja Bruģe: Pašvaldību būvnoteikumi Latvijā 1920–1940: prasības un ietekme uz būvprojekta apstiprināšanu
 • 15.45–16.00 Andrejs Stupins: Špikeris normatīvo aktu kvalitātes uzlabošanai
 • 16.00–16.15 Diāna Adamoviča: Caurskatāmības un atklātības principi valsts varas orgānu darbības leģitimācijā
 • 16.15–16.30 Daira Sergejeva: Noziedzīgi iegūtas mantas institūta izpratne no 1961. gada līdz 1991. gadam
 • 16.30–16.45 Iveta Pazare: Satversmes tiesa kā varas atzaru līdzsvarotājs praksē

 

MEDIĀCIJA – VĒRTĪGĀS ATZIŅAS, PIEREDZE, RISINĀJUMI

Ceturtdien, 2022. gada 3. martā, plkst. 15.00 Zoom platformā

Vadītāja: Sandra Zīle Gereiša

 • 15.00–15.15 Ieva Pakse: Mediatora pamatizglītība – vai un kāda tam ir nozīme?
 • 15.15–15.30 Arno Baltins: Varbūtība par mediācijas saknēm
 • 15.30–15.45 Inga Auziņa: Supervīzija – profilakse, diagnostika vai terapija?
 • 15.45–16.00 Zane Bormane: Advokāts un mediators
 • 16.00–16.15 Maija Tipaine: Mediācijas izmantošana jau uzsāktas tiesvedības ietvaros
 • 16.15–16.30 Inese Briķena: Fizisko personu datu aizsardzības prasību ievērošana mediācijas procesā

 

PERSON BEFORE THE CONSTITUTIONAL COURT. COMPARATIVE ASPECTS

Piektdien, 2022. gada 11. martā, plkst. 10.00 Zoom platformā (darbs angļu valodā)

Vadītāja: asoc. prof. Anita Rodiņa

 • 10.00–10.15 Toma Birmontiene: The Right of Access to the Constitutional Court and the Admissibility of Individual Complaints (Lithuanian experience)
 • 10.15–10.30 Madis Ernits: Individual constitutional complaint in Estonia – to or not to be?
 • 10.30–10.45 Lali Papiashvili: Nationality as a prerequisite for individual access to the Constitutional Court in a globalized world
 • 10.45–11.00 Lucia Mokra: (Non) Admissiblity of constitutional complaints: what kind of relations between ECtHR and Constitutional Court of the Slovak Republic
 • 11.00–11.15 Monika Florczak-Wątor: A legal person as an initiatior of the proceeding before the Constitutional Court
 • 11.15–11.30 Martin Belov: Direct and Indirect Access to the Constitutional Court in Bulgaria

 

VALSTSTIESĪBU AKTUĀLIE JAUTĀJUMI

Piektdien, 2022. gada 18. martā, plkst. 9.30 Zoom platformā

Vadītāja: asoc. prof. Annija Kārkliņa

 • 9.30–9.45 Ringolds Balodis: Par paša likumdevēja rīcības brīvību saistībā ar Reliģisko organizāciju likuma 5. panta otrās daļas otro teikumu, minētā panta septītās daļas kontekstā
 • 9.45–10.00 Edvīns Danovskis: Cietušā institūts administratīvo pārkāpumu procesā
 • 10.00–10.15 Silvija Meiere: Kā sasniegt klimatneitralitāti: top Latvijas nacionālā klimata pārvaldības sistēma
 • 10.15–10.30 Edmunds Stankevičs: Latvijas okupācijas fakta ietekme uz mūsdienu valststiesībām
 • 10.30–10.45 Vadims Reinfelds: Konstitucionālo tiesību aizskārumi tiesu praksē par mantas atzīšanu par noziedzīgi iegūtu
 • 10.45–11.00 Anita Kovaļevska: Faktiskās rīcības jēdziens Latvijā un Vācijā
 • 11.00–11.15 Irēna Ņesterova: Uz cilvēktiesībām balstītas pieejas ieviešana nākotnes mākslīgā intelekta regulējumā
 • 11.15–11.30 Solvita Olsena: Cilvēku ar lemtspējas ierobežojumiem procesuālās tiesības administratīvajā procesā
 • 11.30–11.45 Aleksandrs Kuzņecovs: Parlamentāra kontrole banku sektorā
 • 11.45–12.00 Viktorija Katajeva: Profesionālā dienesta līguma izbeigšana pirms termiņa, pusēm savstarpēji vienojoties
 • 12.00–12.15 Krists Ansons: Savstarpējo saskaņošanas procedūru institūta ekskluzivitāte nodokļu strīdu risināšanā
 • 12.15–12.30 Džeina Gaile: Labas pārvaldības principa izpratne un piemērošana publiskā iepirkumā iesniegta piedāvājuma izvērtēšanā
 • 12.30–12.45 Elīna Pankrate: Publiskas personas pienākuma periodiski veikt līdzdalības kapitālsabiedrībā pārvērtēšanu tiesiskie aspekti
ATSAUCE UZ ŽURNĀLU
LU Juridiskā fakultāte Latvijas Universitātes 80. starptautiskā zinātniskā konference. Jurista Vārds, 01.02.2022., Nr. 5 (1219), 29.-31.lpp.
patīk
drukāt
VISI RAKSTI 1. Februāris 2022 /NR. 5 (1219)
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties