MEKLĒT ARHĪVĀ
ŽURNĀLS
VISS SATURS
ŽURNĀLS
JAUNUMI
DOMNĪCA
BIBLIOTĒKA
STUDENTIEM
AFIŠA
FOTO & VIDEO
ATRASTI 0 REZULTĀTI
NO
LĪDZ
žurnāls / Tiesību prakse
19. Novembris 2013 /NR. 47 (798)
Personai ir tiesības atbilstoši saviem ienākumiem un ieskatiem brīvi izvēlēties savu dzīvesvietu. Dzīvesvietas izvēle ir viena no cilvēka pamattiesībām. Ministrijas ieskatā, noteikt braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā tikai un vienīgi pēc personas deklarētās dzīvesvietas nav pieļaujami. Rīgas dome kā vienīgo kritēriju braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanai ir noteikusi "personas dzīvesvietas deklarāciju Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā". Taču tajā pašā laikā braukšanas atvieglojumi nav paredzēti tām personām, kurām Rīgā pieder nekustamais īpašums, bet kuras savu dzīvesvietu deklarējušas citās pašvaldībās vai dzīvo ārpus Latvijas. Transporta likuma 14. panta trešā daļa nedod pilnvarojumu Rīgas pilsētas pašvaldībai noteikt braukšanas maksas atvieglojumus citu pašvaldību teritorijā dzīvojošām personām, proti, ka citu pašvaldību teritorijā dzīvojošas personas varēs saņemt tādus pašus braukšanas maksas atvieglojumus, ja attiecīgā pašvaldība būs noslēgusi līgumu ar Rīgas pilsētas pašvaldību. Ja citas pašvaldības tā iemesla dēļ, ka to iedzīvotāji deklarēs dzīvesvietu Rīgas pašvaldībā, lai iegūtu ievērojamu braukšanas maksas atvieglojumu, zaudēs budžeta ieņēmumus no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, Rīgas pašvaldībai vairāk būs jāiemaksā pašvaldību izlīdzināšanas fondā. ...
Pievienot mapei
Rubrika
Informācija
Skaidrojumi. Viedokļi
Tiesību prakse
Domu mantojums
Vēstules
Juridiskā literatūra
Sludinājumi. Reklāma
Citu pieredze
In memoriam
Akadēmiskā dzīve
Eiropas telpā
Intervija
Notikums
No citas puses
Diskusija
Nedēļas jurists
Redaktora sleja
Numura tēma
Viktorīna
Aptauja
Tiesību politika
Viedoklis
Juristu likteņi
Jurista vizītkarte
Īsziņas
Studenta Vārds
2014. gads Latvijas tieslietu sistēmā
Atskatā un darbībā
Justīcija attīstībai
Atsaucoties uz publicēto
Jurists un kultūra
Juridiskā darba tirgus
Tiesību prakses komentāri
Tiesību prakse. Judikatūra
Grāmatas
Lekcijas
Periodika
Prakses materiāli
Mūsu autors
Tiesību nozare
Administratīvās tiesības un proc...
Dzīvnieku aizsardzība
Tiesu darba organizācija
Policijas tiesības
Valsts un baznīca
Civiltiesības un process
--- Darba tiesības
--- Komerctiesības
--- Konkurences tiesības
--- Patērētāju tiesības
--- Intelektuālā īpašuma tiesības
--- Īres tiesības
--- Medicīnas tiesības
--- Šķīrējtiesu process
--- Maksātnespējas process
Krimināltiesības un process
Konstitucionālās tiesības
Starptautiskās tiesības
Tiesību teorija, vēsture un filoz...
Eiropas tiesības
Tiesu iekārta
Cilvēktiesības
Sociālās tiesības
Publiskie iepirkumi
Datu apstrāde
Tūrisma tiesības
Tehnoloģijas un mākslīgais intel...
--- Mākslīgais intelekts
Pašvaldību tiesības
Apdrošināšanas tiesības
Būvniecības tiesības
Vides tiesības
Nolēmumu piespiedu izpilde
Bērna tiesības
Administratīvā atbildība
ES fondi
Starptautiskās privāttiesības
Enerģētikas tiesības
Valsts pārvalde
Profesionālā ētika
Juridiskā tehnika un valoda
Tiesību politika un prakse Covid-1...
Lobēšana
E-lieta
Pacientu tiesības
Sankcijas
Militārās tiesības
Trauksmes celšana
Tiesību prakse
Satversmes tiesas nolēmumi
Eiropas Savienības Tiesas nolē...
Eiropas Cilvēktiesību tiesas n...
Tiesu nolēmumi civillietās
Tiesu nolēmumi krimināllietās
Tiesu nolēmumi administratīvaj...
Valsts iestāžu lēmumi
--- Uzņēmumu reģistrs
--- Konkurences padome
--- Patērētāju tiesību aizsard...
--- Centrālā vēlēšanu komisij...
Atzinumi un viedokļi
--- Konstitucionālo tiesību komi...
--- Tiesībsargs
--- Citas institūcijas
Autors
Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties