MEKLĒT ARHĪVĀ
VISS SATURS
VISS SATURS
ŽURNĀLS
JAUNUMI
DOMNĪCA
BIBLIOTĒKA
STUDENTIEM
AFIŠA
FOTO & VIDEO
ATRASTI 0 REZULTĀTI
NO
LĪDZ
žurnāls / Akadēmiskā dzīve
24. Aprīlis 2012 /NR. 17/18 (716/717)
2012. gada 29. martā SIA "Biznesa augstskola Turība" (turpmāk – BAT) diskusijā "Problēmjautājumi maksātnespējas procesā" dalībnieki dalījās pārdomās par maksātnespējas procesa problēmām. Diskusiju vadīja BAT Tiesību zinātņu katedras vadītājs Kristaps Ābelis, un diskusijā piedalījās valsts aģentūras "Maksātnespējas administrācija" direktors Ervīns Ābele un Administratoru uzraudzības departamenta direktora vietnieks Edgars Stafeckis, maksātnespējas procesa administratores Gundega Rozmisa un Evija Novicāne, kā arī zvērināts advokāts Kaspars Zeme. Diskusiju uzsāka G. Rozmisa, kura norādīja, ka šobrīd maksātnespējas procesu regulē trīs likumi, ar kuriem administratoriem nākas strādāt, un tā ir viena no problēmām, ar ko administratori saskaras praksē, jo jāpārorientējas no viena likuma uz otru – atkarībā no tā, kādā procesā konkrētais likums jāpiemēro. G. Rozmisa paskaidroja, ka Tieslietu ministrija strādā pie tā, lai jaunajā Maksātnespējas likumā maksātnespējas procesa tiesiskais regulējums būtu piemērojams arī tiem procesiem, kas bija spēkā līdz šī brīža Maksātnespējas likuma redakcijai – minētais attiecas uz likumu "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju", kā arī uz Maksātnespējas likuma 2007. gada 1. novembra redakciju. ...
Pievienot mapei
Rubrika
Informācija
Skaidrojumi. Viedokļi
Tiesību prakse
Domu mantojums
Vēstules
Juridiskā literatūra
Sludinājumi. Reklāma
Citu pieredze
In memoriam
Akadēmiskā dzīve
Eiropas telpā
Intervija
Notikums
No citas puses
Diskusija
Nedēļas jurists
Redaktora sleja
Numura tēma
Viktorīna
Aptauja
Tiesību politika
Viedoklis
Juristu likteņi
Jurista vizītkarte
Īsziņas
Studenta Vārds
2014. gads Latvijas tieslietu sistēmā
Atskatā un darbībā
Justīcija attīstībai
Atsaucoties uz publicēto
Jurists un kultūra
Juridiskā darba tirgus
Tiesību prakses komentāri
Tiesību prakse. Judikatūra
Grāmatas
Lekcijas
Periodika
Prakses materiāli
Mūsu autors
Tiesību nozare
Administratīvās tiesības un proc...
Civiltiesības un process
--- Darba tiesības
--- Komerctiesības
--- Konkurences tiesības
--- Patērētāju tiesības
--- Intelektuālā īpašuma tiesības
--- Īres tiesības
--- Medicīnas tiesības
--- Šķīrējtiesu process
--- Maksātnespējas process
Krimināltiesības un process
Konstitucionālās tiesības
Starptautiskās tiesības
Tiesību teorija, vēsture un filoz...
Eiropas tiesības
Tiesu iekārta
Cilvēktiesības
Sociālās tiesības
Publiskie iepirkumi
Datu aizsardzības tiesības
Tūrisma tiesības
Tehnoloģijas
--- Mākslīgais intelekts
Pašvaldību tiesības
Apdrošināšanas tiesības
Būvniecības tiesības
Vides tiesības
Nolēmumu piespiedu izpilde
Bērna tiesības
Administratīvā atbildība
ES fondi
Starptautiskās privāttiesības
Enerģētikas tiesības
Valsts pārvalde
Profesionālā ētika
Juridiskā tehnika un valoda
Tiesību politika un prakse Covid-1...
Lobēšana
Tiesību prakse
Satversmes tiesas nolēmumi
Eiropas Savienības Tiesas nolē...
Eiropas Cilvēktiesību tiesas n...
Tiesu nolēmumi civillietās
Tiesu nolēmumi krimināllietās
Tiesu nolēmumi administratīvaj...
Valsts iestāžu lēmumi
--- Uzņēmumu reģistrs
--- Konkurences padome
--- Patērētāju tiesību aizsard...
--- Centrālā vēlēšanu komisij...
Atzinumi un viedokļi
--- Konstitucionālo tiesību komi...
--- Tiesībsargs
--- Citas institūcijas
Autors
Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties