MEKLĒT ARHĪVĀ
VISS SATURS
VISS SATURS
ŽURNĀLS
JAUNUMI
DOMNĪCA
BIBLIOTĒKA
STUDENTIEM
AFIŠA
FOTO & VIDEO
ATRASTI 0 REZULTĀTI
NO
LĪDZ
žurnāls / Juristu likteņi
24. Jūlijs 2018 /NR. 30 (1036)
Veidojot šo rakstu "Jurista Vārda" projektam, kas apzina izcilāko Latvijas juristu likteņus, nākas secināt, ka, iespējams, esmu uzņēmusies vienu no grūtākajiem uzdevumiem. Tādēļ, ka daudzi no žurnāla lasītājiem ir pazinuši D.A. Lēberu personīgi, tikušies ar viņu dažādos pasākumos, klausījušies lekcijas vai bijuši viņa studenti. Tāpēc, sniedzot šeit apkopojumu par D.A. Lēbera dzīvi un darbu, centīšos neradīt kolīzijas, bet gan tikai atsvaidzināt daudzu lasītāju vēl spilgtās atmiņas par šo izcilo personību. Protams, arī šis vēstījums tomēr būs subjektīvs, jo man ir bijis gods iesaistīties dažādos Lēbera iniciētos projektos un līdz ar to iepazīt viņu vairāk par "ierindas lasītāju". Uzskatu profesoru arī par vienu no saviem skolotājiem, man apgūstot juridiskās literatūras izdošanai nepieciešamās specifiskās prasmes. Īsu ieskatu Lēbera nopelnos Latvijas valsts neatkarības atjaunošanā un tiesību zinātnes attīstībā "Jurista Vārda" lasītāji varēja gūt jau šī gada sākumā – janvāra numurā publicētajā prof. Jāņa Lazdiņa rakstā. Esmu jau publicējusi arī pētījumu par D.A. Lēbera lomu Latvijas tiesiskās sistēmas atjaunošanā.* Tomēr viņa pienesums Latvijas valstij, tiesībām, zinātnei, manuprāt, ir tik nozīmīgs, lai par to ne tikai atkal un atkal runātu, bet arī turpinātu pētīt, apzināt un noteikti arī izmantot. ...
Pievienot mapei
Pievienot mapei
Rubrika
Informācija
Skaidrojumi. Viedokļi
Tiesību prakse
Domu mantojums
Vēstules
Juridiskā literatūra
Sludinājumi. Reklāma
Citu pieredze
In memoriam
Akadēmiskā dzīve
Eiropas telpā
Intervija
Notikums
No citas puses
Diskusija
Nedēļas jurists
Redaktora sleja
Numura tēma
Viktorīna
Aptauja
Tiesību politika
Viedoklis
Juristu likteņi
Jurista vizītkarte
Īsziņas
Studenta Vārds
2014. gads Latvijas tieslietu sistēmā
Atskatā un darbībā
Justīcija attīstībai
Atsaucoties uz publicēto
Jurists un kultūra
Juridiskā darba tirgus
Tiesību prakses komentāri
Tiesību prakse. Judikatūra
Grāmatas
Lekcijas
Periodika
Prakses materiāli
Mūsu autors
Tiesību nozare
Administratīvās tiesības un proc...
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu lega...
Dzīvnieku aizsardzība
Tiesu darba organizācija
Policijas tiesības
Valsts un baznīca
Civiltiesības un process
--- Darba tiesības
--- Komerctiesības
--- Konkurences tiesības
--- Patērētāju tiesības
--- Intelektuālā īpašuma tiesības
--- Īres tiesības
--- Medicīnas tiesības
--- Šķīrējtiesu process
--- Maksātnespējas process
Krimināltiesības un process
Konstitucionālās tiesības
Starptautiskās tiesības
Tiesību teorija, vēsture un filoz...
Eiropas tiesības
Tiesu iekārta
Cilvēktiesības
Sociālās tiesības
Publiskie iepirkumi
Datu apstrāde
Tūrisma tiesības
Tehnoloģijas un mākslīgais intel...
--- Mākslīgais intelekts
Pašvaldību tiesības
Apdrošināšanas tiesības
Būvniecības tiesības
Vides tiesības
Nolēmumu piespiedu izpilde
Bērna tiesības
Administratīvā atbildība
ES fondi
Starptautiskās privāttiesības
Enerģētikas tiesības
Valsts pārvalde
Profesionālā ētika
Juridiskā tehnika un valoda
Tiesību politika un prakse Covid-1...
Interešu pārstāvība
E-lieta
Pacientu tiesības
Sankcijas
Militārās tiesības
Trauksmes celšana
Tiesību prakse
Satversmes tiesas nolēmumi
Eiropas Savienības Tiesas nolē...
Eiropas Cilvēktiesību tiesas n...
Tiesu nolēmumi civillietās
Tiesu nolēmumi krimināllietās
Tiesu nolēmumi administratīvaj...
Valsts iestāžu lēmumi
--- Uzņēmumu reģistrs
--- Konkurences padome
--- Patērētāju tiesību aizsard...
--- Centrālā vēlēšanu komisij...
Atzinumi un viedokļi
--- Konstitucionālo tiesību komi...
--- Tiesībsargs
--- Citas institūcijas
Autors
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties