MEKLĒT ARHĪVĀ
VISS SATURS
VISS SATURS
ŽURNĀLS
JAUNUMI
DOMNĪCA
BIBLIOTĒKA
STUDENTIEM
AFIŠA
FOTO & VIDEO
ATRASTI 0 REZULTĀTI
NO
LĪDZ
žurnāls / Skaidrojumi. Viedokļi
29. Jūlijs 2014 /NR. 29 (831)
Ideja šim rakstam tika gūta, izlasot kādu nesen publicētu rakstu internetā,1 kurā, lai gan samērā tendenciozā veidā, tomēr tiek minēta kāda interesanta Konkurences padomes lieta. Proti, šajā lietā Konkurences padome administratīvā soda izpildes stadijā ir piemērojusi sodu par konkurences noteikumu pārkāpumu, kas tika sākotnēji piemērots Samsung lietā2 komersantam, kurš ieguvis pārkāpēja uzņēmumu – nav bijis sākotnējā lēmuma par soda uzlikšanu adresāts. Kā zināms, personīgās atbildības modelis, saskaņā ar kuru atbildība var tikt pieskaitīta konkrētam tiesību subjektam un tiek nodalīta, pastāv jau no romiešu tiesību laikiem,3 tomēr pēdējās desmitgadēs, tostarp arī kontinentālās Eiropas tiesību saimes valstīs, ir ievērojami attīstījusies korporatīvā plīvura pacelšanas (piercing of corporate veil – angļu val.) doktrīna, saskaņā ar kuras pamatnostādni atbildība par korporācijas veiktiem tiesību aizskārumiem zināmos gadījumos var tikt piemērota tās amatpersonām vai īpašniekiem.4 Izņēmumi no personīgās atbildības modeļa tiesībās ir samērā reti sastopama parādība. Ir jāgūst skaidrs priekšstats, ko šie izņēmumi nozīmē konkurences tiesību kontekstā. Ņemot vērā, kā tas tiks atklāts turpmāk rakstā, ka pamats izņēmumam no personīgās atbildības modeļa ir konkurences tiesībās sastopamais uzņēmuma koncepts, jānoskaidro tā saturs. ...
Pievienot mapei
1 2 3
10 20 50
REZULTĀTI LAPĀ
Rubrika
Informācija
Skaidrojumi. Viedokļi
Tiesību prakse
Domu mantojums
Vēstules
Juridiskā literatūra
Sludinājumi. Reklāma
Citu pieredze
In memoriam
Akadēmiskā dzīve
Eiropas telpā
Intervija
Notikums
No citas puses
Diskusija
Nedēļas jurists
Redaktora sleja
Numura tēma
Viktorīna
Aptauja
Tiesību politika
Viedoklis
Juristu likteņi
Jurista vizītkarte
Īsziņas
Studenta Vārds
2014. gads Latvijas tieslietu sistēmā
Atskatā un darbībā
Justīcija attīstībai
Atsaucoties uz publicēto
Jurists un kultūra
Juridiskā darba tirgus
Tiesību prakses komentāri
Tiesību prakse. Judikatūra
Grāmatas
Lekcijas
Periodika
Prakses materiāli
Mūsu autors
Tiesību nozare
Administratīvās tiesības un proc...
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu lega...
Dzīvnieku aizsardzība
Tiesu darba organizācija
Policijas tiesības
Valsts un baznīca
Civiltiesības un process
--- Darba tiesības
--- Komerctiesības
--- Konkurences tiesības
--- Patērētāju tiesības
--- Intelektuālā īpašuma tiesības
--- Īres tiesības
--- Medicīnas tiesības
--- Šķīrējtiesu process
--- Maksātnespējas process
Krimināltiesības un process
Konstitucionālās tiesības
Starptautiskās tiesības
Tiesību teorija, vēsture un filoz...
Eiropas tiesības
Tiesu iekārta
Cilvēktiesības
Sociālās tiesības
Publiskie iepirkumi
Datu apstrāde
Tūrisma tiesības
Tehnoloģijas un mākslīgais intel...
--- Mākslīgais intelekts
Pašvaldību tiesības
Apdrošināšanas tiesības
Būvniecības tiesības
Vides tiesības
Nolēmumu piespiedu izpilde
Bērna tiesības
Administratīvā atbildība
ES fondi
Starptautiskās privāttiesības
Enerģētikas tiesības
Valsts pārvalde
Profesionālā ētika
Juridiskā tehnika un valoda
Tiesību politika un prakse Covid-1...
Interešu pārstāvība
E-lieta
Pacientu tiesības
Sankcijas
Militārās tiesības
Trauksmes celšana
Tiesību prakse
Satversmes tiesas nolēmumi
Eiropas Savienības Tiesas nolē...
Eiropas Cilvēktiesību tiesas n...
Tiesu nolēmumi civillietās
Tiesu nolēmumi krimināllietās
Tiesu nolēmumi administratīvaj...
Valsts iestāžu lēmumi
--- Uzņēmumu reģistrs
--- Konkurences padome
--- Patērētāju tiesību aizsard...
--- Centrālā vēlēšanu komisij...
Atzinumi un viedokļi
--- Konstitucionālo tiesību komi...
--- Tiesībsargs
--- Citas institūcijas
Autors
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties