MEKLĒT ARHĪVĀ
VISS SATURS
VISS SATURS
ŽURNĀLS
JAUNUMI
DOMNĪCA
BIBLIOTĒKA
STUDENTIEM
AFIŠA
FOTO & VIDEO
ATRASTI 0 REZULTĀTI
NO
LĪDZ
Pievienot mapei
žurnāls / Akadēmiskā dzīve
13. Novembris 2007 /NR. 46 (499)
Šajā gadā jau devīto reizi notiks profesora Kārļa Dišlera konstitucionālās tiesas procesa izspēles starp Latvijas augstskolām. Tās jau vairākus gadus pēc kārtas rīko Eiropas Tiesību studentu asociācija Latvijā (ELSA Latvija). Šajā "Jurista Vārda" numurā tiek publicēts prof. Kārļa Dišlera konstitucionālo tiesas procesa izspēļu šā gada kāzuss. Tradicionāli tiesas procesa izspēles sacensībās piedalās studenti no Latvijas Universitātes, Latvijas Policijas akadēmijas, Rēzeknes augstskolas un Biznesa augstskolas "Turība". Arī šogad priecāsimies redzēt šo augstskolu studentus sacensībā par uzvaru izspēlēs. Vēl vairāk priecāsimies, ja dalībnieku skaitu papildinās studenti arī no citām augstskolām, kurās tiek apgūtas tiesību zinātnes. Tieši tādēļ ELSA Latvija aicina visus tiesību zinātņu studentus un maģistrantus piedalīties šajās sacensībās. Komandām rakstveida kāzusa analīze jāsniedz līdz 16. decembrim. Izspēļu mutiskā daļa norisināsies Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes telpās janvāra beigās. Izspēļu nolikums un kāzusa teksts ir pieejams arī Juridiskās fakultātes studentu pašpārvaldes mājaslapā (http://www.casus.lv) un Latvijas Universitātes mājaslapā (http://www.lu.lv). Atbildes uz visiem interesējošajiem jautājumiem var iegūt, sazinoties ar organizatoriem (mborkoveca@gmail.com). ...
Pievienot mapei
1 2
10 20 50
REZULTĀTI LAPĀ
Rubrika
Informācija
Skaidrojumi. Viedokļi
Priekšvārds
Tiesību prakse
Domu mantojums
Vēstules
Juridiskā literatūra
Sludinājumi. Reklāma
Citu pieredze
In memoriam
Akadēmiskā dzīve
Eiropas telpā
Intervija
Notikums
No citas puses
Diskusija
Nedēļas jurists
Redaktora sleja
Numura tēma
Viktorīna
Aptauja
Tiesību politika
Viedoklis
Juristu likteņi
Jurista vizītkarte
Īsziņas
Studenta Vārds
2014. gads Latvijas tieslietu sistēmā
Atskatā un darbībā
Justīcija attīstībai
Atsaucoties uz publicēto
Jurists un kultūra
Juridiskā darba tirgus
Tiesību prakses komentāri
Tiesību prakse. Judikatūra
Grāmatas
Lekcijas
Periodika
Prakses materiāli
Mūsu autors
Tiesību nozare
Administratīvās tiesības un proc...
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu lega...
Dzīvnieku aizsardzība
Tiesu darba organizācija
Policijas tiesības
Valsts un baznīca
Civiltiesības un process
--- Darba tiesības
--- Komerctiesības
--- Konkurences tiesības
--- Patērētāju tiesības
--- Intelektuālā īpašuma tiesības
--- Īres tiesības
--- Medicīnas tiesības
--- Šķīrējtiesu process
--- Maksātnespējas process
Krimināltiesības un process
Konstitucionālās tiesības
Starptautiskās tiesības
Tiesību teorija, vēsture un filoz...
Eiropas tiesības
Tiesu iekārta
Cilvēktiesības
Sociālās tiesības
Publiskie iepirkumi
Datu apstrāde
Tūrisma tiesības
Tehnoloģijas un mākslīgais intel...
--- Mākslīgais intelekts
Pašvaldību tiesības
Apdrošināšanas tiesības
Būvniecības tiesības
Vides tiesības
Nolēmumu piespiedu izpilde
Bērna tiesības
Administratīvā atbildība
ES fondi
Starptautiskās privāttiesības
Enerģētikas tiesības
Valsts pārvalde
Profesionālā ētika
Juridiskā tehnika un valoda
Tiesību politika un prakse Covid-1...
Interešu pārstāvība
E-lieta
Pacientu tiesības
Sankcijas
Militārās tiesības
Trauksmes celšana
Tiesību prakse
Satversmes tiesas nolēmumi
Eiropas Savienības Tiesas nolē...
Eiropas Cilvēktiesību tiesas n...
Tiesu nolēmumi civillietās
Tiesu nolēmumi krimināllietās
Tiesu nolēmumi administratīvaj...
Valsts iestāžu lēmumi
--- Uzņēmumu reģistrs
--- Konkurences padome
--- Patērētāju tiesību aizsard...
--- Centrālā vēlēšanu komisij...
Atzinumi un viedokļi
--- Konstitucionālo tiesību komi...
--- Tiesībsargs
--- Citas institūcijas
Autors
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties