MEKLĒT ARHĪVĀ
ŽURNĀLS
VISS SATURS
ŽURNĀLS
JAUNUMI
DOMNĪCA
BIBLIOTĒKA
STUDENTIEM
AFIŠA
FOTO & VIDEO
ATRASTI 0 REZULTĀTI
NO
LĪDZ
žurnāls / Skaidrojumi. Viedokļi
17. Decembris 2019 /NR. 50/51/52 (1108/1109/1110)
Pēc pusgada spēkā stāsies jaunais Administratīvās atbildības likums1 (turpmāk – AAL), kurš pamatos izmainīs (nezinu, vai uzlabos) līdz šim mums zināmo lietvedību administratīvo pārkāpumu lietās. Turpmāk to sauksim par administratīvo pārkāpumu procesu. Joprojām diskusijas vērts ir jautājums: vai no praktiskās izmantošanas viedokļa labāk nebija uzlabot kopš 1985. gada 1. jūlija spēkā esošo Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu2 (turpmāk – LAPK), pielāgojot to mūsdienu prasībām, vai tomēr to sadalīt, atsevišķi nodalot procesuālo daļu, bet bijušo sevišķo daļu pārcelt uz nozaru likumiem? Daļēji ir jāpiekrīt viedoklim, ka LAPK ir padomju laika mantojums ar novecojušiem uzskatiem, tomēr tas bija praktisks un viegli izmantojams. Man bija iespēja strādāt gan pirms LAPK ieviešanas, kad darbinieks bija apkrāvies ar dažādām nozari reglamentējošām tiesību normām, gan arī jau ar LAPK. Varu apgalvot, ka no praktiķu (precīzāk – "universālā" policijas darbinieka, kura kompetence ir ļoti plaša un daudzās nozarēs) skatpunkta vieglāk strādāt un darbs bija pārskatāmāks, ja materiālās un procesuālās tiesību normas bija atrodamas vienkopus (kodificētas). Protams, jāpiekrīt arī viedoklim, ka LAPK nebija pilnīgs un daudzas normas bija meklējamas speciālajos nozaru likumos. ...
Pievienot mapei
1 2 3 4
10 20 50
REZULTĀTI LAPĀ
Rubrika
Informācija
Skaidrojumi. Viedokļi
Tiesību prakse
Domu mantojums
Vēstules
Juridiskā literatūra
Sludinājumi. Reklāma
Citu pieredze
In memoriam
Akadēmiskā dzīve
Eiropas telpā
Intervija
Notikums
No citas puses
Diskusija
Nedēļas jurists
Redaktora sleja
Numura tēma
Viktorīna
Aptauja
Tiesību politika
Viedoklis
Juristu likteņi
Jurista vizītkarte
Īsziņas
Studenta Vārds
2014. gads Latvijas tieslietu sistēmā
Atskatā un darbībā
Justīcija attīstībai
Atsaucoties uz publicēto
Jurists un kultūra
Juridiskā darba tirgus
Tiesību prakses komentāri
Tiesību prakse. Judikatūra
Grāmatas
Lekcijas
Periodika
Prakses materiāli
Mūsu autors
Tiesību nozare
Administratīvās tiesības un proc...
Dzīvnieku aizsardzība
Tiesu darba organizācija
Policijas tiesības
Valsts un baznīca
Civiltiesības un process
--- Darba tiesības
--- Komerctiesības
--- Konkurences tiesības
--- Patērētāju tiesības
--- Intelektuālā īpašuma tiesības
--- Īres tiesības
--- Medicīnas tiesības
--- Šķīrējtiesu process
--- Maksātnespējas process
Krimināltiesības un process
Konstitucionālās tiesības
Starptautiskās tiesības
Tiesību teorija, vēsture un filoz...
Eiropas tiesības
Tiesu iekārta
Cilvēktiesības
Sociālās tiesības
Publiskie iepirkumi
Datu apstrāde
Tūrisma tiesības
Tehnoloģijas un mākslīgais intel...
--- Mākslīgais intelekts
Pašvaldību tiesības
Apdrošināšanas tiesības
Būvniecības tiesības
Vides tiesības
Nolēmumu piespiedu izpilde
Bērna tiesības
Administratīvā atbildība
ES fondi
Starptautiskās privāttiesības
Enerģētikas tiesības
Valsts pārvalde
Profesionālā ētika
Juridiskā tehnika un valoda
Tiesību politika un prakse Covid-1...
Lobēšana
E-lieta
Pacientu tiesības
Sankcijas
Militārās tiesības
Trauksmes celšana
Tiesību prakse
Satversmes tiesas nolēmumi
Eiropas Savienības Tiesas nolē...
Eiropas Cilvēktiesību tiesas n...
Tiesu nolēmumi civillietās
Tiesu nolēmumi krimināllietās
Tiesu nolēmumi administratīvaj...
Valsts iestāžu lēmumi
--- Uzņēmumu reģistrs
--- Konkurences padome
--- Patērētāju tiesību aizsard...
--- Centrālā vēlēšanu komisij...
Atzinumi un viedokļi
--- Konstitucionālo tiesību komi...
--- Tiesībsargs
--- Citas institūcijas
Autors
Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties