MEKLĒT ARHĪVĀ
ŽURNĀLS
VISS SATURS
ŽURNĀLS
JAUNUMI
DOMNĪCA
BIBLIOTĒKA
STUDENTIEM
AFIŠA
FOTO & VIDEO
ATRASTI 0 REZULTĀTI
NO
LĪDZ
žurnāls / Juridiskā literatūra
13. Jūlijs 2021 /NR. 28 (1190)
2004. gadā Latvijas juristus pārsteidza, pat šokēja trīs studentu – Jāņa Plepa, Edgara Pastara un Ilzes Plakanes – uzdrīkstēšanās uzrakstīt "Konstitucionālās tiesības" – fundamentālu darbu, kas tūlīt pat kļuva par mācību līdzekli tieslietu studijās un arī dižpārdokli. 2014. gadā iznāca šīs grāmatas "papildināts un pārstrādāts izdevums", savukārt 2021. gadā izdotās "Konstitucionālās tiesības" ir "trešais izdevums ar Daiņa Īvāna priekšvārdu", un paši autori, kuru vārdi šobrīd nekādus komentārus vairs neprasa, ievadā raksta, ka raugās uz jauno grāmatu kā "Konstitucionālo tiesību" trešo daļu, nevis darbu, kas grāmatplauktā aizvietos pirmo un otro izdevumu. Šādam skatījumam var piekrist un ieteikt jaunās "Konstitucionālās tiesības" ikvienam interesentam, tostarp arī tiem, kam pirmie divi izdevumi jau pieder. Jo aizvadītajos gados ir attīstījušies ne tikai pašu grāmatas autoru priekšstati, bet mainījusies ir arī sabiedrības (un ne tikai Latvijā) izpratne par šo tiesību nozari, kas, izmantojot ievadā doto definīciju, ir "mācība par sabiedrības vērtībām", no kuras Rietumu demokrātijā izriet ne vien varas organizācijas tehniskais mehānisms, bet paši valsts, sabiedrības un personas attiecību pamatprincipi. Mainījušies kopš 2004. gada, protams, ir arī paši autori – no karstgalvīgiem entuziastiem kļūstot par nobriedušiem savas nozares klasiķiem, kam konstitucionālās tiesības acīmredzami ir pastāvīga dzīves kaislība, nevis pārejošs jaunības dienu piedzīvojums. ...
Pievienot mapei
1 2 3 4 5 ... 39
10 20 50
REZULTĀTI LAPĀ
Rubrika
Informācija
Skaidrojumi. Viedokļi
Tiesību prakse
Domu mantojums
Vēstules
Juridiskā literatūra
Sludinājumi. Reklāma
Citu pieredze
In memoriam
Akadēmiskā dzīve
Eiropas telpā
Intervija
Notikums
No citas puses
Diskusija
Nedēļas jurists
Redaktora sleja
Numura tēma
Viktorīna
Aptauja
Tiesību politika
Viedoklis
Juristu likteņi
Jurista vizītkarte
Īsziņas
Studenta Vārds
2014. gads Latvijas tieslietu sistēmā
Atskatā un darbībā
Justīcija attīstībai
Atsaucoties uz publicēto
Jurists un kultūra
Juridiskā darba tirgus
Tiesību prakses komentāri
Tiesību prakse. Judikatūra
Grāmatas
Lekcijas
Periodika
Prakses materiāli
Mūsu autors
Tiesību nozare
Administratīvās tiesības un proc...
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu lega...
Dzīvnieku aizsardzība
Tiesu darba organizācija
Policijas tiesības
Valsts un baznīca
Civiltiesības un process
--- Darba tiesības
--- Komerctiesības
--- Konkurences tiesības
--- Patērētāju tiesības
--- Intelektuālā īpašuma tiesības
--- Īres tiesības
--- Medicīnas tiesības
--- Šķīrējtiesu process
--- Maksātnespējas process
Krimināltiesības un process
Konstitucionālās tiesības
Starptautiskās tiesības
Tiesību teorija, vēsture un filoz...
Eiropas tiesības
Tiesu iekārta
Cilvēktiesības
Sociālās tiesības
Publiskie iepirkumi
Datu apstrāde
Tūrisma tiesības
Tehnoloģijas un mākslīgais intel...
--- Mākslīgais intelekts
Pašvaldību tiesības
Apdrošināšanas tiesības
Būvniecības tiesības
Vides tiesības
Nolēmumu piespiedu izpilde
Bērna tiesības
Administratīvā atbildība
ES fondi
Starptautiskās privāttiesības
Enerģētikas tiesības
Valsts pārvalde
Profesionālā ētika
Juridiskā tehnika un valoda
Tiesību politika un prakse Covid-1...
Lobēšana
E-lieta
Pacientu tiesības
Sankcijas
Militārās tiesības
Trauksmes celšana
Tiesību prakse
Satversmes tiesas nolēmumi
Eiropas Savienības Tiesas nolē...
Eiropas Cilvēktiesību tiesas n...
Tiesu nolēmumi civillietās
Tiesu nolēmumi krimināllietās
Tiesu nolēmumi administratīvaj...
Valsts iestāžu lēmumi
--- Uzņēmumu reģistrs
--- Konkurences padome
--- Patērētāju tiesību aizsard...
--- Centrālā vēlēšanu komisij...
Atzinumi un viedokļi
--- Konstitucionālo tiesību komi...
--- Tiesībsargs
--- Citas institūcijas
Autors
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties