4. Janvāris 2011 /NR. 1 (648)
Akadēmiskā dzīve
Aicina uz priekšlasījumiem juridiskajā zinātnē
1
Latvijas Universitātes 69. konferences juridisko zinātņu sekciju darba kārtība

Civiltiesisko zinātņu sekcija: Īpašuma un saistību tiesisko attiecību pilnveidošana

3. februārī plkst. 16.00 LU Juridiskajā fakultātē, Raiņa bulvārī 19, 8. auditorijā

Sekciju vada prof. Dr.habil.iur. K. Torgāns

J. Rozenfelds Aktuālas lietu tiesību problēmas

J. Kārkliņš Kredītiestādes uzņēmuma pāreja un tās tiesiskās sekas

A. Švemberga Nekustamā īpašuma pārrobežu elektroniskie darījumi

V. Mantrovs Rūpnieciskā īpašuma lietu izskatīšana Latvijā: aktuālie problēmjautājumi un plānotās reformas

M. Krūmiņš Autortiesības un internets

L. Rasnačs Vainas nozīme atbildībā par negodīgas konkurences aizlieguma pārkāpumu

R. Neilands Galvenā parādnieka statuss galvojuma prasībā

 

Civiltiesisko zinātņu sekcija: Aktuālas civilprocesa un vides aizsardzības tiesiskās problēmas

11. februārī plkst. 11.00 LU Juridiskajā fakultātē, Raiņa bulvārī 19, 8. auditorijā

Sekciju vada prof. Dr.iur. I. Čepāne

I. Čepāne Dzīvojamo māju būvniecība ūdens objektu aizsargjoslās: tiesiskais regulējums un prakse

G. Bērziņš Jaunais Maksātnespējas likums – teorētiskie un praktiskie aspekti

I. Druviete Pagaidu tiesību aizsardzības līdzekļu lietojuma šķīrējtiesās nepieciešamības izvērtējums Latvijā

D. Ose Civilprocesa aktuālās problēmas

V. Slaidiņa Judikatūras maiņa darba strīdos

S. Meiere Vides aizsardzības principu tiesiskais raksturs un to ievērošana lēmumu pieņemšanā

L. Damane Laulības šķiršanas lietu vešana notariātā

 

 

Tiesību teorijas un vēstures sekcija: Judikatūras ietekme uz tiesību zinātnes attīstību

4. februārī plkst. 12:00 LU Juridiskajā fakultātē, Raiņa bulvārī 19, 21. telpā

Sekciju vada prof. Dr.iur. S. Osipova

S. Osipova Taisnas tiesas modeļi senajā pasaulē

J. Lazdiņš Krievijas Senāta judikatūras nozīme Baltijas tiesību piemērošanas problēmu jautājumos (1864–1918)

J. Neimanis Judikatūras veidošanas metodoloģija

M. Vucāne Krievijas Senāta lēmumi pagasttiesu lietās

D. Apse Judikatūras jēdziena satura meklējumi Latvijā

E. Grigore-Bāra Krievijas Senāta judikatūras izmantojamība Latvijas Republikas starpkaru perioda tiesu praksē

V. Blūzma Judikatūras kā tiesību avota evolūcija salīdzinošās jurisprudences aspektā

R. Apsītis Senioru tiesību problēmas Satversmes tiesas spriedumos un Tiesībsarga biroja atzinumos

R. Matjušina Tiesas sprieduma argumentu veidi un plašums kā tiesas objektivitātes kritēriji

L. Jenerte Judikatūras nozīme bērnu tiesību institūta attīstībā

L. Pēlmane Vecāku vienošanās izpildes problēmas, tiesas loma šī institūta efektivitātē

S. Innus-Pāvelskopa Judikatūras ietekme uz ģimenes institūta attīstību

M. Onževs Nodokļu tiesību grozījumu spēka laikā analīze Satversmes tiesas spriedumos

 

Valststiesību zinātņu sekcija

8. februārī plkst. 13:00 LU Juridiskajā fakultātē, Raiņa bulvārī 19, 8. auditorijā

Sekciju vada lektors M. Ruķers

A. Kovaļevska Tiesības uz pamatotu lēmumu administratīvajā procesā kā personas pamattiesība

J. Briede Uzziņa administratīvajā procesā

S. Karelis LR Uzņēmumu reģistra lēmumu pārsūdzības kārtības maiņa

E. Ābols Vēlēšanu rezultātu tiesiskuma kontrole

E. Danovskis Tiesvedības procesu mijiedarbības problēmas

H. Buks-Vaivads Morālā kaitējuma atlīdzināšanas tiesiskie aspekti

Ž. Mikosa Ģenētiski modificēto organismu aprites regulējuma plānotās izmaiņas un aktualitātes Eiropas Savienībā

M. Ruķers Personas datu aizsardzības tiesību turpmākā attīstība Eiropas Savienībā

A. Stucka Valdības deklarāciju izstrādāšanas aktuālie jautājumi

S. Doriņa Līdzparaksta institūts – valsts galvas politiskās atbildības vai neatbildības garants

Z. Indrikovs Policijas likuma evolūcija 20 gados

K. Bite Dienesta pakāpju rašanās un tiesiskā reglamentācija

J. Matisāns Amatu savienošanas problēma Valsts policijā

A. Gaveika Latvijas Republikas jūras robežas uzraudzības tiesiskās problēmas

 

Krimināltiesisko zinātņu sekcija

8. februārī plkst. 14.30 LU Juridiskajā fakultātē, Raiņa bulvārī 19, 40. auditorijā

Sekciju vada prof. Dr.iur. V. Liholaja

V. Liholaja Kvalificējošo pazīmju izpratne noziedzīgos nodarījumos pret personu

U. Krastiņš Non bis in idem princips Latvijas krimināltiesībās

D. Hamkova Globalizācijas procesi un kriminālsods

A. Reigase Arests krimināltiesībās

E. Vīnkalna Cēloņsakarība un nepabeigti noziegumi

J. Juriss KL 195. panta paredzētā noziedzīgā nodarījuma priekšmeta un objektīvas puses noteikšanas problēmas

Ē. Krutova Krimināltiesību institūcijas Eiropas Savienībā

Ļ. Kovaļa Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas subjekta noteikšanas problemātika

Ā. Meikališa Kriminālprocesa likuma pilnveides vispārīgs raksturojums

K. Strada-Rozenberga Rīcība ar noziedzīgu nodarījumu rīkiem, priekšmetiem un citiem ar noziedzīgu nodarījumu saistītiem objektiem kriminālprocesā

J. Maizītis Kritēriji kriminālprocesa vienkāršošanai

E. Nīmande Speciālo zināšanu izmantošana kriminālprocesā

 

Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu sekcija

9. februārī plkst. 10 LU Juridiskajā fakultātē, Raiņa bulvārī 19, 8. auditorijā

Sekciju vada doc. Dr.iur. A. Kučs

Starptautiskās publiskās tiesības un Eiropas Savienības tiesības

M. Lejnieks Starptautisko tiesību normu satversmības pārbaude

E. Broks Dalītā atbildība starptautiskajās tiesībās

K. Pļaviņa Starptautisko organizāciju saistošo lēmumu ieviešana Latvijā

V. Putāne Kam pieder Latvijas zemūdens mantojums? (vēsturisko vraku tiesiskā regulējuma apskats)

O. Galanders Latvijas starptautisko saistību izpilde bērna tiesību jomā

K. Dupate Grūtnieču aizsardzība nodarbinātībā. Danosas lieta. II daļa

I. Kalniņa Jaunākā Eiropas Savienības tiesas prakse darba tiesību jomā

A. Buka Kvantitatīviem ierobežojumiem līdzīgi pasākumi: jēdziena attīstība jaunākajā ES Tiesas judikatūrā

I. Muižnieks Starptautisko investīciju tiesību mūsdienu aspekti: publiskā un privātā sektora partnerību veidošana

 

Starptautiskās privāttiesības

J. Bojārs Pārrobežu komerclīgumu noslēgšana un to spēks

I. Kačevska Labvēlīgākās tiesas meklēšana (forum shopping) starptautiskajā civilprocesā

B. Rudevska Ordre public jēdziens starptautiskajā civilprocesā

M. Ābula Starptautisko šķīrējtiesu lēmumu par prasības nodrošināšanu izpilde

J. Kolomijceva Ārvalsts likuma piemērošana

O. Beinaroviča Kopdzīve starptautisko privāttiesību dimensijā

I. Kucina Latvijas tiesu prakse bērnu pārrobežu prettiesiskas aizvešanas vai aizturēšanas lietās

R. Vīķis Saprātīgas personas institūts starptautiskajās tirdzniecības tiesībās

VISI RAKSTI 4. Janvāris 2011 /NR. 1 (648)
1 KOMENTĀRS
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
solo
4. Janvāris 2011 / 11:20
0
ATBILDĒT
Paldies par informāciju. Tēmas tiešām interesantas un lielākā daļa arī aktuālas.Lūgums organizatoriem neaprobežoties ar diskusijām zinātnieku starpā, jo ne visiem ir iespējams darba laikā apmeklēt šo konferenci. Daudz lielāks ieguldījums tiesību zinātnes attīstībā būtu tad, ja nolasītos referātus apkopotu un izdotu atsevišķā krājumā. Saprotu, ka krīze un visādas ķibeles, taču vai tiešām būtu tik grūti atrast kādu sponsoru-advokātu biroju vienas grāmatas izdošanai? LU Raksti juridiskajās zinātnēs pēdējo reizi iznāca 2008.gadā. Pagājušā gada konferences referāti arī nekur nav publicēti?!
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties