27. Decembris 2011 /NR. 52 (699)
Notikums
Satversmes standartkomentārs beidzot gatavs
6
Satversmes komentāru izstrādes zinātnisko vadītāju prof. Dr.iur. Ringoldu Balodi (no kreisās) sveic izdevēji: VSIA “Latvijas Vēstnesis” valdes priekšsēdētāja Daina Ābele un valdes loceklis Aivars Maldups.
Boriss Koļesņikovs

Gandrīz 90 gadus pēc Satversmes pieņemšanas un trīs gadus pēc komentēšanas darba uzsākšanas iznākuši sengaidītie Satversmes komentāri. Tajos apskatīta Latvijas konstitūcijas jaunākā, astotā nodaļa: 89.–115. pants. Darbu, ko prof. Dr.iur. Ringolda Baloža vadībā paveikuši 33 Satversmes komentētāji un četri Dr.iur. Aivara Endziņa pārraudzītās redkolēģijas locekļi, var droši dēvēt par pirmo lielo Satversmes komentāru jeb "standartkometāru". Tā grāmatas atvēršanas svētkos 19. decembrī norādīja Eiropas Savienības Tiesas tiesnesis Dr.iur.h.c. Egils Levits. Viņš arī atzina: "Šis komentārs būs derīgs nākamos 20–30 gadus. Tas nav likums, pret komentāriem var iebilst, tai skaitā tiesa. Tomēr komentāri iezīmē Satversmes izpratnes ceļu. Ja kāds domās citādi, viņam savs viedoklis būs jāpamato."

Grāmatas "Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības" izdevējs ir VSIA "Latvijas Vēstnesis", un izdevumam ir patiešām iespaidīgs apjoms – 864 lappuses. Autoru skaits, redkolēģijas darbs un apjomīgais tehniskās sagatavošanas process ir iemesls arī Latvijas apstākļos diezgan augstajai grāmatas cenai: "Latvijas Vēstneša" Klientu centrā tā maksā 56,45 latus, citur – vēl vairāk (šāda cena gan nebūs pārsteigums tiem juristiem, kas profesionālo literatūru pērk ārvalstīs). Satversmes komentāru iznākšana ir pirmreizīgs notikums Latvijas tiesību vēsturē, tādēļ var cerēt, ka, neskatoties uz augsto cenu, komentāru autoru vārdi un viņu kvalitatīvais veikums būs pamatots iemesls šī izdevuma iegādei. Iespējams pat, ka Satversmes komentāri varētu kļūt par šīs gadumijas vērtīgāko dāvanu Latvijas juristu sabiedrībā.

Kā jau minēts, Satversmes VIII nodaļas komentāru izstrādi zinātniski vadīja Latvijas Universitātes profesors Dr.iur. Ringolds Balodis. Grāmatas ievadā viņš uzsver konstitūcijas komentētāju īpašo misiju, jo "konstitūcija ir valsts pamatlikums, primārais tiesību avots – tiesību sistēmas mugurkauls, no kā tālāk izriet jebkurš tiesisko attiecību saturs". Lai sniegtu pēc iespējas augstāku šī "valsts tiesiskā mugurkaula" izpratnes līmeni, komentāru izstrādes darba grupā R. Balodis bija pulcinājis plaši pazīstamus Latvijas tiesību zinātniekus un arī praktiķus, faktiski – visus autoritatīvākos valststiesību lietpratējus un jaunos talantus. Atbilstoši darba grupas vadītāja statistikai 16 jeb puse no komentētājiem ir tiesību zinātņu doktori, viens – goda doktors un 13 doktoranti. Lielākā daļa no komentētājiem ir arī augstskolu mācībspēki, to skaitā pieci profesori un divi asociētie profesori. Būtiski, ka komentāru tapšanā piedalījušies arī tiesību piemērotāji – tiesneši, kas pārstāv Latviju Eiropas Cilvēktiesību tiesā un Eiropas Savienības Tiesā, kā arī Latvijas tiesneši – no Satversmes tiesas, Augstākās tiesas Senāta un Administratīvās rajona tiesas.

Satversmes komentāru autori (uzskaitīti komentēto pantu secībā, pie katra norādīts komentētais pants) ir šādi:

• ECT jurists Juris Rudevskis (89. pants, 90. pants);

• EST tiesnesis Dr.iur.h.c. Egils Levits (91. pants);

• AT senatore, LU JF asociētā profesore Dr.iur. Jautrīte Briede (92. pants, 104. pants);

• Administratīvās rajona tiesas tiesnese, LU doktorante Ieva Višķere (92. pants);

• "Jurista Vārda" tieslietu redaktors, "Providus" jurists, LU doktorants Gatis Litvins (92. pants);

• zvērināts advokāts, LU JF lektors Agris Bitāns (92. pants, 95. pants);

• Saeimas Juridiskā biroja juridiskais padomnieks, LU JF lektors Edvīns Danovskis (92. pants, 96. pants);

• LU JF profesore Dr.iur. Valentija Liholaja (93. pants);

• Oksfordas Universitātes Mertona koledžas jaunākais pētnieks D Phil (Oxon) Mārtiņš Paparinskis (94. pants);

• Saeimas deputāts Dr.iur. Andrejs Judins (95. pants);

• LU JF lektors Māris Ruķers (96. pants);

• Saeimas deputāte, LU JF docente Dr.iur. Inese Lībiņa-Egnere (96. pants);

• LU Ekonomikas un vadības fakultātes lektors Juris Gromovs (97. pants);

• zvērināta advokāte, Biznesa augstskolas "Turība" lektore Inese Nikuļceva (98. pants);

• Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs, LU JF profesors Dr.iur. Ringolds Balodis (99. pants);

• LU JF docents Dr.iur. Artūrs Kučs (100. pants);

• Saeimas Juridiskā biroja vadītājs Gunārs Kusiņš (101. pants);

• AT senators Dr.iur. Jānis Neimanis (102. pants);

• Saeimas Juridiskā biroja juridiskais padomnieks, "Jurista Vārda" tieslietu redaktors Dr.iur. Jānis Pleps (103. pants, 116. pants);

• Satversmes tiesas tiesnesis, LU JF asociētais profesors Dr.iur. Kaspars Balodis (105. pants);

• Saeimas priekšsēdētājas biedre, LU JF doktorante Inga Bite (106. pants);

• LU JF pasniedzējs Artis Stucka (107. pants);

• Labklājības ministrijas vecākais nozares eksperts Eiropas Savienības tiesību jautājumos Māris Badovskis (107. pants);

• Administratīvās rajona tiesas tiesnese, LU JF lektore Anita Kovaļevska (108. pants, 109. pants);

• LU JF docente Dr.iur. Kristīne Dupate (110. pants);

• Ministru kabineta pārstāve starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās Inga Reine (110. pants);

• Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes docente Dr.iur. Solvita Olsena (111. pants);

• Eiropas tiesību institūta un LU vadošā pētniece Dr.iur. Kristīne Jarinovska (112. pants);

• LU JF lektors, zvērināts advokāts Mārcis Krūmiņš (113. pants);

• zvērināts advokāts, LU JF profesors Dr.iur. Jānis Rozenfelds (113. pants);

• ECT tiesnese Dr.iur. Ineta Ziemele (114. pants);

• LU JF un Ģeogrāfijas fakultātes lektore Silvija Meiere (115. pants);

• Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētāja, LU JF profesore Dr.iur. Ilma Čepāne (115. pants).

Ievērojamu ieguldījumu Satversmes komentāru tapšanā devusi izdevuma redkolēģija: pirmais Satversmes tiesas priekšsēdētājs Dr.iur. Aivars Endziņš (redkolēģijas vadītājs), bijušais Satversmes tiesas tiesnesis un tiesībsargs Dr.iur. Romāns Apsītis, LZA viceprezidents Dr.iur. Tālavs Jundzis un Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris.

Būtisku organizatorisku darbu Satversmes komentāru tapšanā veica projekta zinātniskais līdzstrādnieks Mg.iur. Edvīns Danovskis.

Grāmata noteikti nebūtu iznākusi bez aktīvas tās izdevēja – VSIA "Latvijas Vēstnesis" – līdzdarbības un ievērojamā finansiālā ieguldījuma. Šai sakarā īpaši jāuzsver "Latvijas Vēstneša" valdes priekšsēdētājas Dainas Ābeles un "Latvijas Vēstneša" grāmatu projektu vadītājas Gitas Kronbergas entuziasms un neizsīkstošais atbalsts zinātnieku pūliņiem trīs gadu garumā.

 

Vērienīga atvēršana

Atbilstoši jauniznākušās grāmatas nozīmīgumam ritēja arī tās atvēršanas svinības LU Mazajā aulā šī gada 19. decembrī, klātesot ne vien vairumam komentāru autoru un grāmatas redkolēģijai, bet arī valsts un tiesu varas augstākajām amatpersonām – uz pasākumu bija ieradies Valsts prezidents Andris Bērziņš, Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa, Augstākās tiesas un Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš, ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers un citi. Ņemot vērā cilvēktiesību jautājumus, kas regulēti Satversmes VIII nodaļā, komentāru atvēršanu apmeklēja arī Latvijas tradicionālo reliģisko grupu vadītāji, viņu vidū arī Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags un Romas katoļu baznīcas Rīgas arhidiecēzes arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs Stankevičs.

Valsts prezidents A. Bērziņš savā uzrunā pasākuma dalībniekiem atzina: "ir pareizi, ka Satversmi sāka komentēt tieši ar šo – cilvēktiesību – nodaļu, jo cilvēks un tā tiesības ir svarīgākā vērtība".

Savukārt, pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja I. Bičkoviča domām, sākt Satversmes komentēšanu tieši ar VIII nodaļu ir bijis svarīgi tādēļ, ka tieši šajā konstitūcijas nodaļā ir atrodams 92. pants, kas nosaka tiesības uz taisnīgu tiesu. "Tieši šīs tiesības vēl līdz nesenai pagātnei nedarbojās, kaut gan mēs nojautām par to eksistenci," norādīja I. Bičkovičs. Līdz ar pagājušā gadsimta pēdējiem gadiem Latvijas tiesās strauji pieauga lietu skaits, jo iedzīvotāji aizvien vairāk sāka apzināties savas tiesības un iespējas tās aizstāvēt tiesā.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs G. Kūtris prognozēja iespaidu, ko komentāri atstās uz tiesas darbu: "Pēc grāmatas iznākšanas Satversmes tiesai noteikti pieaugs darba apjoms un lietu skaits, jo sūdzību iesniedzēji sava viedokļa pamatošanai varēs veiksmīgi izmantot Satversmes komentārus."

Savukārt Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētāja Dr. iur. Ilma Čepāne atzina, ka "šī būs zelta rokasgrāmata pamattiesībās – gan valsts ierēdņiem, gan studentiem, gan visiem citiem".

Dina Gailīte

patīk
drukāt
VISI RAKSTI 27. Decembris 2011 /NR. 52 (699)
6 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
eMgtInYedjVoTda
11. Februāris 2012 / 07:12
0
ATBILDĒT
LOL I was wintaig for the guy we saw at Kensington Market. OMG it was brutal wasn\'t it? I am wintaig with baited breath about the chapter 2 with the lady in the park. What a stupid thing to do...
OqAQLuWSDKnVtU
11. Februāris 2012 / 05:15
0
ATBILDĒT
She wteand you to leave so she could sleep on a park bench? Seriously? And you left? Holy fcku!
aemNXGnhuqlpq
9. Februāris 2012 / 07:29
0
ATBILDĒT
, degsin your own. I will be checking back in to see if you have anything to model :)
RĀDĪT VĒL KOMENTĀRUS / 3
Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties