3. Jūlijs 2012 /NR. 27 (726)
Informācija
Jaunākie normatīvie akti Latvijā

Šajā tabulā atspoguļoti pagājušajā nedēļā Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” publicētie normatīvie akti – Valsts prezidenta izsludinātie likumi un Ministru kabineta pieņemtie noteikumi. Norādīti arī šajā periodā publicētie (un līdz ar to spēkā stājušies) Satversmes tiesas spriedumi, kas, protams, nav normatīvie akti, taču spēka ziņā var tikt pielīdzināti Latvijas Republikas Saeimas pieņemtiem likumiem.

Latvijas Republikas oficiālā laikraksta “Latvijas Vēstnesis” elektroniskā versija (atšķirībā no papīra laikraksta pagaidām tikai ar informatīvu raksturu) – bez maksas: www.vestnesis.lv. Visus Latvijas Republikas normatīvos aktus gan to šobrīd spēkā esošajā konsolidētajā formā, gan vēsturiskajās versijās bez maksas var lasīt valsts SIA “Latvijas Vēstnesis” tiesību aktu vortālā www.likumi.lv. Plašāku informāciju par normatīvo aktu tapšanu, ieskaitot projektu anotācijas, var atrast Saeimas mājaslapā www.saeima.lv un Ministru kabineta mājaslapā www.mk.gov.lv.

Satversmes tiesas spriedumi

Nosaukums

Pieņemts

Stājas spēkā

Publicēts

Par Valsts sociālo pabalstu likuma 20.panta pirmās daļas 1.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 109.pantam  21.06.2012   22.06.2012   22.06.2012 

 

Likumi

Nosaukums

Pieņemts

Stājas spēkā

Publicēts

Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā  14.06.2012   29.06.2012   28.06.2012 
Grozījumi Gada pārskatu likumā /vēl nav spēkā/  14.06.2012   10.07.2012   28.06.2012 
Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā  14.06.2012   01.07.2012   27.06.2012 
Grozījumi likumā “Par arodbiedrībām” /vēl nav spēkā/  14.06.2012   11.07.2012   27.06.2012 
Grozījumi Civilprocesa likumā  21.06.2012   01.07.2012   27.06.2012 
Grozījums Finanšu instrumentu tirgus likumā /vēl nav spēkā/  14.06.2012   10.07.2012   27.06.2012 
Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā  14.06.2012   28.06.2012   27.06.2012 
Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā /vēl nav spēkā/  07.06.2012   11.07.2012   27.06.2012 
Grozījumi Pasta likumā  21.06.2012   01.07.2012   27.06.2012 
Grozījumi Paziņošanas likumā  14.06.2012   01.07.2012   27.06.2012 
Grozījumi likumā “Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā”  14.06.2012   28.06.2012   27.06.2012 

 

Ministru kabineta noteikumi

Nosaukums

Nr.

Pieņemts

Stājas spēkā

Publicēts

Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.312 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta konsultatīvās padomes nolikums"  408   12.06.2012   01.07.2012   29.06.2012 
Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām  409   12.06.2012   30.06.2012   29.06.2012 
Kārtība, kādā suni atzīst par bīstamu, un prasības bīstama suņa turēšanai  428   19.06.2012   30.06.2012   29.06.2012 
Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.737 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs"  430   19.06.2012   30.06.2012   29.06.2012 
Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.602 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem), valsts tiešās pārvaldes amatpersonām (darbiniekiem), karavīriem, prokuroriem un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtību"  438   26.06.2012   30.06.2012   29.06.2012 
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda uzraudzības komitejas nolikums  439   26.06.2012   30.06.2012   29.06.2012 
Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumos Nr.694 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" projektu iesniegumu atlases otro kārtu"  440   26.06.2012   30.06.2012   29.06.2012 
Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 26.oktobra noteikumos Nr.887 "Valsts noslēpuma objektu saraksts"  441   26.06.2012   30.06.2012   29.06.2012 
Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.848 "Noteikumi par informācijas apmaiņu iekšējā tirgus informācijas sistēmas ietvaros, informācijas apmaiņā iesaistīto iestāžu atbildību un informācijas apmaiņas uzraudzību pakalpojumu jomā"  442   26.06.2012   30.06.2012   29.06.2012 
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.200 "Noteikumi par civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrācijas kārtību un nacionālās zīmes un reģistrācijas zīmes izvietošanas kārtību uz Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrētajiem gaisa kuģiem"  443   26.06.2012   30.06.2012   29.06.2012 
Kārtība, kādā zvērināts tiesu izpildītājs pēc ieinteresēto personu lūguma piegādā tiesas pavēstes un citus dokumentus  444   26.06.2012   30.06.2012   29.06.2012 
Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumos Nr.876 "Lauku atbalsta dienesta nolikums"  445   26.06.2012   30.06.2012   29.06.2012 
Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības saprašanās memorandu par Fulbraita akadēmiskās apmaiņas programmu  446   26.06.2012   30.06.2012   29.06.2012 
Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 8.decembra noteikumos Nr.1415 "Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū, īstenojot Eiropas Komisijas programmu vistrūcīgākajām personām"  447   26.06.2012   30.06.2012   29.06.2012 
Kārtība, kādā mantas konfiskācijas rezultātā iegūtos naudas līdzekļus vai mantu sadala ar ārvalstīm, un kārtība, kādā naudas līdzekļus pārskaita uz ārvalstīm  431   19.06.2012   01.07.2012   28.06.2012 
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.508 "Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu"  433   19.06.2012   29.06.2012   28.06.2012 
Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām"  434   26.06.2012   29.06.2012   28.06.2012 
Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.405 "Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība"  435   26.06.2012   29.06.2012   28.06.2012 
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība"  436   26.06.2012   29.06.2012   28.06.2012 
Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija noteikumos Nr.450 "Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību"  437   26.06.2012   01.07.2012   28.06.2012 
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība"  411   12.06.2012   28.06.2012   27.06.2012 
Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.613 "Noteikumi par mezanīna aizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai"  425   19.06.2012   28.06.2012   27.06.2012 
Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1047 "Noteikumi par autoceļiem neparedzētās mobilās tehnikas iekšdedzes motoru radīto piesārņojošo vielu emisiju gaisā"  426   19.06.2012   28.06.2012   27.06.2012 
Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1060 "Daugavas hidroelektrostaciju ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas hidroelektrostacijas ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu finansēšanas kārtība"  429   19.06.2012   28.06.2012   27.06.2012 
Noteikumi par profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru sniegto maksas pakalpojumu cenrādi  432   19.06.2012   28.06.2012   27.06.2012 
Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu  386   05.06.2012   27.06.2012   26.06.2012 
Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu  387   05.06.2012   27.06.2012   26.06.2012 
Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumos Nr.754 "Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveides, uzturēšanas un informācijas aprites kārtība"  389   05.06.2012   27.06.2012   26.06.2012 
Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1602 "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju"  390   05.06.2012   27.06.2012   26.06.2012 
Valsts atbalsta nodrošināšanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomās  414   19.06.2012   27.06.2012   26.06.2012 
Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodiku ap civilās aviācijas drošībai paredzētajiem navigācijas tehniskajiem līdzekļiem  415   19.06.2012   27.06.2012   26.06.2012 
Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1056 "Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība"  416   19.06.2012   27.06.2012   26.06.2012 
Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumos Nr.581 "Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība"  417   19.06.2012   01.07.2012   26.06.2012 
Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumos Nr.10 "Noteikumi par valsts statistikas pārskatiem veselības aprūpes jomā"  418   19.06.2012   27.06.2012   26.06.2012 
Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.537 "Noteikumi par trešās valsts revidenta vai trešās valsts revidentu komercsabiedrības reģistrācijas iesnieguma veidlapas paraugu un atzinuma veidlapas paraugu par trešās valsts revidenta vai trešās valsts revidentu komercsabiedrības atbilstības reģistrēšanas nosacījumiem, atzinuma sagatavošanas un nosūtīšanas kārtību"  419   19.06.2012   27.06.2012   26.06.2012 
Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumos Nr.1104 "Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem"  420   19.06.2012   27.06.2012   26.06.2012 
Valsts informācijas sistēmu savietotāju un integrēto valsts informācijas sistēmu aizsardzības prasības  421   19.06.2012   27.06.2012   26.06.2012 
Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.474 "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku, to spermas, olšūnu un embriju sertifikācijas kārtība"  422   19.06.2012   27.06.2012   26.06.2012 
Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumos Nr.1123 "Traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas, kā arī traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība"  423   19.06.2012   27.06.2012   26.06.2012 
Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 24.augusta noteikumos Nr.802 "Noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa prognozi"  424   19.06.2012   27.06.2012   26.06.2012
VISI RAKSTI 3. Jūlijs 2012 /NR. 27 (726)
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties