9. Jūlijs 2013 /NR. 27/28 (778/779)
Informācija
Jaunākie normatīvie akti Latvijā

Šajā tabulā atspoguļoti 27.jūnijā–5.jūlijā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicētie normatīvie akti – Valsts prezidenta izsludinātie likumi un Ministru kabineta pieņemtie noteikumi. Norādīti arī šajā periodā publicētie (un līdz ar to spēkā stājušies) Satversmes tiesas spriedumi, kas, protams, nav normatīvie akti, taču spēka ziņā var tikt pielīdzināti Latvijas Republikas Saeimas pieņemtiem likumiem.

Latvijas Republikas oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” elektroniskā versija pieejama bez maksas: www.vestnesis.lv. Visus Latvijas Republikas normatīvos aktus gan to šobrīd spēkā esošajā konsolidētajā formā, gan vēsturiskajās versijās bez maksas var lasīt valsts SIA “Latvijas Vēstnesis” tiesību aktu vortālā www.likumi.lv. Plašāku informāciju par normatīvo aktu tapšanu, ieskaitot projektu anotācijas, var atrast Saeimas mājaslapā www.saeima.lv un Ministru kabineta mājaslapā www.mk.gov.lv.

Likumi

Nosaukums

Pieņemts

Stājas spēkā

Publicēts

Grozījumi Publisko iepirkumu likumā

20.06.2013.

01.08.2013.

05.07.2013.

Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā

20.06.2013.

01.08.2013.

05.07.2013.

Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā

20.06.2013.

19.07.2013.

05.07.2013.

Par Latvijas un PSRS psihiatriskajās ārstniecības iestādēs laika posmā no 1940.gada 17.jūnija līdz 1991.gada 21.augustam nepamatoti ievietotajām personām

20.06.2013.

19.07.2013.

05.07.2013.

Grozījumi likumā "Par tiesu varu"

13.06.2013.

01.09.2013.

04.07.2013.

Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā

13.06.2013.

01.10.2013.

04.07.2013.

Grozījumi Civillikumā

20.06.2013.

01.01.2014.

04.07.2013.

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem"

20.06.2013.

18.07.2013.

04.07.2013.

Grozījumi likumā "Par Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā"

13.06.2013.

01.01.2014.

04.07.2013.

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas un Svētā Krēsla līgumu"

13.06.2013.

05.07.2013.

04.07.2013.

Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā

13.06.2013.

18.07.2013.

04.07.2013.

Grozījums Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalsta par radošo darbu likumā

13.06.2013.

18.07.2013.

04.07.2013.

Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā

13.06.2013.

01.01.2014.

04.07.2013.

Grozījumi Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā

13.06.2013.

18.07.2013.

04.07.2013.

Grozījums Ķemeru nacionālā parka likumā

20.06.2013.

03.07.2013.

02.07.2013.

Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā

20.06.2013.

03.07.2013.

02.07.2013.

Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā

13.06.2013.

16.07.2013.

02.07.2013.

Grozījumi Būvniecības likumā

13.06.2013.

01.07.2013.

30.06.2013.

 

Ministru kabineta noteikumi

Nosaukums

Nr.

Pieņemts

Stājas spēkā

Publicēts

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr.293 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.2.aktivitāti "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai""

360

02.07.2013.

06.07.2013.

05.07.2013.

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1056 "Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība"

359

02.07.2013.

06.07.2013.

05.07.2013.

Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 18.marta noteikumos Nr.146 "Veterinārās kontroles kārtība, kas jāievēro, ievedot Latvijā dzīvniekus no trešajām valstīm"

358

02.07.2013.

06.07.2013.

05.07.2013.

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1644 "Kārtība, kādā pieprasa un izlieto budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" līdzekļus"

357

02.07.2013.

06.07.2013.

05.07.2013.

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.jūlija noteikumos Nr.458 "Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju – licencēšanas un uzraudzības kārtība"

356

02.07.2013.

06.07.2013.

05.07.2013.

Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju"

355

02.07.2013.

06.07.2013.

05.07.2013.

Kosmētikas līdzekļu būtisko prasību nodrošināšanas kārtība

354

02.07.2013.

11.07.2013.

05.07.2013.

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.995 "Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanas un administratora atlīdzības izmaksas kārtība"

353

02.07.2013.

10.07.2013.

04.07.2013.

Kārtība, kādā nodrošina iespēju pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus 2013.gadā

349

25.06.2013.

05.07.2013.

04.07.2013.

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.februāra noteikumos Nr.112 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību"

346

25.06.2013.

05.07.2013.

04.07.2013.

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr.279 "Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem"

342

25.06.2013.

05.07.2013.

04.07.2013.

Latvijas institūta maksas pakalpojumu cenrādis

326

18.06.2013.

05.07.2013.

04.07.2013.

Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 31.augusta noteikumos Nr.304 "Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem"

343

25.06.2013.

04.07.2013.

03.07.2013.

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1219 "Noteikumi par patērētāja kreditēšanu"

340

25.06.2013.

04.07.2013.

03.07.2013.

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.novembra noteikumos Nr.775 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu investīciju veicināšanai lauksaimniecībā un materiālās bāzes pilnveidošanai"

329

18.06.2013.

04.07.2013.

03.07.2013.

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija noteikumos Nr.450 "Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību"

352

25.06.2013.

01.07.2013.

01.07.2013.

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.800 "Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība"

345

25.06.2013.

29.06.2013.

28.06.2013.

Aktīvo vielu importēšanas un izplatīšanas kārtība

344

25.06.2013.

02.07.2013.

28.06.2013.

Par Ministru kabineta 2009.gada 13.oktobra noteikumu Nr.1160 "Kārtība, kādā individuālie komersanti un citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā" atcelšanu

339

25.06.2013.

28.06.2013.

27.06.2013.

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.381 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai"

338

25.06.2013.

28.06.2013.

27.06.2013.

Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem

337

25.06.2013.

28.06.2013.

27.06.2013.

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumos Nr.339 "Noteikumi par ostu formalitātēm"

336

25.06.2013.

28.06.2013.

27.06.2013.

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.jūnija noteikumos Nr.493 "Kārtība, kādā pasta komersants atver pasta sūtījumus, izņem no pasta sūtījumiem pārsūtīšanai aizliegtus priekšmetus, vielas vai dzīvniekus, iznīcina tos vai citādi rīkojas ar tiem"

335

25.06.2013.

28.06.2013.

27.06.2013.

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.394 "Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtība"

334

25.06.2013.

28.06.2013.

27.06.2013.

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.jūnija noteikumos Nr.496 "Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas un drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtība"

333

25.06.2013.

28.06.2013.

27.06.2013.

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija noteikumos Nr.611 "Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība"

332

25.06.2013.

28.06.2013.

27.06.2013.

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.685 "Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi"

331

18.06.2013.

28.06.2013.

27.06.2013.

Noteikumi par mikroaizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai

327

18.06.2013.

28.06.2013.

27.06.2013.

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.oktobra noteikumos Nr.987 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu"

314

11.06.2013.

28.06.2013.

27.06.2013.

VISI RAKSTI 9. Jūlijs 2013 /NR. 27/28 (778/779)
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties