19. Decembris 2017 /NR. 52 (1006)
Informācija
Jaunākie normatīvie akti Latvijā

Šajā tabulā atspoguļoti pagājušajā nedēļā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicētie normatīvie akti – Valsts prezidenta izsludinātie likumi un Ministru kabineta pieņemtie noteikumi. Norādīti arī šajā periodā publicētie (un līdz ar to spēkā stājušies) Satversmes tiesas spriedumi, kas, protams, nav normatīvie akti, taču spēka ziņā var tikt pielīdzināti Latvijas Republikas Saeimas pieņemtiem likumiem.

Latvijas Republikas oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” elektroniskā versija pieejama bez maksas: www.vestnesis.lv. Visus Latvijas Republikas normatīvos aktus gan to šobrīd spēkā esošajā konsolidētajā formā, gan vēsturiskajās versijās bez maksas var lasīt valsts SIA “Latvijas Vēstnesis” tiesību aktu vortālā www.likumi.lv. Plašāku informāciju par normatīvo aktu tapšanu, ieskaitot projektu anotācijas, var atrast Saeimas mājaslapā www.saeima.lv un Ministru kabineta mājaslapā www.mk.gov.lv.

Likumi

Nosaukums

Pieņemts

Stājas spēkā

Publicēts

Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā

14.12.2017.

16.12.2017.

15.12.2017.

 

Noteikumi

Nosaukums

Nr.

Pieņemts

Stājas spēkā

Publicēts

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 25. aprīļa noteikumos Nr. 222 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība 16. pasākuma "Sadarbība" 16.1. apakšpasākumam "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" un 16.2. apakšpasākumam "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā"

751

12.12.2017.

16.12.2017.

15.12.2017.

Noteikumi par valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu atbildīgajai personai par izmēģinājuma, izmēģinājumā iesaistīto personu un izmēģinājuma dzīvnieku pārraudzību

750

12.12.2017.

01.01.2018.

15.12.2017.

Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 31. janvāra noteikumos Nr. 54 "Kārtība, kādā izmanto 2017. gadam paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei"

749

12.12.2017.

16.12.2017.

15.12.2017.

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1478 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto un brīvprātīgo iemaksu objekta minimālo un maksimālo apmēru"

748

12.12.2017.

01.01.2018.

15.12.2017.

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 22. oktobra noteikumos Nr. 1174 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" īstenošanas kārtība un divpusējas sadarbības fonda sagatavošanas vizīšu projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums"

747

12.12.2017.

16.12.2017.

15.12.2017.

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumos Nr. 785 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā"

746

12.12.2017.

01.01.2018.

15.12.2017.

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumos Nr. 59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā"

745

12.12.2017.

16.12.2017.

15.12.2017.

Jaunās pārtikas atbilstības klasifikācijas un kvalitātes prasību novērtēšanas kārtība

744

12.12.2017.

01.01.2018.

15.12.2017.

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 22. februāra noteikumos Nr. 142 "Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums"

743

12.12.2017.

16.12.2017.

15.12.2017.

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 22. novembra noteikumos Nr. 899 "Noteikumi par lopbarības augu sēklu maisījumiem, kas paredzēti dabiskās vides saglabāšanai"

742

12.12.2017.

16.12.2017.

15.12.2017.

Noteikumi par lauksaimniecības zemes nomu ar izpirkuma tiesībām

741

12.12.2017.

01.01.2018.

15.12.2017.

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 614 "Reģionālās attīstības atbalsta pasākumu īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība"

740

12.12.2017.

16.12.2017.

15.12.2017.

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 5. februāra noteikumos Nr. 84 "Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās"

739

12.12.2017.

06.07.2018.

15.12.2017.

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai"

738

12.12.2017.

16.12.2017.

15.12.2017.

Siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas un prognožu sagatavošanas nacionālās sistēmas izveidošanas un uzturēšanas noteikumi

737

12.12.2017.

16.12.2017.

15.12.2017.

Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām

736

12.12.2017.

16.12.2017.

15.12.2017.

Grozījums Ministru kabineta 1999. gada 5. janvāra noteikumos Nr. 7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība"

735

12.12.2017.

01.01.2018.

14.12.2017.

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 28. marta noteikumos Nr. 248 "Noteikumi par jūras zvejas kuģu drošību"

734

12.12.2017.

01.01.2018.

14.12.2017.

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1549 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu"

733

12.12.2017.

01.01.2018.

14.12.2017.

Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumos Nr. 550 "Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību"

732

12.12.2017.

15.12.2017.

14.12.2017.

Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 913 "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni"

731

12.12.2017.

01.01.2018.

14.12.2017.

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām"

730

12.12.2017.

15.12.2017.

14.12.2017.

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 18. oktobra noteikumos Nr. 779 "Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju"

729

12.12.2017.

01.06.2018.

14.12.2017.

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 15. marta noteikumos Nr. 188 "Noteikumi par kārtību, kādā biedrības ierakstāmas jaunatnes organizāciju sarakstā, un sarakstā iekļaujamām ziņām"

728

12.12.2017.

01.06.2018.

14.12.2017.

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumos Nr. 1243 "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam"

727

12.12.2017.

01.06.2018.

14.12.2017.

Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 26. janvāra noteikumos Nr. 77 "Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām"

726

12.12.2017.

01.06.2018.

14.12.2017.

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas un finansējuma administrēšanas kārtība

725

12.12.2017.

15.12.2017.

14.12.2017.

Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu kvalifikācijas kritērijiem, ekspertu komisiju izveidošanu un to darbības organizēšanu

724

12.12.2017.

15.12.2017.

14.12.2017.

Valsts civilās aizsardzības kontaktpunkta noteikumi

723

12.12.2017.

15.12.2017.

14.12.2017.

Starptautiskās palīdzības pieprasīšanas kārtība

722

12.12.2017.

15.12.2017.

14.12.2017.

Humānās palīdzības saņemšanas un sniegšanas kārtība

721

12.12.2017.

15.12.2017.

14.12.2017.

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 24. maija noteikumos Nr. 411 "Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība"

720

12.12.2017.

15.12.2017.

14.12.2017.

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 15. janvāra noteikumos Nr. 40 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām"

719

12.12.2017.

01.01.2018.

14.12.2017.

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 801 "Noteikumi par informācijas sniegšanu valsts iestādēm un amatpersonām no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas"

718

12.12.2017.

15.12.2017.

14.12.2017.

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumos Nr. 720 "Noteikumi par karavīru paplašinātās pirmās palīdzības mācību kursa programmu, kārtību, kādā nodrošina apmācību paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanā, un kārtību, kādā ārvalstīs apgūtu mācību kursu atzīst Latvijas Republikā, kā arī paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanai paredzētā aprīkojuma, medicīnisko materiālu un medikamentu uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtību"

717

12.12.2017.

15.12.2017.

14.12.2017.

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 13. augusta noteikumos Nr. 537 "Noteikumi par prasībām ierakstīto un apdrošināto pasta sūtījumu izsniegšanai"

714

05.12.2017.

15.12.2017.

14.12.2017.

Interaktīvo azartspēļu un interaktīvo izložu spēlētāju reģistrācijas un identitātes pārbaudes kārtība

715

05.12.2017.

14.12.2017.

13.12.2017.

patīk
nepatīk
drukāt
VISI RAKSTI 19. Decembris 2017 /NR. 52 (1006)
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
komentēt
Nepatīk / neieteikt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties