5. Septembris 2023 /NR. 36 (1302)
Informācija
Piesakies žurnāla "Jurista Vārds" ikgadējam pētniecisko darbu konkursam!
SATURA RĀDĪTĀJS

Žurnāls "Jurista Vārds" aicina jaunos Latvijas tiesībniekus piedalīties studentu un jauno juristu pētniecisko darbu konkursā, kas šogad notiks jau astoņpadsmito reizi pēc kārtas.

Ja jurista profesijā ir vēlme piederēt pie labākajiem, tad būtiska panākumu atslēga ir būt atpazīstamam un spēt izcelties juridiskajā sabiedrībā ar savām idejām. Žurnāls "Jurista Vārds", rīkojot konkursu, piedāvā platformu, kurā mērķtiecīgiem un aktīviem studentiem, kā arī jaunajiem juristiem ir dota šāda iespēja. Pētniecisko darbu konkurss ir veids, kā pārbaudīt sevi un savas spējas, salīdzināt spēkus ar citiem, saņemt kompetentas tiesību zinātnieku un autoritatīvu praktiķu žūrijas vērtējumu, kā arī uzsākt ceļu savas pirmās juridiskās publikācijas virzienā. Kā to rāda iepriekšējo gadu konkursantu sasniegumi, labi rezultāti šajās rakstu darbu sacīkstēs un tiem sekojoša publikācija "Jurista Vārdā" paver jaunas durvis un veicina karjeras izaugsmi.

Konkursam var iesniegt gan tam speciāli rakstītus darbus, gan darbus, kas izstrādāti studiju ietvaros, tai skaitā studiju noslēguma zinātniskos pētījumus – bakalaura darbus un maģistra darbus. Konkursam pieteiktais darbs var būt par jebkādu juridisku tēmu – gan žurnāla "Jurista Vārds" redakcija, gan konkursa žūrija augstu novērtēs tēmu dažādību un oriģinalitāti. Darba tēmai jābūt aktuālai, par interesantu, sarežģītu vai maz pētītu jautājumu. Žūrija veiks patstāvīgu un neatkarīgu darbu novērtējumu, ņemot vērā loģisku un pārskatāmu problēmas izklāstu, doktrīnas un/vai judikatūras atziņu analīzi un oriģinālus secinājumus, kā arī ierosinājumus.

Arī šogad būs iespēja iesniegt darbus īpašā sekcijā, kuras uzvarētājs iegūs Frīdriha Georga fon Bunges Cerību balvu. Šīs sekcijas mērķis ir veicināt tiesību zinātņu studentu pētniecisko darbību jau pirmajos studiju gados.

Savukārt kopvērtējumā labākais konkursa darbs saņems Galveno balvu, kas, godinot izcilā tiesību zinātnieka piemiņu, nosaukta profesora Dr. iur. habil. Kalvja Torgāna vārdā.

Žurnāla "Jurista Vārds" pētniecisko darbu konkurss ir vienīgais nacionāla mēroga tieslietu studentu un jauno juristu zinātniski pētniecisko darbu konkurss, kurā spēkiem var mēroties visu Latvijas augstskolu tiesību zinātņu studenti. Konkursu rīko žurnāla "Jurista Vārds" redakcija sadarbībā ar ilggadīgiem partneriem – autoritatīviem Latvijas tiesību zinātniekiem un praktiķiem, kas kā žūrijas locekļi piedalās darbu vērtēšanā. Konkursa norisi atbalsta žurnāla izdevējs VSIA "Latvijas Vēstnesis", un balvu fondu veido arī vairāku citu ilggadīgu konkursa sponsoru (advokātu biroju, "Tiesu namu aģentūras" u.c.) dāvātās veltes.

Konkursa rīkošana un dalība tajā nozīmē ilgtermiņa ieguvumus gan žurnālam, gan arī konkursa dalībniekiem – šo sacīkšu laureāti papildina žurnāla "Jurista Vārds" autoru loku, pakāpeniski un pārliecinoši nostājoties līdzās jau pieredzējušām jurisprudences autoritātēm.

Šogad pieteikt dalību konkursā, iesniedzot savu zinātniski pētniecisko darbu līdz ar pieteikuma anketu un rekomendāciju, var līdz 8. oktobrim (ieskaitot). Savukārt konkursa rezultāti tiks paziņoti un apbalvošana notiks novembra beigās, bet decembra sākumā konkursa rezultāti tiks publicēti žurnālā "Jurista Vārds".

Konkursa pieteikuma un rekomendācijas veidlapas pieejamas portālā juristavards.lv.

Veiksmi astoņpadsmitajā žurnāla "Jurista Vārds" pētniecisko darbu konkursā!

Pieteikums konkursam

Rekomendācija konkursam

 

"Jurista Vārda" pētniecisko darbu konkursa nolikums

Lai attīstītu diskusiju par aktuāliem Latvijas tiesību teorijas un prakses jautājumiem, iesaistot tajā jaunos juristus, kā arī nolūkā atbalstīt Latvijas jauno tiesībzinātnieku centienus, tieslietu žurnāls "Jurista Vārds" (izdevējs VSIA "Latvijas Vēstnesis") rīko ikgadēju pētniecisko darbu konkursu.

I. Konkursa dalībnieki

Konkursā var piedalīties ikviens valsts atzītas tiesību zinātņu profesionālās un akadēmiskās studiju programmas students, kurš mācās pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības, bakalaura vai maģistra studiju programmā, kā arī juristi, kas pabeiguši tieslietu studijas pēdējā gada laikā.

II. Konkursa darba saturs

Konkursa dalībnieks izstrādā un iesniedz vērtēšanai speciāli rakstītu pētniecisku darbu, kurā analizēta kāda nozīmīga tiesību teorijas vai prakses problēma, kā arī piedāvāti iespējamie problēmas risinājumi.

Konkursam var iesniegt arī studiju procesā rakstītus pētnieciskos darbus (to skaitā referātus, studiju darbus, bakalaura darbus, diplomdarbus un maģistra darbus, kas aizstāvēti 2022. vai 2023. gadā).

III. Konkursa darba forma

Speciāli konkursam rakstīta darba apjomam jābūt vismaz 20 000 rakstzīmēm. Studiju procesā tapušu darbu var iesniegt tādā veidā, kādā tas izstrādāts.

Darba titullapā jānorāda:

 • ka tas ir iesniegts žurnāla "Jurista Vārds" rīkotajam pētniecisko darbu konkursam;
 • darba nosaukums;
 • norāde par to, vai pētnieciskais darbs ir speciāli rakstīts konkursam vai arī tapis studiju procesa ietvaros;
 • norāde, uz kuru tiesību nozari vai apakšnozari pētījums orientēts (ja pētījums ir starpdisciplinārs, jānorāda vairākas nozares).

Titullapā vai jebkurā citā vietā darbā nedrīkst būt iekļautas norādes par darba autora vārdu, uzvārdu, mācību iestādi, autora izglītību, studiju procesā tapuša darba vadītāju vai zinātnisko konsultantu vai jebkāda cita informācija, kas ļautu identificēt autoru.

IV. Konkursa darba iesniegšana

Darbs jāiesniedz žurnāla "Jurista Vārds" redakcijā līdz 2023. gada 8. oktobrim, sūtot to uz e-pastu juristavards@lv.lv. Darbu var iesniegt tikai elektroniskā formātā. Pēc darba saņemšanas redakcija nosūta apstiprinājumu uz iesūtītāja e-pastu, ka darbs saņemts.

V. Pieteikums un rekomendācija

Iesniedzamajam darbam autors pievieno pieteikumu un augstskolas mācībspēka rekomendāciju darba iesniegšanai konkursā. Šim nolūkam ieteicams izmantot "Jurista Vārda" mājaslapā (juristavards.lv) pie konkursa nolikuma publicētās veidlapas. Rekomendācija nepieciešama visiem konkursa darbiem – gan konkursam speciāli rakstītajiem, gan tādiem, kas tapuši studiju procesā.

Pieteikumā darba autors norāda darba nosaukumu, ziņas par sevi, ziņas par iesniegto darbu, apliecina, ka ir iepazinies ar konkursa nolikumu un tam piekrīt, apliecina, ka iesniegtais darbs ir autora paša radīts, kā arī uzvaras gadījumā apņemas darbu piemērot publicēšanai atbilstoši "Jurista Vārda" redakcijas prasībām un noteiktajiem termiņiem.

Rekomendācijā augstskolas mācībspēks apliecina, ka konkursam pieteiktais darbs ir īpaši kvalitatīvs un var interesēt plašu juristu loku, darbā atklāti nozīmīgi, jauni vai maz pētīti tiesību jautājumi un problēmas, piedāvāti novatoriski to risināšanas veidi un/vai izdarīti zinātniski augstvērtīgi secinājumi.

Pieteikumu paraksta konkursa darba autors, rekomendāciju – augstskolas mācībspēks, kas iesaka darbu dalībai konkursā.

Pieteikumu un rekomendāciju ar parakstiem (ieskenētu vai parakstītu ar elektronisko parakstu) darba autors iesniedz žurnāla "Jurista Vārds" redakcijā kopā ar darbu.

VI. Vērtēšanas kritēriji

Konkursa darbi tiek vērtēti atbilstoši šādiem kritērijiem:

 • temata izvēle (izvēlētās tēmas nozīmīgums / aktualitāte / sarežģītības pakāpe / oriģinalitāte) – 0–15 punkti;
 • temata izklāsts un analīze (izmantotie zinātniskie avoti / tiesu prakses analīze / polemika ar citiem autoriem / darba struktūra) – 0–20 punkti;
 • problēmas risinājums un/vai secinājumi (piedāvāts oriģināls / veiksmīgs / argumentēts risinājums un/vai secinājumi) – 0–25 punkti;
 • valoda (izklāsts labā latviešu literārajā valodā, ievērotas gramatikas normas) – 0–10 punkti.

VII. Konkursa komisija un vērtēšanas kārtība

Konkursam iesūtītos darbus vērtē komisija, kuras sastāvā ir žurnāla "Jurista Vārds" autori un redakcijas locekļi, kā arī augstskolu mācībspēki un citi Latvijā atzīti tieslietu lietpratēji. Komisijā nepiedalās konkursam pieteikto darbu zinātniskie konsultanti vai rekomendētāji.

Konkursa darbi tiek vērtēti pa konkursa sekcijām, kas tiek veidotas pēc tiesību nozaru vai īpaši aktuālu tēmu principa (civiltiesības, valststiesības, krimināltiesības, tiesību teorija un vēsture, starptautiskās tiesības u.tml.). Par konkursa sekciju skaitu, tematiku un darbu sadalījumu pa sekcijām lemj žurnāla "Jurista Vārds" redakcija, izvērtējot konkursam iesniegto darbu tematiku.

Konkursam iesniegtos darbus lasa vairāki konkursa komisijas locekļi un darbus novērtē pēc nolikuma VI nodaļā minētajiem kritērijiem un ievērojot par katru kritēriju piešķiramo punktu robežas.

Uzvar autori, kuru darbi katrā konkursa sekcijā saņēmuši visvairāk punktu.

Ja kādā tiesību nozarē iesniegti vairāki līdzvērtīgi labi darbi, par uzvarētājiem tiek pasludināti visu šo darbu autori.

Gadījumā, ja kādā tiesību nozarē iesniegtie darbi nav pietiekami kvalitatīvi, konkursa komisija attiecīgajā sekcijā var neapbalvot nevienu no darbu autoriem.

Komisija piešķir arī veicināšanas balvas – par to skaitu un apjomu lemj atkarībā no iesūtīto darbu kvalitātes.

Lēmumu par konkursa sekciju uzvarētājiem un veicināšanas balvām pieņem žurnāla "Jurista Vārds" redakcija, apkopojot konkursa komisijas locekļu iesniegtos konkursa darbu vērtējumus.

VIII. Prof. K. Torgāna vārdā nosauktā Galvenā balva

"Jurista Vārda" redakcija novērtē katrā sekcijā pirmo vietu ieguvušos darbus un no to vidus izvēlas konkursa Galvenās balvas, kas nosaukta prof. Kalvja Torgāna vārdā, ieguvēju. Konkursa Galvenās balvas ieguvējs tiek noteikts pēc izvēlētā darba tēmas aktualitātes, pētījuma novitātes un darba kopējās kvalitātes kritērijiem.

IX. Frīdriha Georga fon Bunges Cerību balva

Cerību balva paredzēta jauno tiesību zinātņu studentu pētnieciskās darbības veicināšanai. Darbu konkursam šajā nominācijā var iesniegt ikviens valsts atzītas tiesību zinātņu profesionālās un akadēmiskās studiju programmas students, kurš mācās pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības vai bakalaura studiju programmā.

Lai piedalītos konkursā uz Cerību balvu, jāiesniedz viens no šādiem darbiem:

 • studiju darbs, kas izstrādāts jebkuras tiesību nozares mācību priekšmetā, ir aizstāvēts un novērtēts vismaz ar atzīmi 8 (ļoti labi) 10 ballu sistēmā;
 • speciāli konkursam rakstīta juridiska eseja par kādu aktuālu tiesību jautājumu vai tiesībpolitisku problēmu, kas rakstīta, izmantojot un iekļaujot atsauces uz normatīvajiem aktiem, tiesību doktrīnu, judikatūru un tiesu praksi. Esejas apjomam jābūt vismaz 10 000 rakstu zīmēm;
 • tulkojums latviešu valodā kādam rakstam vai citam juridiskās zinātnes tekstam, kas sākotnēji publicēts vācu valodā kādā Latvijas vai citu valstu izdevumā par kādu civiltiesību, komerctiesību, civilprocesa vai tiesību vēstures tēmu. Šim tekstam ir jābūt publicētam mūsdienās, vai arī tam ir jābūt aktuālam mūsdienās (piemēram, var izmantot izdevumā "Rigasche Zeitschrift fŸr Rechtswissenschaft" publicētos rakstus, kā arī tiesībzinātnieku Augusta Lēbera (August Loeber), Karla fon Šillinga (Carl von Schilling), Paula Sokolovska (Paul Sokolowsky) un Oskara Cvingmaņa (Oskar Zwingmann) darbus).

Konkursa darbs, ko iesniedz Cerību balvas sekcijai, noformējams saskaņā ar šā nolikuma III–V punktu, ja vien šajā punktā nav noteikts citādi. Darba titullapā norāda, ka tas ir iesniegts Cerību balvai.

Darbus, kas iesniegti Cerību balvai, izvērtē atsevišķi izveidota komisija.

Studiju darbus un esejas novērtē atbilstoši šā nolikuma VI punktā norādītajiem vērtēšanas kritērijiem. Tulkojumus novērtē atbilstoši šādiem vērtēšanas kritērijiem:

 • temata izvēle (izvēlētās tēmas nozīmīgums / aktualitāte / sarežģītības pakāpe / oriģinalitāte) – 0–15 punkti;
 • tulkojuma kvalitāte (juridisko terminu lietojums un precizitāte / domas uztveramība / tulkojuma atbilstība oriģināltekstam) – 0–30 punkti;
 • tulkojuma apjoms – 0–15 punkti;
 • valoda (ievērotas latviešu gramatikas normas) – 0–10 punkti.

Cerību balvas ieguvējs tiek paziņots konkursa noslēguma pasākumā reizē ar citu konkursa sekciju rezultātiem. Komisija var lemt arī par veicināšanas balvu piešķiršanu šajā sekcijā.

X. Rezultātu paziņošana un balvas

Konkursa rezultāti tiks paziņoti konkursa noslēguma pasākumā 2023. gada nogalē.

Atbilstoši nolikumam katrā konkursa sekcijā, tai skaitā Cerību balvas sekcijā, tiek piešķirtas balvas: žurnāla "Jurista Vārds" 2024. gada abonements, juridiskā literatūra u.c. konkursa atbalstītāju piešķirtās balvas. Komisija var piešķirt arī veicināšanas balvas – žurnāla "Jurista Vārds" 2024. gada pusgada abonementus un juridisko literatūru.

Konkursa Galveno prof. K. Torgāna balvu piešķir žurnāla "Jurista Vārds" izdevējs VSIA "Latvijas Vēstnesis". Galvenā balva ir naudas balva un juridiskā literatūra.

XI. Konkursa darbu publicēšana

Konkursa sekciju uzvarētāji un veicināšanas balvas saņēmušie darbi saskaņā ar konkursa komisijas ieteikumu tiek publicēti žurnālā "Jurista Vārds" ar norādi, ka tie godalgoti 2023. gada pētniecisko darbu konkursā.

Pirms publicēšanas autori saīsina un pārstrādā konkursā iesūtītos darbus atbilstoši redakcijas prasībām. Publicēto darbu autori saņem honorāru atbilstoši žurnālā "Jurista Vārds" noteiktajai kārtībai.

ATSAUCE UZ ŽURNĀLU
Jurista Vārds Piesakies žurnāla "Jurista Vārds" ikgadējam pētniecisko darbu konkursam!. Jurista Vārds, 05.09.2023., Nr. 36 (1302), 7.-9.lpp.
VISI RAKSTI 5. Septembris 2023 /NR. 36 (1302)
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties