MEKLĒT ARHĪVĀ
VISS SATURS
VISS SATURS
ŽURNĀLS
JAUNUMI
DOMNĪCA
BIBLIOTĒKA
STUDENTIEM
AFIŠA
FOTO & VIDEO
ATRASTI 0 REZULTĀTI
NO
LĪDZ
žurnāls / Skaidrojumi. Viedokļi
8. Jūnijs 2010 /NR. 23 (618)
Rakstā aplūkota prokurora uzraudzība pār izmeklēšanu pirmstiesas procesā, analizētas uzraudzības pār izmeklēšanu reglamentācijas atšķirības Prokuratūras likumā un Kriminālprocesa likumā (turpmāk tekstā – KPL).1 Izmantojot salīdzinoši tiesisko metodi, sniegts ieskats dažu citu Eiropas Savienības valstu prokurora uzraudzības būtisko jautājumu tiesiskajā regulējumā. Tāpat izstrādāti un piedāvāti priekšlikumi izmeklēšanas uzraudzības pilnveidei pirmstiesas procesā. Izmeklēšanā pirmstiesas procesā pastāv iekšēja un ārēja procesuālā kontrole.2 Iekšējo kontroli veic izmeklētāja tiešais priekšnieks vai amatpersona, kurai tādas pilnvaras tiek piešķirtas, balstoties uz KPL normām. Ārējo kontroli veic izmeklēšanas tiesnesis, kurš pilnvarots kontrolēt cilvēktiesību ierobežojumus, attiecīgas rajona tiesas priekšsēdētājs, kas piedalās izmeklēšanas kontroles realizācijā izmeklēšanas tiesneša lēmumu pārsūdzības gadījumos, kā arī uzraugošais prokurors, kuram ar likumu piešķirtas plašas pilnvaras uzraudzības īstenošanā, t.sk. pilnvaras sniegt norādījumus par kriminālprocesa veida un izmeklēšanas virziena izvēli (sk. 1. shēmu). No minēto procesuālās kontroles subjektu izpratnes par izmeklēšanas būtību un izmeklētāja darbību tajā, KPL normu izpratnes un interpretācijas, pareizas izpratnes par savu lomu kriminālprocesā un aktīvās pilnvaru realizācijas ir atkarīgs, cik efektīva ir kontrole pār izmeklēšanu pirmstiesas procesā.3  ...
Pievienot mapei
Rubrika
Informācija
Skaidrojumi. Viedokļi
Tiesību prakse
Domu mantojums
Vēstules
Juridiskā literatūra
Sludinājumi. Reklāma
Citu pieredze
In memoriam
Akadēmiskā dzīve
Eiropas telpā
Intervija
Notikums
No citas puses
Diskusija
Nedēļas jurists
Redaktora sleja
Numura tēma
Viktorīna
Aptauja
Tiesību politika
Viedoklis
Juristu likteņi
Jurista vizītkarte
Īsziņas
Studenta Vārds
2014. gads Latvijas tieslietu sistēmā
Atskatā un darbībā
Justīcija attīstībai
Atsaucoties uz publicēto
Jurists un kultūra
Juridiskā darba tirgus
Tiesību prakses komentāri
Tiesību prakse. Judikatūra
Grāmatas
Lekcijas
Periodika
Prakses materiāli
Mūsu autors
Tiesību nozare
Administratīvās tiesības un proc...
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu lega...
Dzīvnieku aizsardzība
Tiesu darba organizācija
Policijas tiesības
Valsts un baznīca
Civiltiesības un process
--- Darba tiesības
--- Komerctiesības
--- Konkurences tiesības
--- Patērētāju tiesības
--- Intelektuālā īpašuma tiesības
--- Īres tiesības
--- Medicīnas tiesības
--- Šķīrējtiesu process
--- Maksātnespējas process
Krimināltiesības un process
Konstitucionālās tiesības
Starptautiskās tiesības
Tiesību teorija, vēsture un filoz...
Eiropas tiesības
Tiesu iekārta
Cilvēktiesības
Sociālās tiesības
Publiskie iepirkumi
Datu apstrāde
Tūrisma tiesības
Tehnoloģijas un mākslīgais intel...
--- Mākslīgais intelekts
Pašvaldību tiesības
Apdrošināšanas tiesības
Būvniecības tiesības
Vides tiesības
Nolēmumu piespiedu izpilde
Bērna tiesības
Administratīvā atbildība
ES fondi
Starptautiskās privāttiesības
Enerģētikas tiesības
Valsts pārvalde
Profesionālā ētika
Juridiskā tehnika un valoda
Tiesību politika un prakse Covid-1...
Lobēšana
E-lieta
Pacientu tiesības
Sankcijas
Militārās tiesības
Trauksmes celšana
Tiesību prakse
Satversmes tiesas nolēmumi
Eiropas Savienības Tiesas nolē...
Eiropas Cilvēktiesību tiesas n...
Tiesu nolēmumi civillietās
Tiesu nolēmumi krimināllietās
Tiesu nolēmumi administratīvaj...
Valsts iestāžu lēmumi
--- Uzņēmumu reģistrs
--- Konkurences padome
--- Patērētāju tiesību aizsard...
--- Centrālā vēlēšanu komisij...
Atzinumi un viedokļi
--- Konstitucionālo tiesību komi...
--- Tiesībsargs
--- Citas institūcijas
Autors
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties