MEKLĒT ARHĪVĀ
VISS SATURS
VISS SATURS
ŽURNĀLS
JAUNUMI
DOMNĪCA
BIBLIOTĒKA
STUDENTIEM
AFIŠA
FOTO & VIDEO
ATRASTI 0 REZULTĀTI
NO
LĪDZ
žurnāls / Numura tēma
9. Augusts 2016 /NR. 32 (935)
Kaut arī turpina pieaugt to ASV štatu skaits, kas izslēdz nāvessodus, kā arī kopumā samazinās piespriesto nāvessodu skaits tajās ASV daļās, kur šāds soda veids krimināllikumos joprojām paredzēts, ASV juristu un mediju vidē ir labi zināmi "nāvējošie" prokurori (America"s deadliest prosecutors), kuri, personīgas pārliecības vadīti, konsekventi atbalsta un tiesās panāk nāvessoda piemērošanu. Šo skaitliski nedaudzo prokuroru vadītajās lietās piespriesto nāvessodu kopskaits veido lauvas tiesu no visiem ASV nāvessodiem. Turklāt gadījumos, kad "nāves eņģeļi" aizgājuši pensijā, viņu kādreizējās darbības teritorijā piespriesto nāvessodu skaits parasti dramatiski krīt, jo jaunieceltie prokurori šādu praksi vairs neatbalsta. Vairākos gadījumos arī izrādījies, ka "nāvējošo" prokuroru vadītajās lietās pieļautas kļūdas, tai skaitā atklājies, ka personas apsūdzētas nepatiesi (piemēram, ar mūsdienās pieejamām DNS analīzēm pierādīts agrāk notiesāto personu nevainīgums). Šie "nāvējošie" ASV prokurori izpelnījušies "nāves eņģeļu" slavu, turklāt savas pārliecības un darbības dēļ viņi labi zināmi ne vien ASV tieslietu aprindās, bet arī tiek bieži iesaistīti sabiedriskajās debatēs par nāvessoda pieļaujamību un atcelšanas nepieciešamību. Viens no viņiem – Luiziānas prokurors Deils Kokss, kura "kontā" ir gandrīz puse no nesen piespriestajiem nāvessodiem šajā štatā, sarunā ar presi 2015. gadā viņš atzina, ka uzskata – "mums ir jānogalina vairāk cilvēku". Šādu apgalvojumu prokurors izteicis, kad ticis intervēts sakarā ar ASV satricinājušo Glena Forda lietu. Šis cilvēks 1983. gadā tika apsūdzēts juveliera nogalināšanā, un viņam tika piespriests nāvessods, kura izpildi G. Fords cietumā "gaidīja" 29 gadus, līdz tika pierādīts, ka viņš tomēr apsūdzēts nepamatoti. Gadu pēc izlaišanas brīvībā G. Fords nomira no plaušu vēža. Komentējot šo konkrēto gadījumu, prokurors Kokss atzina, ka nevainīga cilvēka sodīšana ar nāvi būtu "briesmīga netaisnība" (horrible injustice), tomēr "nāvessods mums ir nepieciešams vairāk nekā jebkad". ...
Pievienot mapei
1 2
10 20 50
REZULTĀTI LAPĀ
Rubrika
Informācija
Skaidrojumi. Viedokļi
Tiesību prakse
Domu mantojums
Vēstules
Juridiskā literatūra
Sludinājumi. Reklāma
Citu pieredze
In memoriam
Akadēmiskā dzīve
Eiropas telpā
Intervija
Notikums
No citas puses
Diskusija
Nedēļas jurists
Redaktora sleja
Numura tēma
Viktorīna
Aptauja
Tiesību politika
Viedoklis
Juristu likteņi
Jurista vizītkarte
Īsziņas
Studenta Vārds
2014. gads Latvijas tieslietu sistēmā
Atskatā un darbībā
Justīcija attīstībai
Atsaucoties uz publicēto
Jurists un kultūra
Juridiskā darba tirgus
Tiesību prakses komentāri
Tiesību prakse. Judikatūra
Grāmatas
Lekcijas
Periodika
Prakses materiāli
Mūsu autors
Tiesību nozare
Administratīvās tiesības un proc...
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu lega...
Dzīvnieku aizsardzība
Tiesu darba organizācija
Policijas tiesības
Valsts un baznīca
Civiltiesības un process
--- Darba tiesības
--- Komerctiesības
--- Konkurences tiesības
--- Patērētāju tiesības
--- Intelektuālā īpašuma tiesības
--- Īres tiesības
--- Medicīnas tiesības
--- Šķīrējtiesu process
--- Maksātnespējas process
Krimināltiesības un process
Konstitucionālās tiesības
Starptautiskās tiesības
Tiesību teorija, vēsture un filoz...
Eiropas tiesības
Tiesu iekārta
Cilvēktiesības
Sociālās tiesības
Publiskie iepirkumi
Datu apstrāde
Tūrisma tiesības
Tehnoloģijas un mākslīgais intel...
--- Mākslīgais intelekts
Pašvaldību tiesības
Apdrošināšanas tiesības
Būvniecības tiesības
Vides tiesības
Nolēmumu piespiedu izpilde
Bērna tiesības
Administratīvā atbildība
ES fondi
Starptautiskās privāttiesības
Enerģētikas tiesības
Valsts pārvalde
Profesionālā ētika
Juridiskā tehnika un valoda
Tiesību politika un prakse Covid-1...
Interešu pārstāvība
E-lieta
Pacientu tiesības
Sankcijas
Militārās tiesības
Trauksmes celšana
Tiesību prakse
Satversmes tiesas nolēmumi
Eiropas Savienības Tiesas nolē...
Eiropas Cilvēktiesību tiesas n...
Tiesu nolēmumi civillietās
Tiesu nolēmumi krimināllietās
Tiesu nolēmumi administratīvaj...
Valsts iestāžu lēmumi
--- Uzņēmumu reģistrs
--- Konkurences padome
--- Patērētāju tiesību aizsard...
--- Centrālā vēlēšanu komisij...
Atzinumi un viedokļi
--- Konstitucionālo tiesību komi...
--- Tiesībsargs
--- Citas institūcijas
Autors
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties