MEKLĒT ARHĪVĀ
VISS SATURS
VISS SATURS
ŽURNĀLS
JAUNUMI
DOMNĪCA
BIBLIOTĒKA
STUDENTIEM
AFIŠA
FOTO & VIDEO
ATRASTI 0 REZULTĀTI
NO
LĪDZ
žurnāls / Viedoklis
17. Maijs 2016 /NR. 20 (923)
Lai arī tām lielākoties ir kampaņveidīgs raksturs, var teikt, ka sistemātiskas, mērķtiecīgas publicistiskas aktivitātes vērojam jau ļoti daudzus gadus. Tās izpaužas, noteiktām žurnālistu aprindām veidojot dažkārt vārdā nosauktu (konkrētu) un citreiz nenosauktu (tad jau it kā sanāk, ka – visu) Latvijas banku publisko tēlu un atpazīstamību ar tādiem apzīmējumiem kā "naudas atmazgāšanas centri", "netīrās naudas veļasmašīnas" u.tml. Ne reizi gan nav nācies dzirdēt, ka būtu stājies spēkā notiesājošs spriedums vai ka vispār būtu Latvijas tiesu instancēs skatīta kaut viena krimināllieta, kurā kādai bankai kā juridiskai personai piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi saistībā ar Krimināllikuma (KL) 195. pantā1 paredzētiem noziedzīgiem nodarījumiem, kurus bankas darbinieki vai koleģiālo institūciju locekļi būtu izdarījuši šīs bankas interesēs, šīs bankas labā vai šīs bankas nepienācīgas pārraudzības vai kontroles rezultātā (sk. KL 12. pantu un VIII1 nodaļu). Iespējams, ka attiecīgie žurnālisti ir vai nu pārcentušies un bijuši pārāk dāsni dažādu krimināltiesiskiem terminiem identisku vai pielīdzināmu epitetu izdalīšanā, vai arī ir spēlējuši noteiktas lomas citām valstīm izdevīgās Latvijas banku sektora reputācijas graušanas izrādēs. Neviena sabiedrības sargsuņa rejas taču nedrīkst pieklusināt tādi uzpurņi kā, piemēram, juristu izgudrotā jocība – nevainīguma prezumcija. ...
Pievienot mapei
žurnāls / Jurista vizītkarte
25. Novembris 2014 /NR. 46 (848)
Pievienot mapei
1 2
10 20 50
REZULTĀTI LAPĀ
Rubrika
Informācija
Skaidrojumi. Viedokļi
Priekšvārds
Tiesību prakse
Domu mantojums
Vēstules
Juridiskā literatūra
Sludinājumi. Reklāma
Citu pieredze
In memoriam
Akadēmiskā dzīve
Eiropas telpā
Intervija
Notikums
No citas puses
Diskusija
Nedēļas jurists
Redaktora sleja
Numura tēma
Viktorīna
Aptauja
Tiesību politika
Viedoklis
Juristu likteņi
Jurista vizītkarte
Īsziņas
Studenta Vārds
2014. gads Latvijas tieslietu sistēmā
Atskatā un darbībā
Justīcija attīstībai
Atsaucoties uz publicēto
Jurists un kultūra
Juridiskā darba tirgus
Tiesību prakses komentāri
Tiesību prakse. Judikatūra
Grāmatas
Lekcijas
Periodika
Prakses materiāli
Mūsu autors
Tiesību nozare
Administratīvās tiesības un proc...
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu lega...
Dzīvnieku aizsardzība
Tiesu darba organizācija
Policijas tiesības
Valsts un baznīca
Civiltiesības un process
--- Darba tiesības
--- Komerctiesības
--- Konkurences tiesības
--- Patērētāju tiesības
--- Intelektuālā īpašuma tiesības
--- Īres tiesības
--- Medicīnas tiesības
--- Šķīrējtiesu process
--- Maksātnespējas process
Krimināltiesības un process
Konstitucionālās tiesības
Starptautiskās tiesības
Tiesību teorija, vēsture un filoz...
Eiropas tiesības
Tiesu iekārta
Cilvēktiesības
Sociālās tiesības
Publiskie iepirkumi
Datu apstrāde
Tūrisma tiesības
Tehnoloģijas un mākslīgais intel...
--- Mākslīgais intelekts
Pašvaldību tiesības
Apdrošināšanas tiesības
Būvniecības tiesības
Vides tiesības
Nolēmumu piespiedu izpilde
Bērna tiesības
Administratīvā atbildība
ES fondi
Starptautiskās privāttiesības
Enerģētikas tiesības
Valsts pārvalde
Profesionālā ētika
Juridiskā tehnika un valoda
Tiesību politika un prakse Covid-1...
Interešu pārstāvība
E-lieta
Pacientu tiesības
Sankcijas
Militārās tiesības
Trauksmes celšana
Tiesību prakse
Satversmes tiesas nolēmumi
Eiropas Savienības Tiesas nolē...
Eiropas Cilvēktiesību tiesas n...
Tiesu nolēmumi civillietās
Tiesu nolēmumi krimināllietās
Tiesu nolēmumi administratīvaj...
Valsts iestāžu lēmumi
--- Uzņēmumu reģistrs
--- Konkurences padome
--- Patērētāju tiesību aizsard...
--- Centrālā vēlēšanu komisij...
Atzinumi un viedokļi
--- Konstitucionālo tiesību komi...
--- Tiesībsargs
--- Citas institūcijas
Autors
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties