MEKLĒT ARHĪVĀ
VISS SATURS
VISS SATURS
ŽURNĀLS
JAUNUMI
DOMNĪCA
BIBLIOTĒKA
STUDENTIEM
AFIŠA
FOTO & VIDEO
ATRASTI 0 REZULTĀTI
NO
LĪDZ
žurnāls / Tiesību prakse
9. Decembris 2008 /NR. 46 (541)
2008. gada oktobrī Senāts administratīvajās lietās ir taisījis 33 spriedumus, 26 lēmumus, 25 rīcības sēžu lēmumus, vienu blakus lēmumu un uzdevis vienu prejudiciālo jautājumu Eiropas Kopienu tiesai. Iespējams, ka lielākajai daļai žurnāla lasītāju tas šķiet pārsteidzoši, jo par to sīkākas informācijas nav bijis. Tāpat kā šādas informācijas nav bijis par iepriekšējiem 2008. gada mēnešiem. Ar šo publikāciju mēs atjaunojam Senāta Administratīvo lietu departamenta nolēmumos ietverto atziņu publicēšanu. Atjaunojam tādēļ, ka šāda tradīcija nav jauna. No 1928. līdz 1940. gadam Senāta nolēmumi saīsināti jau tika publicēti laikrakstā "Jurists". Manuprāt, ir pienācis laiks to atjaunot un tieši žurnālā "Jurista Vārds", jo žurnāls "Jurista Vārds" ir populārākais un vienīgais regulāri iznākošais un praktiski izmantojamais juridiskais izdevums visiem juristiem un tieslietu zinātņu studentiem. Pēdējā mēneša Senāta nolēmumi administratīvajās lietās – spriedumi, lēmumi un rīcības sēžu lēmumi – tiks nodoti publicēšanai tam sekojošā mēneša žurnāla "Jurista Vārds" lappusēs. Nolēmumi tiks saīsināti, izceļot atsevišķas svarīgākās atziņas. Mūsu mērķis ir vienīgi akcentēt galvenās Senāta atziņas, neaizņemot lasītāja laiku ar individuāliem lietas apstākļiem un lietas gaitas atreferējumu. Pilni Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedumi kā parasti pieejami elektroniski portālā tiesas.lv, bet atlasītie – Augstākās tiesas lapā www.at.gov.lv. Īpaši jāatzīmē, ka publicēšanai žurnāla "Jurista Vārds" lappusēs tiks nodotas Senāta lēmumos un rīcības sēžu lēmumos iekļautās atziņas, kuras citviet netiek publiskotas. Aicinu visus žurnāla "Jurista Vārds" lasītājus iepazīties ar Senāta atziņām administratīvajās lietās, izmantot tās valsts pārvaldē, juridiskajā praksē un zinātniskajā darbā! ...
Pievienot mapei
1 2 3 4 5 ... 6
10 20 50
REZULTĀTI LAPĀ
Rubrika
Informācija
Skaidrojumi. Viedokļi
Priekšvārds
Tiesību prakse
Domu mantojums
Vēstules
Juridiskā literatūra
Sludinājumi. Reklāma
Citu pieredze
In memoriam
Akadēmiskā dzīve
Eiropas telpā
Intervija
Notikums
No citas puses
Diskusija
Nedēļas jurists
Redaktora sleja
Numura tēma
Viktorīna
Aptauja
Tiesību politika
Viedoklis
Juristu likteņi
Jurista vizītkarte
Īsziņas
Studenta Vārds
2014. gads Latvijas tieslietu sistēmā
Atskatā un darbībā
Justīcija attīstībai
Atsaucoties uz publicēto
Jurists un kultūra
Juridiskā darba tirgus
Tiesību prakses komentāri
Tiesību prakse. Judikatūra
Grāmatas
Lekcijas
Periodika
Prakses materiāli
Mūsu autors
Tiesību nozare
Administratīvās tiesības un proc...
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu lega...
Dzīvnieku aizsardzība
Tiesu darba organizācija
Policijas tiesības
Valsts un baznīca
Civiltiesības un process
--- Darba tiesības
--- Komerctiesības
--- Konkurences tiesības
--- Patērētāju tiesības
--- Intelektuālā īpašuma tiesības
--- Īres tiesības
--- Medicīnas tiesības
--- Šķīrējtiesu process
--- Maksātnespējas process
Krimināltiesības un process
Konstitucionālās tiesības
Starptautiskās tiesības
Tiesību teorija, vēsture un filoz...
Eiropas tiesības
Tiesu iekārta
Cilvēktiesības
Sociālās tiesības
Publiskie iepirkumi
Datu apstrāde
Tūrisma tiesības
Tehnoloģijas un mākslīgais intel...
--- Mākslīgais intelekts
Pašvaldību tiesības
Apdrošināšanas tiesības
Būvniecības tiesības
Vides tiesības
Nolēmumu piespiedu izpilde
Bērna tiesības
Administratīvā atbildība
ES fondi
Starptautiskās privāttiesības
Enerģētikas tiesības
Valsts pārvalde
Profesionālā ētika
Juridiskā tehnika un valoda
Tiesību politika un prakse Covid-1...
Interešu pārstāvība
E-lieta
Pacientu tiesības
Sankcijas
Militārās tiesības
Trauksmes celšana
Tiesību prakse
Satversmes tiesas nolēmumi
Eiropas Savienības Tiesas nolē...
Eiropas Cilvēktiesību tiesas n...
Tiesu nolēmumi civillietās
Tiesu nolēmumi krimināllietās
Tiesu nolēmumi administratīvaj...
Valsts iestāžu lēmumi
--- Uzņēmumu reģistrs
--- Konkurences padome
--- Patērētāju tiesību aizsard...
--- Centrālā vēlēšanu komisij...
Atzinumi un viedokļi
--- Konstitucionālo tiesību komi...
--- Tiesībsargs
--- Citas institūcijas
Autors
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties