MEKLĒT ARHĪVĀ
ŽURNĀLS
VISS SATURS
ŽURNĀLS
JAUNUMI
DOMNĪCA
BIBLIOTĒKA
STUDENTIEM
AFIŠA
FOTO & VIDEO
ATRASTI 0 REZULTĀTI
NO
LĪDZ
žurnāls / Numura tēma
13. Februāris 2018 /NR. 7 (1013)
Valsts pārvaldes funkciju īstenošanas efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana un elektroniskās pārvaldes principu ieviešana ir būtiska valsts pārvaldes modernizācijas sastāvdaļa, un tā ir arī viena no valdības prioritātēm. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk –VARAM) norāda, ka tāda informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk – IKT) pārvaldība, kas ļauj racionāli un efektīvi izmantot IKT visā valsts pārvaldē, ir jāīsteno atbilstoši vienotai valsts politikai IKT pārvaldības jomā, nodrošinot efektīvu, caurskatāmu, ērtu, pieejamu valsts pārvaldi, kvalitatīvu pakalpojumu un informācijas pieejamību un sabiedrības iesaistīšanu valsts pārvaldē. Kvalitatīvi un pieejami valsts pārvaldes pakalpojumi, IKT rīki un elektroniskās iespējas ir nosacījumi valsts pārvaldes un uzņēmējdarbības attīstībai un modernizācijai visā valsts teritorijā, kā arī efektīvākai valsts administrācijas darbībai. Publiskās pārvaldes sistēmu datu un pakalpojumu atvēršana savstarpējai piekļuvei gan vienas valsts robežās, gan pāri tām uzlabos to darbības efektivitāti un atvieglos uzņēmumu un iedzīvotāju brīvu pārvienošanos. Digitālā vide iedzīvotāju ikdienā ieņem aizvien svarīgāku vietu, tāpēc arī no publiskās pārvaldes tie gaida efektīvāku darbību. Turklāt lielāka atvērtība un ieinteresēto personu iesaistīšana lēmumu pieņemšanā valsts pārvaldes sistēmas padarīs uzticamākas un pārskatatbildīgākas. Tāpat publiskā sektora datu un pakalpojumu atvēršana trešajām personām, pilnīgi ievērojot tiesisko regulējumu, kas attiecas uz personas datu un privātās dzīves aizsardzību, var sekmēt izaugsmi un konkurētspēju. Mūsdienās pasaulē un Latvijā arvien populārāki kļūst tādi pakalpojumi, kuru sniedzēji piedāvā koplietot, atkalizmantot vai attālināti izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. ...
Pievienot mapei
1 ... 5 6 7 8 9
10 20 50
REZULTĀTI LAPĀ
Rubrika
Informācija
Skaidrojumi. Viedokļi
Priekšvārds
Tiesību prakse
Domu mantojums
Vēstules
Juridiskā literatūra
Sludinājumi. Reklāma
Citu pieredze
In memoriam
Akadēmiskā dzīve
Eiropas telpā
Intervija
Notikums
No citas puses
Diskusija
Nedēļas jurists
Redaktora sleja
Numura tēma
Viktorīna
Aptauja
Tiesību politika
Viedoklis
Juristu likteņi
Jurista vizītkarte
Īsziņas
Studenta Vārds
2014. gads Latvijas tieslietu sistēmā
Atskatā un darbībā
Justīcija attīstībai
Atsaucoties uz publicēto
Jurists un kultūra
Juridiskā darba tirgus
Tiesību prakses komentāri
Tiesību prakse. Judikatūra
Grāmatas
Lekcijas
Periodika
Prakses materiāli
Mūsu autors
Tiesību nozare
Administratīvās tiesības un proc...
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu lega...
Fintech
Dzīvnieku aizsardzība
Tiesu darba organizācija
Policijas tiesības
Valsts un baznīca
Civiltiesības un process
--- Darba tiesības
--- Komerctiesības
--- Konkurences tiesības
--- Patērētāju tiesības
--- Intelektuālā īpašuma tiesības
--- Īres tiesības
--- Medicīnas tiesības
--- Šķīrējtiesu process
--- Maksātnespējas process
Krimināltiesības un process
Konstitucionālās tiesības
Starptautiskās tiesības
Tiesību teorija, vēsture un filoz...
Eiropas tiesības
Tiesu iekārta
Cilvēktiesības
Sociālās tiesības
Publiskie iepirkumi
Datu apstrāde
Tūrisma tiesības
Tehnoloģijas un mākslīgais intel...
--- Mākslīgais intelekts
Pašvaldību tiesības
Apdrošināšanas tiesības
Būvniecības tiesības
Vides tiesības
Nolēmumu piespiedu izpilde
Bērna tiesības
Administratīvā atbildība
ES fondi
Starptautiskās privāttiesības
Enerģētikas tiesības
Valsts pārvalde
Profesionālā ētika
Juridiskā tehnika un valoda
Tiesību politika un prakse Covid-1...
Interešu pārstāvība
E-lieta
Pacientu tiesības
Sankcijas
Militārās tiesības
Trauksmes celšana
Tiesību prakse
Satversmes tiesas nolēmumi
Eiropas Savienības Tiesas nolē...
Eiropas Cilvēktiesību tiesas n...
Tiesu nolēmumi civillietās
Tiesu nolēmumi krimināllietās
Tiesu nolēmumi administratīvaj...
Valsts iestāžu lēmumi
--- Uzņēmumu reģistrs
--- Konkurences padome
--- Patērētāju tiesību aizsard...
--- Centrālā vēlēšanu komisij...
Atzinumi un viedokļi
--- Konstitucionālo tiesību komi...
--- Tiesībsargs
--- Citas institūcijas
Autors
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties