7. Jūlijs 2009 /NR. 27 (570)
Skaidrojumi. Viedokļi
Izlīgums un taisnīgs krimināltiesisko attiecību noregulējums
Dr.iur.
Valentija Liholaja
LU Juridiskās fakultātes profesore 

2008. gada 4. novembrī “Jurista Vārdā” tika publicēta tiesību zinātnieku un praktiķu diskusija par cietušo tiesību problemātiku kriminālprocesā,1 aicinot turpināt sarunu vēl plašākā skatījumā. Savukārt 2008. gada 14. novembrī notika Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Kriminālprocesa likuma darbības trīs gadiem veltīta zinātniski praktiskā konference “Kurp ved kriminālprocess”,2 un vienā no tās sekcijām, kurā apsprieda kriminālprocesa pabeigšanas veidus un to virzību tiesā, tika lasīts arī referāts par izlīgumu un tā sekām kriminālprocesā, kura saturs tiks paplašināti atspoguļots šajā rakstā.

Sasaistot šos abus notikumus, kā arī izmantojot Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta un Judikatūras nodaļas apkopojuma “Tiesu prakse kriminālprocesa izbeigšanā un personas atbrīvošanā no kriminālatbildības, pamatojoties uz cietušā un apsūdzētā izlīgumu” rezultātus,3 vēlos atsaukties uz aicinājumu piedalīties minētajā diskusijā, saistot cietušo, izlīgumu un taisnīgu krimināltiesisko attiecību noregulējumu.

 

1. Izlīguma būtība kriminālprocesā

Izlīgums ir viens no krimināltiesisko attiecību noregulēšanas mehānisma elementiem un kā tāds kopumā vērtējams pozitīvi, jo likumam atbilstošu izlīgumu noslēgšana var sekmēt Kriminālprocesa likuma4 (turpmāk – KPL) mērķa – taisnīga krimināltiesisko attiecību noregulējuma bez neattaisnotas iejaukšanās personas dzīvē – sasniegšanu.

Kriminālprocesa likumā izlīguma jēdziens nav definēts, taču kriminālprocesa teorijā tas tiek skaidrots kā brīvprātīga vienošanās starp noziedzīgo nodarījumu izdarījušo personu un cietušo, kurā noziedzīgā nodarījuma izdarītājs atzīst savu vainu, savukārt cietušais atzīst, ka turpmāku pretenziju pret noziedzīga nodarījuma izdarītāju viņam nav.5

Tādējādi no minētā izsecināms, ka izlīgums starp cietušo un apsūdzēto atzīstams par tiesiski noslēgtu, ja: 1) tas noslēgts labprātīgi, 2) apsūdzētais atzīst savu vainu tam inkriminētajā nodarījumā, 3) cietušais atzīst, ka viņam līdz ar izlīguma noslēgšanu vairs nav nekādu pretenziju pret noziedzīgu nodarījumu izdarījušo personu.

Tie, kuri cietuši no patvaļīgas koku ciršanas šajos kriminālprocesos, nevarēja izlīgt ar apsūdzētajiem par mežsaimniecības interesēm un dabas videi kopumā nodarīto zaudējumu, un apsūdzēto atbrīvošanai no kriminālatbildības sakarā ar izlīgumu, izbeidzot kriminālprocesu, nebija pamata.

Saskaņā ar KPL 381. panta trešajā daļā un 536. panta otrajā daļā noteikto norāde uz izlīguma noslēgšanu labprātīgi ir obligāts šīs vienošanās elements, par ko tiesai jāpārliecinās pirms izlīguma parakstīšanas, ja par to tiek paziņots mutvārdos tiesas sēdes laikā, vai pēc rakstveida izlīguma saņemšanas (KPL 536. panta piektā daļa). Savukārt no KPL 379. panta ceturtās daļas izriet, ka izbeigt kriminālprocesu uz izlīguma pamata nedrīkst, ja ir iegūtas ziņas, ka izlīgums panākts draudu vai vardarbības rezultātā, vai izmantojot citus prettiesiskus līdzekļus. Tā ir būtiska izlīguma slēdzēju, it īpaši cietušā, tiesību aizsardzības garantija, lai arī jau minētajam apkopojumam iesniegtajos materiālos, ar kuriem man bija iespēja pilnībā iepazīties, šāds izlīguma tiesiskuma nosacījuma pārkāpums netika konstatēts.

Pilnīgi loģisks šķiet nosacījums, ka izlīguma gadījumā apsūdzētais atzīst savu vainu tam inkriminētā noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, jo nevar jau izlīgt par to, ko persona sakās vispār neesam izdarījusi. Taču, neraugoties uz šāda nosacījuma obligātumu, praksē ir arī gadījumi, kad uz izlīguma pamata no kriminālatbildības, izbeidzot kriminālprocesu, tiek atbrīvotas personas, kuras savu vainu atzīst daļēji vai neatzīst vispār.

Tā, piemēram, Rēzeknes tiesa kriminālprocesā S.D. un S.J. apsūdzībā konstatēja, ka apsūdzētie personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās izdarīja nelikumīgas medības, radot ar savām darbībām būtisku kaitējumu. Ar tiesas spriedumu S.D., kurš savu vainu atzina daļēji, skaidrojot, ka šāvis uz lapsu un, iespējams, varējis sašaut stirnu, tika atbrīvots no kriminālatbildības. Viņa apsūdzībā tika izbeigts kriminālprocess Krimināllikuma6 (turpmāk arī KL) 112. panta otrajā daļā paredzētā noziedzīga nodarījuma izdarīšanā sakarā ar noslēgto izlīgumu ar Valsts meža dienesta Rēzeknes virs­mežniecību. S.J., kurš savu vainu neatzina, vispār noliedzot atrašanos notikuma vietā, par KL 112. panta otrajā daļā paredzētajām nelikumīgajām medībām tika sodīts ar naudas sodu piecu minimālo mēnešalgu apmērā, t. i., Ls 800.7

Apelācijas kārtībā šo spriedumu pārsūdzēja S.J., lūdzot vai nu to atcelt un lietu nodot jaunai izskatīšanai, vai arī izskatīt lietu pēc būtības un viņu attaisnot, arī šoreiz apgalvodams, ka viņam inkriminēto noziedzīgo nodarījumu neesot izdarījis. Tā kā tiesas sēdes sagatavojošajā daļā tiesā tika iesniegts S.J. izlīgums ar jau minēto Rēzeknes virsmežniecību, apelācijas instances tiesa, atceļot pirmās instances tiesas spriedumu par S.J. notiesāšanu, atbrīvoja viņu no kriminālatbildības un kriminālprocesu izbeidza.8 Pie šā kriminālprocesa materiāliem vēl atgriezīšos, taču jau citā sakarībā.

Kriminālprocesa likumā ietverta norāde vēl uz vienu izlīguma nosacījumu, proti, tā seku apzināšanos, kas gan dažādos likuma pantos izteikta atšķirīgi. KPL 381. panta trešajā daļā noteikts, ka izlīgumā jānorāda, ka puses saprot tā sekas un kādi ir tā nosacījumi, savukārt KPL 536. panta otrajā daļā noteikts: ja izlīgumu iesniedz rakstveidā, tajā jābūt norādītam, ka cietušais saprot izlīguma sekas, un piektajā daļā – pirms izlīguma parakstīšanas vai pēc rakstveida izlīguma saņemšanas tiesa pārliecinās, vai cietušais saprot izlīguma sekas. Domājams, ka likumdevēja prasība par izlīguma seku apzināšanos vienādi būtu attiecināma gan uz cietušo, gan uz apsūdzēto kā vienlīdz svarīgs apstāklis abiem, un tas arī būtu jānostiprina likumā.

ABONĒ 2024.GADAM!
Trīs iespējas Tavai izvēlei: mazais, vidējais un lielais abonements!
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
VĒL ŠAJĀ ŽURNĀLĀ
VĒL PAR ŠO TĒMU
VĒL ŠAJĀ NOZARĒ
VĒL ŠAJĀ RUBRIKĀ
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties