20. Augusts 2013 /NR. 34 (785)
Informācija
Piesakies "Jurista Vārda" pētniecisko darbu konkursam!
1
Sākas darbu iesniegšana gadskārtējam zinātniski pētniecisko darbu konkursam
SATURA RĀDĪTĀJS

Jau astoto gadu pēc kārtas tiek izsludināts "Jurista Vārda" rīkotais pētniecisko darbu konkurss. Šī konkursa mērķis ir veicināt diskusiju par tiesību teoriju un praksi Latvijā, tajā iesaistot jaunos juristus, kā arī atbalstīt Latvijas jauno tiesībzinātnieku pirmos soļus tiesību zinātnē.

Iepriekšējie "Jurista Vārda" rīkotie konkursi jau pierādījuši, ka Latvijā, protams, netrūkst jauno talantu. Konkursos godalgotie darbi pēc publicēšanas žurnālā izpelnījušies galvenokārt atzinīgas lasītāju atsauksmes, tā pierādot, ka arī jurista iesācēja (vai pat vēl studenta) atziņas var būt vērtīgas Latvijas tiesībnieku saimei.

Pašiem konkursantiem dalība šajā pasākumā savukārt ir vairākos aspektos, pirmkārt dalība konkursā ir liela uzdrīkstēšanās nodot savu darbu pieredzējušu tiesību zinātnieku un praktiķu stingrajam vērtējumam un kalpo kā jauno tiesībnieku pašapziņas un pat drosmes pārbaude. Savukārt ja darbs tiek godalgots un publicēts "Jurista Vārdā", tas ir lielisks jaunā censoņa vārda pieteikums Latvijas juristu vidē. Šāds panākums var izrādīties arī noderīgs fakts jaunā tiesībnieka biogrāfijā kā uzņēmības un centības apliecinājums iespējamā darba devēja acīs.

Tāpat kā iepriekšējos gados arī šogad jaunie juristi un tieslietu studenti konkursam var iesniegt gan speciāli rakstītu darbu, gan arī studiju procesa ietvaros tapušu pētniecisku darbu (tai skaitā bakalaura darbu, diplomdarbu un maģistra darbu, kas aizstāvēts ne agrāk par 2012. gadu).

Šajā reizē konkursa darbi ir jāiesniedz līdz 2013. gada 13. oktobrim.

Iesniegtos darbus vērtēs "Jurista Vārda" zinātniski konsultatīvā padome un redakcija, kā arī redakcijas pieaicinātie eksperti un konkursa atbalstītāju pārstāvji.

Uzvarētājiem tiks piešķirts nedēļas žurnāla "Jurista Vārds" abonements nākamajam gadam, iespēja publicēt atzinību guvušo darbu "Jurista Vārdā", kā arī juridiskā literatūra, kas iznākusi žurnāla "Jurista Vārds" izdevēja – VSIA "Latvijas Vēstnesis" – apgādā. Žūrijai ir tiesības piešķirt arī veicināšanas balvas. Ar īpašām balvām konkursa tiesību nozaru sekciju uzvarētājus sveiks arī konkursa īpašie atbalstītāji.

Šajā "Jurista Vārda" numurā publicējam konkursa nolikumu un konkursa pieteikuma un rekomendācijas paraugus. Šis nolikums un veidlapas būs pieejamas arī juristavards.lv. Atbildes uz interesējošajiem jautājumiem par konkursu var iegūt, arī sazinoties ar organizatoriem: gatis.litvins@lv.lv.

"Jurista Vārda" redakcija aicina jaunos juristus un tieslietu studentus iesniegt savus pētījumus konkursam un vēl veiksmi visiem konkursa dalībniekiem!

"Jurista Vārda" rīkotā pētniecisko darbu konkursa nolikums

Lai attīstītu Latvijas juristu diskusiju par aktuāliem tiesību teorijas un prakses jautājumiem, iesaistot tajā jaunos juristus, kā arī nolūkā atbalstīt Latvijas jauno tiesībzinātnieku centienus, žurnāls tiesiskai domai un praksei "Jurista Vārds" (žurnāla izdevējs VSIA "Latvijas Vēstnesis") rīko pētniecisko darbu konkursu.

 

Pieteikums "Jurista Vārda" pētniecisko darbu 2013. gada konkursam

Rekomendācija darba iesniegšanai "Jurista Vārda" pētniecisko darbu konkursam

 

I. Konkursa dalībnieki

Konkursā var piedalīties ikviens valsts atzītas tiesību zinātņu profesionālās un akadēmiskās studiju programmas students, kurš mācās pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības, bakalaura vai maģistra studiju programmās, kā arī juristi, kas jau ir ieguvuši augstāko izglītību.

 

II. Konkursa darba saturs

Konkursa dalībnieks izstrādā un iesniedz vērtēšanai speciāli rakstītu pētniecisku darbu, kurā analizēta kāda nozīmīga tiesību teorijas vai prakses problēma, kā arī piedāvāti iespējamie problēmas risinājumi.

Konkursam var iesniegt arī studiju procesā rakstītus pētnieciskos darbus (to skaitā bakalaura darbus, diplomdarbus un maģistra darbus, kas aizstāvēti ne agrāk par 2012. gadu).

 

III. Konkursa darba forma

Speciāli konkursam rakstīta darba apjoms nedrīkst pārsniegt 15 A4 formāta lappuses datorsalikumā (attālums starp rindām – 1,5, burtu lielums – 12).

Studiju procesā tapušu darbu var iesniegt tādā veidā, kādā tas ir izstrādāts.

Titullapā jānorāda, ka darbs tiek iesniegts žurnāla "Jurista Vārds" rīkotajam pētniecisko darbu konkursam, kā arī šādas ziņas par autoru:

1) vārds, uzvārds;

2) dzīvesvieta;

3) kontaktinformācija (tālrunis, e-pasta adrese);

4) mācību iestāde;

5) studiju programma (pirmā līmeņa augstākā, profesionālā, bakalaura vai maģistra) vai laiks, kad iegūts pēdējais akadēmiskais vai profesionālais grāds jurisprudencē;

6) norāde par to, vai pētnieciskais darbs ir speciāli rakstīts konkursam vai arī tapis studiju procesa ietvaros.

 

IV. Konkursa darba iesniegšana

Darbs jāiesniedz žurnāla "Jurista Vārds" redakcijā līdz 2013. gada 13. oktobrim, sūtot uz elektronisko pastu juristavards@lv.lv vai elektronisko datu nesēju personiski nogādājot redakcijā Rīgā, Bruņinieku ielā 36 (tālr. 67310680). Darbu var iesniegt tikai elektroniskā formātā.

 

V. Pieteikums un rekomendācija

Iesniedzamajam darbam autors pievieno pieteikumu un augstskolas mācībspēka rekomendāciju darba iesniegšanai konkursā. Šim nolūkam ieteicams izmantot "Jurista Vārda" mājaslapā (juristavards.lv) konkursa sadaļā publicēto veidlapu.

 

Pieteikumā darba autors norāda darba nosaukumu, ziņas par sevi, apliecina, ka ir iepazinies ar konkursa nolikumu un tam piekrīt, apliecina, ka iesniegtais darbs ir autora paša radīts, kā arī uzvaras gadījumā apņemas darbu piemērot publicēšanai atbilstoši "Jurista Vārda" redakcijas prasībām un noteiktajiem termiņiem.

 

Rekomendācijā augstskolas mācībspēks apliecina, ka konkursam pieteiktais darbs ir īpaši kvalitatīvs un var interesēt plašu juristu loku, darbā atklāti nozīmīgi, jauni vai maz pētīti tiesību jautājumi un problēmas, piedāvāti novatoriski to risināšanas veidi un/vai izdarīti zinātniski augstvērtīgi secinājumi.

 

Rekomendācija nepieciešama visiem konkursa darbiem – gan konkursam speciāli rakstītajiem, gan tādiem, kas tapuši studiju procesā.

 

Pieteikumu paraksta konkursa darba autors, rekomendāciju – augstskolas mācībspēks, kas iesaka darbu dalībai konkursā.

 

Pieteikums un rekomendācija papīra formātā ar parakstu oriģināliem darba autoram jāiesniedz žurnāla "Jurista Vārds" redakcijā līdz 2013. gada 13. oktobrim (pieteikumu un rekomendāciju nevar iesniegt elektroniskā formātā, izņemot, ja tas parakstīts ar elektronisku parakstu):

a) personiski – redakcijā Rīgā, Bruņinieku ielā 36, tālr. 67310680 vai 67310680;

b) pa pastu – adrese: "Jurista Vārds", Rīgā, Bruņinieku ielā 36, LV–1011 (pasta zīmogs – ne vēlāk par 2013. gada 13. oktobri).

 

VI. Vērtēšanas kritēriji

Konkursa darbi tiek vērtēti atbilstoši šādiem kritērijiem:

1) problēmas identifikācija (nozīmīga/ sarežģīta/ interesanta tiesību jautājuma pamanīšana);

2) problēmas risinājums (piedāvāts oriģināls/ veiksmīgs/ argumentēts risinājums);

3) iespēju robežās izmantota aktuālā tiesu prakse;

4) izmantotie zinātniskie avoti (analīze izdarīta juridiskās doktrīnas kontekstā);

5) valoda (izklāsts labā latviešu literārajā valodā, ievērotas gramatikas normas).

 

VII. Konkursa komisija un vērtēšanas kārtība

Konkursam iesūtītos darbus vērtē komisija, kuras sastāvā ir žurnāla "Jurista Vārds" zinātniski konsultatīvās padomes locekļi un redakcijas darbinieki, kā arī augstskolu mācībspēki un citi konkursa rīkotāju uzaicināti lietpratēji.

Konkursa darbi tiek vērtēti pa tiesību nozarēm (civiltiesības, valststiesības, krimināltiesības, tiesību teorija un vēsture, starptautiskās tiesības).

Konkursam iesniegtos darbus lasa vairāki konkursa komisijas locekļi un darbiem piešķir līdz desmit punktiem par katru nolikuma VI punktā minēto kritēriju.

Uzvar autori, kuru darbi katrā tiesību nozarē saņēmuši visvairāk punktu.

Ja kādā tiesību nozarē iesniegti vairāki līdzvērtīgi labi darbi, par uzvarētājiem tiek pasludināti visu šo darbu autori.

Gadījumā, ja kādā tiesību nozarē iesniegtie darbi nav pietiekami kvalitatīvi, konkursa komisija var neapbalvot nevienu no darbu autoriem.

Komisija piešķir arī veicināšanas balvas – par to skaitu un apjomu lemj atkarībā no iesūtīto darbu kvalitātes.

Lēmumu par konkursa uzvarētājiem un veicināšanas balvām komisijas locekļi pieņem kopīgā sēdē.

 

VIII. Rezultātu paziņošana un balvas

Konkursa rezultāti tiek paziņoti nobeiguma pasākumā 2013. gada novembrī, kā arī publicēti žurnālā "Jurista Vārds".

Konkursa noslēguma pasākuma norises vieta un laiks tiks izsludināti žurnālā "Jurista Vārds" pēc konkursa darbu iesniegšanas termiņa noslēguma.

Konkursā tiek piešķirtas galvenās balvas katrā tiesību nozarē atbilstoši nolikuma VII punktam: žurnāla "Jurista Vārds" 2014. gada abonements un žurnāla izdevēja VSIA "Latvijas Vēstnesis" apgādā izdotā juridiskā literatūra.

Komisija piešķir arī veicināšanas balvas – žurnāla "Jurista Vārds" pusgada abonementus.

Savas balvas var piešķirt arī konkursa atbalstītāji.

 

IX. Konkursa darbu publicēšana

Galvenās balvas un veicināšanas balvas saņēmušie darbi saskaņā ar konkursa komisijas ieteikumu tiek publicēti žurnālā "Jurista Vārds" ar norādi, ka tie godalgoti pētniecisko darbu konkursā. Autori pārstrādā konkursā iesūtītos darbus atbilstoši redakcijas prasībām. Publicēto darbu autori saņem honorāru atbilstoši žurnālā "Jurista Vārds" noteiktajai kārtībai.

ATSAUCE UZ ŽURNĀLU
Piesakies "Jurista Vārda" pētniecisko darbu konkursam!. Jurista Vārds, 20.08.2013., Nr. 34 (785), 4.-5.lpp.
VISI RAKSTI 20. Augusts 2013 /NR. 34 (785)
1 KOMENTĀRS
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
2zgllFUA
8. Septembris 2013 / 14:43
0
ATBILDĒT
I found your page and my computer shut down after a cratciil update. \" Thankfully, I remembered the title and came right back to it. I enjoyed reading your great article.
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties