15. Septembris 2015 /NR. 36 (888)
Skaidrojumi. Viedokļi
Satversmes tiesa – ārējo normatīvo aktu izdevēja
12
Jānis Priekulis
LU Juridiskās fakultātes maģistrants, ZAB "Borenius" jaunākais jurists 

Ņemot vērā Satversmes tiesas 2015. gada 16. aprīļa lēmumu par lietas ierosināšanu saistībā ar Latvijas Bankas tiesībām izdot ārējus normatīvos aktus, raksta mērķis ir raisīt diskusiju par institūcijām, kurām demokrātiskā un tiesiskā valstī likumdevējs var deleģēt tiesības izdot ārējus normatīvos aktus.

Atbilstoši Satversmes tiesas likuma 26. panta pirmajai daļai Satversmes tiesas kompetencē esošo lietu izskatīšanas procesuālo kārtību galvenokārt regulē Satversmes tiesas reglaments un Satversmes tiesas likums. Latvijas apstākļos par pierastu nav iespējams nosaukt situāciju, kad lietu izskatīšanas procesuālo kārtību tiesās regulē ne tikai likumdevēja pieņemts likums, bet arī Satversmes tiesas reglaments, ko pieņem pati Satversmes tiesa. Tas liek uzdot jautājumu par Satversmes tiesas reglamenta juridisko dabu, kas Latvijas tiesību zinātnē līdz šim īsti nav ticis pētīts.

Autors turpmāk rakstā pamatos savu izvirzīto tēzi, ka Satversmes tiesas reglaments ir uzskatāms par sui generis ārēju normatīvo aktu, un paskaidros, kāpēc Satversmes tiesai ir atzīstamas tiesības izdot ārēju normatīvo aktu, radot fundamentālu konstitucionālo tiesību precedentu, kura dēļ ir konstatējama konstitucionālā tradīcija post factum. Tāpat rakstā tiks aplūkots, kā likumdevējs izšķīrās par labu risinājumam, ka Satversmes tiesas reglaments regulē lietu izskatīšanas procesuālo kārtību. Raksta mērķis, ņemot vērā Satversmes tiesas 2015. gada 16. aprīļa lēmumu par lietas ierosināšanu saistībā ar Latvijas Bankas tiesībām izdot ārējus normatīvos aktus,1 ir arī raisīt diskusiju par institūcijām, kurām demokrātiskā un tiesiskā valstī likumdevējs var deleģēt tiesības izdot ārējus normatīvos aktus.

 

1. Satversmes tiesas reglaments kā lietu izskatīšanas procesuālās kārtības regulētājs

Ideja par to, ka Satversmes tiesas reglaments varētu regulēt ne vien Satversmes tiesas iekšējo struktūru un darba organizāciju, bet arī lietu izskatīšanas procesuālo kārtību, parādījās tikai brīdī, kad darbu pie Satversmes tiesas likumprojekta uzsāka 6. Saeima.2 Tā neakceptēja 5. Saeimas laikā izstrādātajā likumprojektā ietverto risinājumu, ka lietu izskatīšanas procesuālo kārtību līdzās Satversmes tiesas likumam noteiktu arī Civilprocesa kodeksa normas.3 Tā vietā tika izstrādāts likumprojekts, kurš noteica, ka lietu izskatīšanas procesuālo kārtību noteiks Satversmes tiesas likums un Satversmes tiesas procesa likums. Savukārt līdz pēdējā likuma pieņemšanai – Satversmes tiesas reglaments.4 Sagatavotais likumprojekts tika izskatīts ļoti ātri. No tā izskatīšanas pirmajā lasījumā līdz spēkā stāšanās brīdim 1996. gada 28. jūnijā pagāja vien nepilni pieci mēneši, un tā pieņemšanas gaitā attiecībā uz veidu, kādā vispārīgi tiks regulēta lietu izskatīšanas procesuālā kārtība, nekādas būtiskas izmaiņas netika veiktas.5

Likumdevējs Satversmes tiesai ir piešķīris normatīvo aktu jaunrades tiesības, radot Latvijas tiesiskajā sistēmā vēl īsti nepazīstamu ārēja normatīvā akta veidu un jautājumu par tā vietu ārējo normatīvo aktu hierarhijā.

Tādējādi sākotnējais – 6. Saeimas laikā izstrādātais – Satversmes tiesas likums paredzēja, ka līdz ar Satversmes tiesas procesa likuma spēkā stāšanās brīdi Satversmes tiesas reglamentam vairs nevajadzētu regulēt lietu izskatīšanas procesuālo kārtību. Tomēr Satversmes tiesas procesa likums tā arī netika pieņemts, un Satversmes tiesas reglaments vēl aizvien regulē lietu izskatīšanas procesuālo kārtību. Iemesli, kāpēc formālais likumdevējs izšķīrās par šādu soli, tiks noskaidroti raksta turpinājumā.

Galvenais iniciators šādam formālā likumdevēja lēmumam bija Eiropas komisija par demokrātiju caur likuma spēku (turpmāk – Venēcijas komisija). Tā norādīja, ka nav nepieciešams izstrādāt Satversmes tiesas procesa likumu, bet gan būtiskākos procesuālos jautājumus ietvert Satversmes tiesas likumā un pārējos atstāt pašas Satversmes tiesas kompetencē, regulējot tos savā reglamentā.6 Tās iniciatīvu pārņēma un tālāk Saeimā virzīja Satversmes tiesa, kura izstrādāja likumprojektu par grozījumiem Satversmes tiesas likumā, iestrādājot tajā Venēcijas komisijas iniciatīvu.7

Satversmes tiesas sagatavotais likumprojekts 7. Saeimā tika iesniegts 2000. gada 14. jūnijā.8 Kā minējis toreizējais Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietas izpildītājs9 Aivars Endziņš, tad Satversmes tiesas procesa likumprojekts netika izstrādāts, jo vairāki eksperti uzskatīja, ka tas nav nepieciešams tāpēc, ka pasaules praksē atsevišķi konstitucionālo tiesu procesu regulējoši likumi nepastāv.10 Tāpēc likumprojekts paredzēja, ka Satversmes tiesas likumā tiks iestrādātas visnepieciešamākās procesuālās normas, savukārt reglamentā – tikai gluži tehniskās.11 Tomēr šāds risinājums tolaik netika arī viennozīmīgi atbalstīts, un likumprojekta izskatīšanas gaitā pret to iebilda Tieslietu ministrija. Tā uzstāja, lai Satversmes tiesas reglaments nesaturētu ārējās tiesību normas un lai tās tiktu ietvertas Satversmes tiesas likumā, ja Satversmes tiesas procesa likuma izstrādi uzskatītu par nelietderīgu.12 Minētais tika pamatots, atsaucoties uz varas dalīšanas principu, kas liedzot Satversmes tiesai izdot ārējus normatīvos aktus. Proti, Satversme nepiešķir Satversmes tiesai normatīvo aktu jaunrades tiesības.13

Lai netiktu pārkāpts varas dalīšanas princips, Tieslietu ministrija piedāvāja četrus priekšlikumus,14 no kuriem par atbilstošāko tā atzina risinājumu, ka Satversmes tiesa pati izstrādātu savu reglamentu un to apstiprinātu Saeima ar lēmumu.15 Tomēr toreiz tas netika atbalstīts. Pret šādu priekšlikumu iebilda Saeimas Juridiskā biroja vecākā konsultante Gunta Višņakova, likumprojekta referents Linards Muciņš un Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietas izpildītājs Aivars Endziņš.16

Arī 7. Saeimas deputāti piekrita, ka Venēcijas komisijas un Satversmes tiesas iniciatīva ir atzīstama par labu, jo tā tika apstiprināta visos trīs lasījumos, kuros minētais likumprojekts tika izskatīts. Tādējādi likumdevējs ar 2000. gada 30. novembra grozījumiem Satversmes tiesas likumā izšķīrās, ka Satversmes tiesas procesa likums netiks izstrādāts, nosakot Satversmes tiesas likuma 26. panta pirmajā daļā, ka tā vietā lietu izskatīšanas procesuālo kārtību patstāvīgi regulēs Satversmes tiesas reglaments.17 Minētā tiesību norma līdz pat šim brīdim nav tikusi grozīta, un redakcijā, kādā to Saeima pieņēma ar 2000. gada 30. novembra grozījumiem Satversmes tiesas likumā, tā ir spēkā arī šobrīd. Tātad Satversmes tiesas likumā jau nepilnus deviņpadsmit gadus ir noteikts, ka Satversmes tiesas reglaments regulē lietu izskatīšanas procesuālo kārtību, no kuriem četrpadsmit gadus – patstāvīgi.

 

2. Satversmes tiesas reglaments kā sui generis ārējs normatīvais akts

Lietu izskatīšanai nepieciešamās procesuālās tiesību normas ir ietvertas ne vien Satversmes tiesas likumā, bet arī pašas Satversmes tiesas pieņemtajā Satversmes tiesas reglamentā.

ABONĒ 2024.GADAM!
Trīs iespējas Tavai izvēlei: mazais, vidējais un lielais abonements!
12 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Elīna
21. Septembris 2015 / 15:55
0
ATBILDĒT
Paldies par lielisko rakstu un cenšanos raisīt diskusiju! Un tas vēl ir tikai students...
Proficius Aliri
17. Septembris 2015 / 21:58
0
ATBILDĒT
Paldies autoram par interesanto un domātrosinošo rakstu! Diemžēl tādi tiesībteorētiski ir retums.
Manuprāt, tas likumdevēja pilnvarojums ir tāds pavisam neskaidrs, nenoteikts. Satversmes tiesas reglamenta (Reglaments) izdošanas pamats ir Satversmes tiesas likuma (STL) 14.pants. No tā izriet, ka Reglaments nosaka: 1) Satversmes tiesas struktūru un 2) darba organizāciju. Tas vispārīgi atbilst iestādes reglamentam vai nolikumam (VPIekL 73.p. 1.d. 1.punkts). Jā, STL 26.pantā ir norāde, ka lietas izskatīšanas procesuālo kārtību nosaka STL un Reglaments. Strukturāli tā vairāk līdzinās tiesību avotus nosaucošai normai, atsaucei uz citiem normatīvajiem aktiem. Tāpat arī pārvaldes lēmumu pieņemšanas procedūru regulē dažādi iestāžu iekšējie noteikumi (VPIekL 73.p. 1.d. 4.punkts) – procesuālas normas, tomēr tie nav ārējie normatīvie akti.
Iekšējais normatīvais akts nosaka kaut kādas procedūras kārtību, lai institūcija rīkotos vienveidīgi. Tas nevar pārkāpt ārējās tiesību normās noteiktu procesuālu kārtību, nevar noteikt procesuālus pienākumus privātpersonai. Tāpat iekšējais normatīvais akts nevar ietekmēt privātpersonas tiesību un pienākumu saturu pēc būtības (Senāta spriedums SKA-65/2012). Iekšējie noteikumi dažkārt tieši vai netieši skar privātpersonas. Piemēram, iestāžu iekšējie noteikumi par iesniegumu apriti varētu saturēt Reglamenta 55.punktam līdzvērtīgas normas.
Vēsturiskā interpretācija, iespējams, piedāvā argumentus, ka Reglaments varētu būt iecerēts kā ārējais normatīvais akts. Tomēr, ja tāda iecere bija, labāk būtu bijis, ja to skaidri ierakstītu likumā. Šobrīd viegli iespējams izteikt pretēju viedokli, ka šāda interpretācija ir mēģinājums “legalizēt” Reglamenta saturu, padarīt esošo par vēlamo…
Rakstā apgalvots, ka “ārējo normatīvo aktu hierarhijā Satversmes tiesas reglaments atrodas zemāk par likumu”. Interesanti, kādi apsvērumi to tā viennozīmīgi ļauj apgalvot. Tas, ka pilnvarojums izdot Reglamentu ietverts likumā? Tradicionāli tiesību normas vietu hierarhijā nosaka divi faktori: 1) institūcija, kura to pieņēmusi un 2) pieņemšanas procedūra. Reglamentu pieņem Satversmes tiesa ar visa tiesnešu sastāva absolūto balsu vairākumu. Piemēram, par Satversmes tiesas spriedumu kā normatīvo aktu M.Paparinskis rakstīja, ka tas ir augstāks par visiem normatīvajiem aktiem, izņemot Satversmi un konstitucionālos likumus (Satversmes tiesas spriedums kā normatīvs akts. Likums un Tiesības, 2003, nr.5, 148.lpp.). Taču lietas var izskatīt arī trīs tiesnešu sastāvā, spriedumu pieņemt ar balsu vairākumu.
Dita Amoliņa
15. Septembris 2015 / 10:51
0
ATBILDĒT
Paldies autoram par rakstu. Daudz interesantu ideju, kas papildina izpratni par konstitucionālās kontroles tvērumu.
Satversmes tiesas reglaments tiešām ir fenomenāls tiesību institūts. Dažus apsvērumus par tā juridisko dabu kopā ar dr.iur. Anitu Rodiņu ieskicējām rakstā žurnālā “Juridiskā zinātne” Nr. 6. Proti, ir daudz praktisku dabas jautājumu, kas saitīti ar Satversmes tiesas reglemntu. Piemēram, 2012. gada aprīlī Satversmes tiesa saņēma konstitucionālo sūdzību, kurā līdztekus dažādiem prasījumiem bija ietverts lūgums vērtēt arī Satversmes tiesas reglamenta normas (67. punkts) atbilstību augstāka juridiskā spēka normām. Ja lieta tiktu ierosināta, varētu sākties diskusija par to, vai Satversmes tiesa šajā gadījumā nav tiesnesis pati savā lietā. Vienlaikus gan jānorāda, ka Satversmes tiesas procesa regulējuma atbilstība augstāka juridiskā spēka tiesību normām jau ir tikusi vērtēta (lietā Nr.2002-09-01).
RĀDĪT VĒL KOMENTĀRUS / 9
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties