13. Septembris 2016 /NR. 37 (940)
Informācija
Piesakies ikgadējam “Jurista Vārda” pētniecisko darbu konkursam

Tiem, kas par savu mūža profesiju izvēlējušies jurista arodu, galvenie darba instrumenti ir pildspalva (klaviatūra) un papīrs (datora ekrāns). Tomēr vislielākā loma veiksmīgas, pilnvērtīgas karjeras veidošanai ir asam prātam, spējai orientēties juridiskajā literatūrā (atšķirt labu no paviršas), kā arī lieliskām valodas zināšanām – sākot jau ar latviešu pareizrakstību un gramatiku.

Visas šīs juristam nepieciešamās pamatprasmes kombinācijā ar centību un interesi par pētāmo tematu atspoguļojas studentu rakstu darbos gan ieskaišu, gan eksāmenu u.c. formā. Sen jau pagājuši gadi, kad pārbaudījumos "izšmaukt" varēja ar skaistu smaidu, pedantisku rokrakstu un lekcijās dzirdētā atreferējumu. Mūsdienu neaptverami plašā informācijas jūklī labu studentu no "ķeksīša studenta" atšķirs tas, KO un KĀ par izvēlēto tematu autors būs rakstījis.

Tikpat labi, ņemot vērā to, ka jurisprudencē nekas nav "melns un balts" (par to liecina pastāvīgas juristu debates un strīdi gan par likuma normu izpratni, gan par dažādu principu kolīzijām), var gadīties arī otrādi: Tevi diemžēl Tava augstskola nav vēl novērtējusi! Varbūt pasniedzēji kļūdās. (Tā var būt!) Jebkurā gadījumā tieši 2016. gadā "Jurista Vārds" īpaši uzrunā jaunos tiesībniekus – jurisprudences debitantus: iedrošināties prezentēt sevi un savu darbu plašākam ekspertu lokam un gūt neatsveramu pieredzi un piedzīvojumu, piedaloties vienpadsmitajā "Jurista Vārda" pētniecisko darbu konkursā.

13. septembrī žurnāls "Jurista Vārds" izsludina pieteikšanos pētniecisko darbu konkursam, kas šogad noritēs jau vienpadsmito reizi. Šis juridiskās zinātnes studentu darbu konkurss ir vienīgās nacionāla mēroga tieslietu studentu un jauno juristu zinātniski pētniecisko darbu sacīkstes Latvijā.

"Jurista Vārda" mērķi, ik gadu rīkojot šo pasākumu, ir palikuši nemainīgi: iesaistīt jaunos tiesībniekus Latvijas tiesību sistēmai būtisku jautājumu apspriešanā, kā arī meklēt un plašākai sabiedrībai atklāt talantīgākos jaunos tiesību ekspertus. Konkursā iesniegto darbu vērtēs Latvijā atzīti tiesību zinātnieki un praktizējoši juristi.

Konkursa rīkošana un dalība tajā nozīmē ilgtermiņa ieguvumus gan žurnālam, gan konkursa dalībniekiem: šīs sacīkstes laureāti ir ļoti augstvērtīgs papildinājums "Jurista Vārda" autoru lokam, kas pakāpeniski un pārliecinoši nostājas līdzās pieredzējušām jurisprudences autoritātēm, savukārt ieraksts biogrāfijā, kas apliecina uzvaru šajā konkursā, var kļūt par nozīmīgu jebkura jaunā tiesībnieka profesionālās karjeras veicinātāju.

Konkursam darbus var iesniegt līdz 30. oktobrim.

Labu veiksmi vienpadsmitajā "Jurista Vārda" pētniecisko darbu konkursā!

Konkursa pieteikums .pdf
Konkursa pieteikums .doc
Konkursa rekomendācija .pdf
Konkursa rekomendācija .doc

"Jurista Vārda" pētniecisko darbu konkursa nolikums

Lai attīstītu Latvijas juristu diskusiju par aktuāliem tiesību teorijas un prakses jautājumiem, iesaistot tajā jaunos juristus, kā arī nolūkā atbalstīt Latvijas jauno tiesībzinātnieku centienus, žurnāls tiesiskai domai un praksei "Jurista Vārds" (izdevējs VSIA "Latvijas Vēstnesis") rīko pētniecisko darbu konkursu.

 

I. Konkursa dalībnieki

Konkursā var piedalīties ikviens valsts atzītas tiesību zinātņu profesionālās un akadēmiskās studiju programmas students, kurš mācās pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības, bakalaura vai maģistra studiju programmās, kā arī juristi, kas jau ir noslēguši tieslietu studijas.

 

II. Konkursa darba saturs

Konkursa dalībnieks izstrādā un iesniedz vērtēšanai speciāli rakstītu pētniecisku darbu, kurā analizēta kāda nozīmīga tiesību teorijas vai prakses problēma, kā arī piedāvāti iespējamie problēmas risinājumi.

Konkursam var iesniegt arī studiju procesā rakstītus pētnieciskos darbus (to skaitā bakalaura darbus, diplomdarbus un maģistra darbus, kas aizstāvēti 2015. vai 2016. gadā).

 

III. Konkursa darba forma

Speciāli konkursam rakstīta darba apjoms nedrīkst pārsniegt 25 A4 formāta lappuses datorsalikumā.

Studiju procesā tapušu darbu var iesniegt tādā veidā, kādā tas ir izstrādāts.

Titullapā jānorāda, ka darbs tiek iesniegts žurnāla "Jurista Vārds" rīkotajam pētniecisko darbu konkursam, kā arī šādas ziņas par autoru:

 • vārds, uzvārds;

 • dzīvesvieta;

 • kontaktinformācija (tālrunis, e-pasta adrese);

 • mācību iestāde;

 • studiju programma (pirmā līmeņa augstākā, profesionālā, bakalaura vai maģistra) vai laiks, kad iegūts pēdējais akadēmiskais vai profesionālais grāds jurisprudencē;

 • norāde par to, vai pētnieciskais darbs ir speciāli rakstīts konkursam vai arī tapis studiju procesa ietvaros.

 

IV. Konkursa darba iesniegšana

Darbs jāiesniedz žurnāla "Jurista Vārds" redakcijā līdz 2016. gada 30. oktobrim, sūtot to uz elektronisko pastu juristavards@lv.lv. Darbu var iesniegt tikai elektroniskā formātā.

 

V. Pieteikums un rekomendācija

Iesniedzamajam darbam autors pievieno pieteikumu un augstskolas mācībspēka rekomendāciju darba iesniegšanai konkursā. Šim nolūkam ieteicams izmantot "Jurista Vārda" mājaslapā (juristavards.lv) pie konkursa nolikuma publicētās veidlapas. Rekomendācija nepieciešama visiem konkursa darbiem – gan konkursam speciāli rakstītajiem, gan tādiem, kas tapuši studiju procesā.

Pieteikumā darba autors norāda darba nosaukumu, ziņas par sevi, apliecina, ka ir iepazinies ar konkursa nolikumu un tam piekrīt, apliecina, ka iesniegtais darbs ir autora paša radīts, kā arī uzvaras gadījumā apņemas darbu piemērot publicēšanai atbilstoši "Jurista Vārda" redakcijas prasībām un noteiktajiem termiņiem.

Rekomendācijā augstskolas mācībspēks apliecina, ka konkursam pieteiktais darbs ir īpaši kvalitatīvs un var interesēt plašu juristu loku, darbā atklāti nozīmīgi, jauni vai maz pētīti tiesību jautājumi un problēmas, piedāvāti novatoriski to risināšanas veidi un/vai izdarīti zinātniski augstvērtīgi secinājumi.

Pieteikumu paraksta konkursa darba autors, rekomendāciju – augstskolas mācībspēks, kas iesaka darbu dalībai konkursā.

Pieteikumu un rekomendāciju ar parakstiem (ieskenētu vai papīra formātā) darba autors iesniedz žurnāla "Jurista Vārds" redakcijā līdz 2016. gada 30. oktobrim:

 • ieskenētu, nosūtot uz e-pastu juristavards@lv.lv; vai

 • papīra formātā, nosūtot pa pastu uz adresi: "Jurista Vārds", Bruņinieku iela 36-12, Rīga, LV-1011 (pasta zīmogs – ne vēlāk par 2016. gada 30. oktobri).

 

VI. Vērtēšanas kritēriji

Konkursa darbi tiek vērtēti atbilstoši šādiem kritērijiem:

 • problēmas identifikācija (nozīmīga / sarežģīta / interesanta tiesību jautājuma pamanīšana);

 • problēmas risinājums (piedāvāts oriģināls / veiksmīgs / argumentēts risinājums);

 • iespēju robežās izmantota aktuālā tiesu prakse;

 • izmantotie zinātniskie avoti (analīze izdarīta juridiskās doktrīnas kontekstā);

 • valoda (izklāsts labā latviešu literārajā valodā, ievērotas gramatikas normas).

 

VII. Konkursa komisija un vērtēšanas kārtība

Konkursam iesūtītos darbus vērtē komisija, kuras sastāvā ir žurnāla "Jurista Vārds" autori un redakcijas locekļi, kā arī augstskolu mācībspēki un citi Latvijā atzīti tieslietu lietpratēji. Komisijā nepiedalās konkursam pieteikto darbu zinātniskie konsultanti vai rekomendētāji.

Konkursa darbi tiek vērtēti pa konkursa sekcijām, kas tiek veidotas pēc tiesību nozaru principa (civiltiesības, valststiesības, krimināltiesības, tiesību teorija un vēsture, starptautiskās tiesības utt.). Par konkursa sekciju skaitu, tematiku un darbu sadalījumu pa sekcijām lemj žurnāla "Jurista Vārds" redakcija, izvērtējot konkursam iesniegto darbu tematiku.

Konkursam iesniegtos darbus lasa vairāki konkursa komisijas locekļi un darbiem piešķir līdz desmit punktiem par katru nolikuma VI nodaļā minēto kritēriju.

Uzvar autori, kuru darbi katrā konkursa sekcijā saņēmuši visvairāk punktu.

Ja kādā tiesību nozarē iesniegti vairāki līdzvērtīgi labi darbi, par uzvarētājiem tiek pasludināti visu šo darbu autori.

Gadījumā, ja kādā tiesību nozarē iesniegtie darbi nav pietiekami kvalitatīvi, konkursa komisija attiecīgajā sekcijā var neapbalvot nevienu no darbu autoriem.

Komisija piešķir arī veicināšanas balvas – par to skaitu un apjomu lemj atkarībā no iesūtīto darbu kvalitātes.

Lēmumu par konkursa uzvarētājiem un veicināšanas balvām pieņem žurnāla "Jurista Vārds" redakcija, apkopojot konkursa komisijas locekļu iesniegtos konkursa darbu vērtējumus.

 

VIII. Rezultātu paziņošana un balvas

Konkursa rezultāti tiek paziņoti svinīgā konkursa noslēguma pasākumā 2016. gada decembrī, kā arī publicēti žurnālā "Jurista Vārds". Noslēguma pasākuma norises vieta un laiks tiks izsludināti žurnālā "Jurista Vārds" pēc konkursa darbu iesniegšanas termiņa noslēguma.

Konkursā tiek piešķirtas balvas katrā konkursa sekcijā atbilstoši nolikuma VII nodaļai: žurnāla "Jurista Vārds" 2017. gada abonements un žurnāla izdevēja VSIA "Latvijas Vēstnesis" apgādā izdotā juridiskā literatūra. Komisija var piešķirt arī veicināšanas balvas – žurnāla "Jurista Vārds" 2017. gada pusgada abonementus un juridisko literatūru.

Konkursa kopvērtējuma uzvarētājam VSIA "Latvijas Vēstnesis" piešķir galveno balvu: naudas balvu un grāmatu "Latvijas Republikas Satversmes komentāri. Ievads. I nodaļa. Vispārējie noteikumi".

Balvas konkursa uzvarētājiem un dalībniekiem var piešķirt arī citi konkursa atbalstītāji.

 

IX. Konkursa darbu publicēšana

Galvenās balvas un veicināšanas balvas saņēmušie darbi saskaņā ar konkursa komisijas ieteikumu tiek publicēti žurnālā "Jurista Vārds" ar norādi, ka tie godalgoti 2016. gada pētniecisko darbu konkursā. Autori pārstrādā konkursā iesūtītos darbus atbilstoši redakcijas prasībām. Publicēto darbu autori saņem honorāru atbilstoši žurnālā "Jurista Vārds" noteiktajai kārtībai.

ATSAUCE UZ ŽURNĀLU
Jurista Vārds Piesakies ikgadējam “Jurista Vārda” pētniecisko darbu konkursam. Jurista Vārds, 13.09.2016., Nr. 37 (940), 6.-7.lpp.
patīk
drukāt
VISI RAKSTI 13. Septembris 2016 /NR. 37 (940)
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties