3. Janvāris 2017 /NR. 1 (955)
Informācija
Jaunākie normatīvie akti Latvijā

Šajā tabulā atspoguļoti pagājušajā nedēļā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicētie normatīvie akti – Valsts prezidenta izsludinātie likumi un Ministru kabineta pieņemtie noteikumi. Norādīti arī šajā periodā publicētie (un līdz ar to spēkā stājušies) Satversmes tiesas spriedumi, kas, protams, nav normatīvie akti, taču spēka ziņā var tikt pielīdzināti Latvijas Republikas Saeimas pieņemtiem likumiem.

Latvijas Republikas oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” elektroniskā versija pieejama bez maksas: www.vestnesis.lv. Visus Latvijas Republikas normatīvos aktus gan to šobrīd spēkā esošajā konsolidētajā formā, gan vēsturiskajās versijās bez maksas var lasīt valsts SIA “Latvijas Vēstnesis” tiesību aktu vortālā www.likumi.lv. Plašāku informāciju par normatīvo aktu tapšanu, ieskaitot projektu anotācijas, var atrast Saeimas mājaslapā www.saeima.lv un Ministru kabineta mājaslapā www.mk.gov.lv.

Likumi

Nosaukums

Pieņemts

Stājas spēkā

Publicēts

Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā

20.12.2016.

01.01.2017.

30.12.2016.

Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"

20.12.2016.

01.01.2017.

30.12.2016.

Grozījums likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"

20.12.2016.

01.01.2017.

30.12.2016.

Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā

20.12.2016.

01.01.2017.

30.12.2016.

Grozījums likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"

20.12.2016.

01.01.2017.

30.12.2016.

Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"

22.12.2016.

01.01.2017.

29.12.2016.

Grozījums Krimināllikumā

15.12.2016.

12.01.2017.

29.12.2016.

Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem"

15.12.2016.

01.01.2017.

29.12.2016.

Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"

15.12.2016.

12.01.2017.

29.12.2016.

Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā

15.12.2016.

01.01.2017.

29.12.2016.

Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā

15.12.2016.

01.01.2017.

29.12.2016.

Publisko iepirkumu likums

15.12.2016.

01.03.2017.

29.12.2016.

Par sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola"

15.12.2016.

15.01.2017.

29.12.2016.

Grozījums Atkritumu apsaimniekošanas likumā

08.12.2016.

01.01.2017.

29.12.2016.

Grozījums Alkoholisko dzērienu aprites likumā

15.12.2016.

24.12.2016.

23.12.2016.

Grozījumi Nacionālās drošības likumā

08.12.2016.

01.01.2017.

21.12.2016.

Grozījumi Civilprocesa likumā

08.12.2016.

04.01.2017.

21.12.2016.

Grozījumi Zinātniskās darbības likumā

08.12.2016.

22.12.2016.

21.12.2016.

Grozījums likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"

08.12.2016.

01.01.2017.

21.12.2016.

Par Daugavpils Universitātes Satversmes grozījumiem

08.12.2016.

04.01.2017.

21.12.2016.

Grozījumi Ārstniecības likumā

01.12.2016.

22.12.2016.

21.12.2016.

Grozījumi Starptautiskās palīdzības likumā

01.12.2016.

04.01.2017.

21.12.2016.

Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums

01.12.2016.

01.02.2017.

21.12.2016.

 

Noteikumi

Nosaukums

Nr.

Pieņemts

Stājas spēkā

Publicēts

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi

871

20.12.2016.

29.12.2016.

28.12.2016.

Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu

870

20.12.2016.

28.12.2016.

27.12.2016.

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos""

869

20.12.2016.

24.12.2016.

23.12.2016.

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos"

868

20.12.2016.

01.01.2017.

23.12.2016.

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumos Nr. 352 "Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"

867

20.12.2016.

24.12.2016.

23.12.2016.

Īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām

866

20.12.2016.

24.12.2016.

23.12.2016.

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 18. decembra noteikumos Nr. 876 "Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības noteikumi"

865

20.12.2016.

01.01.2017.

23.12.2016.

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumos Nr. 1245 "Kārtība, kādā tiek veikta informācijas apmaiņa nodokļu jomā starp Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm un ārvalstu kompetentajām iestādēm, ar kurām ir noslēgti Latvijas Republikas Saeimas apstiprināti starptautiskie līgumi"

864

20.12.2016.

01.01.2017.

23.12.2016.

Par Vienošanos par Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam finansēšanu un īstenošanu

863

20.12.2016.

24.12.2016.

23.12.2016.

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām"

862

20.12.2016.

01.01.2017.

23.12.2016.

Zudumu apmēru noteikšanas kārtība muitas uzraudzībā esošajām nefasētajām precēm

861

20.12.2016.

01.01.2017.

23.12.2016.

Daugavas hidroelektrostaciju ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas hidroelektrostacijas ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu finansēšanai piešķirtās ikgadējās budžeta dotācijas izlietojuma kārtība

860

20.12.2016.

01.01.2017.

23.12.2016.

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.2. pasākuma "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana" īstenošanas noteikumi

859

20.12.2016.

24.12.2016.

23.12.2016.

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumos Nr. 18 "Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību"

858

20.12.2016.

01.01.2017.

23.12.2016.

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 27. janvāra noteikumos Nr. 30 "Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai"

857

20.12.2016.

01.01.2017.

23.12.2016.

Grozījums Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 300 "Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000)"

856

20.12.2016.

01.01.2017.

23.12.2016.

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 983 "Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem"

855

20.12.2016.

01.01.2017.

23.12.2016.

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumos Nr. 1294 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm"

854

20.12.2016.

01.01.2017.

23.12.2016.

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 404 "Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas"

853

20.12.2016.

01.01.2017.

23.12.2016.

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 22. maija noteikumos Nr. 361 "Dabas resursu nodokļa piemērošanas noteikumi transportlīdzekļiem"

852

20.12.2016.

01.01.2017.

23.12.2016.

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumos Nr. 1293 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem"

851

20.12.2016.

01.01.2017.

23.12.2016.

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 19. maija noteikumos Nr. 450 "Kārtība, kādā slēdz un izbeidz līgumu par nolietotu transportlīdzekļu, preču un izstrādājumu iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu vai videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu, lai saņemtu atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas"

850

20.12.2016.

01.01.2017.

23.12.2016.

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. septembra noteikumos Nr. 736 "Iepakojuma apsaimniekošanas padomes nolikums"

849

20.12.2016.

01.01.2017.

23.12.2016.

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.2. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)" īstenošanas noteikumi

848

20.12.2016.

24.12.2016.

23.12.2016.

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 3. jūnija noteikumos Nr. 273 "Noteikumi par jūrnieku veselības atbilstību darbam uz kuģa"

847

20.12.2016.

01.01.2017.

23.12.2016.

Noteikumi par kultūras pieminekļu, tajā skaitā valstij piederošo senlietu, mākslas un antikvāro priekšmetu izvešanu no Latvijas un ievešanu Latvijā

846

20.12.2016.

01.01.2017.

23.12.2016.

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtība

845

20.12.2016.

01.01.2017.

23.12.2016.

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 442 "Noteikumi par akcīzes preču Eiropas Savienības kopējā muitas tarifa (TARIC) nacionālajiem papildkodiem un to piemērošanas kārtību"

844

20.12.2016.

01.01.2017.

23.12.2016.

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 908 "Kārtība, kādā piemēro pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības institūcijām un Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO), un kārtība, kādā atmaksā akcīzes nodokli par Latvijas Republikā iegādātajām akcīzes precēm"

843

20.12.2016.

01.01.2017.

23.12.2016.

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumos Nr. 162 "Noteikumi par kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienestam sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem"

842

20.12.2016.

01.01.2017.

23.12.2016.

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 10. septembra noteikumos Nr. 778 "Valsts ieņēmumu dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"

841

20.12.2016.

24.12.2016.

23.12.2016.

Noteikumi par Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritoriju platību, tās teritoriju robežu noteikšanas un aktualizēšanas kārtību un kritērijiem

840

20.12.2016.

24.12.2016.

23.12.2016.

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība"

839

20.12.2016.

01.01.2017.

23.12.2016.

Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 595 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu ārstniecības personām"

838

20.12.2016.

01.01.2017.

23.12.2016.

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība"

837

20.12.2016.

01.01.2017.

23.12.2016.

Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevu 2017. gadā

836

20.12.2016.

01.01.2017.

23.12.2016.

Noteikumi par tiesu ekspertīžu iestāžu sarakstu un tiesu ekspertu specialitāšu klasifikatoru

835

20.12.2016.

24.12.2016.

23.12.2016.

Tiesu ekspertu sertifikācijas un resertifikācijas kārtība

834

20.12.2016.

24.12.2016.

23.12.2016.

Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2017.–2019. gadam

813

20.12.2016.

01.01.2017.

23.12.2016.

Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi

812

20.12.2016.

01.01.2017.

23.12.2016.

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 442 "Kārtība, kādā izsniedzamas, anulējamas vai uz laiku apturamas atļaujas starptautiskajiem kravas pārvadājumiem ar autotransportu"

833

20.12.2016.

23.12.2016.

22.12.2016.

Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 25. marta noteikumos Nr. 213 "Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrējamo kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtība"

832

20.12.2016.

23.12.2016.

22.12.2016.

Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktās institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību

831

20.12.2016.

23.12.2016.

22.12.2016.

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumos Nr. 324 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" aktivitātes "Pētniecība" projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums"

830

20.12.2016.

23.12.2016.

22.12.2016.

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 22. oktobra noteikumos Nr. 1174 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" īstenošanas kārtība un divpusējās sadarbības fonda sagatavošanas vizīšu projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums"

829

20.12.2016.

23.12.2016.

22.12.2016.

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 649 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" aktivitātes "Stipendijas" projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums un īstenošanas nosacījumi"

828

20.12.2016.

23.12.2016.

22.12.2016.

Kārtība, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā

827

20.12.2016.

23.12.2016.

22.12.2016.

Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 20. augusta noteikumos Nr. 619 "Kontrolpirkuma veikšanas kārtība"

826

20.12.2016.

23.12.2016.

22.12.2016.

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 2. janvāra noteikumos Nr. 16 "Preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtība"

825

20.12.2016.

01.01.2017.

22.12.2016.

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 15. janvāra noteikumos Nr. 40 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām"

824

20.12.2016.

01.01.2017.

22.12.2016.

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumos Nr. 785 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā"

823

20.12.2016.

01.01.2017.

22.12.2016.

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra noteikumos Nr. 66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību"

822

20.12.2016.

01.01.2017.

22.12.2016.

Noteikumi par vienotās azartspēļu automātu kontroles un uzraudzības sistēmas ieviešanas un uzturēšanas kārtību, sistēmā iekļaujamiem datiem un to apmaiņas kārtību

821

20.12.2016.

23.12.2016.

22.12.2016.

Noteikumi par elektroenerģijas nodokļa deklarācijas veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas kārtību

820

20.12.2016.

01.01.2017.

22.12.2016.

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas sniegtā maksas pakalpojuma cenrādis

819

20.12.2016.

01.01.2017.

22.12.2016.

Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 25. marta noteikumos Nr. 176 "Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas nolikums"

818

20.12.2016.

01.01.2017.

22.12.2016.

Noteikumi par valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 2017. gadā par personām, kuras ievietotas ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998. gada 1. janvārim

817

20.12.2016.

01.01.2017.

22.12.2016.

Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2017. gadā

816

20.12.2016.

01.01.2017.

22.12.2016.

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 9. janvāra noteikumos Nr. 40 "Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu"

815

20.12.2016.

23.12.2016.

22.12.2016.

Par Ministru kabineta 2003. gada 16. decembra noteikumu Nr. 698 "Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) konsultatīvās padomes nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem

814

20.12.2016.

23.12.2016.

22.12.2016.

Jūrnieku ārstu atzīšanas noteikumi

811

20.12.2016.

01.01.2017.

22.12.2016.

Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatu klasifikāciju

810

13.12.2016.

01.01.2017.

22.12.2016.

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 499 "Noteikumi par būvinspektoriem"

809

13.12.2016.

20.12.2016.

19.12.2016.

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 576 "Būvniecības valsts kontroles biroja nolikums"

808

13.12.2016.

20.12.2016.

19.12.2016.

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 3. jūlija noteikumos Nr. 468 "Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem"

807

13.12.2016.

01.01.2017.

19.12.2016.

VISI RAKSTI 3. Janvāris 2017 /NR. 1 (955)
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties