MEKLĒT ARHĪVĀ
VISS SATURS
VISS SATURS
ŽURNĀLS
JAUNUMI
DOMNĪCA
BIBLIOTĒKA
STUDENTIEM
AFIŠA
FOTO & VIDEO
ATRASTI 0 REZULTĀTI
NO
LĪDZ
žurnāls / Akadēmiskā dzīve
15. Oktobris 2013 /NR. 42 (793)
Turpinot tradīciju, Eiropas Tiesību studentu asociācija Latvijā (ELSA Latvija) aicina visu Latvijas augstskolu tiesību zinātņu studentus piedalīties profesora Kārļa Dišlera XV konstitucionālās tiesas procesa izspēlē. Šī izspēle uzskatāma par šobrīd prestižāko un tradīcijām bagātāko nacionālā mēroga tiesas procesa izspēli, kuru katru gadu tiesā izcili Latvijas tiesību eksperti. Izspēle visiem Latvijā studējošajiem tiesību zinātņu studentiem dod iespēju pierādīt savas prasmes un zināšanas par aktuāliem un problemātiskiem konstitucionālo tiesību jautājumiem. Turklāt, piedaloties izspēlē, topošie juristi jau studiju laikā var izjust tiesas procesa garu un iegūt reālos tiesas procesos nepieciešamo pieredzi un iemaņas, kā arī nozīmīgus kontaktus, kas ir neatņemama veiksmīgas jurista karjeras sastāvdaļa. Līdz ar to, iespējams, tieši šogad ir pienācis tas brīdis Tev, student, pierādīt un izaicināt sevi, piedaloties profesora Kārļa Dišlera XV konstitucionālās tiesas procesa izspēlē. Rakstveida kāzusa analīze jānosūta elektroniski līdz 2013. gada 17. novembra pulksten 23.59, sūtot to uz e-pastu elsa.latvija@gmail.com. Izspēles mutiskā daļa norisināsies 2013. gada 7. decembrī. Pēc papildu informācijas griezties pie ELSA Latvija, rakstot uz e-pastu elsa.latvija@gmail.com. Rūta Šutko, ELSA Latvija ...
Pievienot mapei
žurnāls / Akadēmiskā dzīve
23. Aprīlis 2013 /NR. 16 (767)
Eiropas studentu asociācija Latvijā (ELSA Latvija) jau piekto reizi aicina tiesību zinātņu studentus no visām Latvijas augstskolām piedalīties tiesas procesa izspēlē civiltiesībās. Sacensību mērķis ir ne tikai paaugstināt studējošo praktiskās iemaņas, bet arī veicināt vienotas tiesību izpratnes veidošanu, iejūtoties procesa dalībnieku statusā un īstenojot katras puses procesuālās tiesības. Šī gada kāzusa ietvaros studentiem būs jārisina situācija, kad ar fiktīva vai patiesi gribēta darījuma noslēgšanu tiek aizskartas trešās personas – kreditora – tiesības, ievērojot darījumu nošķiršanas problemātiku, kā arī samērā nekonsekvento tiesu praksi attiecībā uz piemērojamām normām. Turklāt būs jāmeklē atbildes arī uz citiem ne mazāk interesantiem jautājumiem – vai šādā gadījumā ir pieļaujams, neapstrīdot darījumu, vērst prasību pret atsavināto mantu un vai tiesa pamatoti atzinusi darījumu par spēkā neesošu ex officio. Šajā sakarā ELSA Latvija saka īpašu paldies šī gada kāzusa sastādītājam – J. Kārkliņa advokātu birojam. Lai piedalītos izspēlē, komandai jāsagatavo kasācijas sūdzība par "Pavasara apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas" 2013. gada 9. aprīļa spriedumu (skat. kāzusa tekstu). Kasācijas sūdzības noformēšanas noteikumus, kas ietveri izspēles nolikumā, interesenti var meklēt interneta vietnēs www. elsa.lv un www.jf.lu. lv. Sagatavotā kasācijas sūdzība līdz 2013. gada 19. maija plkst. 23.59 jānosūta uz e-pastu elsa .latvija@gmail.com. Izspēles mutiskā daļa risināsies Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē 2013. gada 1. jūnijā. Papildu informāciju var iegūt, rakstot uz ELSA Latvija e-pastu elsa.latvija@gmail.com. ELSA Latvija arī aicina interesentus apmeklēt informatīvo lekciju par izspēli 2013. gada 23. aprīlī plkst. 12.00 Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē Rīgā, Raiņa bulvārī 19, 43. auditorijā (4. stāvā). Arī šī gada tiesas procesa izspēli civiltiesībās, tāpat kā iepriekš, informatīvi atbalsta žurnāls "Jurista Vārds" , publicējot informāciju par izspēlēm, kā arī kāzusu. ...
Pievienot mapei
žurnāls / Akadēmiskā dzīve
16. Aprīlis 2013 /NR. 15 (766)
Eiropas studentu asociācija Latvijā (ELSA Latvija) jau piekto reizi aicina tiesību zinātņu studentus no visām Latvijas augstskolām piedalīties tiesas procesa izspēlē civiltiesībās. Sacensību mērķis ir ne tikai paaugstināt studējošo praktiskās iemaņas, bet arī veicināt vienotas tiesību izpratnes veidošanu, iejūtoties procesa dalībnieku statusā un īstenojot katras puses procesuālās tiesības. Šī gada kāzusa ietvaros studentiem būs jārisina situācija, kad ar fiktīva vai patiesi gribēta darījuma noslēgšanu tiek aizskartas trešās personas – kreditora – tiesības, ievērojot darījumu nošķiršanas problemātiku, kā arī samērā nekonsekvento tiesu praksi attiecībā uz piemērojamām normām. Turklāt būs jāmeklē atbildes arī uz citiem, ne mazāk interesantiem jautājumiem – vai šādā gadījumā ir pieļaujams, neapstrīdot darījumu, vērst prasību pret atsavināto mantu un vai tiesa pamatoti atzinusi darījumu par spēkā neesošu ex officio. Šajā sakarā ELSA Latvija saka īpašu paldies šī gada kāzusa sastādītājam – J.Kārkliņa advokātu birojam. Lai piedalītos izspēlē, komandai jāsagatavo kasācijas sūdzība par "Pavasara apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas" 2013. gada 9. aprīļa spriedumu (skat. kāzusa tekstu). Kasācijas sūdzības noformēšanas noteikumus, kas ietveri izspēles nolikumā, interesenti var meklēt interneta vietnēs www.elsa.lv un www.jf.lu.lv. Sagatavotā kasācijas sūdzība līdz 2013. gada 19. maija plkst. 23:59 jānosūta uz e- pastu elsa.latvija@gmail.com. Izspēles mutiskā daļa risināsies Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē 2013. gada 1. jūnijā. Papildu informāciju var iegūt, rakstot uz ELSA Latvija e-pastu elsa.latvija@gmail.com. ELSA Latvija arī aicina interesentus apmeklēt informatīvo lekciju par izspēli 2013. gada 23. aprīlī plkst.12:00 Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātē, Rīgā, Raiņa bulvārī 19, 43. auditorijā (4. stāvā). Arī šī gada tiesas procesa izspēli civiltiesībās, tāpat kā iepriekš, informatīvi atbalsta žurnāls "Jurista Vārds", publicējot informāciju par izspēlēm, kā arī kāzusu. ...
Pievienot mapei
Rubrika
Informācija
Skaidrojumi. Viedokļi
Tiesību prakse
Domu mantojums
Vēstules
Juridiskā literatūra
Sludinājumi. Reklāma
Citu pieredze
In memoriam
Akadēmiskā dzīve
Eiropas telpā
Intervija
Notikums
No citas puses
Diskusija
Nedēļas jurists
Redaktora sleja
Numura tēma
Viktorīna
Aptauja
Tiesību politika
Viedoklis
Juristu likteņi
Jurista vizītkarte
Īsziņas
Studenta Vārds
2014. gads Latvijas tieslietu sistēmā
Atskatā un darbībā
Justīcija attīstībai
Atsaucoties uz publicēto
Jurists un kultūra
Juridiskā darba tirgus
Tiesību prakses komentāri
Tiesību prakse. Judikatūra
Grāmatas
Lekcijas
Periodika
Prakses materiāli
Mūsu autors
Tiesību nozare
Administratīvās tiesības un proc...
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu lega...
Dzīvnieku aizsardzība
Tiesu darba organizācija
Policijas tiesības
Valsts un baznīca
Civiltiesības un process
--- Darba tiesības
--- Komerctiesības
--- Konkurences tiesības
--- Patērētāju tiesības
--- Intelektuālā īpašuma tiesības
--- Īres tiesības
--- Medicīnas tiesības
--- Šķīrējtiesu process
--- Maksātnespējas process
Krimināltiesības un process
Konstitucionālās tiesības
Starptautiskās tiesības
Tiesību teorija, vēsture un filoz...
Eiropas tiesības
Tiesu iekārta
Cilvēktiesības
Sociālās tiesības
Publiskie iepirkumi
Datu apstrāde
Tūrisma tiesības
Tehnoloģijas un mākslīgais intel...
--- Mākslīgais intelekts
Pašvaldību tiesības
Apdrošināšanas tiesības
Būvniecības tiesības
Vides tiesības
Nolēmumu piespiedu izpilde
Bērna tiesības
Administratīvā atbildība
ES fondi
Starptautiskās privāttiesības
Enerģētikas tiesības
Valsts pārvalde
Profesionālā ētika
Juridiskā tehnika un valoda
Tiesību politika un prakse Covid-1...
Interešu pārstāvība
E-lieta
Pacientu tiesības
Sankcijas
Militārās tiesības
Trauksmes celšana
Tiesību prakse
Satversmes tiesas nolēmumi
Eiropas Savienības Tiesas nolē...
Eiropas Cilvēktiesību tiesas n...
Tiesu nolēmumi civillietās
Tiesu nolēmumi krimināllietās
Tiesu nolēmumi administratīvaj...
Valsts iestāžu lēmumi
--- Uzņēmumu reģistrs
--- Konkurences padome
--- Patērētāju tiesību aizsard...
--- Centrālā vēlēšanu komisij...
Atzinumi un viedokļi
--- Konstitucionālo tiesību komi...
--- Tiesībsargs
--- Citas institūcijas
Autors
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties