MEKLĒT ARHĪVĀ
ŽURNĀLS
VISS SATURS
ŽURNĀLS
JAUNUMI
DOMNĪCA
BIBLIOTĒKA
STUDENTIEM
AFIŠA
FOTO & VIDEO
ATRASTI 0 REZULTĀTI
NO
LĪDZ
žurnāls / Vēstules
5. Janvāris 2010 /NR. 1 (596)
Pagājušā vasarā daudzi plašsaziņas līdzekļi plaši rakstīja par sasteigto un vairumā gadījumu par nepārdomātu un nepamatotu uzskatīto Latvijas Policijas akadēmijas likvidāciju 2009. gada 30. decembrī. Nedaudz statistikas – šajā rudens semestrī diplomu par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību saņēma 29, maģistra akadēmisko studiju programmu beidza 19, maģistra profesionālo studiju programmu – 135, profesionālo bakalaura studiju programmu “Publiskās tiesības” beidza 300 studenti, bet vēl 90 ir nokārtojuši valsts pārbaudījumus profesionālajā augstākās izglītības studiju programmā “Tiesību zinātne” un iegūs attiecīgo diplomu un vēl pieci pēc promocijas darba aizstāvēšanas ieguvuši juridiskās zinātnes doktora diplomu. Tagad visās struktūrvienībās, tajā skaitā akadēmiskajās, t. i., katedrās, kurās strādā visi profesori, zinātņu doktori un citi docējošie, kuriem vai nu jāsaņem bezdarbnieka pabalsti, vai jāpāriet uz citām augstskolām, notiek pēdējās to katedru sēdes, kurās, protams, tiek pārrunāts un izvērtēts viss kopā padarītais un sasniegtais. Lai dotu iespēju par to uzzināt arī kolēģiem – “Jurista Vārda” lasītājiem, nosūtu Jums iespējamai publikācijai Kriminālistikas katedras, kuras vadītājs esmu bijis kopš tās dibināšanas, pēdējās sēdes protokola izrakstu. Pielikumā: Kriminālistikas katedras protokola izraksts. Profesors Dr.habil.iur. A. Kavalieris ...
Pievienot mapei
1 2
10 20 50
REZULTĀTI LAPĀ
Rubrika
Informācija
Skaidrojumi. Viedokļi
Tiesību prakse
Domu mantojums
Vēstules
Juridiskā literatūra
Sludinājumi. Reklāma
Citu pieredze
In memoriam
Akadēmiskā dzīve
Eiropas telpā
Intervija
Notikums
No citas puses
Diskusija
Nedēļas jurists
Redaktora sleja
Numura tēma
Viktorīna
Aptauja
Tiesību politika
Viedoklis
Juristu likteņi
Jurista vizītkarte
Īsziņas
Studenta Vārds
2014. gads Latvijas tieslietu sistēmā
Atskatā un darbībā
Justīcija attīstībai
Atsaucoties uz publicēto
Jurists un kultūra
Juridiskā darba tirgus
Tiesību prakses komentāri
Tiesību prakse. Judikatūra
Grāmatas
Lekcijas
Periodika
Prakses materiāli
Mūsu autors
Tiesību nozare
Administratīvās tiesības un proc...
Civiltiesības un process
--- Darba tiesības
--- Komerctiesības
--- Konkurences tiesības
--- Patērētāju tiesības
--- Intelektuālā īpašuma tiesības
--- Īres tiesības
--- Medicīnas tiesības
--- Šķīrējtiesu process
--- Maksātnespējas process
Krimināltiesības un process
Konstitucionālās tiesības
Starptautiskās tiesības
Tiesību teorija, vēsture un filoz...
Eiropas tiesības
Tiesu iekārta
Cilvēktiesības
Sociālās tiesības
Publiskie iepirkumi
Datu aizsardzības tiesības
Tūrisma tiesības
Tehnoloģijas
--- Mākslīgais intelekts
Pašvaldību tiesības
Apdrošināšanas tiesības
Būvniecības tiesības
Vides tiesības
Nolēmumu piespiedu izpilde
Bērna tiesības
Administratīvā atbildība
ES fondi
Starptautiskās privāttiesības
Enerģētikas tiesības
Valsts pārvalde
Profesionālā ētika
Juridiskā tehnika un valoda
Tiesību politika un prakse Covid-1...
Lobēšana
Tiesību prakse
Satversmes tiesas nolēmumi
Eiropas Savienības Tiesas nolē...
Eiropas Cilvēktiesību tiesas n...
Tiesu nolēmumi civillietās
Tiesu nolēmumi krimināllietās
Tiesu nolēmumi administratīvaj...
Valsts iestāžu lēmumi
--- Uzņēmumu reģistrs
--- Konkurences padome
--- Patērētāju tiesību aizsard...
--- Centrālā vēlēšanu komisij...
Atzinumi un viedokļi
--- Konstitucionālo tiesību komi...
--- Tiesībsargs
--- Citas institūcijas
Autors
Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties