19. Marts 2013 /NR. 11 (762)
Numura tēma
Grozījumi Kriminālprocesa likumā un Krimināllikuma grozījumu ietekmētās izmaiņas kriminālprocesa praktiskajā norisē
Dr.iur.
Ārija Meikališa
LU Juridiskās fakultātes profesore 
Dr.iur.
Kristīne Strada-Rozenberga
LU Juridiskās fakultātes dekāne, profesore 

Pārmaiņu laiks kriminālprocesā nav beidzies – šādu apgalvojumu droši var attiecināt uz šī brīža situāciju Latvijā. Kopš laika, kad publicējām iepriekšējo rakstu "Jurista Vārdā" par kārtējām izmaiņām kriminālprocesuālajās tiesību normās, t.i., JV 23.02.2010. numurā, pagājuši trīs gadi. 2010. gada 23. februāra rakstā pievērsāmies Kriminālprocesa likumā (turpmāk - KPL) kārtējo, 11. (!) grozījumu apskatam. Šobrīd, kad pagājuši trīs gadi, atkal pienācis laiks apskatīt kārtējos, nu jau 17. (!!) KPL grozījumus.

Šo 2012. gada 20. decembrī Saeimā pieņemto grozījumu spēkā stāšanās datums noteikts 2013. gada 1. aprīlis. Šis datums nav nejaušs, jo tajā stājas spēkā arī līdz šim brīdim vieni no apjomīgākajiem grozījumiem Krimināllikumā (turpmāk – KL).1 Tieši grozījumi KL vairumā gadījumu noteikuši grozījumu nepieciešamību un saturu KPL normās. Vienlaikus nevar neminēt, ka vairāki KPL veiktie grozījumi nav saistīti ar izmaiņām KL, bet veikti citu apsvērumu dēļ. Tāpat nevar ignorēt faktu, ka kriminālprocesa praktiskās norises izmaiņas no 2013. gada 1. aprīļa būs ne tikai KPL grozījumu ietekmētas. Būtisku ietekmi uz kriminālprocesa praktisko norisi atstās arī KL grozījumi. Tādējādi šajā rakstā piedāvājam savu redzējumu gan par KPL veikto grozījumu saturu, gan par tām izmaiņām kriminālprocesa praktiskajā norisē, ko ieviesīs veiktie grozījumi KL. Ņemot vērā šī JV numura uzstādījumu – sniegt KL un KPL normu grozījumu skaidrojumu no to praktiskās piemērošanas viedokļa, šajā rakstā atturēsimies no attiecīgo jautājumu dziļa teorētiska apskata, galveno uzmanību veltot savam redzējumam par jauno normu izpratni un citiem praktiskās piemērošanas jautājumiem.

 

20.12.2012. likuma "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" [stājas spēkā 01.04.2013.]2 komentāri

Grozījumu vispārīgs apskats

1. Ar apskatāmo likumu veikti grozījumi 37 KPL pantos, tai skaitā divi panti izteikti jaunā redakcijā. KPL papildināts ar vienu jaunu pantu, kā arī ar četriem punktiem papildināti pārejas noteikumi. Tuvāk raksturojot KPL pamatteksta grozījumus, norādāms, ka vairums no tiem, t.i., 33 no 38, attiecināmi uz t.s. vietējo procesu (KPL A un B daļu).

2. Izmaiņas KPL A daļā attiecinātas uz:

• kriminālprocesa pamatprincipiem (grozīts viens pants);

• izmeklēšanas darbībām (grozīti divi panti);

• rīcību ar pierādījumiem (grozīts viens pants);

• ar brīvības atņemšanu saistītiem piespiedu līdzekļiem (grozīti seši panti, divi panti izteikti jaunā redakcijā).

3. Savukārt grozījumi B daļā attiecināti uz:

• kriminālprocesa izbeigšanu (grozīts viens pants);

• izlīguma īstenošanu (grozīts viens pants);

• pirmstiesas kriminālprocesa vispārīgiem noteikumiem (grozīti divi panti);

• nosacītu kriminālprocesa izbeigšanu (grozīti divi panti);

• prokurora priekšrakstu par sodu (grozīts viens pants);

• iztiesāšanu (grozīts viens pants);

• spriedumu (grozīts viens pants);

• lietas izskatīšanu apelācijas instancē (grozīts viens pants);

• spriedumu un lēmumu nodošanu izpildei (grozīti trīs panti);

• spriedumu un lēmumu izpildes gaitā radušos jautājumu izskatīšanu (grozīti četri panti);

• kriminālprocesa atjaunošanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem (grozīti četri panti).

4. KPL C daļā grozīti pieci panti, no tiem četri attiecināmi uz personas izdošanu Latvijai, viens – uz lūgumu ārvalstij par procesuālās darbības veikšanu.

5. Raksturojot KPL grozījumus saturiski, tos var iedalīt vairākās lielās grupās:

• grozījumi, kas veikti, reaģējot uz KL grozījumiem;

• grozījumi, kas veikti, ieviešot Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 5. aprīļa Direktīvā 2011/36/ES par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību, ar kuru aizstāj Padomes pamatlēmumu 2002/629/TI,3 paredzēto;

• grozījumi, kas veikti citu iemeslu dēļ, piemēram, iepriekš pieļauto kļūdu labošanas, tiesību normu pilnveidošanas u.c. nolūkā.

6. Grozījumus, kas veikti, reaģējot uz KL grozījumiem, savukārt var iedalīt:

• tādos, kuru veikšanas nepieciešamība tieši izriet no KL veiktajiem grozījumiem, piemēram, atteikšanās no kāda soda veida vai tml.;

• tādos, kuru veikšanas nepieciešamība pakārtoti saistīta ar KL veiktajiem grozījumiem, piemēram, nepieciešamība paredzēt samērīgu procesuālo termiņu risinājumu noziedzīgu nodarījumu klasifikācijas izmaiņu dēļ.

7. Virkne grozījumu (kopumā 17 pantos) veikti tikai, lai nodrošinātu terminoloģisku saskaņotību KL un KPL tekstos. Tā līdz ar to, ka no KL ir izslēgts soda veids "arests", veikti grozījumi KPL 264. panta pirmajā un otrajā daļā, 265. panta trešajā daļā un 270. panta pirmajā daļā, aizstājot vārdus "ar brīvības atņemšanu saistīts sods" ar "brīvības atņemšanas sods". Identiski grozījumi veikti arī KPL 420. panta pirmajā daļā un 532. panta pirmās daļas 4. punktā. Aresta izslēgšana no KL ir pamatā arī visiem grozījumiem KPL, ar kuriem no KPL svītrotas norādes uz arestu (KPL 634. p. 7. d., 637. p., 638. p. 1. d., 643. p. 1. d., 645. p. 2. d., 3. d., 648. p., 682. p. 1. d. 2. pkt., 683. p. 1. d., 685. p. 1. d., 692. p. 1. d.), vai arī vārds "arests" aizstāts ar "īslaicīgu brīvības atņemšanu" (646. panta nosaukumā un tekstā). KPL 418. pantā atbilstoši tam, ka no KL svītrota noziedzīgu nodarījumu atkārtotība, svītrota norāde par to, ka kriminālprocesa galīga izbeigšana nerada atkārtotību. Šie grozījumi nekādus papildu skaidrojumus neprasa, līdz ar to tiem tuvāk nepievērsīsimies. Tāpat tuvāk nepievērsīsimies KPL 827. panta grozījumiem, kur, novēršot acīmredzamu pārrakstīšanās kļūdu, atsauce uz KPL 827. pantu nomainīta ar atsauci uz 877. pantu.

8. Lielāku uzmanību pelnījuši pārējie grozījumi KPL A un B daļā, kā arī Pārejas noteikumos, kam tad arī tuvāk pievērsīsimies raksta turpinājumā.

Grozījumi KPL A daļā

9. Kā jau norādīts, KPL A daļā grozījumi veikti 12 pantos.

10. Pirmais no tiem veikts attiecībā uz vienu no kriminālprocesa pamatprincipiem, t.i., dubultās sodīšanas nepieļaujamību.

*KPL spēkā esošā redakcija

KPL redakcija spēkā no 01.04.2013.

25. pants. Dubultās sodīšanas nepieļaujamība (ne bis in idem)
(1) Personu par vienu un to pašu noziedzīgu nodarījumu var tiesāt un sodīt tikai vienu reizi.
(2) Atkārtota tiesāšana nav:
1) krimināllietas atkārtota iztiesāšana jebkuras instances tiesā, ja iepriekšējais tiesas nolēmums atcelts likumā noteiktajā pārsūdzības kārtībā pirms tā spēkā stāšanās;
2) krimināllietas jauna iztiesāšana uz jaunatklātu apstākļu pamata likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.
(3) ..
(4) ..
(5) Ja, sodot personu, konstatē, ka tai par to pašu nodarījumu ir piemērots administratīvs sods, šis administratīvais sods ir jāatceļ un jāņem vērā, nosakot kriminālsodu.
(6) Personu nevar tiesāt un sodīt Latvijā, ja tā par šo pašu nodarījumu notiesāta vai attaisnota ārvalstī, ar kuru Latvijai ir līgums par savstarpēju kriminālspriedumu atzīšanu vai līgums par ne bis in idem principa ievērošanu. Ja persona notiesāta citā ārvalstī, atkārtotas tiesāšanas gadījumā sodā ieskaitāma jau izciestā soda daļa.
(7) ..

25. pants. Dubultās sodīšanas nepieļaujamība (ne bis in idem)
(1) Personu par vienu un to pašu nodarījumu var tiesāt vai sodīt tikai vienu reizi.
(2) Atkārtota tiesāšana vai sodīšana nav:
1) krimināllietas atkārtota iztiesāšana jebkuras instances tiesā, ja iepriekšējais tiesas nolēmums atcelts likumā noteiktajā pārsūdzības kārtībā pirms tā spēkā stāšanās;
2) krimināllietas jauna iztiesāšana uz jaunatklātu apstākļu pamata likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā;
3) krimināllietas iztiesāšana vai atkārtota soda noteikšana tādā kriminālprocesā, kurā atcelts prokurora priekšraksts par sodu likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.
(21) Atkārtota tiesāšana vai sodīšana nav administratīvā pārkāpuma lietā pieņemtā soda atcelšana un kriminālprocesa uzsākšana, ja ir šādi jaunatklāti apstākļi:
1) ar spēkā stājušos nolēmumu atzītas cietušā vai liecinieka apzināti nepatiesas liecības, apzināti nepatiess eksperta atzinums, tulkojums, tiesas darbību protokolu vai lēmumu viltojums, kā arī citu pierādījumu viltojums, kuri bijuši pamatā nelikumīga nolēmuma pieņemšanai;
2) ar spēkā stājušos nolēmumu atzīta amatpersonas noziedzīga ļaunprātība, kas bijusi pamatā nelikumīga nolēmuma pieņemšanai;
3) citi apstākļi, kas, pieņemot nolēmumu, nav bijuši zināmi nolēmuma pieņēmējam un kas paši par sevi vai kopā ar agrāk konstatētajiem apstākļiem norāda, ka persona izdarījusi smagāku nodarījumu nekā tas, par kuru tā sodīta administratīvi.
(3) ..
(4) ..
(5) Ja, sodot personu, konstatē, ka tai par to pašu nodarījumu jau bijis piemērots un izpildīts sods, tad izciestais kriminālsods ieskaitāms jaunajā sodā atbilstoši Krimināllikumā noteiktajam, bet administratīvais sods jāņem vērā, nosakot jauno sodu.
(6) Personu nevar tiesāt vai sodīt Latvijā, ja tā par šo pašu nodarījumu notiesāta vai attaisnota ārvalstī, ar kuru Latvijai ir līgums par savstarpēju kriminālspriedumu atzīšanu vai līgums par ne bis in idem principa ievērošanu. Ja persona notiesāta citā ārvalstī, atkārtotas tiesāšanas gadījumā sodā ieskaitāma jau izciestā soda daļa.
(7) ..

* Tabulās, kurās ietverts KPL redakciju salīdzinājums, norādītas tikai tās attiecīgo pantu daļas, kurās notikušas izmaiņas. Tās pantu daļas, kuras nav grozītas, netiek citētas, bet attēlotas ar "..".

 

10.1. Šo principu regulējošajā KPL 25. pantā veikti vairāki grozījumi – panta pirmajā, otrajā un sestajā daļā, panta piektā daļa izteikta jaunā redakcijā, un pants papildināts ar jaunu – otro prim daļu. Veiktie grozījumi atzīstami gan par tikai terminoloģiski precizējošiem, gan arī par tādiem, kas pēc būtības papildina dubultās sodīšanas nepieļaujamības principa saturisko izklāstu KPL.

ABONĒ 2024.GADAM!
Trīs iespējas Tavai izvēlei: mazais, vidējais un lielais abonements!
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
VĒL ŠAJĀ ŽURNĀLĀ
VĒL PAR ŠO TĒMU
VĒL ŠAJĀ NOZARĒ
VĒL ŠAJĀ RUBRIKĀ
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties