16. Decembris 2014 /NR. 49 (851)
Tiesību prakse
Augstākas tiesas kompetence attiecībā uz pieteikumu par vēlēšanu rezultātu pārbaudi
Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta spriedums
Lietā Nr. SA – 5
2014. gada 31. oktobrī

Augstākās tiesas kompetencē attiecībā uz pieteikumu par vēlēšanu rezultātu pārbaudi ir ne tikai pārbaudīt Centrālās vēlēšanu komisijas lēmuma pareizību no formālā viedokļa (kļūdas balsu skaitīšanā, lēmuma sagatavošanā u.tml.), bet arī pārbaudīt vēlēšanu norises tiesiskumu, proti, tās atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 6. pantā un starptautisko tiesību dokumentos ietvertajiem vēlēšanu principiem.

Satversmes 18. pantā apzināti ietverts regulējums nodot vēlēšanu rezultātu pārbaudi parlamentam, nevis tiesai. Tomēr Satversmes 18. pants ir interpretējams no Satversmes 1. panta izrietošo demokrātiskas un tiesiskas valsts principu tvērumā, kuru atbilstoša un taisnīga piemērošana var notikt tikai gadījumā, ja tiek ņemta vērā attiecīgajā laikā valdošā izpratne par demokrātisku un tiesisku valsti un sabiedrībā pastāvošās vērtības.

Demokrātija, tiesiskums un cilvēktiesības tikai tad ir jēgpilnas, ja tās funkcionē efektīvi. Efektīvs tiesību aizsardzības mehānisms vēlēšanu rezultātu pārbaudē nozīmē tiesības lemt par rezultātu tiesiskumu, kas vienlaikus ietver arī tiesības atzīt to prettiesiskumu.

Tā kā Saeimas vēlēšanu likums paredz, ka visa valsts teritorija ir sadalīta vēlēšanu apgabalos, savukārt balsošana notiek vēlēšanu iecirkņos, šis iedalījums ir ņemams vērā, arī izskatot lietas par vēlēšanu tiesību pārkāpumiem. Ja ir konstatējams, ka vēlēšanu rezultāts ir ietekmēts konkrētā vēlēšanu iecirknī, ir lemjams par rezultātu tiesiskumu attiecīgajā iecirknī. Ja ir atzīstams vēlēšanu rezultātu prettiesiskums kādā vēlēšanu apgabalā, ir pamats lemt par apgabalu. Savukārt, ja tiek secināts, ka vēlēšanu rezultāts ir ietekmēts visā valsts teritorijā, ir pamats lemt par visiem Centrālās vēlēšanu komisijas apstiprinātajiem vēlēšanu rezultātiem.

Vēlētāju gribas ietekmēšana ar balsu uzpirkšanu ir rupjš vēlēšanu tiesību pārkāpums. Savukārt tas, cik atbildīgi paši vēlētāji izturas pret savām tiesībām un pienākumiem, ietekmē valsts organizācijas kvalitāti. Piekrītot piedāvājumam pārdot savu vēlētāja balsi, tiek grauti demokrātiskas valsts pamati. Bet arī šādos gadījumos attiecībā uz vēlēšanu norises tiesiskuma pārbaudi ir piemērojams tāds pats juridiskais kritērijs kā citos gadījumos – vēlēšanu rezultāti ir atceļami, ja ir pietiekami liela ticamība, ka konstatētie tiesību pārkāpumi ir ietekmējuši deputātu vietu sadalījumu.

Izskatāmajā lietā pietrūkst tiešu pierādījumu, kas ļautu tiesai ar pietiekamu ticamību atzīt, ka vēlēšanu pārkāpumi ir bijuši vai atsevišķos gadījumos bijuši tik lielā apjomā, ka tie ir mainījuši vēlēšanu iznākumu kādā vēlēšanu iecirknī. Tomēr vēlēšanu rezultāti atsevišķos vēlēšanu iecirkņos, pat ja neļauj konstatēt vēlēšanu rezultātu prettiesiskumu, ir nesaprotami, un esošajā tiesvedībā nav iespēju tos pārliecinoši izskaidrot.

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments kopsēdē šādā sastāvā: tiesas sēdes priekšsēdētāja tiesnese V. Krūmiņa, tiesnese J. Briede, tiesnesis A. Guļāns, tiesnese V. Kakste, tiesnese D. Mita, tiesnese I. Skultāne, tiesnese L. Slica, tiesnese R. Vīduša, piedaloties pieteicējas politiskās partijas ""Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija" pārstāvim A.E., atbildētājas Latvijas Republikas pusē pieaicinātās iestādes Centrālās vēlēšanu komisijas pārstāvei K.K., trešās personas politiskās partijas "Partija "Vienotība"" pārstāvim L.L., trešās personas politiskās partijas "Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" – "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"" pārstāvim A.T., trešās personas politisko partiju apvienības "Zaļo un Zemnieku savienība" pārstāvim K.B., politiskās partijas "No sirds Latvijai" pārstāvei I.L., atklātā tiesas sēdē izskatīja politiskās partijas ""Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija" pieteikumu par Centrālās vēlēšanu komisijas 2014. gada 22. oktobra lēmuma Nr. 116 "Par 12. Saeimas vēlēšanu rezultātiem" atcelšanu daļā par vēlēšanu rezultātiem Latgales vēlēšanu apgabalā.

 

Aprakstošā daļa

[1] Centrālā vēlēšanu komisija ar 2014. gada 22. oktobra lēmumu Nr. 116 "Par 12. Saeimas vēlēšanu rezultātiem" noteica 12. Saeimā ievēlētos deputātus.

[2] Politiskā partija ""Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija" (turpmāk – partija "Saskaņa") ir iesniegusi pieteikumu par minētā lēmuma atcelšanu daļā par vēlēšanu rezultātiem Latgales vēlēšanu apgabalā, kurā lūgts:

1) atcelt pilnībā vai daļā 12.Saeimas vēlēšanu rezultātus Latgales vēlēšanu apgabalā;

2) uzdot Centrālajai vēlēšanu komisijai nekavējoties pārskatīt politiskās partijas "Partija "Vienotība"" (turpmāk – partija "Vienotība") rezultātus 12. Saeimas vēlēšanās Latgales vēlēšanu apgabalā un atzīt, ka par deputāta kandidātu D.Z. deputātu kandidātu sarakstā nodotās vēlētāju balsis – par partijas "Vienotība" deputātu kandidātu sarakstu nodotās vēlēšanu zīmes – nav izmantojamas mandātu sadalē;

3) uzdot Centrālajai vēlēšanu komisijai atzīt par nederīgām velētāju par partijas "Vienotība" deputātu kandidātu sarakstu nodotās vēlēšanu zīmes, kurās ir izsvītroti visi deputātu kandidāti un atstāts tikai deputāta kandidāta D.Z. vārds un uzvārds, kā arī tās vēlēšanu zīmes, kurās ar "plusu" ir atzīmēts D.Z. vārds un uzvārds;

4) uzdot Centrālajai vēlēšanu komisijai pārskaitīt no atzītām par nederīgām vēlēšanu zīmēm izrietošās par vēlēšanu sarakstiem nodotās balsis Latgales vēlēšanu apgabalā un veikt izmaiņas 12. Saeimas vēlēšanu rezultātos Latgales vēlēšanu apgabalā partijas "Vienotība" sarakstā un citu partiju sarakstos.

Pieteikums pamatots ar turpmāk minētajiem argumentiem.

[2.1] Latgales vēlēšanu apgabalā notika plaša vēlētāju balsu pirkšana partijas "Vienotība" un tās deputāta kandidāta D.Z. interesēs. Tādējādi, pirmkārt, tika pārkāpts brīvu vēlēšanu princips, jo tika ierobežota vēlētāju brīva izvēle. Otrkārt, tika pārkāpts vienlīdzīgu vēlēšanu princips, jo deputāta kandidāts, kura interesēs tiek pirktas vēlētāju balsis, iegūst nepamatotas priekšrocības. Minētie pārkāpumi būtiski ietekmēja 12. Saeimas vēlēšanu rezultātus un deputātu vietu sadalījumu starp politiskajām partijām.

[2.3] Vēlētāju balsu pirkšanu pierāda vairāki Drošības policijas uzsāktie kriminālprocesi, kā arī plašsaziņas līdzekļu noskaidrotā informācija. No minētās informācijas izriet, ka Latgales vēlēšanu apgabalā uz vairākiem vēlēšanu iecirkņiem tikuši vesti vēlētāji, lai nobalsotu par partiju "Vienotība" un tās deputāta kandidātu D.Z. Par vienu balsi samaksāts no 5 līdz 20 euro. Vēlētāju balsu pirkšanu apstiprina arī vairākas partijas "Saskaņa" noskaidrotās personas, kā arī ievērojamais daudzums balsu, kuras saņēmis D.Z.

[2.4] Vēlēšanu rezultātu atcelšana Latgales vēlēšanu apgabalā un to korekcija par labu vēlēšanās godīgi uzvarējušajiem deputātu kandidātiem būtu samērīga ar privātpersonu tiesību ierobežojumu. Sabiedrība iegūtu apziņu, ka Latvijā notiek vienlīdzīgas un brīvas vēlēšanas un ka Latvijā ir demokrātiska valsts vara.

[3] Tiesas sēdē partijas "Saskaņa" pārstāvis uzturēja pieteikumu. Centrālās vēlēšanu komisijas pārstāve neatzina pieteikumu. Partijas "Vienotība" pārstāvis uzskatīja pieteikumu par nepamatotu.

Politiskās partijas "Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" – "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"" (turpmāk – Nacionālā apvienība) pārstāvis uzskatīja, ka nav pamata atcelt Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu daļā par vēlēšanu rezultātiem Latgales vēlēšanu apgabalā. Atzina, ka prettiesisku darbību konstatēšanas gadījumā ir anulējamas tās vēlēšanu zīmes, kurās partijas "Vienotība" deputāta kandidātam D.Z. ir izdarīta atzīme "+", bet pārējie deputātu kandidāti ir izsvītroti.

Partiju apvienības "Zaļo un Zemnieku savienība" pārstāvis uzskatīja pieteikumu par pamatotu.

Politiskās partijas "No sirds Latvijai" pārstāve uzskatīja pieteikumu par pamatotu.

[4] Tiesas sēdē tika nopratināti liecinieki, kuri sniedza turpmāk minētās liecības.

Liecinieks J.V. ir partijas "Vienotība" biedrs, strādā Viļānu slimnīcā. Liecināja, ka nedēļu pirms Saeimas vēlēšanām slimnīcas darbiniekiem zvanījusi sieviete, kura sevi dēvējusi par D.Z. sekretāri, un aicinājusi balsot Saeimas vēlēšanās par D.Z. Sieviete norādījusi, ka D.Z. paaugstināšot bērnu pabalstu. Vēlēšanu dienā cilvēki informēja, ka tikšot piešķirti 5 līdz 20 euro, ja vēlēšanu zīmē izdarīs atzīmi "+" iepretim D.Z. vārdam. Pēc vēlēšanām svētdien lieciniekam zvanīts un teikts, ka divi cilvēki ir saņēmuši 10 līdz 15 euro par to, ka ir balsojuši par D.Z. Pirmdien zvanīja samērā daudz cilvēku no Viļāniem, Nagļiem, Dekšārēm un Ērgļiem un norādīja cilvēkus, kuri bija maksājuši un saņēmuši naudu par to, ka ir balsojuši par D.Z. Starp personām, kas zvanīja un norādīja uz pārkāpumiem vēlēšanās, divas teica, ka pašas saņēmušas naudu, savukārt pārējie bija dzirdējuši, ka kāds cits saņēmis naudu. Bija cilvēki, kas, lai gan saņēma naudu, patiesībā vēlēšanu zīmē svītroja D.Z. uzvārdu. Pirmdien liecinieks uzrakstīja iesniegumu Drošības policijai, norādot 18 uzvārdus. Liecinieks vērsa uzmanību, ka laikā, kamēr citi deputātu kandidāti no partijas "Vienotība" rīkoja publiskas kampaņas uz ielām, D.Z. vēlēšanu kampaņa aptvēra tikai uzņēmējus. Liecinieks arī norādīja, ka partija "Vienotība" ir arī iepriekš uzvarējusi Latgales latviskajos pagastos, taču šajās vēlēšanās aizdomīgs ir tieši D.

Šis raksts pieejams “Jurista Vārda” abonentiem

Lai lasītu šo rakstu tālāk, Tev jābūt žurnāla abonentam.

Esošos abonentus lūdzam autorizēties:

Ja vēl neesi abonents, aicinām pievienoties lasītāju pulkam.
Iegūsi tūlītēju piekļuvi digitālajam saturam!

ABONĒT

Mēnesī - tikai 9,99 eiro; vēl izdevīgāks - gada abonements. Piedāvājam trīs abonementu veidus!

Abonentu ieguvumi:

  • Neierobežota pieeja arhīvam - 24 h/7
  • Vairāk nekā 16 000 rakstu un 1800 autoru
  • Visi tematiskie numuri un ikgadējie grāmatžurnāli
  • Personalizētās iespējas - piezīmes, citāti, mapes
ABONĒ 2022.GADAM!
Trīs iespējas Tavai izvēlei: mazais, vidējais un lielais abonements!
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties