3. Septembris 2019 /NR. 35 (1093)
Informācija
Piesakies žurnāla "Jurista Vārds" pētniecisko darbu konkursam!
SATURA RĀDĪTĀJS

Jaunais jurist!

Žurnāls "Jurista Vārds" izsludina četrpadsmito žurnāla "Jurista Vārds" pētniecisko darbu konkursu.

Septembris, pateicoties mācību gada sākumam un vasaras beigām, ir neoficiāls jauna posma sākums. Daudziem tas saistās ar jauniem izaicinājumiem un sasniegumiem. Šajā aizraujošajā laikā žurnāls "Jurista Vārds" piedāvā iespēju virzīties uz jauniem sasniegumiem, piedaloties studentu un jauno juristu pētniecisko darbu konkursā. Ja jurista profesijā ir vēlme piederēt pie labākajiem, ir svarīgi būt atpazīstamam un izcelties ar savām idejām un panākumiem. Žurnāls "Jurista Vārds" piedāvā platformu, kurā mērķtiecīgiem un aktīviem studentiem un jaunajiem juristiem ir iespējams paust savas idejas un veidot profesionālo reputāciju, turklāt pētniecisko darbu konkurss ir veids, kā pārbaudīt sevi un savas tiesībnieka spējas un pamazām uzsākt ceļu pirmās publikācijas virzienā. Kā to parāda iepriekšējo gadu konkursantu sasniegumi, labi rezultāti konkursā un publikācija var pavērt jaunas durvis un karjeras iespējas. Tāpēc izmanto šo iespēju un piesakies!

Aicinām Latvijas augstskolu jurisprudences studentus, kā arī jaunos absolventus iesniegt izvērtēšanai Latvijā atzītiem profesionāļiem savus pētnieciskos darbus. Konkursam var iesniegt gan tam speciāli izstrādātus darbus, gan darbus, kas izstrādāti studiju ietvaros. Darbs var būt par jebkādu juridisku tēmu – gan žurnāls, gan žūrija novērtēs tēmu dažādību un oriģinalitāti. Darba tēmai ir jābūt aktuālai par interesantu, sarežģītu vai maz pētītu jautājumu. Piesakoties konkursā, nevajag satraukties par darba novērtējumu mācību iestādē un tā iespaidu uz rezultātiem konkursā – žūrija veiks patstāvīgu un neatkarīgu darbu novērtējumu, augti novērtējot loģisku un pārskatāmu problēmas izklāstu, doktrīnas un/vai judikatūras atziņu analīzi un oriģinālus secinājumus un ierosinājumus.

Žurnāla "Jurista Vārds" pētniecisko darbu konkurss ir vienīgais nacionāla mēroga tieslietu studentu un jauno juristu zinātniski pētniecisko darbu konkurss, kurā spēkiem var mēroties visu Latvijas augstskolu tiesību zinātņu studenti. Turklāt dalība konkursā ir iespēja iegūt jaunu pieredzi, iepazīties ar citiem jaunajiem autoriem, kā arī pierādīt savas spējas žūrijas locekļiem, bet pēc tam arī visiem žurnāla "Jurista Vārds" lasītājiem.

Konkursa rīkošana un dalība tajā nozīmē ilgtermiņa ieguvumus gan žurnālam, gan arī konkursa dalībniekiem – šo sacīkšu laureāti lieliski papildina žurnāla "Jurista Vārds" autoru loku, pakāpeniski un pārliecinoši nostājoties līdzās jau pieredzējušām jurisprudences autoritātēm. Turklāt ieraksts biogrāfijā par sasniegumiem šajā konkursā var kļūt par atslēgu jaunām karjeras iespējām.

Konkursam darbus var iesniegt līdz 2019. gada 7. oktobrim (ieskaitot).

Rīkotāji vēl veiksmi visiem dalībniekiem jau četrpadsmitajā žurnāla "Jurista Vārds" pētniecisko darbu konkursā!

Konkursa pieteikums

Konkursa rekomendācija

 

"Jurista Vārda" pētniecisko darbu konkursa nolikums

Lai attīstītu Latvijas juristu diskusiju par aktuāliem tiesību teorijas un prakses jautājumiem, iesaistot tajā jaunos juristus, kā arī nolūkā atbalstīt Latvijas jauno tiesībzinātnieku centienus, žurnāls tiesiskai domai un praksei "Jurista Vārds" (izdevējs VSIA "Latvijas Vēstnesis") rīko ikgadēju pētniecisko darbu konkursu.

 

I. Konkursa dalībnieki

Konkursā var piedalīties ikviens valsts atzītas tiesību zinātņu profesionālās un akadēmiskās studiju programmas students, kurš mācās pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības, bakalaura vai maģistra studiju programmās, kā arī juristi, kas pabeiguši tieslietu studijas pēdējā gada laikā.

 

II. Konkursa darba saturs

Konkursa dalībnieks izstrādā un iesniedz vērtēšanai speciāli rakstītu pētniecisku darbu, kurā analizēta kāda nozīmīga tiesību teorijas vai prakses problēma, kā arī piedāvāti iespējamie problēmas risinājumi.

Konkursam var iesniegt arī studiju procesā rakstītus pētnieciskos darbus (to skaitā referātus, studiju darbus, bakalaura darbus, diplomdarbus un maģistra darbus, kas aizstāvēti 2018./2019. mācību gadā).

 

III. Konkursa darba forma

Speciāli konkursam rakstīta darba apjomam jābūt vismaz 20 000 rakstzīmēm.

Studiju procesā tapušu darbu var iesniegt tādā veidā, kādā tas ir izstrādāts.

Darba titullapā ir jānorāda:

• ka tas ir iesniegts žurnāla "Jurista Vārds" rīkotajam pētniecisko darbu konkursam;

• darba nosaukums;

• norāde par to, vai pētnieciskais darbs ir speciāli rakstīts konkursam vai arī tapis studiju procesa ietvaros;

• ja darbs ir tapis studiju procesa ietvaros, darba veidu (referāts, studiju darbs, bakalaura darbs, maģistra darbs).

Titullapā vai jebkurā citā vietā darbā nedrīkst būt iekļautas norādes par darba autora vārdu, uzvārdu, mācību iestādi, studiju procesā tapuša darba vadītāju vai zinātnisko konsultantu vai jebkāda cita informācija, kas ļautu identificēt autoru.

 

IV. Konkursa darba iesniegšana

Darbs jāiesniedz žurnāla "Jurista Vārds" redakcijā līdz 2019. gada 7. oktobrim (ieskaitot), sūtot to uz e-pastu juristavards@lv.lv. Darbu var iesniegt tikai elektroniskā formātā. Pēc darba saņemšanas redakcija nosūta apstiprinājumu uz iesūtītāja e-pastu, ka darbs saņemts.

 

V. Pieteikums un rekomendācija

Iesniedzamajam darbam autors pievieno pieteikumu un augstskolas mācībspēka rekomendāciju darba iesniegšanai konkursā. Šim nolūkam ieteicams izmantot "Jurista Vārda" mājaslapā (juristavards.lv) pie konkursa nolikuma publicētās veidlapas. Rekomendācija nepieciešama visiem konkursa darbiem – gan konkursam speciāli rakstītajiem, gan tādiem, kas tapuši studiju procesā.

Pieteikumā darba autors norāda darba nosaukumu, ziņas par sevi, ziņas par iesniegto darbu, apliecina, ka ir iepazinies ar konkursa nolikumu un tam piekrīt, apliecina, ka iesniegtais darbs ir autora paša radīts, kā arī uzvaras gadījumā apņemas darbu piemērot publicēšanai atbilstoši "Jurista Vārda" redakcijas prasībām un noteiktajiem termiņiem.

Rekomendācijā augstskolas mācībspēks apliecina, ka konkursam pieteiktais darbs ir īpaši kvalitatīvs un var interesēt plašu juristu loku, darbā atklāti nozīmīgi, jauni vai maz pētīti tiesību jautājumi un problēmas, piedāvāti novatoriski to risināšanas veidi un/vai izdarīti zinātniski augstvērtīgi secinājumi.

Pieteikumu paraksta konkursa darba autors, rekomendāciju – augstskolas mācībspēks, kas iesaka darbu dalībai konkursā.

Pieteikumu un rekomendāciju ar parakstiem (ieskenētu vai parakstītu ar elektronisko parakstu) darba autors iesniedz žurnāla "Jurista Vārds" redakcijā kopā ar darbu.

 

VI. Vērtēšanas kritēriji

Konkursa darbi tiek vērtēti atbilstoši šādiem kritērijiem:

• temata izvēle (izvēlētās tēmas nozīmīgums / aktualitāte/ sarežģītības pakāpe / oriģinalitāte) – 0–15 punkti;

• temata izklāsts un analīze (izmantotie zinātniskie avoti / tiesu prakses analīze / polemika ar citiem autoriem / darba struktūra) – 0–20 punkti;

• problēmas risinājums un/vai secinājumi (piedāvāts oriģināls / veiksmīgs / argumentēts risinājums un/vai secinājumi) – 0–25 punkti;

• valoda (izklāsts labā latviešu literārajā valodā, ievērotas gramatikas normas) – 0–10 punkti.

 

VII. Konkursa komisija un vērtēšanas kārtība

Konkursam iesūtītos darbus vērtē komisija, kuras sastāvā ir žurnāla "Jurista Vārds" autori un redakcijas locekļi, kā arī augstskolu mācībspēki un citi Latvijā atzīti tieslietu lietpratēji. Komisijā nepiedalās konkursam pieteikto darbu zinātniskie konsultanti vai rekomendētāji.

Konkursa darbi tiek vērtēti pa konkursa sekcijām, kas tiek veidotas pēc tiesību nozaru vai īpaši aktuālu tēmu principa (civiltiesības, valststiesības, krimināltiesības, tiesību teorija un vēsture, starptautiskās tiesības u.tml.). Par konkursa sekciju skaitu, tematiku un darbu sadalījumu pa sekcijām lemj žurnāla "Jurista Vārds" redakcija, izvērtējot konkursam iesniegto darbu tematiku.

Konkursam iesniegtos darbus lasa vairāki konkursa komisijas locekļi un darbus novērtē pēc nolikuma VI nodaļā minētajiem kritērijiem un ievērojot par katru kritēriju piešķiramo punktu robežas.

Uzvar autori, kuru darbi katrā konkursa sekcijā saņēmuši visvairāk punktu.

Ja kādā tiesību nozarē iesniegti vairāki līdzvērtīgi labi darbi, par uzvarētājiem tiek pasludināti visu šo darbu autori.

Gadījumā, ja kādā tiesību nozarē iesniegtie darbi nav pietiekami kvalitatīvi, konkursa komisija attiecīgajā sekcijā var neapbalvot nevienu no darbu autoriem.

Komisija piešķir arī veicināšanas balvas – par to skaitu un apjomu lemj atkarībā no iesūtīto darbu kvalitātes.

Lēmumu par konkursa uzvarētājiem un veicināšanas balvām pieņem žurnāla "Jurista Vārds" redakcija, apkopojot konkursa komisijas locekļu iesniegtos konkursa darbu vērtējumus.

"Jurista Vārda" redakcija novērtē katrā sekcijā pirmo vietu ieguvušos darbus un no to vidus izvēlas konkursa galvenās balvas ieguvēju. Konkursa galvenās balvas ieguvējs tiek noteikts pēc izvēlētā darba tēmas aktualitātes un darba kvalitātes.

 

VIII. Rezultātu paziņošana un balvas

Konkursa rezultāti tiks paziņoti konkursa noslēguma pasākumā 2019. gada novembrī.

Konkursā tiek piešķirtas balvas katrā konkursa sekcijā atbilstoši nolikuma VII nodaļai: žurnāla "Jurista Vārds" 2020. gada abonements un žurnāla izdevēja VSIA "Latvijas Vēstnesis" apgādā izdotā juridiskā literatūra. Komisija var piešķirt arī veicināšanas balvas – žurnāla "Jurista Vārds" 2020. gada pusgada abonementus un juridisko literatūru.

Galveno balvu labākajam darbam piešķir VSIA "Latvijas Vēstnesis". Galvenā balva ir naudas balva un juridiskā literatūra.

Balvas konkursa uzvarētājiem un dalībniekiem var piešķirt arī citi konkursa atbalstītāji.

 

IX. Konkursa darbu publicēšana

Galvenās balvas un veicināšanas balvas saņēmušie darbi saskaņā ar konkursa komisijas ieteikumu tiek publicēti žurnālā "Jurista Vārds" ar norādi, ka tie godalgoti 2019. gada pētniecisko darbu konkursā. Autori pārstrādā konkursā iesūtītos darbus atbilstoši redakcijas prasībām. Publicēto darbu autori saņem honorāru atbilstoši žurnālā "Jurista Vārds" noteiktajai kārtībai.

ATSAUCE UZ ŽURNĀLU
Jurista Vārds Piesakies žurnāla "Jurista Vārds" pētniecisko darbu konkursam!. Jurista Vārds, 03.09.2019., Nr. 35 (1093), 6.-7.lpp.
patīk
drukāt
VISI RAKSTI 3. Septembris 2019 /NR. 35 (1093)
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties