30. Oktobris 2012 /NR. 44 (743)
Skaidrojumi. Viedokļi
Par dažiem specifiskiem krāpšanas jautājumiem
9
Mg.iur.
Māris Leja
Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļas prokurors 

Rakstā analizēta tiesu praksē izskatīta krimināllieta, kurā nozīmīgi šādi ar krāpšanu saistīti jautājumi: kā norobežojama krāpšana no piesavināšanās; vai konstatējama krāpšanas pazīme – maldība, ja faktiskos apstākļus nav zinājusi trešā, tieši maldinātā persona (konkrētajā lietā – tiesnesis), bet mantas īpašniekam tie bija zināmi; kā norobežojama sagatavošanās krāpšanai no krāpšanas mēģinājuma, ja ilgstošā laika periodā veiktas dažādas maldinošas darbības, kas vērstas uz svešas mantas iegūšanu.

Šī lieta izceļas ar īpaši raibu nodarījuma juridisko vērtējumu: pirmstiesas kriminālprocesā nodarījums kvalificēts kā krāpšanas mēģinājums (Krimināllikuma (turpmāk – KL) 15. p. 4. d. un 177. p. 3. d.) un dokumentu viltošana (KL 275. p. 2. d.). Pirmās instances tiesa apsūdzētos daļā par krāpšanas mēģinājumu attaisnoja, notiesājot tikai par dokumentu viltošanu. Apelācijas instances tiesa atcēla pirmās instances tiesas spriedumu daļā, kurā taisīts attaisnojošs spriedums, notiesājot par krāpšanas mēģinājumu (KL 15. p. 4. d. un 177. p. 3. d.).

Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments (turpmāk – Senāts) apelācijas instances tiesas notiesājošo spriedumu daļā par krāpšanu atcēla. Izskatot lietu atkārtoti, apelācijas instances tiesa atzina, ka krāpšana pārtraukta sagatavošanās stadijā (KL 15. p. 3. d. un 177. p. 3. d.). Savukārt Senāts, izskatot lietu atkārtoti, kriminālprocesu daļā par krāpšanu izbeidza noziedzīga nodarījuma sastāva trūkuma dēļ.1

Lietas faktiskie apstākļi un Senāta argumenti

Vispirms lietas apstākļi īsumā: apsūdzētie, izmantojot faktu, ka parādnieki nebija nokārtojuši parādsaistības, nolēma iegūt īpašumā parādsaistību nodrošināšanai ieķīlāto nekustamo īpašumu par cenu, kas būtiski zemāka par tirgus vērtību. Lai gan parādnieki saistības vēlāk izpildīja, viens no apsūdzētajiem, noslēpjot šo faktu, iesniedza tiesā pieteikumu par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā. Izsole tomēr nenotika, jo tiesas lēmums par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu tika atcelts. Turpinājumā detalizētāks lietas apstākļu izklāsts.

2002. gada 10. janvārī starp banku un fiziskām personām V. un Z. noslēgts aizdevuma līgums, ar kuru aizņēmējiem izsniegti Ls 10 500. Aizdevuma nodrošināšanai nostiprināta pirmā hipotēka uz aizņēmēja V. mātei S. piederošu nekustamo īpašumu. Vēlāk, 2003. gada 6. janvārī, starp banku un S. noslēgts otrs aizdevuma līgums par Ls 1020. Aizdevuma nodrošināšanai nostiprināta otrā hipotēka uz S. nekustamo īpašumu.

Ņemot vērā aizņēmēju neregulāros maksājumus, 2004. gada 29. aprīlī banka cedēja apsūdzētajam A. prasījuma tiesības pret parādniekiem V. un S. Noslēdzot cesijas līgumus, apsūdzētais A., būdams pārliecībā, ka parādnieki nespēs nokārtot parādsaistības, vēlējās iegūt parāda nodrošināšanai ieķīlāto īpašumu.

Vēlāk, kad apsūdzētais A. saprata, ka parādnieki centīsies parādu dzēst, viņš vienojās ar līdzapsūdzēto B. – juristu, ka pēdējais darbosies pirmā interesēs un darīs visu iespējamo, lai parādnieki nespētu sazināties ar cesionāru A., tai skaitā novilcinās galīgās parāda summas aprēķina izsniegšanu. Turpmāk B. izvairījās no kontaktiem ar parādniekiem. Tikai 2004. gada 1. jūlijā, atbildot uz parādnieka V. vēstuli, B. izsūtīja atbildi, kurā norādīja parādsaistību apmēru.

2004. gada 26. jūlijā minētā summa tika iemaksāta vēstulē norādītajā kontā, par ko tika informēts B.

Saprotot, ka pie šādiem apstākļiem A. nevarēs iegūt ieķīlāto nekustamo īpašumu, A. un B. nolēma izmantot viltu. Šī nodoma realizēšanai A. tikās ar savu paziņu – trešo apsūdzēto C. un vienojās ar viņu, ka ar atpakaļejošu datumu sastādīs jaunus cesijas līgumus, kuros norādīs, ka cesijas tiesības uz S. nekustamo īpašumu A. cedējis C. Tāpat abi vienojās, ka A. saņemto naudu paturēs savā kontā, lai parādnieki nevarētu laikus samaksāt jaunajam cesionāram C.

2004. gada augustā B. izgatavoja divus neīstus cesijas līgumus, datētus ar 2004. gada 15. jūliju. Abus līgumus parakstīja A. un C. Pēc tam B. informēja parādniekus par cesijas līgumu noslēgšanu, norādot parādsaistību apmēru. Tādā veidā no parādniekiem ar viltu atkārtoti pieprasīts samaksāt parādu, kas bija samaksāts 2004. gada 26. jūlijā, t. i., pirms cesijas līgumu parakstīšanas.

2004. gada 19. augustā V. iemaksāja C. norādītajā kontā vēl Ls 160, kas bija starpība starp A. galīgā aprēķina summu un C. pieprasīto summu, informējot par to visus apsūdzētos.

C., zinot, ka parāds samaksāts, parakstīja B. sagatavotu vēstuli, kas adresēta V., norādot, ka viņa kontā ieskaitīti tikai Ls 160, bet A. nav darījis zināmu, ka parāds samaksāts.

2004. gada 24. augustā C. parakstīja B. sagatavoto pieteikumu rajona tiesai par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā. Pieteikumā norādīta nepatiesa informācija par to, ka S. savas saistības nav nokārtojusi.

2004. gada 3. septembrī tiesnese pieņēma lēmumu atļaut nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē atbilstoši B. sagatavotiem nosacījumiem ar izsoles sākumcenu Ls 20 000.

2004. gada 15. septembrī parādnieki tiesā iesniedza prasību, kurā izklāstīja darījuma apstākļus un lūdza tiesu pieņemt lēmumu par izsoles apturēšanu līdz prasības izskatīšanai pēc būtības.

2004. gada 20. septembrī tiesnese pieņēma lēmumu apturēt nekustamā īpašuma pārdošanu. Tādējādi apsūdzētie savu nodomu par nekustamā īpašuma iegūšanu par pazeminātu cenu, kura tirgus vērtība bija Ls 52 000, nerealizēja no savas gribas neatkarīgu iemeslu dēļ.

Izskatot lietu atkārtoti, apelācijas instances tiesa atzina par pierādītu, ka apsūdzētie bez tiesiska pamata uz viltotu cesijas līgumu pamata labprātīgā izsolē gatavojās pārdot cietušās nekustamo īpašumu, maldinot cietušos un Tukuma rajona tiesu. Cesijas līgumu viltošana tieši bija nepieciešama, lai panāktu, ka nekustamais īpašums nonāktu izsolē, kurā to A.

ABONĒ 2024.GADAM!
Trīs iespējas Tavai izvēlei: mazais, vidējais un lielais abonements!
9 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
mazgudrais
2. Novembris 2012 / 10:22
0
ATBILDĒT
par tēriņa nemaksāšanu - manuprāt pēc krāpšanas tas gluži neizskatās, te būtu zādzība visdrīzāk, ja piemēram, pārdevējs veikalā pasniedz preci, bet cilvēks nesamaksā un ar preci aiziet, tā taču nebūs krāpšana, tāpat arī ar tēriņu ir, prece paņemta, aiznesta, bet samaksa nav vaikta
Jūlija
1. Novembris 2012 / 10:39
0
ATBILDĒT
Es arī lasīju pirmskara Latvijas literatūrā, ka par viltu krimināltiesiski soda tad, kad ar CT līdzekļiem nevar aizsargāties. Vācijā ir līdzīgs uzskats, tā, piemēram, ja persona viltus rezultātā noslēdza darījumu, tad tas ir CT gadījums, taču, ja persona (a) ar viltu piedabū citu slēgt darījumu un (b) no paša sākuma zina, ka nevarēs sniegt pretizpildījumu vai atlīdzināt zaudējumus, šāda darbība ir krimināltiesiski sodāma. Starp citu, ir J. Bergera 1940.gada referāts „Tēriņu nesamaksa kā krāpšana”, kur ir rakstīts tieši par to, ka „ka cilvēks pasūta un patērē restorānā ēdienus vai dzērienus un pēc patērēšanas aiziet, nesamaksādams par šo tēriņu.”
Jūlija
1. Novembris 2012 / 10:36
0
ATBILDĒT
Vai vācu vairākuma viedoklis piemērā ar slepkavības pasūtīšanu un krāpšanu nav līdzīgs tam, ka „zaglis nozaga no zagļa, tāpēc pēdējais jānotiesā tāpēc, lai tas nezog”?

Savukārt, Krievijas Civilkodeksā ir norma, saskaņā ar kuru prettiesisku, amorālu utml. darījumu izpildījums ir konfiscējams, tāpēc šāda darījuma dalībnieki nav aizsargājumi: Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна.

При наличии умысла у обеих сторон такой сделки - в случае исполнения сделки обеими сторонами - в доход Российской Федерации взыскивается все полученное ими по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход Российской Федерации все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного.

При наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Российской Федерации (169 ГК)Attiecībā uz trīspusējo krāpšanu ar vairākiem posmiem mana doma bija tāda, ka, kaut gan mantisks zaudējums tiek nodarīts ar izsoles akta apstiprināšanu, tomēr tā vairāk ir formalitāte. Tāpēc, manuprāt, viltus bija pie pieteikuma par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā iesniegšanas un izsolē.Uzticētas mantas jēdziens ir saistīts ar principu „Hand wahre Hand” un apstākli, ka atsevišķos gadījumos var iegūt īpašuma tiesības no ne-īpašnieka, rīkojoties ar uzticētu mantu. Kad minētais princips tika iekļauts BGB un līdz ar to atļāva iegūt īpašuma tiesības trešajām personām, teiksim, Untreue gadījumā, bija arī iebildumi, ka šādā veidā § 932 BGB atbalsta noziegumu pret īpašumu izdarīšanu, kad jāaizsargā cietušais īpašnieks.
RĀDĪT VĒL KOMENTĀRUS / 6
VĒL ŠAJĀ ŽURNĀLĀ
VĒL PAR ŠO TĒMU
VĒL ŠAJĀ NOZARĒ
VĒL ŠAJĀ RUBRIKĀ
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties