7. Maijs 2013 /NR. 18 (769)
Skaidrojumi. Viedokļi
Pārdomas par Senāta darbības efektivitāti
12
Aldis Laviņš
Augstākās tiesas Civillietu departamenta senators 

Nekas dzīvē nestāv uz vietas, viss plūst, viss mainās. Minētajam dzīves likumam, gribam to vai negribam, ir pakļautas arī tiesības un tiesu sistēma. Šajā rakstā pievērsīšos tam, kādas pārmaiņas mainīgā dzīve ir ienesusi kasācijas instances tiesas darbā, kā arī minēšu dažus priekšlikumus, kas varētu sekmēt tiesu sistēmas attīstību.

[1] Kasācijas instances tiesa civillietās ir Augstākās tiesas Senāta Civillietu departaments (turpmāk – Senāts), kas izskata tikai tiesību jautājumus par materiālo un procesuālo tiesību normu piemērošanas pareizību. Šādu kompetenci pamato kasācijas instances tiesai noteiktās īpašās funkcijas – izlemt principiālus tiesību normu piemērošanas jautājumus un nodrošināt vienveidīgu to iztulkošanu un piemērošanu visā valstī.

Skaidrojot kasācijas instances būtību, tiesību doktrīnā norādīts, ka tiesvedība kasācijas instancē paredzēta ne tik daudz, lai aizsargātu prāvnieku intereses, cik ar mērķi nodrošināt likuma spēku, tā pareizu iztulkošanu un piemērošanu.1 Tāpēc kasācijas instancē izšķirošā nozīme ir nevis pušu interesēm, kas pietiekami aizsargātas, lietu pēc būtības izskatot pirmajās divās instancēs, bet gan publiski tiesiskām interesēm, proti, likumu pareizai iztulkošanai un stabilas Senāta judikatūras izveidošanai.2

Jāuzsver, ka stabila, saprotama un pieejama Senāta judikatūra rada tiesisko noteiktību un veicina tiesību attīstību, tāpēc tā ir milzīga vērtība, kuru nedrīkst nenovērtēt. Lai izveidotu judikatūru kādā tiesību problēmjautājumā, ir jāizanalizē liels informācijas apjoms un rūpīgi jāsastāda spriedums, precīzi formulējot atziņas, kas paskaidro likuma tekstu, kā arī atsevišķos gadījumos aizpilda likuma robus. Jāpiebilst, ka reizēm Senāta nolēmumos paustās atziņas ir pamats, lai kompetentās institūcijas precizētu likumu.

[2] Statistikas dati par Senātā saņemtajām un izskatītajām lietām ir šādi:

saņemtās lietas izskatītās lietas nepabeigtās lietas
2000. g. 715 679 61
2008. g 1055 826 467
2009. g 1216 1065 618
2010. g 1393 1136 875
2011. g 1358 1031 1202
2012. g 1635 1382 1455

Arī 2013. gadā turpinās tendence pieaugt saņemto lietu skaitam, proti, ja 2012. gada janvārī tika saņemtas 92 lietas, tad šā gada pirmajā mēnesī saņemtas jau 167 lietas. Skaitļi rāda, ka pieaug gan ienākušo, gan izskatīto, gan arī neizskatīto lietu skaits.

Ievērojot normatīvajos aktos ietvertos noteikumus, ka lietas par bērnu tiesību aizsardzību, kā arī darba strīdi ir izskatāmi pēc iespējas īsākos termiņos, Senāts nodrošina minēto lietu izskatīšanu prioritārā kārtībā. Šādas lietas tiek izskatītas trīs līdz sešu mēnešu laikā. Turpretī pārējās lietas (piemēram, par parāda piedziņu, par lietu tiesībām u.c.) tiek izskatītas apmēram 18 mēnešu laikā (lieta, kas saņemta 2011. gada oktobrī, tiek nodota izskatīšanai 2013. gada martā).

Norādītie apstākļi par Senāta noslodzi un lietu izskatīšanas termiņiem nopietni sarežģī kasācijas instances funkciju kvalitatīvu izpildīšanu, tāpēc ir jārod risinājumi, kas vērsti uz Senāta darbības efektivitātes palielināšanu un noslodzes mazināšanu. Vairāki Civilprocesa likumā izdarītie grozījumi liecina, ka risinājumi tiek meklēti.

[3] 2008. gada 22. maijā Civilprocesa likums tika papildināts ar 464.1 pantu, paredzot tajā noteikumus, ka senatoru kolēģijai ir tiesības atteikt ierosināt kasācijas tiesvedību ne vien gadījumos, kad kasācijas sūdzība neatbilst likumā paredzētajām formālajām prasībām, bet arī gadījumos: 1) kad kasācijas sūdzības iesniedzēja viedoklis par tiesību normu piemērošanu un interpretāciju ir pretrunā ar Senāta judikatūru, kurai atbilst apstrīdētais spriedums; 2) kad nerodas šaubas par apelācijas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietas nav nozīmes judikatūras veidošanā.3

[3.1] Noskaidrojot normas mērķi, jāņem vērā, ka Senāts rīkojas publiski tiesisko interešu labā, tas ir, tiesību sistēmas attīstības nolūkā nodrošina likumu pareizu iztulkošanu un veido judikatūru, tāpēc kasācijas tiesvedības ierosināšana var tikt saistīta tikai ar tādām kasācijas sūdzībām, kuras vērstas uz minēto interešu apmierināšanu. Tam atbilst, pirmkārt, kasācijas sūdzības, kurās norādītie argumenti pārliecina, ka tiesa nepareizi piemērojusi materiālo tiesību normas vai pārkāpusi procesuālo tiesību normas, un tas ir novedis pie lietas nepareizas izspriešanas. Šādos gadījumos, atceļot vai grozot pārsūdzētos tiesas spriedumus, Senāta uzdevums ir labot tiesību normu piemērošanas kļūdas un vienlaikus paskaidrot, kā attiecīgās tiesību normas ir interpretējamas. Otrkārt, kasācijas sūdzības, kurās ir norādīti argumenti par nozīmīgiem tiesību piemērošanas jautājumiem. Šādās situācijās Senātam neatkarīgi no attieksmes pret pārsūdzēto spriedumu, lai panāktu vienveidīgu attiecīgās tiesību normas piemērošanu visā valstī, ir lietderīgi paskaidrot tās saturu. Kā pirmajā, tā otrajā gadījumā kasācijas sūdzības izskatīšana apmierina publiski tiesisko interesi, jo caur Senāta spriedumā ietvertajām atziņām par tiesību normu interpretāciju tiek bagātināta un attīstīta tiesību sistēma. Tajos gadījumos, kuros šāds mērķis nevar tikt sasniegts, kasācijas tiesvedībai nevajadzētu tikt ierosinātai.

[3.2] Apsvērumi par kasācijas institūta būtību atklāj Civilprocesa likuma 464.1 panta mērķi – atteikt kasācijas tiesvedības ierosināšanu gadījumos, kad tā neatbilst kasācijas pamatprincipiem. Atbilstoši minētajam mērķim Civilprocesa likuma 464.

ABONĒ 2024.GADAM!
Trīs iespējas Tavai izvēlei: mazais, vidējais un lielais abonements!
12 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Crystal endless
9. Maijs 2013 / 13:59
0
ATBILDĒT
Varbūt sākotnēji CL atjaunošana bija prātīga doma, tomēr atsevišķos gadījumos CL iztulkošanas rezultāts krasi atšķiras no tā, kā tas tika darīts starpkaru perioda. Daudzās postpadomju valstīs tika pieņemti jauni Civillikumi vai kodeksi ar laiku, piemēram, Igaunijā, bet pie mums cenšas ļoti piesardzīgi reformēt CL pa daļām. Starp citu, mūsdienu tendences civiltiesībās ir vairāk saistītas ar anglo-sakšu doktrīnu un nevis ar vācu, piemēram, vainojamības teorija nāk no anglo-sakšu sistēmas.

Es arī nedomāju, ka krimināltiesībās problēmas tiktu atrisinātas, ja tiktu pieņemts jauns likums, jo problēma ir nevis likumā, bet tajā, kādā veidā tas tiek piemērots un vai ir vēlme kaut ko mainīt.
Baraks Osama
9. Maijs 2013 / 12:23
0
ATBILDĒT
Manuprāt, Latvijas krimināltiesības vēl gaida savu kārtu postpadomju reformai, kas civiltiesībās principā notika pirms 20 gadiem (CL atjaunošana), bet administratīvajās tiesībās pirms 10 gadiem (APL pieņemšana). Šo reformu rezultātā atsaukšanās uz padomju laika tiesībām un pirmajiem postpadomju pārejas laika normatīvajiem aktiem kļuvušas par zinātnisku retumu un kalpo pārsvarā pārmaiņu ilustrācijai. Tikmēr Krimināllikums nav nekas vairāk kā mazliet \"uzfrišināts\" un nekomunistiskas valsts vajadzībām pielāgots bijušais Kriminālkodekss, kas attiecīgi atspoguļojas arī doktrinālajos darbos (ieskaitot avotu izvēli) un tiesu praksē. Pat juridiskā tehnika KL ir saglabāta vecā. Ļoti šaubos, vai šādos apstākļos iespējama kaut kāds judikatūras un tiesu nolēmumu kultūras augšupeja. Salīdzinājumam - ir interesanta sajūta, lasot kaut vai tos pašus M.Lejas rakstus, kas pamatā balstās uz vāciski runājošo zemju tiesību avotiem, un ik pa brīdim konstatējot - re kā, izrādās, var arī tā. Kaut arī vēsturiski Latvijas krimināltiesībām bijusi krietni mazāka saikne ar ģermāņu tiesībām kā abām pārējām lielajām nozarēm.
Matemātiķis
9. Maijs 2013 / 10:55
0
ATBILDĒT
Re, Krimināllietu departamenta radošuma un pienesuma piemērs, kas tika publicēts kā judikatūra: \"Senāts uzskata par nepieciešamu uzsvērt, ka, aprakstot lietas faktiskos apstākļus krāpšanas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas lietās, apsūdzībā jānorāda konkrētas objektīvās puses pazīmes par katra konkrēta noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.

Konkrētajā lietā, Senāta ieskatā, šo prasību neievērošana nav novedusi pie nelikumīga nolēmuma un nav pārkāptas apsūdzētā Kriminālprocesa likuma 20.pantā noteiktās tiesības uz aizstāvību.\" Objektīvā puse ir vai nav, nav nekādas nozīmes. Senāta nolēmums vairs nav pārsūdzams.

Ja vēlāk kāds iet sūdzēties uz ECT pēc šāda sprieduma, tad var palasīt godāto senatoru rakstu, piemēram, \"Vai tiesnešu kļūdas ir visu nelaimju cēlonis\", lai saprastu, ka ECT pirms maisīties kur nevajag, bija jāpadomā, cik Latvijā ir unikālā situācija. Ja šādu nostāju pret ECT publiski pauž divi ļoti godātie senatori, par kādām publiski tiesiskām interesēm, kuras Senātam jāaizsargā, cilvēktiesību ievērošanas nodrošināšanu, vispār ir runa?
RĀDĪT VĒL KOMENTĀRUS / 9
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties