22. Februāris 2024 13:46
Jaunumi
Paziņojums par pieteikšanos 2024. gada 25. aprīļa administratora kvalifikācijas eksāmenam

[1] Atbilstoši Maksātnespējas likuma 16.2 panta pirmajai daļai, pēc iecelšanas amatā maksātnespējas procesa administrators (turpmāk – administrators) reizi piecos gados, skaitot no amatā iecelšanas dienas vai iepriekšējā administratora kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas dienas (turpmāk – kvalifikācijas eksāmens), kārto kvalifikācijas eksāmenu.

Maksātnespējas likuma pārejas noteikumu 75. punkts noteic, ka administratori, kuri saskaņā ar šā likuma regulējumu ir iecelti administratora amatā un kuriem izsniegtās amata apliecības derīguma termiņa beigu datums atbilstoši Maksātnespējas kontroles dienesta direktora lēmumam nav vēlāks par 2022. gada 31. martu, nākamo kvalifikācijas eksāmenu kārto ne vēlāk kā 2024. gada aprīlī, bet līdz tam turpina pildīt administratora pienākumus, pamatojoties uz izsniegto amata apliecību.

Pienākums kārtot kvalifikācijas eksāmenu attiecas arī uz administratoru, kura amata darbība noteiktā kvalifikācijas eksāmena kārtošanas laikā ir apturēta vai kurš ir atstādināts no amata darbības veikšanas (Maksātnespējas likuma pārejas noteikumu 77. punkts).

[2] Pieteikšanās kvalifikācijas eksāmenam notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumu Nr. 288 "Maksātnespējas procesa administratora pretendentu apmācības, eksaminācijas kārtība, eksaminācijas komisijas darbības kārtība un maksātnespējas procesa administratoru amatā iecelšanas, atbrīvošanas, atcelšanas un atstādināšanas no amata un amata darbības apturēšanas kārtība" (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr. 288) 87. -90. punktu.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 288 88. punktu Maksātnespējas kontroles dienests paziņo par pieteikšanos kvalifikācijas eksāmenam.

 • Kvalifikācijas eksāmena norises diena – 2024. gada 25. aprīlis.
 • Kvalifikācijas eksāmena norises vieta – Bellevue Park Hotel Riga, Slokas iela 1, Rīga, konferenču telpa "Paris II".
 • Pieteikšanās termiņš – 2024. gada 22. marts.

[3] Administrators, iesniedzot Maksātnespējas kontroles dienestā iesniegumu par pieteikšanos kvalifikācijas eksāmena kārtošanai, norāda Ministru kabineta noteikumu Nr. 288 8. punktā minēto informāciju:

 1. vārdu, uzvārdu;
 2. personas kodu;
 3. elektroniskā pasta adresi;
 4. tālruņa numuru;
 5. ziņas par veikto maksājumu, norādot references numuru (ja tas ir zināms), maksājuma datumu, maksājuma dokumenta numuru, summu, maksātāja – juridiskās personas – nosaukumu un reģistrācijas numuru vai maksātāja – fiziskās personas – vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datumu) vai pievienojot maksājumu apliecinošu dokumentu vai tā kopiju (neapliecinātu), ja tas ietver minētās ziņas.

Iesniegumam administrators pievieno dokumentus vai šo dokumentu atvasinājumus, kas apliecina administratora kvalifikācijas pilnveides pasākumu apmeklējumu šo noteikumu 3. punktā norādītajās jomās 80 akadēmisko stundu apmērā (Maksātnespējas likuma 16.2 panta otrā daļa).

Vēršam uzmanību, ka ņemami vērā tie kvalifikācijas pilnveides pasākumi, kurus administrators apmeklējis no pēdējā kvalifikācijas perioda sākuma (no šobrīd izsniegtās amata apliecības derīguma termiņa sākuma) līdz dienai, kad Maksātnespējas kontroles dienestā iesniegts iesniegums par pieteikšanos kvalifikācijas eksāmenam (Maksātnespējas likuma pārejas noteikumu 81. punkts).

Iesniedzot iesniegumu, administrators ar savu parakstu apliecina, ka:

 1. viņš atbilst Maksātnespējas likuma 13. panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām;
 2. uz administratoru neattiecas Maksātnespējas likuma 13. panta otrajā daļā noteiktie ierobežojumi;
 3. ir veikts maksājums par kvalifikācijas eksāmena kārtošanu;
 4. visa sniegtā informācija ir patiesa un iesniegtie dokumentu atvasinājumi atbilst oriģinālajiem dokumentiem.

Lēmumu par atļauju vai atteikumu kārtot kvalifikācijas eksāmenu Maksātnespējas kontroles dienesta direktors pieņem 15 darbdienu laikā pēc iesnieguma par pieteikšanos kvalifikācijas eksāmenam saņemšanas.

Samaksas kārtība par kvalifikācijas eksāmena kārtošanu noteikta Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumos Nr. 287 "Maksātnespējas kontroles dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība". Atbilstoši minēto noteikumu 1. pielikumam maksa par kvalifikācijas eksāmena kārtošanu ir 239 EUR.

Rekvizīti apmaksas veikšanai par kvalifikācijas eksāmena kārtošanu:

 • Maksātnespējas kontroles dienests
 • Adrese: Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
 • Reģ. Nr. 90001287943
 • Valsts kase, kods: TRELLV22
 • Konts: LV54TREL2190495013000

Maksājuma mērķī norādīt "Maksa par administratora kvalifikācijas eksāmena kārtošanu".

Vienlaikus ar paziņojumu par pieteikšanos kvalifikācijas eksāmenam Maksātnespējas kontroles dienests informē par eksaminācijas komisijas 2017. gada 27. jūnija sēdē apstiprināto "Maksātnespējas procesa administratoru pretendentu eksāmena un maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas eksāmena tēmu katalogs" (turpmāk –Tēmu katalogs).

Tēmu kataloga mērķis ir atvieglot gatavošanos eksāmenam, norādot tēmas, par kurām tiks uzdoti eksāmena jautājumi.

 
 
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Lasītākie jaunumi
AKTUĀLI
CITI ŠĪ AUTORA JAUNUMI
Iestāžu un institūciju jaunumi
Kopumā 269 iestādes
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties