22. Februāris 2024 12:53
Jaunumi
Pauls Zeņķis aizstāvēs promocijas darbu "Obligācijas, to veidi un civiltiesiskā apgrozība"
Foto no LU Juridiskās fakultātes arhīva

Latvijas Universitātes (LU) Tiesību zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē 2024. gada 23. februārī Pauls Zeņķis aizstāvēs promocijas darbu "Obligācijas, to veidi un civiltiesiskā apgrozība" civiltiesību apakšnozarē zinātnes doktora grāda (Ph.D.) sociālajās zinātnēs iegūšanai. Darbs izstrādāts LU profesora Dr.iur. Jāņa Kārkliņa vadībā.

Pētījuma galvenā būtība

Promocijas darba būtība ir par obligāciju kā vērtspapīru juridisko dabu, obligāciju emisiju, obligācijās ietilpstošo saistību būtību un to nodibināšanos, obligāciju civiltiesiskās apgrozības kārtību un obligāciju dzēšanu, kā arī dažādiem obligāciju veidiem. Promocijas darba autors izvirza tēzi, ka mūsdienās obligācija ir dematerializētas formas centrālajā vērtspapīru depozitārijā reģistrēts (iegrāmatots) uzrādītāja parāda vērtspapīrs, kas satur vērtspapirizētu obligacionāra (kreditora) prasījumu pret emitentu (parādnieku) par tam aizdoto naudas līdzekļu saņemšanu, kā arī citu mantiski novērtējamu tiesību īstenošanu un labumu saņemšanu, kas var būt par īpašuma tiesību objektu, ko tādējādi ir iespējams pārvest (nodot) citam tiesību subjektam ar atsavinājuma, aizdevuma un ķīlas līguma starpniecību.

Promocijas darba mērķis ir pētīt un analizēt obligāciju un to civiltiesiskās apgrozības tiesiskos aspektus. Proti, obligāciju jēdzienu un juridisko dabu, obligāciju emisijas, izvietošanas un apgrozības otrreizējā tirgū procesus, dzēšanas kārtību un ierobežojumus, kā arī citus obligāciju civiltiesiskās apgrozības darījumus, to būtību un tiesiskās sekas.

Lai promocijas darba mērķi sasniegtu, autors izpētījis obligāciju institūtu un tā vēsturisko attīstību, identificējis pastāvošās problēmas obligāciju civiltiesiskajā apgrozībā, rezultātā izstrādājot priekšlikumus to risināšanai. Secīgi promocijas darbā veikta arī obligāciju salīdzināšana ar cita veida vērtspapīriem, lai izdarītu secinājumus par būtiskākajām citu vērtspapīru atšķirībām iepretim obligācijām. Promocijas darbā apzinātas un salīdzinātas dažāda veida obligāciju kopīgās iezīmes un pamatprincipi, izceļot būtiskākās dažāda veida obligāciju savstarpējās atšķirības.

Promocijas darba mērķa sasniegšanai autors, pirmkārt, aplūkojis gan Eiropas Savienības, gan Latvijas Republikas, gan ārvalstu normatīvo regulējumu attiecībā uz obligācijām un to civiltiesisko apgrozību regulējošiem jautājumiem. Otrkārt, promocijas darba mērķa sasniegšanai būtiska loma ir bijusi arī Latvijas un ārvalstu tiesību doktrīnas, juridiskās literatūras, kā arī, ievērojot obligāciju kā vērtspapīru būtisko sasaisti ar finanšu nozari, finanšu literatūras analīzei. Treškārt, promocijas darba mērķa sasniegšanai praktisku pienesumu sniegusi arī dažādu instanču tiesu prakses un Eiropas Savienības Tiesas un Latvijas Republikas tiesu judikatūras nolēmumu analīze. Tāpat, ievērojot, ka obligāciju kā vērtspapīru emisijas un civiltiesiskās apgrozības nodrošināšanā ir iesaistīts centrālais vērtspapīru depozitārijs, kā arī biržā tirgojamu obligāciju gadījumā arī regulētā tirgus organizētājas, promocijas darbā analizēti arī šo subjektu izstrādātie noteikumi vērtspapīru emisijai, apgrozībai un dzēšanai. Visbeidzot, obligāciju emisijas, tajās nostiprināto tiesību un civiltiesiskās apgrozības praktiskai izpratnei analizēta virkne Baltijas regulētajā tirgū izvietoto obligāciju emitentu obligāciju emisijas prospekti.

Promocijas darbā pētīt arī tādi ar obligācijām un to civiltiesisko apgrozību saistīti jautājumi kā obligācijā ietverto prasījumu tiesiskais pamats, obligācijās ietilpstošās saistības un šo saistību nodibināšanās, obligāciju tiesiskais statuss, obligāciju emisijas kārtība, prospektatbildība, obligāciju emisijas prospekta grozīšana, obligāciju un tajās ietilpstošo prasījumu nodošana, norēķini par atsavinātajām obligācijā, obligāciju ieķīlāšana, kā arī virkne obligāciju veidu pēc dažādām to iedalījuma pazīmēm.

Pētījuma nozīme un novitāte

Promocijas darbam ir izteikta zinātniskā novitāte, jo Latvijā līdz šim nav plašāk pētīts nedz normatīvais regulējums, nedz citi tiesību jautājumi saistībā ar obligācijām, to jēdzienu, veidiem, emisijas kārtību, kā arī obligāciju civiltiesisko apgrozību otrreizējā tirgū. Promocijas darba rezultātā autors izdarījis būtiskus secinājumus par to, kas mūsdienās vispār uzskatāma par obligāciju kā vērtspapīru, un obligācijas kā vērtspapīra civiltiesisko apgrozību, izvirzot vairākus priekšlikumus uzlabojumiem pašreizēja Latvijas Republikas normatīvajā regulējumā.

Zinātniskā grāda pretendenta P.Zeņķa darbu recenzē Latvijas Universitātes profesors, Dr.iur Jānis Lazdiņš, Rīgas Stradiņa universitātes profesors Dr.iur. Jānis Grasis un Neapoles Federika II universitātes (Itālija) profesors, Dr.iur. Karlo Amatuči.

Promocijas darba aizstāvēšana notiks 2024. gada 23.februārī plkst. 13:00 LU Tiesību zinātnes promocijas padomes atklātajā sēdē Juridiskās fakultātes tiesas zālē (Raiņa bulv.19, 8. auditorijā – 260. telpā, 2. stāvā).

Ar darbu var iepazīties Latvijas Universitātes daudznozaru bibliotēkā (Raiņa bulvārī 19, 203. telpā, 2. stāvā).

 
 
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Lasītākie jaunumi
AKTUĀLI
CITI ŠĪ AUTORA JAUNUMI
Iestāžu un institūciju jaunumi
Kopumā 272 iestādes
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties