6. Septembris 2022 09:14
Studenta Vārds
Piesakies žurnāla "Jurista Vārds" septiņpadsmitajam pētniecisko darbu konkursam!

Žurnāls "Jurista Vārds" mudina izaicināt sevi un pavērt jaunas iespējas, piedaloties studentu un jauno juristu pētniecisko darbu konkursā jau septiņpadsmito gadu pēc kārtas. Ja jurista profesijā ir vēlme piederēt pie labākajiem, tad būtiska panākuma atslēga ir būt atpazīstamam un izcelties ar savām idejām. Žurnāls "Jurista Vārds" piedāvā platformu, kurā mērķtiecīgiem un aktīviem studentiem, kā arī jaunajiem juristiem ir iespēja ne tikai paust savas idejas, bet arī veidot savu atpazīstamību. Savukārt pētniecisko darbu konkurss ir veids, kā pārbaudīt sevi un savas spējas, pamazām uzsākot ceļu savas pirmās publikācijas virzienā. Kā to parāda iepriekšējo gadu konkursantu sasniegumi, labi rezultāti konkursā un publikācija paver jaunas durvis un veicina karjeras izaugsmi. Tādēļ izmanto šo iespēju un piesakies!

Aicinām Latvijas augstskolu jurisprudences studentus, kā arī jaunos absolventus iesniegt izvērtēšanai Latvijā atzītiem profesionāļiem savus pētnieciskos darbus. Konkursam var iesniegt gan tam speciāli rakstītus darbus, gan darbus, kas izstrādāti studiju ietvaros.

Darbs var būt par jebkādu juridisku tēmu – gan žurnāla "Jurista Vārds" redakcija, gan konkursa žūrija novērtēs tēmu dažādību un oriģinalitāti. Darba tēmai jābūt aktuālai, par interesantu, sarežģītu vai maz pētītu jautājumu. Žūrija veiks patstāvīgu un neatkarīgu darbu novērtējumu, ņemot vērā loģisku un pārskatāmu problēmas izklāstu, doktrīnas un/vai judikatūras atziņu analīzi un oriģinālus secinājumus, kā arī ierosinājumus.

Arī šogad būs iespēja iesniegt darbus Frīdriha Georga fon Bunges Cerību balvai (Cerību balva) – šī konkursa sekcija tiks rīkota sadarbībā ar SIA "ZAB Ršödl & Partner".

Cerību balvas mērķis ir veicināt tiesību zinātņu studentu pētniecisko darbību jau pirmajos studiju gados. Darbus šai sekcijai var iesniegt ikviens valsts atzītas tiesību zinātņu profesionālās un akadēmiskās studiju programmas students, kurš mācās pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības vai bakalaura studiju programmā. Konkursa dalībniekiem ir iespēja šajā sekcijā startēt ar trīs veidu darbiem:

1) studiju darbu, kas izstrādāts jebkuras tiesību nozares mācību priekšmetā, kas ir veiksmīgi aizstāvēts un saņēmis labu novērtējumu;

2) juridisku eseju par tēmu "Civiltiesību apakšnozaru mijiedarbība un nozīme tiesiskā regulējuma pilnveidošanā";

3) tulkojumu latviešu valodā kādam rakstam vai citam juridiskās zinātnes tekstam, kas sākotnēji publicēts vācu valodā kādā Latvijas vai citu valstu izdevumā par kādu civiltiesību, komerctiesību, civilprocesa vai tiesību vēstures tēmu un kas publicēts mūsdienās vai arī tam ir aktualitāte mūsdienās. Piemēram, var izmantot izdevumā "Rigasche Zeitschrift für Rechtswissenschaft" (https://dspace.ut.ee/handle/10062/34664) publicētos rakstus, kā arī tiesībzinātnieku Augusta Lēbera (August Loeber), Karla fon Šillinga (Carl von Schilling), Paula Sokolovska (Paul Sokolowsky) un Oskara Cvingmaņa (Oskar Zwingmann) darbus par attiecīgām tēmām.

Žurnāla "Jurista Vārds" pētniecisko darbu konkurss ir vienīgais nacionāla mēroga tieslietu studentu un jauno juristu zinātniski pētniecisko darbu konkurss, kurā spēkiem var mēroties visu Latvijas augstskolu tiesību zinātņu studenti. Turklāt dalība konkursā ir iespēja iegūt jaunu pieredzi, iepazīties ar citiem jaunajiem autoriem, kā arī pierādīt savas spējas žūrijas locekļiem, bet pēc tam arī visiem žurnāla "Jurista Vārds" lasītājiem.

Konkursa rīkošana un dalība tajā nozīmē ilgtermiņa ieguvumus gan žurnālam, gan arī konkursa dalībniekiem – šo sacīkšu laureāti lieliski papildina žurnāla "Jurista Vārds" autoru loku, pakāpeniski un pārliecinoši nostājoties līdzās jau pieredzējušām jurisprudences autoritātēm. Turklāt ieraksts par sasniegumiem šajā konkursā var kļūt par atslēgu jaunām karjeras iespējām.

Konkursam darbus var iesniegt līdz 2022. gada 16. oktobrim (ieskaitot). Savukārt konkursa rezultāti tiks paziņoti novembra beigās (apbalvošana), bet decembra sākumā publicēti žurnālā "Jurista Vārds".

Veiksmi septiņpadsmitajā žurnāla "Jurista Vārds" pētniecisko darbu konkursā!

Konkursa pieteikums

Konkursa rekomendācija

 

"Jurista Vārda" pētniecisko darbu konkursa nolikums

Lai attīstītu diskusiju par aktuāliem Latvijas tiesību teorijas un prakses jautājumiem, iesaistot tajā jaunos juristus, kā arī nolūkā atbalstīt Latvijas jauno tiesībzinātnieku centienus, tieslietu žurnāls "Jurista Vārds" (izdevējs VSIA "Latvijas Vēstnesis") rīko ikgadēju pētniecisko darbu konkursu.

I. Konkursa dalībnieki

Konkursā var piedalīties ikviens valsts atzītas tiesību zinātņu profesionālās un akadēmiskās studiju programmas students, kurš mācās pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības, bakalaura vai maģistra studiju programmā, kā arī juristi, kas pabeiguši tieslietu studijas pēdējā gada laikā.

II. Konkursa darba saturs

Konkursa dalībnieks izstrādā un iesniedz vērtēšanai speciāli rakstītu pētniecisku darbu, kurā analizēta kāda nozīmīga tiesību teorijas vai prakses problēma, kā arī piedāvāti iespējamie problēmas risinājumi.

Konkursam var iesniegt arī studiju procesā rakstītus pētnieciskos darbus (to skaitā referātus, studiju darbus, bakalaura darbus, diplomdarbus un maģistra darbus, kas aizstāvēti 2021. vai 2022. gadā).

III. Konkursa darba forma

Speciāli konkursam rakstīta darba apjomam jābūt vismaz 20 000 rakstzīmēm.

Studiju procesā tapušu darbu var iesniegt tādā veidā, kādā tas izstrādāts.

Darba titullapā jānorāda:

• ka tas ir iesniegts žurnāla "Jurista Vārds" rīkotajam pētniecisko darbu konkursam;

• darba nosaukums;

• norāde par to, vai pētnieciskais darbs ir speciāli rakstīts konkursam vai arī tapis studiju procesa ietvaros.

Titullapā vai jebkurā citā vietā darbā nedrīkst būt iekļautas norādes par darba autora vārdu, uzvārdu, mācību iestādi, autora izglītību, studiju procesā tapuša darba vadītāju vai zinātnisko konsultantu vai jebkāda cita informācija, kas ļautu identificēt autoru.

IV. Konkursa darba iesniegšana

Darbs jāiesniedz žurnāla "Jurista Vārds" redakcijā līdz 2022. gada 16. oktobrim, sūtot to uz e-pastu juristavards@lv.lv. Darbu var iesniegt tikai elektroniskā formātā. Pēc darba saņemšanas redakcija nosūta apstiprinājumu uz iesūtītāja e-pastu, ka darbs saņemts.

V. Pieteikums un rekomendācija

Iesniedzamajam darbam autors pievieno pieteikumu un augstskolas mācībspēka rekomendāciju darba iesniegšanai konkursā. Šim nolūkam ieteicams izmantot "Jurista Vārda" mājaslapā (juristavards.lv) pie konkursa nolikuma publicētās veidlapas. Rekomendācija nepieciešama visiem konkursa darbiem – gan konkursam speciāli rakstītajiem, gan tādiem, kas tapuši studiju procesā.

Pieteikumā darba autors norāda darba nosaukumu, ziņas par sevi, ziņas par iesniegto darbu, apliecina, ka ir iepazinies ar konkursa nolikumu un tam piekrīt, apliecina, ka iesniegtais darbs ir autora paša radīts, kā arī uzvaras gadījumā apņemas darbu piemērot publicēšanai atbilstoši "Jurista Vārda" redakcijas prasībām un noteiktajiem termiņiem.

Rekomendācijā augstskolas mācībspēks apliecina, ka konkursam pieteiktais darbs ir īpaši kvalitatīvs un var interesēt plašu juristu loku, darbā atklāti nozīmīgi, jauni vai maz pētīti tiesību jautājumi un problēmas, piedāvāti novatoriski to risināšanas veidi un/vai izdarīti zinātniski augstvērtīgi secinājumi.

Pieteikumu paraksta konkursa darba autors, rekomendāciju – augstskolas mācībspēks, kas iesaka darbu dalībai konkursā.

Pieteikumu un rekomendāciju ar parakstiem (ieskenētu vai parakstītu ar elektronisko parakstu) darba autors iesniedz žurnāla "Jurista Vārds" redakcijā kopā ar darbu.

VI. Vērtēšanas kritēriji

Konkursa darbi tiek vērtēti atbilstoši šādiem kritērijiem:

• temata izvēle (izvēlētās tēmas nozīmīgums / aktualitāte / sarežģītības pakāpe / oriģinalitāte) – 0–15 punkti;

• temata izklāsts un analīze (izmantotie zinātniskie avoti / tiesu prakses analīze / polemika ar citiem autoriem / darba struktūra) – 0–20 punkti;

• problēmas risinājums un/vai secinājumi (piedāvāts oriģināls / veiksmīgs / argumentēts risinājums un/vai secinājumi) – 0–25 punkti;

• valoda (izklāsts labā latviešu literārajā valodā, ievērotas gramatikas normas) – 0–10 punkti.

VII. Konkursa komisija un vērtēšanas kārtība

Konkursam iesūtītos darbus vērtē komisija, kuras sastāvā ir žurnāla "Jurista Vārds" autori un redakcijas locekļi, kā arī augstskolu mācībspēki un citi Latvijā atzīti tieslietu lietpratēji. Komisijā nepiedalās konkursam pieteikto darbu zinātniskie konsultanti vai rekomendētāji.

Konkursa darbi tiek vērtēti pa konkursa sekcijām, kas tiek veidotas pēc tiesību nozaru vai īpaši aktuālu tēmu principa (civiltiesības, valststiesības, krimināltiesības, tiesību teorija un vēsture, starptautiskās tiesības u.tml.). Par konkursa sekciju skaitu, tematiku un darbu sadalījumu pa sekcijām lemj žurnāla "Jurista Vārds" redakcija, izvērtējot konkursam iesniegto darbu tematiku.

Konkursam iesniegtos darbus lasa vairāki konkursa komisijas locekļi un darbus novērtē pēc nolikuma VI nodaļā minētajiem kritērijiem un ievērojot par katru kritēriju piešķiramo punktu robežas.

Uzvar autori, kuru darbi katrā konkursa sekcijā saņēmuši visvairāk punktu.

Ja kādā tiesību nozarē iesniegti vairāki līdzvērtīgi labi darbi, par uzvarētājiem tiek pasludināti visu šo darbu autori.

Gadījumā, ja kādā tiesību nozarē iesniegtie darbi nav pietiekami kvalitatīvi, konkursa komisija attiecīgajā sekcijā var neapbalvot nevienu no darbu autoriem.

Komisija piešķir arī veicināšanas balvas – par to skaitu un apjomu lemj atkarībā no iesūtīto darbu kvalitātes.

Lēmumu par konkursa uzvarētājiem un veicināšanas balvām pieņem žurnāla "Jurista Vārds" redakcija, apkopojot konkursa komisijas locekļu iesniegtos konkursa darbu vērtējumus.

"Jurista Vārda" redakcija novērtē katrā sekcijā pirmo vietu ieguvušos darbus un no to vidus izvēlas konkursa galvenās balvas, kas nosaukta prof. Kalvja Torgāna vārdā, ieguvēju. Konkursa galvenās balvas ieguvējs tiek noteikts pēc izvēlētā darba tēmas aktualitātes un darba kvalitātes.

VIII. Frīdriha Georga fon Bunges Cerību balva

Cerību balva paredzēta jauno tiesību zinātņu studentu pētnieciskās darbības veicināšanai. Darbu konkursam šajā nominācijā var iesniegt ikviens valsts atzītas tiesību zinātņu profesionālās un akadēmiskās studiju programmas students, kurš mācās pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības vai bakalaura studiju programmā.

Lai piedalītos konkursā uz Cerību balvu, iesniedzams viens no šādiem darbiem:

• studiju darbs, kas izstrādāts jebkuras tiesību nozares mācību priekšmetā, ir aizstāvēts un novērtēts vismaz ar atzīmi 8 (ļoti labi) 10 ballu sistēmā;

• juridiska eseja par tēmu "Civiltiesību apakšnozaru mijiedarbība un nozīme tiesiskā regulējuma pilnveidošanā", esejā izmantojot un iekļaujot atsauces uz normatīvajiem aktiem, tiesību doktrīnu, judikatūru un tiesu praksi. Esejas apjomam jābūt vismaz 10 000 rakstu zīmēm;

• tulkojums latviešu valodā kādam rakstam vai citam juridiskās zinātnes tekstam, kas sākotnēji publicēts vācu valodā kādā Latvijas vai citu valstu izdevumā par kādu civiltiesību, komerctiesību, civilprocesa vai tiesību vēstures tēmu. Šim tekstam ir jābūt publicētam mūsdienās, vai arī tam ir jābūt aktuālam mūsdienās.

Konkursa darbs, kas iesniegts Cerību balvai, noformējams un iesniedzams saskaņā ar šā nolikuma III–V punktu, ja vien šajā punktā nav noteikts citādi. Darba titullapā norāda, ka tas ir iesniegts Cerību balvai.

Darbus, kas iesniegti Cerību balvai, izvērtē atsevišķi izveidota komisija, kuras locekļi izvēlēti un darbojas saskaņā ar šā nolikuma VII punktu.

Studiju darbus un esejas novērtē atbilstoši šā nolikuma VI punktā norādītajiem vērtēšanas kritērijiem. Tulkojumus novērtē atbilstoši šādiem vērtēšanas kritērijiem:

• temata izvēle (izvēlētās tēmas nozīmīgums / aktualitāte / sarežģītības pakāpe / oriģinalitāte) – 0–15 punkti;

• tulkojuma kvalitāte (juridisko terminu lietojums un precizitāte / domas uztveramība / tulkojuma atbilstība oriģināltekstam) – 0–30 punkti;

• tulkojuma apjoms – 0–15 punkti;

• valoda (ievērotas gramatikas normas) – 0–10 punkti.

Cerību balvas ieguvējs tiek paziņots konkursa noslēguma pasākumā reizē ar citu konkursa sekciju rezultātiem. Komisija var lemt arī par veicināšanas balvu piešķiršanu šajā sekcijā.

IX. Rezultātu paziņošana un balvas

Konkursa rezultāti tiks paziņoti konkursa noslēguma pasākumā 2022. gada nogalē.

Konkursā tiek piešķirtas balvas katrā konkursa sekcijā atbilstoši nolikuma VII nodaļai: žurnāla "Jurista Vārds" 2023. gada abonements un juridiskā literatūra. Komisija var piešķirt arī veicināšanas balvas – žurnāla "Jurista Vārds" 2023. gada pusgada abonementus un juridisko literatūru.

Galveno balvu labākajam darbam no visu sekciju labākajiem darbiem piešķir žurnāla "Jurista Vārds" izdevējs VSIA "Latvijas Vēstnesis". Galvenā balva ir naudas balva un juridiskā literatūra.

Balvas konkursa uzvarētājiem un dalībniekiem piešķir arī zvērinātu advokātu biroji, kas atbalsta konkrētas konkursa sekcijas, un citi konkursa atbalstītāji.

X. Konkursa darbu publicēšana

Galvenās balvas un veicināšanas balvas saņēmušie darbi saskaņā ar konkursa komisijas ieteikumu tiek publicēti žurnālā "Jurista Vārds" ar norādi, ka tie godalgoti 2022. gada pētniecisko darbu konkursā.

Autori saīsina un pārstrādā konkursā iesūtītos darbus atbilstoši redakcijas prasībām. Publicēto darbu autori saņem honorāru atbilstoši žurnālā "Jurista Vārds" noteiktajai kārtībai.

 
 
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Lasītākie jaunumi
CITI STUDENTA VĀRDA JAUNUMI
VISS STUDENTA VĀRDS
AKTUĀLI
CITI ŠĪ AUTORA JAUNUMI
Iestāžu un institūciju jaunumi
Kopumā 272 iestādes
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties